Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Archív noviniek rok 2019

 
Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Informácie pre spotrebiteľov ohľadne bezpečnosti potravín

02 / 602 57 444

Archív noviniek

22.12.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Na základe podnetu spotrebiteľa odobrala RVPS Bratislava vo FOODLAND - Ázijske potraviny, Stará Vajnorská 19, 831 04 Bratislava úradnú vzorku ,,Sriracha Čili omáčka“ ... ......

21.12.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín na trhu vykonala RVPS Galanta v prevádzke ,,COOP Jednota Galanta, M.R. Štefánika 1153/13, 926 00 Sereď odber vzorky ,,Marhule sušené odkôstkované 100g“ šarža E02200593A, ......

18.12.2020 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac november 2020 formát PDF(veľkosť 832kB)

18.12.2020 | Živé zvieratá

Výskyt afrického moru ošípaných u diviakov v okrese Veľký Krtíš
Dňa 17.12.2020 bol potvrdený národným referenčným laboratóriom vo Zvolene pozitívny výsledok na africký mor ošípaných u zastreleného diviaka v okrese VEĽKÝ KRTÍŠ. Ide o prvé potvrdenie výskytu v danej oblasti, ktorá bola doposiaľ bez výskytu tejto nákazy. Diviak bol zastrelený v poľovnom revíry Bučina Dolná Strehová , cca 3 km od slovenskej/maďarskej hranice. Na maďarskej strane je už dlhodobejšie potvrdzovaný výskyt nákazy u diviakov. ...

18.12.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Transport odcudzeného koňa z Rumunska na územie Slovenska
Po takmer 21 mesiacoch od krádeže piatich koní z farmy v Tročanoch okr. Bardejov bol kôň Marschal, plemena Hafling, ktorého si majiteľka našla na predajných intrenetových stránkach, privezený na Slovensko ...

17.12.2020 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac október 2020 formát PDF(veľkosť 790kB)

15.12.2020 | Správy z kontroly

Priebežná správa z cielenej kontroly Vianoce 2020
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nariadila všetkým regionálnym veterinárnym a potravinovým správam v SR vykonať v mesiacoch november a december ... formát PDF(veľkosť 448kB) 

15.12.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac november 2020
V období od 1.11. do 30.11. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 548 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 134kB) 

15.12.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac november 2020
V mesiaci november 2020 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 191 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly. formát PDF(veľkosť 169kB) 

15.12.2020 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac november 2020
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 173kB) 

26.11.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Výsledky analýz PCB látok v potravinách v kontaminovej oblasti Chemka Strážske
V nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v kontaminovej oblasti Chemka Strážske vyhlásila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) cielenú kontrolu na rezíduá polychlórovaných bifenylov (ďalej len „PCB“) v slepačích vajciach ...

24.11.2020 | Živé zvieratá

Výsledky analýz ochorenia COVID-19 na farme kožušinových zvierat na Slovensku
Na území Slovenskej republiky je na rozdiel od ostatných krajín EÚ schválená jediná farma norkov za účelom produkcie na kožušín. Farma je pod zvýšeným veterinárnym dozorom už od marca 2020 (prvá vlna pandémie COVID-19) a je zabezpečená železným oplotením tak , aby na farmu okrem majiteľov a pracovníkov farmy nemá prístup žiadne nepovolaná osoba vrátane cudzích zvierat. Úradná veterinárna kontrola je vykonávaná iba za prítomnosti majiteľov, resp. chovateľov zvierat na farme. Samotné norky sú zabezpečené tak, aby nedochádzalo zbytočne ku kontaktu medzi norkami chovanými na farme resp. a bol úplne vylúčený kontakt s inými zvieratami. Doposiaľ neboli na rozdiel napr. od dánskych a holandských fariem hlásené žiadne klinické príznaky indikujúce ochorenie COVID-19 (zvýšená telesná teplota, znížený príjem krmiva , zápaly pľúc, hnačky, potraty u gravidných zvierat , zvýšený úhyn zvierat, atď.,).

ŠVPS SR pristupuje od začiatku pandémie COVID-19 k danej problematika proaktívne a RVPS Martin odobrala vzorky z norkov chovaných na farme na ochorenie COVID-19. Biologický materiál od zvierat bol odobraté dňa 18.11.2020 a zaslaný poslom do Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu vo Zvolene. Vzorky boli testované PCR metódou. Všetky norky vyšetrené na ochorenie COVID-19 boli negatívne. Farma ostáva naďalej monitorovaná a je pod veterinárnym dozorom.

19.11.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín odobrala RVPS Bratislava v Predajni potravín Nguyen Ngoc Hoang, Na Pántoch č.8, 831 06 Bratislava vzorku kreviet neloupaných bez hlav ...

16.11.2020

Duálna kvalita
Pod pojmom „Duálna kvalita“ určitých výrobkov rozumieme tovar predávaný na jednotnom trhu EÚ pod rovnakou značkou alebo ochrannou známkou, ale s rozdielmi v obsahu, zložení alebo kvalite. ŠVPS SR spolu s ŠVPÚ Dolný Kubín podpísali s Európskou komisiou grant na projekt „Dual Quality of food products marketed in the EU Member States under the same brand or trademark but with differences in content, composition or quality. — CONS-CPC-2017 Slovakia“.

Projekt je zameraný na overenie, či je duálna kvalita stále prítomná u potravinárskych výrobkov. Projekt v prvej a druhej fáze pripravil niektoré podmienky v laboratóriu tak, aby bolo zabezpečené uplatňovanie jednotných a správnych postupov. V prvej fáze bolo laboratórium vybavené prístrojovo tak, aby bolo umožnené analyzovať určité znaky kvality, najmä u olejov. Po zakúpení a inštalácii zariadení, nasledovala druhá fáza - implementácia a validácia príslušných metód. Tieto metódy boli implementované, validované a akreditované prostredníctvom Slovenskej národnej akreditačnej služby. V tretej fáze projektu boli nakúpené vzorky 42 druhov potravín na trhu v Rakúsku, Nemecku a vzorky rovnakých výrobkov boli odobraté v obchodnej sieti v Slovenskej republike.

Na základe výsledkov Spoločného výskumného centra EÚ (JR) a jeho metodológie vypracovanej a uverejnenej v štúdií https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/results-eu-wide-comparison-quality-related-characteristics-food-products boli v ďalšej fáze porovnávané obaly a zloženie uvedené na obaloch. V ďalšom procese boli vzorky analyzované na určitú skupinu chemických a fyzikálnych parametrov a bolo vykonané senzorické posúdenie podľa ISO noriem.

Výsledky získané v tomto projekte sú uvedené v slovenskom jazyku tu a na osobitnej internetovej stránke v anglickom jazyku tu.

11.11.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac október 2020
V období od 1.10. do 31.10. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 252 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 150kB) 

11.11.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac október 2020
V V mesiaci október 2020 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 210 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 4 kontroly. ... formát PDF(veľkosť 172kB) 

11.11.2020 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.10. do 31.10. 2020
V mesiaci október 2020 vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami v rámci tematických kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu na území SR spolu 32 kontrol supermarketov a hypermarketov. formát PDF(veľkosť 78kB) 

11.11.2020 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac október 2020
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 185kB) 

11.11.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly vykonala RVPS Prešov v prevádzke Potraviny CBA KOMFOS, Vihorlatská 1/A, 080 01 Prešov odber vzorky „Arašidové maslo“,

11.11.2020 | Živé zvieratá

Podmienky pre ambulantný predaj rýb
Podmienky pre ambulantný predaj rýb v roku 2020 na území Slovenskej republiky (November 2020, č.4015/2020—220) (Formát: PDF, veľkosť 338kB)

10.11.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín odobrala RVPS Žilina v predajnom stánku mäso a mäsové výrobky, Sv. Cyrila a Metoda, 013 06 Terchová firmy ,,MADEX INVEST s.r.o., Závodná 268, 027 43 Nižná vzorku chladených kuracích stehien dolných

4.11.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci kontroly importu bola v prevádzke ,,ENCINGER SK s.r.o., Pri Šajbách 1, 830 05 Bratislava odobratá vzorka ,,Sušené marhule“ á 12kg, šarža 090021823-11-120, DMT 31.12.2021. krajina pôvodu Turecko.

4.11.2020 | Živé zvieratá

Overovanie dodržiavania zákazu drezúry zvierat (cirkusy)
Dňa 01.11.2019 začala platiť nová Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 350/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia (ďalej len „Vyhláška“). formát PDF(veľkosť 340kB)

3.11.2020 | Živé zvieratá

Aktuálny výskyt afrického moru ošípaných v Slovenskej republike ku dňu 02.11.2020
Dňa 30.10.2020 bolo NRL vo Zvolene potvrdený výskyt afrického moru ošípaných v okrese Prešov ( KÚ Žatkovce,Gerlatov). Spolu 5 diviakov v danej oblasti boli nájdené uhynuté a pozitívne následne testované na vírus AMO. Ide o rozšírenie nálezov na územie ktoré v rámci aktívneho a pasívneho monitoringu nepotvrdzovalo výskyt AMO. Zavlečenie AMO cca 30 km od oblastí kde sa AMO doposiaľ vyskytlo bude predmetom podobného epizootologického šetrenia V súčasnosti sa vymedzujú nové pásma v súvislosti s týmto výskytom a budú nariadené opatrenia pre infikovanú oblasť a vysokorizikovú oblasť. Pre vybrané poľovné revíry bude taktiež nariadený zákaz lovu.

V tejto súvislosti pripomíname celej poľovníckej verejnosti základné pravidla boja s AMO ktoré boli pre príslušné poľovné revíry vydané podľa zaradenia do pásiem /zón formát PDF(veľkosť 144kB)

Aktuálne počty a miesta výskytu AMO u diviakov ako aj u domácich ošípaných sú pravidelne aktualizované a dostupné na stránke ŠVPS SR

30.10.2020 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac september 2020 formát PDF(veľkosť 767kB)

27.10.2020

Výzva - schémy štátnej pomoci - africký mor ošípaných, brucelóza u ošípaných

23.10.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Záchyt nekvalitného mäsa z Poľska počas prepravy na Slovensko
Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin počas kontroly prepravy potravín vykonanej dňa 06.10.2020 na ceste E/18 odstavné parkovisko pri obci Šútovo v spolupráci s príslušníkmi Dopravného inšpektorátu ORPZ Martin zastavila vozidlo: ...

20.10.2020 | Správy z kontroly

Cielená kontrola na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť sudových vín predávaných na Slovensku
Počas cielenej kontroly v septembri sa inšpektori oddelenia kontroly vína zamerali na predaj sudových vín predávaných v maloobchodných jednotkách. Inšpektori kontrolu správnosti označovania hodnotili na mieste a pri podozrení na nekvalitu sudové vína odoberali do laboratórií ŠVPÚ. formát PDF(veľkosť 119kB) 

19.10.2020 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.9. do 30.9. 2020
V mesiaci september 2020 vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami v rámci tematických kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu na území SR spolu 20 kontrol supermarketov a hypermarketov. formát PDF(veľkosť 204kB) 

19.10.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac september 2020
V období od 1.9. do 30.9. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 533 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 143kB) 

19.10.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac september 2020
V mesiaci september 2020 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 220 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 4 kontroly. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 192 kontrol, u prvovýrobcov bolo vykonaných 5 kontrol ... formát PDF(veľkosť 168kB) 

19.10.2020 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac september 2020
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 176kB) 

19.10.2020 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiace júl - september 2020
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 224kB) 

12.10.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín odobrala RVPS Púchov vo firme ,,Rozrábka mäsa Bartošek-miesto určenia“, SNP 1650, 017 01 Považská Bystrica vzorku chladených kuracích stehien s kosťou ...

12.10.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Púchov v prevádzke Veľkosklad mäsových výrobkov, Stupné 19, 018 12 Brvnište, odber vzorky výrobku „Mletý mäsový prípravok“, ...

12.10.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Lučenec v prevádzke Kaufland, Dukelských hrdinov 5779, 984 01 Lučenec, odber vzorky ...

7.10.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Humenné v prevádzke LUMI, Mäso –údeniny, Štefánikova 27, 066 01 Humenné, odber vzorky výrobku „Bravčová klobása s teľacím mäsom“, ...

06.10.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Prípad nezákonného usmrcovania psov v Chminianskych  Jakubovanoch

30.9.2020 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

PREPRAVA živých zvierat do Turecka (jún – september 2020)
PREPRAVA živých zvierat do Turecka (jún – september 2020) (veľkosť 151kb, PDF)

30.9.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac august 2020
V období od 1.8. do 31.8. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z. z. o potravinách v aktuálnom znení 3 758 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 750kB) 

25.9.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac august 2020
V mesiaci august 2020 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 180 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly. formát PDF(veľkosť 532kB) 

25.9.2020 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac august 2020
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 538kB) 

21.9.2020 | Úradná kontrola potravín, správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac júl a august 2020
V mesiacoch júl a august ŠVPS SR vykonávala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 97 kontrol, z toho 8 kontrol vo výrobe, 34 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 23 kontrol ...

11.09.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2020 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 5. októbra do 26. októbra 2020 bude prebiehať štyridsiata druhá kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou. . ...

9.9.2020 | Bakteriálne choroby včiel a včelieho plodu

Výskyt ohnísk moru včelieho plodu - august 2020

8.9.2020

Pandemický plán MPRV SR
Pandemický plán Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PDF 1,40Mb )

7.9.2020

Opatrenia v súvistlosti s epidemiologickou situáciou ochorenia Covid-19 - prevádzkový poriadok
Usmernie Opatrenia v súvistlosti s epidemiologickou situáciou ochorenia Covid-19 - prevádzkový poriadok (PDF 722kb )

04.09.2020 | Živé zvieratá

Výskyt afrického moru ošípaných v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri

Aktuálny vývoj situácie ohľadom afrického moru ošípaných v období od 31.8.2020 do 4.9.2020:

Domáce ošípané:
Ohnisko 12/2020- obec Michaľany, okr. Trebišov, monitoring AMO v ochrannom pásme AMO, odber vzorky z ošípanej pri domácej zabíjačke, v ohnisku 3 ošípané- 1 úhyn, 2 utratené
Ohnisko 13/2020- obec Streda nad Bodrogom,okr. Trebišov chov ošípaných súkromného chovateľa, pozorované kožné zmeny , zvýšená teplota a respirátorne poruchy u ošípanej, následne ošípaná uhynula, v ohnisku 2 ošípané ( 1 úhyn, 1 utratená)
Ohnisko 14/2020- obec Malé Ozorovce, okr. Trebišov súkromný chovateľ, úhyn 1 ošípanej , v ohnisko okrem uhynutej ošípanej 1 prasnica + 7 ciciakov a 5 kusov výkrmových ošípaných – depopulácia ohniska realizovaná 4.9.2020

 

( doplnené 6.9.2020)
Ohnisko 15/2020 - chovateľ ošípaných v obci Nižný Žipov, v chove úhyn 300 kg kanca, pozitívne testovaný na AMO, depopulácia ohniska 4.9.2020 ( 5 ks prasníc, 17ks výkrm a 10 odstavčiat)
Ohnisko 16/2020- súkromný drobnochovateľ , neregistrovaný chov(!), obec Hrušov, okr. Rožňava, zdravotné problémy u výkrmových ošípaných, v chove 2 ošípané 170 a 150 kg, pozitívne testované ošípané na AMO, utratenie ošípaných 04.09.2020, chov z s nízkou úrovňou biologickej ochranyDiviačia zver 255-257 nález , všetky v okrese Košice – okolie , nájdené-uhynuté diviaky
258 nález: okre. Trebišov, ulovený bez zmien správania

28.8.2020 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných – výskyt v chove v obci Zemplínske Hradište, okr. Trebišov
Štátna veterinárna a potravinová správa SR ( ŠVPS SR) informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) a novom ohnisku v chove ošípaných nasledovne Dňa 27.08.2020 vo popoludňajších hodinách bol národným referenčným laboratóriom (NRL) vo Zvolene potvrdený výskyt nákazy v chove domácich ošípaných v okrese Trebišov

27.8.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín odobrala RVPS Trenčín vo VOS DUNA Fruit, s.r.o., K zábraniu 112, 911 01 Trenčín vzorku ,,Petržlenová vňať (krajina pôvodu Taliansko). ...

26.8.2020 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných – výskyt v chovoch v obci Zemplínsky Klečenov ( Úpor), okr. Trebišov
Štátna veterinárna a potravinová správa SR ( ŠVPS SR) informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) a novom ohnisku v chove ošípaných nasledovne

25.8.2020 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných – výskyt v chove v obci Čalovka, okr. Trebišov
Štátna veterinárna a potravinová správa SR ( ŠVPS SR) informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) a novom ohnisku v chove ošípaných nasledovne Dňa 25.08.2020 bol národným referenčným laboratóriom (NRL) vo Zvolene potvrdený výskyt nákazy v chove domácich ošípaných v okrese Trebišov .

25.8.2020 | Profil verejného obstarávateľa

Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu
Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu - ŠKODA FABIA - RVPS Trebišov....

21.8.2020 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných – potvrdenie výskytu u domácich ošípaných v okrese Košice - okolie a Trebišov
Dňa 21.08.2020 bol národným referenčným laboratóriom ( NRL) vo Zvolene potvrdený výskyt nákazy v chove domácich ošípaných v okrese Košice-okolie. Ide o šieste ohnisko nákazy u domácich ošípaných v roku 2020. Ohnisko nákazy je v obci Mokrance, približne 6 km od predchádzajúceho ohniska v obci Janík a v oblasti kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný masívny výskyt nákazy a pozitívnych potvrdení AMO vírusu v populácii diviakov. Samotná oblasť na Slovensku je zaradená do infikovanej oblasti pre výskyt AMO u diviakov a domácich ošípaných (časť III vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EC). V chove v obci Mokrance sa jedná o malý registrovaný chov ošípaných s celkovým počtom 15 ks ošípaných (z toho 3 prasnice)....

Dňa 21.08.2020 bol národným referenčným laboratóriom (NRL) vo Zvolene potvrdený výskyt nákazy v chove domácich ošípaných taktiež v okrese Trebišov . Ide o 7. ohnisko nákazy v roku 2020. Ohnisko nákazy je v obci Zemplínsky Branč okr. Trebišov. Samotná oblasť na Slovensku je zaradená do infikovanej oblasti pre výskyt AMO v chovoch domácich ošípaných, ( zaradenie do časti (prílohy) III vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EC) V predmetnom chove ošípaná ( prasnica) prejavovala klinické príznaky ochorenia . Vzorka odobratá 20.08.2020, potvrdenie Národným referenčným pracoviskom Zvolen 21.08.2020. V chove sa nachádza 26 ošípaných. Aktualizované pásmo ochrany (3 km) a pásmo pozorovania ( 10 km). RVPS vydala príslušné opatrenia na zabránenie šírenia tejto nákazy ( vrátane depopluácie chovu ošípaných).

17.8.2020 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných – potvrdenie výskytu u domácich ošípaných v okrese Trebišov
Dňa 17.08.2020 bol národným referenčným laboratóriom ( NRL) vo Zvolene potvrdený výskyt nákazy v dvoch chovoch domácich ošípaných v okrese Trebišov. Ide o štvrté a piate ohnisko nákazy u domácich ošípaných v roku 2020. Ohniská nákazy sú v obciach Zemplínske Hradište a Luhyňa v oblasti, kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný masívny výskyt nákazy a pozitívnych potvrdení AMO vírusu v populácii diviakov. Samotná oblasť na Slovensku je zaradená do infikovanej oblasti pre výskyt AMO u diviakov ( časť II vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EC). ...

14.8.2020 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac júl 2020
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 178kB) 

14.8.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac júl 2020
V období od 1.7. do 31.7. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 382 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 980kB) 

14.8.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac júl 2020
V mesiaci júl 2020 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 212 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 188 kontrol, u prvovýrobcov bolo vykonaných 7 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 17 kontrol. formát PDF(veľkosť 198kB) 

13.8.2020 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných – výskyt v chove v obci Veľké Trakany, okr. Trebišov
Dňa 12.08.2020 vo večerných hodinách bol národným referenčným laboratóriom (NRL) vo Zvolene potvrdený výskyt nákazy v chove domácich ošípaných v okrese Trebišov . Ide o tretie ohnisko nákazy v roku 2020. Ohnisko nákazy je v obci VEĽKÉ TRAKANY, okr. Trebišov , cca 1 km od maďarskej hranice. Samotná oblasť na Slovensku je zaradená do infikovanej oblasti pre výskyt AMO v chovoch domácich ošípaných, nakoľko sa v obci Čierna, potvrdil AMO v mesiaci júl 2020 ( zaradenie do časti (prílohy) III vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EC)...

12.8.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Webová aplikácia www.predajdiviny.sk je spustená
Webová aplikácia www.predajdiviny.sk je spustená. Dňom 7.8.2020 bola spustená aplikácia pre uľahčenie predaja diviny, ktorú nájdete na webovej stránke www.predajdiviny.sk. ( vytvorená Slovenskou poľovníckou komorou)....

6.8.2020 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných – potvrdenie výskytu u domácich ošípaných v obci Janík, okr. Košice - okolie
Štátna veterinárna a potravinová správa SR ( ŠVPS SR) informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) a novom ohnisku v chove ošípaných nasledovne ...

3.8.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Výročná správa ŠVPS SR
Opravenú Výročnú správu ŠVPS SR za rok 2019 nájdete TU

29.07.2020 | Živé zvieratá

Výskyt afrického moru ošípaných u diviakov v okrese Rožňava
Dňa 28.07.2020 bol potvrdený národným referenčným laboratóriom vo Zvolene pozitívny výsledok na africký mor ošípaných u uhynutého diviaka v okrese Rožňava. Ide o prvé potvrdenie výskytu v danej oblasti, ktorá bola doposiaľ bez výskytu tejto nákazy. Diviak bol nájdený uhynutý v katastri obce Hrhov, cca 3,5 km od slovenskej/maďarskej hranice. Na maďarskej strane je už dlhodobejšie potvrdzovaný výskyt nákazy u diviakov . Pokiaľ ide o zavlečenie nákazy je predpoklad jej priameho zavlečenia cez diviačiu zver cez zelenú hranicu. Spôsob zavlečenia bude predmetom epizootologického šetrenia v najbližších dňoch. Príslušná RVPS Rožňava vydá pre pomenované poľovné revíry opatrenia v zmysle platnej EÚ a SR legislatívy, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu resp. spomaleniu šírenia nákazy.

27.07.2020 | Živé zvieratá

Výskyt afrického moru ošípaných u diviakov v okrese Rimavská Sobota
Dňa 27.07.2020 bol potvrdený národným referenčným laboratóriom vo Zvolene pozitívny výsledok na africký mor ošípaných u uloveného diviaka v okrese Rimavská Sobota. Ide o prvé potvrdenie výskytu v danej oblasti, ktorá bola doposiaľ bez výskytu tejto nákazy. Diviak bol ulovený v katastri obce Lenka, cca 4 km od slovenskej/maďarskej hranice. Na maďarskej strane je už dlhodobejšie potvrdzovaný výskyt nákazy u diviakov . Pokiaľ ide o zavlečenie nákazy je predpoklad jej priameho zavlečenia cez diviačiu zver cez zelenú hranicu. Spôsob zavlečenia bude predmetom epizootologického šetrenia v najbližších dňoch. Príslušná RVPS Rimavská Sobota vydá pre pomenované poľovné revíry opatrenia v zmysle platnej EÚ a SR legislatívy, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu resp. spomaleniu šírenia nákazy.

27.7.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Potenciálne možný výskyt faľšovaného Extra Virgin (panenského) olivového oleja obchodnej značky,,Oleificio Sarni“ z Talianska na trhu EÚ. ...

27.07.2020 | Živé zvieratá

Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat
Odchyt túlavých zvierat je veľmi aktuálna problematika. Okrem toho, že túlavé zvieratá môžu bezprostredne ohroziť zdravie a život človeka tým, že ho napadnú, môžu roznášať aj rôzne nebezpečné a smrteľné ochorenia ako je napr. besnota, preto je potrebné zabezpečovať odchyt túlavých a zabehnutých zvierat. Odchyt túlavých zvierat je povinná zabezpečiť obec prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat (ďalej len „OSOTZ“)( § 22 ods. 13 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení). Obec môže vykonávať odchyt túlavých zvierat prostredníctvom vlastnej OSOTZ alebo uzatvorením zmluvy s OSOTZ. Rozhodnutie pre osobu schválenú na odchyt túlavých zvierat vydáva Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa (§ 6 ods. 2 písm. av) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení). Žiadosť aj so zoznamom dokumentov, ktoré je potrebné k žiadosti priložiť, nájdete tu (formát PDF).

22.07.2020 | Živé zvieratá

Výskyt afrického moru ošípaných u diviakov v okrese Rožňava
Dňa 21.07.2020 bol potvrdený národným referenčným laboratóriom vo Zvolene pozitívny výsledok na africký mor ošípaných u uhynutého dospelého diviaka v okrese Rožňava. Ide o prvé potvrdenie výskytu v danej oblasti, ktorá bola doposiaľ bez výskytu tejto nákazy. Diviak bola nájdený v poľovnom revíry Kečovo, cca 2,3 km od slovenskej/maďarskej hranice. Na maďarskej strane je už dlhodobejšie potvrdzovaný výskyt nákazy u diviakov . Pokiaľ ide o zavlečenie nákazy je predpoklad jej priameho zavlečenia cez diviačiu zver cez zelenú hranicu, resp. významnú úlohu môže zohrávať aj ľudský faktor, nakoľko v danej oblasti bol v uplynulých dňoch registrovaný značný pohyb aj ( hlavne) maďarských občanov, ktorí v lesoch zbierali lesné plody ( huby) a mohli tak nákazu nepriamo ( hlavne obuvou) zavliecť z maďarského územia. Spôsob zavlečenia bude predmetom epizootologického šetrenia v najbližších dňoch Príslušná RVPS Rožňava vydá pre pomenované poľovné revíry opatrenia v zmysle platnej EÚ a SR legislatívy, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu resp. spomaleniu šírenia nákazy.

21.07.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky príslušná podľa § 6 ods. 2 písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydala dňa 21.7.2020 opatrenie, v ktorom nariaďuje dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka. Platnosť opatrenia: od 24.07.2020. Trvanie opatrenia: do odvolania.

16.7.2020 | Úradná kontrola potravín, správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac máj a jún 2020
V mesiacoch máj a jún ŠVPS SR vykonávala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 140 kontrol...

13.7.2020 |Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných v chove domácich ošípaných
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných ( AMO). Podrobnosti v PDF

13.7.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac jún 2020
V období od 1.6. do 30.6. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 845 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo 302 kontrol s nedostatkom, celkovo bolo zistených 1 048 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 1 733 právnych subjektov a 2 653 prevádzok formát PDF(veľkosť 1023kB) 

13.7.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac jún 2020
V mesiaci jún 2020 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 317 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. formát PDF(veľkosť 613kB) 

13.7.2020 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac jún 2020
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 542kB) 

07.07.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Register odchytených a túlavých zvierat
Dňom 01. júna 2020 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) spustila verejne prístupný elektronický Register odchytených a túlavých zvierat (ROTZ), do ktorého registrované všetky osoby schválené na odchyt túlavých zvierat, karanténne stanice a útulky. Do registra sú evidujú všetky nové odchytené túlavé zvieratá v čase ich prijatia do karanténnej stanice resp. útulku, vrátane čísla čipu, dátumu, času a miesta odchytu a fotodokumentácie. Spomenuté subjekty, zodpovedné za starostlivosť o stratené a túlavé zvieratá, sú povinné aplikáciu dostupnú na linke https://rotz.svps.sk/ používať podľa § §22 ods. 14 a ods. 17 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení....

6.7.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Zrušenie pozastavenia vývozu živých zvierat do Turecka

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že s ohľadom na aktuálnu predpoveď počasia a predpokladané mierne zníženie teplôt ruší dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka.


1.7.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Japonsko - informácie
List z Japonska informuje Slovenskú republiku, že MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) zmenil a doplnil Zákon o kontrole infekčných chorôb domácich zvierat s cieľom účinne predchádzať výskytu vysoko nákazlivých chorôb, ako je africký mor ošípaných a slintačka a krívačka. Pozrieť PDF prílohu. Pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi sa posilňuje právomoc úradníkov karantény zvierat a zvyšuje sa pokuta za porušenie ustanovení dovoznej a vývoznej karantény;
  • 1. Oprávňuje úradníkov karantény zvierat, aby viedli rozhovory s cestujúcimi pri nalodení/vylodení resp. nástupe/pristátí lietadlom a aby skontrolovali ich batožinu na živočíšne výrobky a iné predmety.
  • 2. Povoľuje úradníkom karantény zvierat nakladať s nezákonnými živočíšnymi výrobkami a inými položkami po zistení počas inšpekcie.
  • 3. Zvýšili sa pokuty za porušenie ustanovení o dovoznej a vývoznej karantény, ako je za dovoz nezákonných živočíšnych výrobkov do Japonska: v prípade jednotlivca, z „až do 1 000 000 jenov na až do 3 000 000 jenov“ a v prípade právnických osôb z „až do 1 000 000 jenov na až do 50 000 000 jenov“.
  • 4. Za porušenie vyššie uvedených odsekov 1 a 2 stanovili nové pokuty do výšky až 300 000 jenov.
Upozorňujú, že nový článok k bodu 2 vyššie tiež oprávňuje úradníkov karantény zvierat nakladať s nezákonnými živočíšnymi výrobkami zistenými pri medzinárodnej prehliadke balíkov.
Tieto články sa uplatňujú od 1.7.2020.

30.6.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat od 02.07.2020 do Turecka
Vzhľadom na vývoj poveternostnej situácie v juhovýchodnej Európe a z poverenia prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc., hlavného veterinárneho lekára Slovenskej republiky, s odkazom na požiadavky odseku 3.1, kapitoly VI prílohy I nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy Štátna veterinárna a potravinová správa SR počnúc dňom 02.07.2020 dočasne pozastavuje vývoz živých zvierat do Turecka.
Vývoj teplôt v danom regióne budeme priebežne sledovať a o zrušení pozastavenia vývozov živých zvierat do Turecka bude verejnosť operatívne informovaná.

23.6.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly RVPS Bratislava odobrala v sklade firmy ,,cargo-partner SR s.r.o.“, Kopčianska 92, 852 03 Bratislava vzorku „Pšeničnej múky“, á 25 kg ...

15.6.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín, ktorú vykonala RVPS Levice, bola v predajni COOP Jednota Supermarket II., č. 146, Perecká 42, 934 05 Levice odobratá vzorka „Müsli s ovocím, ...

10.6.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac máj 2020
V období od 1.5. do 31.5. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 662 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 594kB) 

10.6.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac máj 2020
V mesiaci máj 2020 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 194 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly. formát PDF(veľkosť 1006kB) 

5.6.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Na základe sťažnosti spotrebiteľa odobrala RVPS Michalovce v Mäso-údeniny P.O.Hviezdoslava 76, 079 01 Veľké Kapušany vzorku kuracích pŕs ...

4.6.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Register odchytených túlavých zvierat – nová aplikácia platná od 01.06.2020
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) je podľa § 6 ods. 2 písm. aw) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení ...

4.6.2020 | Úradná kontrola potravín, správy z kontroly

Informácia o výsledku kontroly pri preprave tovaru z Poľska
Dňa 21.5.2020 Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin na odstavnom parkovisku v Šútove pri vykonávaní kontroly počas prepravy zistila porušenie zákona o potravinách ...

4.6.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Výročná správa ŠVPS SR
Výročnú správu ŠVPS SR za rok 2019 nájdete TU

29.5.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Oznam – potenciálne nebezpečná cukrovinka Dipper XL Tongue Painter Rasberry, obchodná značka VIDAL, á 10,5 g pôvodom zo Španielska na trhu EÚ ...

28.5.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly bola vo firme ,,NAGEL SLOVENSKO s.r.o.“, Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec odobratá vzorka „Croissant jemné pečivo s kakaovou náplňou“, á 60g ...

25.5.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly (23/473) potravín odobrala RVPS Dolný Kubín v Predajni mäsa Janowiak Andrzej Mgr.Ing, Hviezdoslavova 53/8, 029 01 Námestovo vzorku kuracích pŕs ...

25.5.2020 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac apríl 2020 formát PDF(veľkosť 806kB)

22.5.2020 Výročná správa a verejný odpočet za rok 2019

Oznam o konaní verejného odpočtu výročnej správy za rok 2019
Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR a prijatých opatrení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa v roku 2020 uskutoční verejný odpočet elektronickou formou nasledovne:

Termín konania:  29. máj 2020
Spôsob konania: elektronické dokumenty sú zverejnené na webovej stránke MPRV SR (https://www.mpsr.sk/index.php?navID=34&year=2019)


Časový harmonogram odpočtu:
Začiatok:                             00,00 h
Predpokladané ukončenie: 24,00 h
Počas uvedeného časového úseku je možné predložiť otázky na e-mailovú adresu:
paulina.kojnok@svps.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zašle odpovede do 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výročnú správu ŠVPS SR za rok 2019 nájdete TU
Prezentáciu hlavných bodov Výročnej správy ŠVPS SR za rok 2019 nájdete TU
Stanovisko MPRV SR nájdete TU.
Organizačné zabezpečenie verejného odpočtu za rok 2019 nájdete TU.

18.5.2020 | Úradná kontrola potravín, správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac marec a apríl 2020
V mesiacoch marec a apríl ŠVPS SR vykonávala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 70 kontrol ...

15.5.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly (23/473) potravín odobrala RVPS Liptovský Mikuláš v prevádzke Lidl ul. Nová 4230/1, Liptovský Mikuláš, vzorku Kuracích stehien dolných ...

13.5.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac apríl 2020
V období od 1.4. do 30.4. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 428 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 548kb) 

13.5.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac apríl 2020
mesiaci apríl 2020 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 114 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 2 kontroly. formát PDF(veľkosť 164kB) 

12.5.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín odobrala RVPS Liptovský Mikuláš v predajni MADEX INVEST s.r.o, J. Janečka 326, 034 01 Ružomberok vzorku chladenej kuracej štvrte ...

7.5.2020 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Postup registrácie chovateľov včiel a včelstiev

6.5.2020

Usmernenie k aplikácii ustanovení zákona č. 89/2016 Z. z o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 5 ods. 1 a ods. 3. Účinných od 20. Mája 2020
K aplikácii ustanovení zákona č. 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal Úrad verejného zdravotníctva SR odborné usmernenie: link
V prípade otázok alebo nejasností ohľadom usmernenia prosím kontaktujte:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – gestor zákona
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

5.5.2020

Stanovisko ŠVPS SR k uvádzaniu na trh bezdymových tabakových výrobkov určených na žuvanie.
Stanovisko ŠVPS SR k uvádzaniu na trh bezdymových tabakových výrobkov určených na žuvanie. formát PDF(veľkosť 453kB)

29.4.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly (23/473) potravín odobrala RVPS Rimavská Sobota v Predajni ,,Mäsobýk s.r.o.“, Námestie Š.M. Daxnera, 979 01 Rimavská Sobota vzorku kuracích pŕs chladených, ...

28.4.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín odobrala RVPS Košice- mesto vo veľkosklade MILK-AGRO spol. s.r.o., Pri bitúnku 15,040 01 Košice vzorku ,,Mandarínok“ ...

27.4.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín odobrala RVPS Košice-mesto v Supermarkete Fresh, Americká tr.11, 040 12 Košice-mesto vzorku chladených kuracích štvrtiek ...

24.4.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín odobrala RVPS Liptovský Mikuláš v Predajni mäsa a mäsových výrobkov, ul. 1. mája 137/43, 031 01 Liptovský Mikuláš vzorku chladených kuracích štvrtí ...

24.04.2020 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov o všeobecných zásadách krízového plánu pre potravinárske prevádzky
Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov o všeobecných zásadách krízového plánu pre potravinárske prevádzky, na základe ktorých si prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu pripraviť špecifické plány na svoje podmienky nájdete na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4210:krizovy-plan-pre-potravinarske-prevadzky&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

23.4.2020 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac marec 2020 formát PDF(veľkosť 764kB)

22.4.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín na trhu vykonala RVPS Komárno v prevádzke Billa s.r.o., fil. 260, Eötvösa 23, 945 01 Komárno odber vzorky výrobku ,,Mandarinky“, ...

20.4.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín odobrala RVPS Banská Bystrica v Predajni mäsa a mäsových výrobkov, Spojová 19, 974 01 Banská Bystrica vzorku kuracích pŕs ...

16.4.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac marec 2020
V období od 1.3. do 31.3. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 2 610 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 570kb) 

16.4.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac marec 2020
V mesiaci marec 2020 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 101 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere necelé 2 kontroly. formát PDF(veľkosť 189kB) 

16.4.2020 | Potraviny

COVID-19 a potravinová bezpečnosť
COVID-19 a potravinová bezpečnosť. Otázky a odpovede

07.04.2020 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Podmienky k predaju fľašovaných vín v špecializovaných predajniach
Podľa uverejneného výkladu ÚVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súčasnosti ako tvorca opatrenia OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020.

2.4.2020 | Živé zvieratá

Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, ktorá nadobudla účinnosť 1.4.2020
Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, ktorá nadobudla účinnosť 1.4.2020 formát PDF(veľkosť 960kB)

1.4.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín odobrala RVPS Bardejov v predajni Billa s.r.o., fil.507, Slovenská ul., 085 01 Bardejov vzorku ,,Mandarínok odroda Murcott“, ...

30.3.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke Billa, Laborecká 68, 066 01 Humenné odobratá vzorka ,,Giana“ Jahody v sladkom náleve, ...

30.3.2020 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac február 2020 formát PDF(veľkosť 766kB)

26.3.2020

Označovanie vozidiel
Označovanie vozidiel pri preprave potravín, zvierat a technológií pre výrobu a spracovanie surovín na potraviny na tuzemskom a zahraničnom trhu formát PDF(veľkosť 81KB)

Označovanie vozidiel pri preprave krmív a hygienických pomôcok v súvislosti s Covid-19 formát PDF(veľkosť 68KB)

Piktogram potraviny formát PDF(veľkosť 879KB)

Piktogram živé zvieratá formát PDF(veľkosť 618KB)

Piktogram Krmivá formát PDF(veľkosť 796KB)

Piktogram hygienické vybavenie formát PDF(veľkosť 1040KB)

26.3.2020 | Potraviny

Kontrola uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu základnej zložky
Štátna veterinárna a potravinová správa informuje všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, že vzhľadom na pandémiu COVID – 19 dočasne nebude vykonávať kontrolu uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu základnej zložky v označení potraviny tak, ako to od 1. 4. 2020 vyžaduje vykonávacie nariadenie Komisie 775/2018. ...

26.3.2020 | Živé zvieratá

Zdravie zvierat verzus choroba COVID-19
Európska Komisia – Riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov ( DG SANTE) informovala dňa 25.3.2020 členské krajiny EÚ o komunikácií adresovanej Medzinárodnému úradu pre nákazy so sídlom v Paríži (OIE) a týkajúcej sa notifikácií vo vzťahu k nákaze COVID -19 nasledovne. ...

25.3.2020

Oznámenie komisie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov“
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) Vás informuje, že Európska komisia v Úradnom vestník Európskej únie dňa 24.03.2020 publikovala „OZNÁMENIE KOMISIE O UPLATŇOVANÍ „zelených jazdných pruhov“ v rámci usmernení pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb (2020/C 96 I/01)“. formát PDF(veľkosť 160KB)

OZNÁMENIE KOMISIE O UPLATŇOVANÍ „zelených jazdných pruhov“ v rámci usmernení pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb formát PDF(veľkosť 3,19MB)

19.3.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Odporúčania ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín - aktualizované dňa 24.03.2020
V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike spôsobenú šírením ochorenia COVID-19, Štátna veterinárna a potravinová správa SR odporúča pri predaji potravín, prijať a dodržiavať nasledovné opatrenia formát PDF(veľkosť 1110KB)

19.3.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat
Chovy hospodárskych zvierat sú miestom kde sa vyžaduje stála prítomnosť personálu často vyžadujúca špecifické schopnosti a zručnosti vo vzťahu ku chovu, ošetrovaniu, starostlivosti o zvieratá a získavania prvotných živočíšnych produktov . V súčasnosti neexistuje jednoznačný vedecký dôkaz, ktorý by naznačoval, že tento vírus cirkuluje u zvierat v SR. formát PDF(veľkosť 693KB)

19.3.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac február 2020
V období od 1.2. do 29.2. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 764 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 570kb) 

19.3.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac február 2020
V mesiaci február 2020 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 207 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly. formát PDF(veľkosť 189kB) 

19.3.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Oznam dezinfekcie priestorov ŠVPS SR
Oznamujeme Vám, že prevádzka a budova ŠVPS SR, Botanická 17 bude 20.03.2020 uzatvorená z dôvodu realizácie generálnej dezinfekcie priestorov a zariadení na zabránenie koronavírusovej infekcie. Komunikácia je možná cestou e -mailu alebo telefonicky.

17.3.2020 | Stanoviská, tlačové správy

V súvislosti s mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom proti šíreniu koronavírusovej infekcie ŠVPS SR stanovuje od 17.3.2020 krízový režim komunikácie

Oznam v súvislosti s mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom proti šíreniu koronavírusovej infekcie ŠVPS SR stanovuje od 17.3.2020 krízový režim komunikácie a vstupu do budov a zariadení organizácií ŠVPS SR vrátane budovy na Botanickej 17.

  • vstup do budov a zariadení je povolený len s rúškom
  • preferovať komunikáciu s organizáciami prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo telefonicky
  • vstup do budov a zariadení realizovať len v urgentných prípadoch od 8:00 do 11:00 hod. vrátane podávania pošty do podateľne
  • vybavovanie stránok realizovať len na vrátnici bez vstupu do pracovných priestorov

4.3.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac január 2020
období od 1.1. do 31.1. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 2 760 úradných kontrol ... formát PDF(veľkosť 570kb) 

4.3.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac január 2020
V mesiaci január 2020 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 158 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 2,5 kontroly. formát PDF(veľkosť 189kB) 

4.3.2020 | Úradná kontrola potravín, správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac január a február 2020
V mesiacoch január a február ŠVPS SR vykonávala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 129 kontrol, z toho 1 kontrola vo výrobe, 37 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín ...

28.02.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2020 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 20. apríla do 30. apríla 2020 bude prebiehať štyridsiata prvá kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou. ...

28.02.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Možné riziká šírenia kororonavírusovej infekcie cestou potravín a zvierat
Koronavírusy boli identifikované v polovici 60. rokov a je známe, že infikujú ľudí a rôzne druhy zvieratá (vrátane vtákov a cicavcov). Koronavírusy sú obalené vírusy RNA, ktoré sú široko distribuované medzi ľuďmi, inými cicavcami a vtákmi a ktoré spôsobujú respiračné, enterálne, hepatálne a neurologické choroby. ...

20.2.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Informácia ohľadom exportu mliečnych výrobkov do Číny
Generálna administratíva colnej správy ČĽR (GACC) 5. februára 2020 informovala o povolení exportu slovenských mliečnych výrobkov do Číny v súlade s príslušnými právnymi normami ČĽR a Protokolom medzi GACC a ŠVPS SR. Následne bol 14. februára 2020 zverejnený zoznam 11 aktuálne schválených slovenských spoločností s možnosťou exportu produktov z mlieka, ako napr. maslo, syry, sušené mlieko a i. Týmto krokom sa zavŕšil proces certifikácie slovenských producentov mlieka a mliečnych výrobkov, ktorému predchádzal podpis Protokolu medzi Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a Generálnou administratívou colnej správy Čínskej ľudovej republiky o veterinárnych a hygienických požiadavkách pre mliečne výrobky vyvážané zo Slovenska do Číny počas 8. samitu premiérov 16 krajín strednej a východnej Európy (SVE) a Číny v Dubrovníku a technický audit čínskych expertov. Zoznam schválených prevádzok je k dispozícii na web stránke GACC.

7.2.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly, ktorú vykonala RVPS Bratislava, bola v sklade firmy ENCINGER SK s.r.o., pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava odobratá vzorka „Figy sušené“...

6.2.2020 | Nákazy a choroby zvierat

Vtáčia chrípka - aktuálne informácie

6.2.2020 | Informácie pre dovozcov, vývozcov , obchodníkov s členskými štátmi EU, prepravcov

Informácia týkajúca sa BREXITu vo vzťahu k vnútrospoločenskému obchodu
Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie nadobudla platnosť 31. januára 2020 o polnoci SEČ. Od tohto okamihu Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ a považuje sa za tretiu krajinu. Nadobudnutím platnosti dohody o vystúpení začína plynúť prechodné obdobie od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020. ...

4.2.2020 | Zákaz vývozu do tretích krajín

Informácie o prijatých zákazoch vývozov do tretích krajín v súvislosti s výskytom aviárnej influenzy na Slovensku
Štátna veterinárna a potravinová správa SR obdržala informácie od kompetentných autorít z tretích krajín ohľadom zákazu vývozu určitých komodít zo Slovenskej republiky z dôvodu výskytu vtáčej chrípky ...

3.2.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu potravín vykonal inšpektor HIS Vyšné Nemecké, 072 51 Krčava odber vzorky výrobku „Múčka z lieskových orechov“, 20kg, šarža LOT AG2-2019, N196650 krajina pôvodu Gruzínsko, ...

29.01.2020 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie predvianočnej cielenej kontroly kvality zahraničných vín predávaných na Slovensku č. 458 -2.
Počas cielených kontrol v predvianočnom období vykonaných v zmysle Zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov sa inšpektori oddelenia kontroly vína zamerali na predaj zahraničných vín predávaných v maloobchodných jednotkách, obchodných reťazcoch a vo veľkoobchodných skladoch..... formát PDF(veľkosť 270kB) 

29.1.2020 | Úradná kontrola potravín, správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac október a november 2019
V mesiacoch október, november 2019, ŠVPS SR vykonala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 188 kontrol ...

28.01.2020 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Potvrdený 4. výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2020 v Slovenskej republike
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 27.01.2020 vo večerných hodinách 4. pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v roku 2020. ( 3. v domácom chove hydiny).

27.01.2020 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Výskyt vtáčej chrípky v ZOO Bojnice
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo 3. pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v roku 2020. ( prvý výskyt u vtákov chovaných v zajatí).

23.1.2020 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac november 2019 formát PDF(veľkosť 802kB)

23.1.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly bola v sklade firmy ENCINGER SK s.r.o., pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava odobratá vzorka „Hrozienka sušené“, á 10kg (výr. dávka: 6/11, DMT: 31.05.2021, krajina pôvodu Uzbekistan, ....

20.01.2020 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Potvrdený 2. výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2020 v Slovenskej republike
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo 17.01.2020 2. pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v roku 2020.

17.1.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac december 2019
V období od 1.12. do 31.12. 2019 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 014 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo 129 kontrol s nedostatkom, celkovo bolo zistených 348 nedostatkov. formát PDF(veľkosť 560kb) 

17.1.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac december 2019
V mesiaci december 2019 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 127 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 2 kontroly. formát PDF(veľkosť 160kB) 

09.01.2020 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI) subtypu H5N8 v roku 2020 v Slovenskej republike– aktuálna informácia
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo 8.1.2020 a následne 9.1.2020 diagnostikovalo pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike. Jedná sa o vysokopatogénny subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 aj v susednom Poľsku.

09.01.2020 | Bakteriálne choroby včiel a včelieho plodu

Výskyt ohnísk moru včelieho plodu - október 2019

07.01.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Národný akčný plán antimikrobiálnej rezistencie v Slovenskej republike na obdobie rokov 2019-2021
Národný akčný plán antimikrobiálnej rezistencie v Slovenskej republike na obdobie rokov 2019-2021, slovenská verzia formát PDF(veľkosť 1081kB) , anglická verzia formát PDF(veľkosť 983kB) 

Staršie novinky