Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Archív noviniek rok 2011

 
Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Informácie pre spotrebitežov ohžadne bezpečnosti potravín

02 / 602 57 444

Archív noviniek

30.12.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie „Ochrana zvierat pri preprave“, modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov. Školenie sa uskutoční 31. januára 2012 na Agroinštitúte Nitra, š.p., na Akademickej ulici č. 4 v Nitre. V zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 je určené pre prepravcov, prevádzkovatežov – chovatežov, obchodníkov, zhromažďovacie strediská a bitúnky. format PDF(vežkos 65kB)

27.12.2011 | Živé zvieratá

Identifikácia a registrácia spoločenských zvierat, pasy spoločenských zvierat
Od 1.novembra 2011 musí vlastník zvieraa na svoje náklady zabezpeči identifikáciu a registráciu každého psa, mačky alebo fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí by nezamenitežne označený transpondérom – mikročipom spĺňajúcim normu ISO11784 alebo čitatežným tetovaním...

27.12.2011 | Živé zvieratá

Premiestňovanie, dovoz/vývoz spoločenských zvierat od 01.01.2012
Aktualizované informácie o premiestňovaní, dovoze/vývoze spoločenských zvierat od 01.01.2012

22.12.2011 | Stanoviská, informácie

Prezentácie II. medzinárodného seminára k tlmeniu moru včelieho plodu konaného dňa 12. 12. 2011 v aule ŠVPS SR
Prezentácie II. medzinárodného seminára k tlmeniu moru včelieho plodu konaného dňa 12. 12. 2011 v aule ŠVPS SR

15.12.2011 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac November 2011. formát PDF(vežkos 529kB)

09.12.2011 | Vožné pracovné miesta

Ponuka vožných pracovných miest
Hlavný radca, riaditež regionálnej veterinárnej a potravinovej správy- vedúci služobného úradu

09.12.2011 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za November 2011
V sledovanom období november 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 257 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu...

05.12.2011 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Zákaz chovu nosníc produkujúcich vajcia na žudskú spotrebu v systéme neobohatených klietok od 1. januára 2012
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informuje prevádzkovatežov chovov nosníc produkujúcich vajcia na žudskú spotrebu, že v súlade s Nariadením vlády SR č. 736/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc v znení nariadenia č. 326/2003 Z. z., od 1. januára 2012 musí by ukončený chov nosníc v zariadeniach so systémom neobohatených klietok.

1.12.2011 | Stanoviská, informácie

Informácia z národného Kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA
Na webovej stránke národného Kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA bola zverejnená „Správa o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v SR za rok 2010“, ktorá prezentuje súhrnné výsledky vyšetrení a testov vykonaných v roku 2010 a zhodnotenie národnej epidemiologickej situácie u žudí a zvierat so zameraním na trendy a zdroje zoonózových infekcií. Na príprave správy sa podiežali autorské kolektívy ŠVPS SR, ŠVPÚ Bratislava, ŠVPÚ Dolný Kubín, ŠVÚ Zvolen, ÚVZ SR a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v spolupráci so všetkými RÚVZ v SR.

30.11.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na školenie „Ochrana zvierat pri preprave“, v moduloch "Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných" a "Podmienky prepravy domácich mačiek a domácich psov", ktoré sa uskutoční 8. decembra 2011 na ŠVPS SR v Bratislave. format PDF(vežkos 73kB)

30.11.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v súvislosti s novou právnou úpravou Zákona o veterinárnej starostlivosti č. 342/ 2011, Z.z. v znení neskorších predpisov (§ 22, ods.9 a § 6 ods. 2 písm ap., Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat ) a pripravovanej Vyhláške o nebezpečných zvieratách organizuje informačný deň pre zástupcov mestských častí Košice - mesto k tejto problematike. format PDF(vežkos 54kB)

18.10.2011 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Október 2011. formát PDF(vežkos 533kB)

15.11.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) organizuje informačný deň pre zástupcov samospráv miest a obcí SR v súvislosti s odchytom zabehnutých a túlavých zvierat. Informačný deň sa uskutoční 24. novembra 2011 v aule ŠVPS SR v Bratislave. format PDF(vežkos 161kB)

15.11.2011 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za mesiac Október 2011
V mesiaci október bolo vykonaných v obchodnej sieti celkove 3517 úradných kontrol. formát PDF(vežkos 508kB) 

15.11.2011 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za mesiac September 2011
V mesiaci september bolo vykonaných v obchodnej sieti celkove 3046 úradných kontrol. formát PDF(vežkos 560kB) 

15.11.2011 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Október 2011
V sledovanom období Október 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 270 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu...

11.11.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) v spolupráci s Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre (ڊKVBL) Vás pozýva na jednodňový seminár zameraný na Zákon NR SR č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré sa uskutoční 8. decembra 2011 na ŠVPS SR v Bratislave. format PDF(vežkos 100kB)

2.11.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie Ochrana zvierat pri preprave, (podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných), ktoré sa uskutoční 8. decembra 2011 na ŠVPS SR v Bratislave. format PDF(vežkos 75kB)

31.10.2011 | Stanoviská, informácie

Evidencia zásielok podža zákona č. 152/1995  a zákona č. 39/2007
V sekcii Evidencia zásielok sa nachádza aplikácia slúžiaca na evidenciu zásielok v zmysle zákona č. 152/1995  o potravinách, v rámci ktorého sú príjemcovia zásielok produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a ovocia v mieste určenia povinní najneskôr 24 hodín vopred elektronicky nahlási príchod zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo. Do aplikácie sa evidujú aj zásielky v zmysle zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, v rámci ktorého sú sprostredkovatelia obchodu so zvieratami a iní príjemcovia zásielok zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedžajších produktov, ktoré sú predmetom obchodu s členskými štátmi povinní vopred nahlási príchod zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo.

26.10.2011 | Stanoviská, informácie

Prezentácia elektronickej aplikácie "Zásielky"
Štátna veterinárna a potravinová správa SR organizuje dňa 02.11.2011 (v stredu) o 10.30 hod. v aule ŠVPS SR, Botanická 17, Bratislava, prezentáciu elektronickej aplikácie nahlasovania tovarov v zmysle zákona o potravinách 152/1995 Z. z. (§7) a v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti 39/2007 Z. z. (§32,33), podža ktorých sú príjemcovia zásielok povinní od účinnosti citovaných zákonov t.j. od 1.11.2011 nahlasova zásielky na príslušné Regionálne veterinárne a potravinové správy. Účas podnikatežských subjektov na uvedenej prezentácii je potrebné vopred nahlási e-mailom na adresu SekretariatUr@svps.sk, do 31.10.2011 do 14.00 hod.

18.10.2011 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac September 2011. formát PDF(vežkos 517kB)

17.10.2011 | Vožné pracovné miesta

Ponuka vožných pracovných miest
Hlavný radca, riaditež regionálnej veterinárnej a potravinovej správy- vedúci služobného úradu

12.10.2011 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za September 2011
V sledovanom období September 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 262 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu...

07.10.2011 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac September 2011
V období od 01.09.2011 do 30.09.2011 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 055 úradných kontrol. format PDF(vežkos 860kB)

23.09.2011 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac August 2011
V období od 01.08.2011 do 31.08.2011 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 990 úradných kontrol. format PDF(vežkos 650kB)

23.09.2011 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za mesiac August 2011
V mesiaci August bolo vykonaných 438 úradných kontrol zameraných na hydinové mäso a to čerstvé hydinové mäso, mrazené hydinové mäso a hlboko zmrazené hydinové mäso a hydinové diely, mäsové výrobky z hydinového mäsa. formát PDF(vežkos 610kB) 

23.09.2011 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac August 2011. formát PDF(vežkos 563kB)

23.09.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na vzdelávací kurz "Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat", ktorý sa uskutoční v termíne 25.-28. október 2011 na IVVL v Košiciach. format PDF(vežkos 179kB)

22.09.2011 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2011 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 3. októbra do 14. októbra 2011 bude prebieha dvadsiata tretia kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou

13.09.2011 | Vožné pracovné miesta

Ponuka vožných pracovných miest
Hlavný štátny radca, vedúci štátny zamestnanec

12.09.2011 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za August 2011
V sledovanom období august 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 272 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu...

12.09.2011 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie o chorobách a škodcoch včiel
Aktualizované informácie o chorobách a škodcoch včiel. 

31.08.2011 | Správy z kontroly

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2010
V roku 2010 bolo analyzovaných celkom 657 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, mlieka, bravčového mäsa a detskej výživy. V odobratých vzorkách sa stanovovala prítomnos a množstvo 226 pesticídov (s metabolitmi, izomérmi a degradačnými produktami spolu 308 analytov). formát PDF(vežkos 1415kB) 

31.08.2011 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za obdobie júl 2011
V mesiaci júl bolo vykonaných 700 úradných kontrol zameraných na hydinové mäso a to čerstvé hydinové mäso, mrazené hydinové mäso a hlboko zmrazené hydinové mäso a hydinové diely, mäsové výrobky z hydinového mäsa. formát PDF(vežkos 570kB) 

23.08.2011 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Júl 2011. formát PDF(vežkos 556kB)

22.08.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie Ochrana zvierat pri preprave, (podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov), ktoré sa uskutoční 21. septembra 2011 na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Žilina format PDF(vežkos 67kB)
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie Ochrana zvierat pri preprave, (podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných), ktoré sa uskutoční 27. septembra 2011 na IVVL v Košiciach format PDF(vežkos 74kB)

08.08.2011 | Informácie pre spotrebitežov

Energetické nápoje - predstavujú zdravotné riziko?
Informácia ohžadne možného zdravotného rizika pri konzumácii energetických nápojov. formát PDF(vežkos 405kB) 

25.07.2011 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Aktuálny stav monitorovania pôvodcu zoonózy Trichinella u domácich zabíjačiek ošípaných
Aktuálny stav monitorovania pôvodcu zoonózy Trichinella u domácich zabíjačiek ošípaných a monitorovanie TSE u hovädzieho dobytka (HD) zabíjaného u chovateža pre súkromnú domácu spotrebu za mesiace február 2007až jún 2011

22.07.2011 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za obdobie jún 2011
V mesiaci jún bolo vykonaných 438 úradných kontrol zameraných na hydinové mäso a to čerstvé hydinové mäso, mrazené hydinové mäso a hlboko zmrazené hydinové mäso a hydinové diely, mäsové výrobky z hydinového mäsa. formát PDF(vežkos 650kB) 

20.07.2011 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Máj 2011
V sledovanom období jún 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 215 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu...

20.07.2011 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Jún 2011. formát PDF(vežkos 552kB)

18.07.2011 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Máj 2011. formát PDF(vežkos 571kB)

07.07.2011 | IInformácie pre spotrebitežov

Odporúčanie pre spotrebitežov v súvislosti s epidémiou spôsobenou E. coli
Pracovná skupina EFSA zriadená za účelom koordinova vyšetrovanie a vystopova možný zdroj francúzskej a nemeckej epidémie spôsobenej E.coli O104:H4 prišla k záveru, že jedna zásielka semien senovky gréckej dovezená z Egypta a použitá na produkciu klíčkov...

17.06.2011 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Apríl 2011. formát PDF(vežkos 501kB)

17.06.2011 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za obdobie máj 2011
V mesiaci máj bolo vykonaných v obchodnej sieti celkove 3 024 úradných kontrol. V rámci týchto úradných kontrol sa kontrolovalo aj hydinové mäso a hydinové diely.... formát PDF(vežkos 760kB) 

17.06.2011 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Máj 2011
V sledovanom období máj 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 305 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu...

06.06.2011 | Stanoviská, informácie

Informácia pre verejnos ohžadne výskytu baktérie EHEC
Dňa 5.6.2011 obdržala ŠVPS SR predbežnú informáciu prostredníctvom systému rýchlej výstrahy o zistení pravdepodobnej príčiny ochorení na EHEC v Nemecku.
V tejto správe je uvedené, že nemecké úrady pre kontrolu potravín vykonali na základe epidemiologického prieskumu kontrolu závodu, ktorý sa zaoberá produkciou bio-klíčkov. Závod dodáva svoje produkty výhradne na trh v Nemecku. Preventívne bola produkcia zastavená, bolo nariadené stiahnutie všetkých produktov z trhu a úradná autorita odobrala vzorky na laboratórne vyšetrenia.
Vzhžadom na uvedenú informáciu ŠVPS SR nariadila vykona kontrolu na klíčkovú zeleninu v mieste určenia, vrátane obchodných sieti.

02.06.2011 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Informácia pre prepravcov - Poučenie pri vypĺňaní plánu prepravy
Podža prílohy II Nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č.1255/97. Každá osoba plánujúca dlhú cestu je povinná pripravi, vyplni a podpísa všetky strany v pláne prepravy v súlade s ustanoveniami tejto prílohy...

02.06.2011 | Informácie pre chovatežov spoločenských zvierat

Zmeny v identifikácii spoločenských zvierat
V súlade s Nariadením (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatnitežných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS musia by všetky spoločenské zvieratá, ktoré sú predmetom obchodovania v rámci Európskeho Spoločenstva a tretích krajín od 3. júla 2011 označené transpondérom a sprevádzané pasom ...

31.05.2011 | Živé zvieratá

Aktualizované dodatočné požiadavky niektorých členských štátov pri vstupe spoločenských zvierat
Aktualizované dodatočné požiadavky niektorých členských štátov pri vstupe spoločenských zvierat na ich územie formát PDF(vežkos 538kB)

30.05.2011 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za obdobie marec - apríl 2011
Celkovo bolo za sledované obdobie mesiacov marec, apríl vykonaných 818 úradných kontrol zameraných na hydinové mäso a to čerstvé hydinové mäso, mrazené hydinové mäso a hlboko zmrazené hydinové mäso a hydinové diely, mäsové výrobky z hydinového mäsa.... formát PDF(vežkos 910kB) 

26.05.2011 | Stanoviská, informácie

Výskyt baktérie EHEC v Nemecku - aktualizované 6.6.2011
Podža predbežných informácií zistených kompetentnými orgánmi v Hamburgu, nebezpečná baktéria EHEC bola detegovaná  v troch rôznych a jednej následnej vzorke uhoriek.
Subdodávatežmi zásielok boli:
- Pepino Bio Frunet S. L., Ctra. Algarrobo Km 2,5, 29750 Malaga, Španielsko
- Hort o fruticola, Costa de Almeria s. l., Plaza Huerta de Europa No. 1, Correos 446, 04740 Roquetas de Mar Almeria, Španielsko
- Turan Gastronomie-Service GmbH, "First Class Gastronomie", Hauffstraße 1, 22085 Hamburg, Nemecko

Výsledky následných analýz nemeckých kontrolných orgánov nepreukázali prítomnos enteropatogénnej E. coli zodpovednej za vypuknutie epidémie v Nemecku.

EHEC (infekcia enterohemoragickými E. coli) - charakteristika

Klinický obraz zodpovedajúci infekcii EHEC, sú napr. hnačky (často krvavé) a kŕče v bruchu. Choroba môže by komplikovaná hemolyticko-uremickým syndrómom, až zlyhaním obličiek. Najvnímavejšia skupina sú deti a starší žudia. Ochorenie sa spája s nedovareným jedlom, kontaminovanou vodou, alebo kontaminovanou zeleninou.

23.05.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie Ochrana zvierat pri preprave, ktoré sa uskutoční 28. júna 2011 na Agroinštitúte Nitra š.p. format PDF(vežkos 188kB)

19.05.2011 | Stanoviská, informácie

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výročnej správe ŠVPS SR za rok 2010
Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výročnej správe ŠVPS SR za rok 2010  formát PDF(vežkos 235kB)

17.05.2011 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Marec 2011. formát PDF(vežkos 497kB)

13.05.2011 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Apríl 2011
V sledovanom období apríl 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 269 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu...

13.05.2011 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac Apríl 2011
V období od 01.04.2011 do 30.04.2011 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 022 úradných kontrol. format PDF(vežkos 731kB)

05.05.2011 | Správy z kontroly

Výsledky kontrol potravín živočíšneho pôvodu ad hoc "Vežká noc"
V rámci kontrol ad hoc v predvežkonočnom období (od 10.3.-25.4.2011) vykonali regionálne veterinárne a potravinové správy celkovo 2 076 úradných kontrol. format PDF(vežkos 582kB)

04.05.2011 | Správy z kontroly

Správa o úradných kontrolách potravín za 1 štvrrok 2011
V období od 01.01.2011 do 31.03.2011 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 10 255 úradných kontrol. format PDF(vežkos 803kB)

04.05.2011 | Stanoviská, informácie

Výročná správa ŠVPS SR
Výročná správa ŠVPS SR za rok 2010  formát PDF(vežkos 5281kB)

04.05.2011 | Stanoviská, informácie

Verejný odpočet ŠVPS SR
Verejný odpočet sa bude kona 31. mája 2011 o 9.00 hod. na MPaRV SR miestnos č. 506.

Program verejného odpočtu :
- prezentácia hlavných bodov výročnej správy riaditežom organizácie alebo ním povereným zástupcom
- stanovisko ministra k výročnej správe
- stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti
- otázky novinárov a verejnosti, na ktoré bude odpoveda zástupca organizácie a ministerstva.

03.05.2011 | Stanoviská, informácie

Odovzdávanie cien celoslovenskej súaže vín VINUM SUPERBUM 2011
VINUM SUPERBUM je súažou slovenských vín organizovanou Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, zastúpenou ústredným riaditežom Prof. MVDr. Jozefom Bírešom, DrSc. Spoluorganizátorom je Slovenská požnohospodárska univerzita v Nitre, zastúpená rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

02.05.2011 | Vožné pracovné miesta

Ponuka vožných pracovných miest
Riaditež regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra

20.04.2011 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Február 2011. formát PDF(vežkos 511kB)

20.04.2011 | Stanoviská, informácie

Sledovanie obsahu umelých a prírodných rádionuklidov v požnohospodárskych surovinách, polotovaroch a produktoch vyrobených na Slovensku.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR v rámci svojho programu „Rádiohygienická kontrola požnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov vyrobených na Slovensku“ ...  (doplnená informácia o vykonaných kontrolách)

20.04.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na školenie "Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa", konané dňa 13.5.2011 na IVVL v Košiciach. format PDF(vežkos 196kB)

08.04.2011 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Marec 2011
V sledovanom období marec 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 277 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu...

31.03.2011 | Stanoviská, informácie

Pracovný seminár o dioxínoch
 Dňa 29.03.2011 sa v aule Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR konal pracovný seminár o dioxínoch  format PDF(vežkos 29kB) prezentácie zo seminára vo formáte ZIP(vežkos 19570kB)

30.03.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie Ochrana zvierat pri preprave, ktoré sa uskutoční 27. apríla 2011 na IVVL v Košiciach format PDF(vežkos 173kB)

28.03.2011 | Stanoviská, informácie

3. ročník súažnej prehliadky slovenských vín - VINUM SUPERBUM 2011
V priestoroch Agrokomplexu v „Západoslovenskej kolibe“ sa dňa 21. 03. 2011 konala odborná degustácia 556 predložených vín z celého Slovenska. Vína hodnotilo 11 odborných, nezávislých a objektívnych degustačných komisií, ktoré boli zložené z popredných odborníkov slovenského vinohradníctva a vinárstva...

24.03.2011 | Stanoviská, informácie

Usmernenie k zásielkam importovaných do EÚ z Japonska.
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vzhžadom na vývoj situácie týkajúcej sa rádioaktívnej kontaminácie v Japonsku a v nadväznosti na rokovanie Stáleho výboru pre zdravie zvierat a potravinový reazec z dňa 16.03.2011 ...

22.03.2011 | Stanoviská, informácie

Sledovanie obsahu umelých a prírodných rádionuklidov v požnohospodárskych surovinách, polotovaroch a produktoch vyrobených na Slovensku.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR v rámci svojho programu „Rádiohygienická kontrola požnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov vyrobených na Slovensku“ sleduje nepretržite od roku 1987 ...

22.03.2011 | Živé zvieratá

Správa o cielenej kontrole karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá
Správa o kontrolách zariadení podža vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva SR č. 123/2008 z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá format PDF(vežkos 470kB)

21.03.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na odborný vzdelávací kurz "Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat", konané v termíne 12-15.4.2011 na na IVVL v Košiciach. format PDF(vežkos 183kB)

18.03.2011 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Január 2011. formát PDF(vežkos 470kB)

18.03.2011 | Stanoviská

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2011 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 4. apríla do 18. apríla 2011 bude prebieha dvadsiata tretia kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou

18.03.2011 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Národné eradikačné programy pre rok 2011 a plán VPO na rok 2011
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a vožne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2011 formát PDF(vežkos 410kB)
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na rok 2011 formát PDF(vežkos 395kB)
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na rok 2011 na rok 2011 formát PDF(vežkos 4711kB)
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (ibr/ipv) na Slovensku formát PDF(vežkos 510kB)
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) v Slovenskej republike pre rok 2011 formát PDF(vežkos 1080kB)
Plán eradikácie klasického moru ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2011 formát PDF(vežkos 3958kB)
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2011 formát PDF(vežkos 691kB)
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdžoch brojlerov kury domácej (gallus gallus) v Slovenskej republike v rokoch 2009 – 2011 formát PDF(vežkos 624kB)
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdžoch moriek v slovenskej republike v rokoch 2010 – 2012 formát PDF(vežkos 602kB)
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdžoch nosníc kury domácej (gallus gallus) produkujúcich vajcia na žudskú spotrebu v Slovenskej republike v rokoch 2011 formát PDF(vežkos 693kB)
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdžoch kury domácej (gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2011 formát PDF(vežkos 511kB)
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (vhs) v Slovenskej republike na roky 2010-2013 formát PDF(vežkos 619kB)
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2011 formát PDF(vežkos 649kB)

11.03.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na odborné školenie "Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa", konané dňa 30.3.2011 na ŠVPS SR v Bratislave. format PDF(vežkos 158kB)

10.03.2011 | Informácie pre spotrebitežov

Pri nákupe „krehkých“, alebo „šavnatých“ mäsových prípravkov z hydinového mäsa pozor na označenie
V poslednom čase prešetrovali orgány úradnej kontroly potravín viacero podnetov spotrebitežov, ktoré sa týkali najmä kvality hlbokozmrazených morčacích pŕs alebo kuracích pŕs, ktoré mali v názve potraviny prívlastky „šavnaté“, „krehké“, „krehčené“...

10.03.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na odborné školenie "Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov", konané dňa 22.3.2011 na Agroinštitúte v Nitre. format PDF(vežkos 53kB)

09.03.2011 | Vožné pracovné miesta

Ponuka vožných pracovných miest
- Riaditež štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Dolný Kubín
- Riaditež regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra
- Riaditež regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Dunajská Streda

09.03.2011 | Legislatíva

Aktualizácia potravinového kódexu
Výnos MPRV SR a MZ SR zo 4. januára 2011 č. 148/2011-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 23. mája 2005 č. 2417/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca ovocné šavy a niektoré podobné výrobky určené na žudskú spotrebu, Výnos MPRV SR a MZ SR zo 17.januára 2011 č.422-OL-2011, ktorým sa zrušuje výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č.608/7/2004/-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca arómy

09.03.2011 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie o Scrapie
Aktualizované informácie o prípadoch Scrapie na území SR

01.03.2011 | Stanoviská

Štatút súažnej výstavy vín VINUM SUPERBUM 2011
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Vás pozýva dňa 1.4. 2011 na výstavu vín VINUM SUPERBUM 2011 do priestorov Agrokomplexu v Nitre format PDF(vežkos 197kB).  Prihláška vín do súaže Vinum Superbum 2011 format PDF(vežkos 79kB) alebo format RTF(vežkos 39kB)

24.02.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na odborné školenie "Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa v zmysle nariadenia vlády SR č. 275/2010 Z.z.", konané dňa 17.3.2011 na KVPS Žilina. format PDF(vežkos 159kB)

24.02.2011 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Chovatežské programy
Chovatežský program na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám na rok 2011 formát PDF(vežkos 252kB)

23.02.2011 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Národné pohotovostné plány pre rok 2011
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka formát PDF(vežkos 1313kB)
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu klasického moru ošípaných na území Slovenskej republiky formát PDF(vežkos 881kB)
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu moru hydiny na území Slovenskej republiky formát PDF(vežkos 1534kB)
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu pseudomoru hydiny na území Slovenskej republiky formát PDF(vežkos 1440kB)
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky formát PDF(vežkos 774kB)
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu vírusových chorôb rýb na území Slovenskej republiky formát PDF(vežkos 713kB)

22.02.2011 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2010. formát PDF(vežkos 557kB)

11.02.2011 | Živé zvieratá

Informácia pre chovatežov nosníc produkujúcich vajcia na žudskú spotrebu
ŠVPS SR informuje prevádzkovatežov chovov nosníc produkujúcich vajcia na žudskú spotrebu, že v súlade s Nariadením vlády SR č. 736/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú ...

07.02.2011 | Živé zvieratá

Informácia pre verejnos
Informácia pre verejnos o nepriaznivej nákazovej situácii v besnote v Požskej republike formát PDF(vežkos 114kB)

31.01.2011 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Program TSE v Slovenskej republike pre rok 2011
Program prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2011. formát PDF(vežkos 331kB)

27.01.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na odborné školenie "Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa v zmysle nariadenia vlády SR č. 275/2010 Z.z.", konané dňa 18.2.2011 na IVVL Košice. format PDF(vežkos 163kB)

27.01.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
IInštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na odborný vzdelávací kurz "Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat" konaný v dňoch 1.2.2011 - 4.2.2011 (4 dni) na IVVL Košice. format PDF(vežkos 138kB)

27.01.2011 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Zoznam veterinárnych liekov a prípravkov pre včelu medonosnú (Apis mellifera) pre rok 2011
Zoznam hromadne vyrábaných registrovaných veterinárnych liekov a biopreparátov  v Slovenskej republike a schválených veterinárnych prípravkov (t.j. nepodliehajúcich registrácii podža zákona č. 140/1998 Z.z. o lieku a zdravotníckych pomôckach, ...

26.01.2011 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Aktuálny stav monitorovania pôvodcu zoonózy Trichinella u domácich zabíjačiek ošípaných
Aktuálny stav monitorovania pôvodcu zoonózy Trichinella u domácich zabíjačiek ošípaných a monitorovanie TSE u hovädzieho dobytka (HD) zabíjaného u chovateža pre súkromnú domácu spotrebu za mesiace február 2007až december 2010

17.01.2011 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac November 2010. formát PDF(vežkos 528kB)

14.01.2011 | Profil verejného obstarávateža

Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk
Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk podža § 99 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov " Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia ".  format PDF(vežkos 230kB)  

12.01.2011 | Informácie pre spotrebitežov

Informácia pre verejnos v súvislosti s kontamináciou krmiva dioxínmi v Nemecku - výsledky vyšetrení
V súvislosti s prípadom dioxínov v Nemecku veterinárni inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ odobrali úradné vzorky potravín živočíšneho pôvodu, ktoré pochádzali z Nemecka ....

11.01.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
IVVL Košice v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 SR, Opatrenia 3.3, realizuje projekt Ochrana zvierat pri preprave, modul A: Podmienky prepravy ... format PDF(vežkos 211kB)

11.01.2011 | Vzdelávacie aktivity

Lyžiarske preteky veterinárov
Piaty ročník medzinárodných lyžiarskych pretekov v obrovskom slalome veterinárov Euroregiónu Beskydy. format PDF(vežkos 113kB)

11.01.2011 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka
Pozvánka na odborno-spoločensko-športové podujatie, Dolný Kubín, 4.-5.2.2011. format PDF(vežkos 142kB)

05.01.2011 | Informácie pre spotrebitežov

Informácia pre verejnos v súvislosti s kontamináciou krmiva dioxínmi v Nemecku
Vzhžadom na informácie o kontamináciu krmív, vajec, hydiny a ošípaných dioxínmi v severných spolkových krajinách Nemecka, ústredný riaditež Štátnej veterinárnej a potravinovej správy....

Staršie novinky