Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Archív noviniek rok 2021

 
Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Informácie pre spotrebiteľov ohľadne bezpečnosti potravín

02 / 602 57 444

Archív noviniek

30.12.2021 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Martin v prevádzke Mäsovýroba Kozák Anton s.r.o., Fatranská cesta 1685/26, 038 52 Sučany, odber vzorky výrobku „Kuracie štvrte chladené“, ...

23.12.2021 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Liptovský Mikuláš v prevádzke Billa s.r.o., Garbiarska 2585, 031 01 Liptovský Mikuláš odber vzorky výrobku „Figy sušené“, ...

16.12.2021 | Správy z kontroly

Priebežná správa z cielenej kontroly zameranej na predaj tovaru v predvianočnom období
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nariadila všetkým regionálnym veterinárnym a potravinovým správam v SR vykonať v mesiacoch november a december sprísnené úradné .... formát PDF(veľkosť 179kB) 

16.12.2021 | Správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiace október a november 2021
V mesiacoch október a november ŠVPS SR vykonávala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 195 kontrol ... formát PDF(veľkosť 614kB) 

15.12.2021 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac november 2021
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac Správy 2021 formát PDF(veľkosť 650kB) 

15.12.2021 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac november 2021
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 573kB) 

15.12.2021 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Stará Ľubovňa v predajni Lidl, Popradská 1713/68, 064 01 Stará Ľubovňa odber vzorky výrobku „Šunková klobása“ ...

10.12.2021 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Košice- mesto v prevádzke DALTON spol. s.r.o., Napájadlá 1/A, 042 47 Košice, odber vzorky výrobku „Kuracie prsia- rezne“ ...

6.12.2021 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Košice mesto v predajni METRO, Americká trieda 1/A, 040 01 Košice, odber vzorky ,,Med kvetový lipový“ 900g, ...

6.12.2021 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Dolný Kubín v predajni Janowiak Andrzej Mgr., Ing., Hviezdoslavova 53/8, 029 01 Námestovo odber vzorky výrobku „Goralská klobása“, DS 3.12.2021, šarža 21309001, ...

3.12.2021 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných (AMO) – výskyt v komerčnom chove v obci Jesenské , okr. Rimavská Sobota
Štátna veterinárna a potravinová správa SR ( ŠVPS SR) informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) v ďalšom novom ohnisku v chove domácich ošípaných.

30.11.2021 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Potvrdený 6. a 7. výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2021 v Slovenskej republike u voľne žijúceho vtáctva
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 18.11.2021 v poradí 6. výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u voľne žijúcich vtákov v SR v roku 2021. ...

29.11.2021 | Brexit

Aktuálne požiadavky pre vývoz z EU do Veľkej Británie
Aktuálne požiadavky pre vývoz z EU do Veľkej Británie Formát PDF(veľkosť 195kB)

29.11.2021 | Traces NT

Aktivovanie nového modulu DOCOM v systéme TRACES NT
06. decembra 2021 bude v systéme TRACES NT aktivovaný nový modul DOCOM. Pre zabezpečenie hladkého prechodu používania modulu v novom prostredí zostane súbežne modul DOCOM v systéme TRACES Classic k dispozícii do 31. decembra (vrátane), kedy je naplánované definitívne uzatvorenie systému TRACES Classic.
V rámci prípravy na používanie nového modulu DOCOM dôrazne nabádame tých prevádzkovateľov, ktorí si ešte nezaregistrovali prevádzky a používateľov v systéme TRACES NT, aby tak urobili čo najskôr, ako predbežný krok k umožneniu vytvárania obchodného dokumentu v novom systéme. Manuály registrácie v systéme TRACES NT sú verejne dostupné na našej webovej stránke TRACES NT

29.11.2021 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac október 2021
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac október 2021 formát PDF(veľkosť 850kB) 

29.11.2021 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac október 2021
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 175kB) 

22.11.2021 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI) v chove hydiny v roku 2021 v Slovenskej republike
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 19.11.2021 pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku H5N1 v Slovenskej republike v chove hydiny.

18.11.2021 | Živé zvieratá

Podmienky pre ambulantný predaj rýb
Podmienky pre ambulantný predaj rýb v roku 2021 na území Slovenskej republiky (Formát: PDF, veľkosť 317kB)

10.11.2021 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Púchov v Kaufland SR v.o.s. DC, Trenčianska 400/80, Ilava - Klobušice odber vzorky výrobku „Špenát“, ...

10.11.2021 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Zvolen v BezOdpadu s.r.o., baliareň potravín, 962 02 Vígľaš 488, odber vzorky výrobku „Kakaový prášok ...

29.10.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Mimoriadne núdzové opatrenia č. z. 7885/2021 – 1 AMO
Na základe § 6 ods. 5 písm. a) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov týmito mimoriadnymi núdzovými opatreniami s platnosťou a účinnosťou od 3.11.2021 ... formát PDF

4.11.2021 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných
Aktualizované údaje ohľadom afrického moru ošípaných.

3.11.2021 | Správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiace august a september 2021
V mesiacoch august a september vykonávala ŠVPS SR kontrolu vína v zmysle zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 161 kontrol ... formát PDF(veľkosť 514kB) 

29.10.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Nové požiadavky pre dovoz potravín do Číny od 1.1. 2022
Generálna administratíva colnej správy ČLR (GACC) mení od 1. januára 2022 podmienky pre dovoz potravín zo zahraničia do Číny pre výrobcov, exportérov aj importérov. Zmeny definujú vyhlášky GACC č. 248 a č. 249 a týkajú sa najmä procesu registrácie výrobcov. ale aj vývozcov, dovozcov a označovania obalov ...

29.10.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Problematika diviakov v intraviláne miest (obcí)
Odstrel diviakov na nepoľovných pozemkoch v intraviláne miest a obcí povoľuje okresný úrad (odbor pozemkový a lesný) na základe žiadosti od vlastníka pozemkov ...

25.10.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Cirkusy na území Slovenskej republiky
V cirkusoch veterinárni inšpektori pravidelne vykonávajú úradné kontroly za účelom dodržiavania platnej legislatívy a s tým spojený aj zákaz drezúry určitých druhov zvierat

20.10.2021 | Správy z kontroly

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2020
Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2020 formát PDF(veľkosť 546kB) 

20.10.2021 | Živé zvieratá

Mesačné výkazy o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačné výkazy o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiace júl - september 2021

15.10.2021 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac september 2021
Priebežné výsledky úradných kontrol ŠVPS SR za mesiac september ukazujú, že rada prevádzkovateľov potravinárskych podnikov najčastejšie nedodržiava hygienu prevádzkarne, teplotu skladovania , hygienu predaja, skladovania a hygienu technologického zariadenia zo všetkých zistených nedostatkov. formát PDF(veľkosť 453kB) 

15.10.2021 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac september 2021
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 175kB) 

12.10.2021 | Stanoviská, tlačové správy

CAF - spoločný rámec hodnotenia
  1. Dňa 10.augusta 2021, sa uskutočnilo posúdenie „Samohodnotiacej správy Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR“ externými posudzovateľmi na mieste, kde boli všetci členovia CAF tímu vrátane garanta projektu CAF – ústredného riaditeľa ŠVPS SR prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc. a metodika p. PhDr. Miroslavy Tóthovej. Všetkým členom CAF tímu a vedeniu ŠVPS SR patrí poďakovanie za vytvorenie atmosféry pri externom posudzovaní , uznanie za nastavený trend a za vykonané činnosti pri implementácii modelu CAF.
  2. Vyhodnotenie „Samohodnotiacej správy modelu CAF“ – vykonané bolo komplexné zhodnotenie každého subkritéria prostredníctvom ( PDCA), všetky fázy cyklu, porovnanie výkonnosti inými organizáciami pomocou benchmarkingu a benchlearningu bolo na najvyššej úrovni – celkové bodové ohodnotenie SHS bolo vyhodnotené za výnimočné, ŠVPS SR postúpila do ďalšej fázy implementácie modelu CAF – tvorby Akčného plánu zlepšovania.
  3. Školenie k APZ – V priestoroch auly ŠVPS SR sa konalo dvojdňové školenie v termíne 05.10-06.10.2021 kde boli zhodnotené výsledky „Samohodnotiacej správy“, spätná väzba z posúdenia a príprava a tvorba „Akčného plánu zlepšovania“ – identifikovanie zdrojov opatrení APZ a kategorizácia jednotlivých skupín.

4.10.2021 | Traces NT

Premiestnenie modulu INTRA z TRACES Classic do TRACES NT
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej iba „ŠVPS SR“) Vás týmto informuje o zmene v procese certifikácie zásielok a premiestnení modulu INTRA, ktorý sa používa na vydávanie veterinárnych osvedčení pri premiestňovaní zvierat a určitých živočíšnych produktov medzi členskými štátmi, z TRACES Classic do TRACES NT.

11. októbra 2021 bude v systéme TRACES NT aktivovaný nový modul INTRA. Modul INTRA v systéme TRACES Classic zostane k dispozícii do 15. októbra 2021 (vrátane). Počas tohto krátkeho obdobia súbežného používania modulu INTRA na oboch platformách TRACES sa odporúča vytvárať nové certifikáty v systéme TRACES NT a používať TRACES Classic iba na finalizáciu certifikátov vytvorených do 11. októbra 2021.

Od 16. októbra 2021 sa bude vydávanie veterinárnych osvedčení pre premiestňovanie zásielok medzi členskými štátmi vykonávať iba prostredníctvom systému TRACES NT. Veterinárne osvedčenia v systéme TRACES Classic, ktoré neboli schválené príslušnými orgánmi do 16. októbra 2021, sa budú musieť opätovne vytvoriť v systéme TRACES NT.

Prevádzkovatelia sa do systému TRACES NT registrujú sami. Registrácii do systému musí predchádzať schválenie/ registrácia prevádzkovateľa príslušným kompetentným orgánom.

Viac informácii o systéme TRACES NT nájdete v sekcii TRACES NT.

29.09.2021 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Košice- okolie v prevádzke GVP spol. s.r.o., diskontný sklad potravín, Haniska 495, 044 57 Haniska odber vzorky výrobku „Kakaový prášok so zníženým obsahom tuku“ ...

23.09.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2021 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 15. októbra do 31. októbra 2021 bude prebiehať štyridsiata štvrtá kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou.

21.09.2021 | Dokumenty na stiahnutie

Aktuálny zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Aktuálny zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií k 21.9.2021

17.9.2021 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac august 2021
Priebežné výsledky úradných kontrol ŠVPS SR za mesiac august ukazujú, že rada prevádzkovateľov potravinárskych podnikov najčastejšie nedodržiava hygienu prevádzkarne, hygienu predaja, skladovania a hygienu technologického zariadenia zo všetkých zistených nedostatkov. formát PDF(veľkosť 453kB) 

17.9.2021 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac august 2021
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 175kB) 

17.9.2021 | Brexit

Export zvierat a produktov živočíšneho pôvodu z EÚ do Spojeného kráľovstva
Nové termíny pre zavedenie niektorých kontrol pri exporte do Veľkej Británie
  • Požiadavka predbežného oznámenia dovozu agropotravinárskych výrobkov sa zavedie 1. januára 2022 (na rozdiel od 1.októbra 2021).
  • Požiadavka vývozného zdravotného certifikátu sa posúva z 1.októbra 2021 na 1. júla 2022.
  • Požiadavka fytosanitárneho osvedčenia a fyzických kontrol SPS tovaru budú zavedené 1.júla 2022 (na rozdiel od 1.januára 2022).
  • Požiadavka prehlásenia o bezpečnosti a ochrane dovozov bude zavedená 1. júla 2022 (na rozdiel od 1.januára 2022).
Harmonogram odstránenia súčasných vecných bremien v súvislosti s úplnými colnými kontrolami a zavedením colných kontrol zostáva od plánovaného 1. januára 2022 nezmenený. Formát PDF(veľkosť 195kB)

27.08.2021 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky prijala prostredníctvom systému RASFF varovné oznámenie týkajúce sa zmrzlinových výrobkov z Poľska, obsahujúcej prísadu - stabilizátor z Turecka, ktorá obsahovala biocídnu látku etylénoxid v množstve presahujúcom maximálny reziduálny limit (MRL). Predmetné výrobky boli dodané do prevádzky Ryba Košice s.r.o. (Textilná 4, 040 12 Košice)....

26.8.2021 | Správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiace jún a júl 2021
V mesiacoch jún a júl vykonávala ŠVPS SR kontrolu vína v zmysle zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 101 kontrol, z toho 23 kontrol vo výrobe, 29 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 34 kontrol v maloobchodných predajniach potravín, 1 kontrola vo veľkoobchodnom sklade a 4 kontroly v zariadeniach spoločného stravovania. Počas mesiacov jún – júl bolo vykonaných aj 10 kontrol pri dovoze vína z tretích krajín. formát PDF(veľkosť 814kB) 

18.8.2021 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.7. do 31.7. 2021
V mesiaci júl 2021 vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami v rámci tematických kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu na území SR spolu 16 kontrol supermarketov a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol bolo 7 kontrol so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. formát PDF(veľkosť 85kB) 

18.8.2021 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac júl 2021
V mesiaci júl 2021 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 189 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 28 kontrolách boli zistené nedostatky. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly. formát PDF(veľkosť 168kB) 

18.8.2021 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac júl 2021
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 175kB) 

18.8.2021 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac júl 2021
V období od 1.7. do 31.7. 2021 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 884 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. ... formát PDF(veľkosť 153kB) 

12.8.2021 | Webináre

Webináre pre vývozcov do Spojeného kráľovstva (UK)
Štátna veterinárna a potravinová správa SR Vás informuje o webinároch v súvislosti so zmenami a požiadavkami pre import z EU do UK, ktoré prídu do platnosti od 1. októbra 2021. Záujemcovia sa môžu registrovať prostredníctvom linku:
https://www.gov.uk/guidance/webinars-for-importers-of-food-and-drink-products-from-the-eu-to-great-britain
Harmonogram webinárov Formát: PDF, Veľkosť: 168kB

11.8.2021 | Výskyt ohnísk moru včelieho plodu - august 2021

Výskyt ohnísk moru včelieho plodu - august 2021

9.8.2021 | Besnota

Schválenie štatútu Slovenskej republiky ako krajiny bez výskytu besnoty Európskou Komisiou (EK) a samo vyhlásenie Slovenskej republiky za krajinu bez výskytu besnoty Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE).
Slovenská republika splnila vo všetkých bodoch požiadavky článku 8.14.2. Zákonníka zdravia suchozemských zvierat 2019 na vyhlásenie za krajinu bez výskytu besnoty. Slovenská republika ustanovuje minimálne dvojročné pozorovacie obdobie od získania štatútu krajiny prostej besnoty. Vzhľadom na epizootologickú situáciu v Maďarskej republike, Poľskej republike a na Ukrajine sa ŠVPS SR rozhodla pokračovať v orálnej vakcinácii líšok v ďalších rokoch na rizikovom území Slovenskej republiky. ...

5.8.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Prvky efektívnej verejnej správy v podmienkach ŠVPS SR.
ŠVPS SR začalo v novembri 2020 s implementáciou modelu CAF v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom modelu CAF je stať sa katalyzátorom komplexného procesu zlepšovania v rámci organizácie. Po vypracovaní Samohodnotiacej správy CAF sme prešli interným pripomienkovým konaním. Vedenie ŠVPS SR schválilo Samohodnotiacu správu a postúpilo ju na posúdenie externým tímom posudzovateľov na mieste 10.08.2021 na ŠVPS SR na Botanickej 17, v Bratislave.

5.8.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Mimoriadne núdzove opatrenia AMO
Mimoriadne núdzove opatrenia AMO (formát PDF, 2,47MB)

27.07.2021 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Štátna veterinárna a potravinová správa SR bola dňa 26.7.2021 informovaná prostredníctvom systému RASFF o nevyhovujúcom výrobku Kunín Pohár mliečny dezert s čokoládovou, jahodovou, marhuľovou a čučoriedkovou príchuťou, 150 g, dátum spotreby od 16.6. 2021 do 29. 7. 2021, výrobca Mlékárna Kunín a.s., Ostrava, Česká republika, schvaľovacie číslo CZ 5751. ...

20.7.2021 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.6. do 30.6. 2021
V mesiaci jún 2021 vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami v rámci tematických kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu na území SR spolu 12 kontrol supermarketov a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol boli 2 kontroly so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. formát PDF(veľkosť 71kB) 

20.7.2021 | Správy z kontroly

Správa z Cielenej kontroly č. 23/494 - zameranej na kontrolu nahlasovania zásielok potravín do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR „evidencia zásielok”
Cielenú kontrolu zameranú na nahlasovanie zásielok vykonávali inšpektori RVPS v období od 18.5. do 30.6. 2021. Cielená kontrola bola zameraná na kontrolu nahlásenia zásielok produktov živočíšneho pôvodu a zásielok nespracovaného ovocia a zeleniny do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy v súlade s platnou legislatívou a zároveň aj na kontrolu dokumentov sprevádzajúcich predmetné zásielky v zmysle platnej legislatívy. formát PDF(veľkosť 79kB) 

20.7.2021 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac jún 2021
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 175kB) 

20.7.2021 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac jún 2021
V mesiaci jún 2021 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 202 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 23 kontrolách boli zistené nedostatky. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 4 kontroly. formát PDF(veľkosť 169kB) 

20.7.2021 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac jún 2021
V období od 1.6. do 30.6. 2021 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 954 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. ... formát PDF(veľkosť 151kB) 

15.07.2021 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Informácia o príručke k označeniu dátumu a súvisiacim informáciám o potravinách
Informácia o príručke k označeniu dátumu a súvisiacim informáciám o potravinách

15.07.2021 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Grafické označovanie výživových hodnôt na prednej strane obalu
V zmysle § 9 ods. 2 Zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov môže prevádzkovateľ potravinárskeho podniku použiť aj inú formu na vyjadrenie alebo prezentáciu označenia výživovej hodnoty potravín, než je uvedená v čl. 29 až 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií spotrebiteľom. Zároveň je povinný túto formu nahlásiť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR).
V zmysle listu MPRV SR je potrebné doložiť MPRV SR a Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky na vedomie zoznam výrobkov, ktoré budú označované schémou grafického označovania výživových hodnôt na prednej strane obalu a zároveň aj etikety s vyobrazením schémy grafického označovania výživových hodnôt na prednej strane obalu.

9.07.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky príslušná podľa § 6 ods. 2 písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydala dňa 8.7.2021 opatrenie, v ktorom nariaďuje dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka. Platnosť opatrenia: od 12.07.2021. Trvanie opatrenia: do odvolania.

08.07.2021 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Liptovský Mikuláš v predajni hydiny, Štúrova 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, prevádzkovateľ predajne Iveta Ondríková, Mlynská 156/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, odber vzorky výrobku „Mletý mäsový prípravok“, 500g, šarža 21163001, DS 28.6.2021, krajina pôvodu Poľsko, výrobca Firma KABANOS Kojs Miroslaw i Joanna Kojs- Kowalczyk Spólka Jawna, ul. Spóldzielców 1, 34-480 Jablonka, PL12110317 WE. V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť Salmonella Derby v dvoch vzorkách z piatich. Výrobok bol na prevádzke vypredaný. Inšpektori nariadili prevádzkovateľovi zabezpečiť informovanie zákazníkov prostredníctvom vývesky...

7.7.2021 | Výskyt ohnísk moru včelieho plodu - júl 2021

Výskyt ohnísk moru včelieho plodu - júl 2021

23.6.2021 | Živé zvieratá

Prvý výskyt afrického moru ošípaných vo veľkochove
Dňa 22.06.2021 Národné referenčné laboratórium pre africký mor ošípaných vo Zvolene diagnostikovalo výskyt afrického moru ošípaných.

22.6.2021 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac máj 2021
V období od 1.5. do 31.5. 2021 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 795 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 145kB) 

22.6.2021 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac máj 2021
V mesiaci máj 2021 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 388 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 7 kontrol. formát PDF(veľkosť 174kB) 

22.6.2021 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.5. do 31.5. 2021
V mesiaci máj 2021 vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami v rámci tematických kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu na území SR spolu 11 kontrol supermarketov a hypermarketov. formát PDF(veľkosť 72kB) 

22.6.2021 | Správy z kontroly

Správa z Cielenej kontroly č. 492 zameranej na kontrolu označovania čerstvého ovocia a zeleniny krajinou pôvodu.
Kontroly vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na základe požiadavky ŠVPS SR v mesiaci máj 2021. Cielené kontroly vykonali inšpektori na všetkých RVPS. Bolo vykonaných 317 kontrol, z čoho pri 44 kontrolách boli zistené nedostatky. formát PDF(veľkosť 102kB) 

22.6.2021 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac máj 2021
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 175kB) 

9.6.2021 | Výskyt ohnísk moru včelieho plodu - jún 2021

Výskyt ohnísk moru včelieho plodu - jún 2021

5.5.2021 | Úradná kontrola potravín, správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiace apríl a máj 2021
V mesiacoch apríl a máj ŠVPS SR vykonávala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 98 kontrol, z toho14 kontrol vo výrobe, 39 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 30 kontrol v maloobchodných predajniach. Počas mesiacov bolo vykonaných 15 kontrol pri dovoze vína z tretích krajín.

04.6.2021 | Informácie pre spotrebiteľov

Dôležitá informácia pre spotrebiteľov
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Trebišov v predajni András csaba, Leles 494, 076 84 Leles odber vzorky výrobku „Kinga mleté mäso 500g“, hlbokozmrazené, DS 25.9.2021, krajina pôvodu Poľsko, výrobca Zakład Przetwórstwa Mięsnego Rasko R. Skorzycki, J. Skorzycki spółka jawna, 97-226 Żelechlinek ul. Wincentego Witosa 5, Poľsko....

21.5.2021 | Informácie pre spotrebiteľov

Dôležitá informácia pre spotrebiteľov
Na základe sťažnosti spotrebiteľa vykonala RVPS Čadca v predajni Pe&Cy s.r.o., Námestie slobody 55, 022 01 Čadca odber vzorky ,,Smieszna krówka- mleczna, waniliowa“ DMT 5.6.2021

20.5.2021 Výročná správa a verejný odpočet za rok 2020

Oznam o konaní verejného odpočtu výročnej správy za rok 2020
Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR a prijatých opatrení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa v roku 2021 uskutoční verejný odpočet elektronickou formou nasledovne:

Termín konania:  27. máj 2021
Spôsob konania: elektronické dokumenty sú zverejnené na webovej stránke MPRV SR (https://www.mpsr.sk/index.php?navID=67&year=2020)


Časový harmonogram odpočtu:
Začiatok:                             10,00 h
Predpokladané ukončenie: 13,00 h
Počas uvedeného časového úseku je možné predložiť otázky na e-mailovú adresu:
zuzana.buchlerova@svps.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zašle odpovede do 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výročnú správu ŠVPS SR za rok 2020 nájdete TU
Prezentáciu hlavných bodov Výročnej správy ŠVPS SR za rok 2020 nájdete TU
Stanovisko MPRV SR nájdete TU.

19.05.2021

Premiestňovanie zvierat a živočíšnych produktov
Od 21.4.2021 sa uplatňuje nariadenie (EÚ) č. 2016/429 o prenosných chorobách zvierat („zákon o zdraví zvierat“). Stanovujú sa v ňom pravidlá, ktoré pozostávajú z požiadaviek na prevenciu chorôb, informovanosť, dohľad, kontrolu a eradikáciu, biologickú bezpečnosť, vysledovateľnosť zvierat a živočíšnych produktov; pohyb v rámci EÚ a vstup do EÚ zárodočných produktov, zvierat a živočíšnych produktov, ako aj núdzové opatrenia. Zákon o zdraví zvierat úzko súvisí s nariadením (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách.

Väčšina pravidiel platných do 21.4.2021 sa týmto zrušujú a prestávajú platiť. Avšak členské štáty a Európska Komisia sa dohodli na prechodných obdobiach, aby sa zabránilo zbytočným možným narušeniam obchodu vrámci EÚ a dovozom zárodočných produktov, zvierat a ich výrobkov do Únie.

Osvedčenia určené na premiestňovanie zvierat a živočíšnych produktov medzi členskými štátmi, ktoré sa uplatňovali pred nadobudnutím účinnosti nových pravidiel, sú akceptované do 17. októbra 2021. Okrem nariadenia (EÚ) č. 576/2013 na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, ktoré má dlhšie prechodné obdobie až do 21. apríla 2026.

Osvedčenia určené na vstup zárodočných produktov, zvierat a živočíšnych produktov do EÚ, ktoré sa uplatňovali pred nadobudnutím účinnosti nových pravidiel, sú akceptované do 20. októbra 2021 za predpokladu, že boli podpísané pred 21. augustom 2021.

18.05.2021 | Ponuka voľných pracovných miest

Aktualizovaná ponuka voľných pracovných miest

17.5.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Výročná správa a verejný odpočet za rok 2020
Výročná správa a verejný odpočet za rok 2020. formát PDF(veľkosť 9456kB) 

17.5.2021 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac apríl 2021
V období od 1.4. do 30.4. 2021 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 552 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo 207 kontrol s nedostatkom, celkovo bolo zistených 506 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 1 094 právnych subjektov a 1 853 prevádzok. formát PDF(veľkosť 71kB) 

14.5.2021 | Bakteriálne choroby včiel a včelieho plodu

Výskyt ohnísk moru včelieho plodu - máj 2021

14.5.2021 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac apríl 2021
V mesiaci apríl 2021 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 185 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 31 kontrolách boli zistené nedostatky. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly. formát PDF(veľkosť 166kB) 

14.5.2021 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac apríl 2021
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 173kB) 

5.5.2021 | Úradná kontrola potravín, správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiace január, február, marec 2021
V mesiacoch marec a apríl ŠVPS SR vykonávala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 60 kontrol, z toho bolo 6 kontrol vo výrobe, 11 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 15 kontrol v maloobchodných predajniach, veľkoobchodných skladoch 2 kontroly. Počas týchto mesiacov bolo vykonaných 26 kontrol pri dovoze vína z tretích krajín.

29.04.2021 | Ponuka voľných pracovných miest

Aktualizovaná ponuka voľných pracovných miest

22.04.2021 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI) v chove hydiny v roku 2021 v Slovenskej republike

20.4.2021 | Profil verejného obstarávateľa

Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu
Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu...

19.4.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Ukončenie prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc. v pozícií ústredného riaditeľa ŠVPS SR

Oznam: Rozhovory medzi ministrom pôdohospodárstva Ing. Jánom Mičovským, CSc. a ústredným riaditeľom prof. MVDr. Jozefom Bírešom, DrSc. o jeho odvolaní z funkcie prebehli už v minulosti s tým, že dátum bude stanovený dodatočne na základe vzájomnej dohody. Na príprave a vyhlásení výberového konania na ústredného riaditeľa ŠVPS SR sa ŠVPS SR nepodieľala ani nebola o procese informovaná.


16.4.2021 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac marec 2021
V mesiaci marec 2021 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 152 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly. formát PDF(veľkosť 166kB) 

16.4.2021 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac marec 2021
V období od 1.3. do 31.3. 2021 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS SR ) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 189 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo 104 kontrol s nedostatkom, celkovo bolo zistených 248 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 872 právnych subjektov a 1 516 prevádzok. formát PDF(veľkosť 164kB) 

16.4.2021 | Správy z kontroly

Správa z cielenej kontroly Veľká noc 2021
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nariadila všetkým regionálnym veterinárnym a potravinovým správam v Slovenskej republike vykonať cielené kontroly potravín živočíšneho, rastlinného a zmiešaného pôvodu, vrátane lahôdkarských výrobkov, ktoré sa tradične konzumujú v období Veľkej noci (čokolády, cukrovinky, jemné pečivo, zelenina, zemiaky, cibuľa, šaláty, majonézy, víno, liehoviny, potraviny živočíšneho pôvodu – najmä mäsové výrobky, mliečne výrobky, vajcia). ... formát PDF(veľkosť 230kB) 

16.4.2021 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac marec 2021
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 178kB) 

6.4.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Oznámenie pre všetkých chovateľov, dodávateľov a užívateľov , ktorí chovajú a držia zvieratá za účelom ich použitia na vedecké alebo vzdelávacie účely
Oznámenie pre všetkých chovateľov, dodávateľov a užívateľov, ktorí chovajú a držia zvieratá za účelom ich použitia na vedecké alebo vzdelávacie účely podľa požiadaviek ustanovených v nariadení vlády SR Formát PDF(veľkosť 132kB) 

6.4.2021 | Informácie pre spotrebiteľov

AKTUALIZOVANÉ: Dôležitá informácia pre spotrebiteľov
Z Národného toxikologického informačného centra, Univerzitná nemocnica Bratislava sme získali informáciu o podozrení na kontamináciu výrobku špenátový pretlak zakúpeného v obchodnej sieti Coop jednota.

17.3.2021 | Eradikačné programy, metodické pokyny, chovateľské programy

Eradikačné programy, metodické pokyny, chovateľské programy
Eradikačné a pohotovostoné programy pre rok 2021

17.3.2021 | Informácie pre spotrebiteľov

AKTUALIZOVANÉ: Dôležitá informácia pre spotrebiteľov
Z Národného toxikologického informačného centra, Univerzitná nemocnica Bratislava sme získali informáciu o podozrení na kontamináciu výrobku špenátový pretlak zakúpeného v obchodnej sieti Coop jednota.

15.3.2021 | Brexit

BREXIT: vývoz a dovoz živých zvierat, živočíšnych produktov, rastlín a rastlinných produktov medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska od 1.1.2021
Brexit- zmeny v hraničných kontrolách na UK strane Formát PDF(veľkosť 235kB) 

12.03.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2021 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 7. apríla do 18. apríla 2021 bude prebiehať štyridsiata tretia kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou.

10.3.2021 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac január a február 2021
V období od 1.1. do 28.2. 2021 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 1 331 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 138kB) 

3.3.2021 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac január 2021 formát PDF(veľkosť 839kB)

22.2.2021 | Informácie pre chovateľov spoločenských zvierat a pasy spoločenských zvierat

Registrované chovné zariadenia pre spoločenské zvierat
Obchodovaním so zvieratami sa rozumie každý presun zvieraťa cez hranice štátu bez ohľadu na to či bolo zviera predané, darované alebo vymenené. Spoločenské zviera je jedinec domestikovaného druhu psa, mačky ...

19.02.2021 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Potvrdený 5. výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2021 v Slovenskej republike u voľne žijúceho vtáctva
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 18.februára. 2021 5 .pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku u voľne žijúceho vtáctva v Slovenskej republike v roku 2021.

19.2.2021 | Živé zvieratá

Vyhláška MPaRV SR č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
Vyhláška MPaRV SR č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. formát PDF(veľkosť 960kB)

9.2.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Ďalší nález nelegálnej skládky zbytkov jatočných zvierat (vedľajšie živočíšne produkty) v pohraničnej oblasti s Poľskom
Dňa 4.02.2021 bola na RVPS Dolný Kubín ohlásená nelegálna skládka vedľajšieho živočíšneho produktu (zbytkov jatočných tiel zvierat) vedľa cestnej komunikácie za obcou Bobrov. ...

08.02.2021 | Čínska ľudová republika

Protokol o vývoze ovčieho a kozieho mäsa do Čínskej ľudovej republiky
Po viacročnej snahe Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Zväzu chovateľov oviec a kôz sa podarilo dosiahnuť výrazný pokrok ohľadom možnosti exportu ovčieho a kozieho mäsa zo Slovenskej republiky do Čínskej ľudovej republiky.
Dňa 8.2.2021 na pôde Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike sa medzi Generálnou administratívou colnej správy Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „GACC“) a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky podpísal protokol „PROTOKOL MEDZI ŠTÁTNOU VETERINÁRNOU A POTRAVINOVOU SPRÁVOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A GENERÁLNOU ADMINISTRATÍVOU COLNEJ SPRÁVY ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY O INŠPEKČNÝCH, KARANTÉNNYCH, VETERINÁRNYCH A HYGIENICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA OVČIE A KOZIE MÄSO URČENÉ NA VÝVOZ ZO SLOVENSKA DO ČÍNY“. Pri podpise GACC bola zastúpená Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike.
Podpisu predchádzalo zo slovenskej strany zaslanie rozsiahlych dotazníkov a ich pozitívne vyhodnotenie GACC.
V ďalšom kroku bude prebiehať individuálne schvaľovanie našich prevádzkarní, ktoré prejavia záujem o export.

05.02.2021 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Potvrdený 3 a 4 výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2021 v Slovenskej republike u voľne žijúceho vtáctva
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 4.februára.2021 3. a 4 .pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku u voľne žijúceho vtáctva v Slovenskej republike v roku 2021.

3.2.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Stav riešenia podnetu u chovateľa spoločenských zvierat (tzv. množiareň psov) v meste Sliač.
Regionálna veterinárna a potravinová správa vo Zvolene pri riešení množiarne psov zvierat u chovateľa spoločenských zvierat bytom Továrenska 6, Sliač postupovala v zmysle platnej legislatívy, metodických pokynov a usmernení týkajúcich sa ochrany zvierat. Veterinárni inšpektori vykonali u daného chovateľa tri po sebe nasledujúce veterinárne úradné kontroly. ...

28.01.2021 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2021 v Slovenskej republike
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo 2 .pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku u voľne žijúceho vtáctva v Slovenskej republike v roku 2021.

28.1.2021 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac december 2020 formát PDF(veľkosť 835kB)

22.01.2021 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2021 v Slovenskej republike
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 22.1.2021 pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku H5N5 v Slovenskej republike v chove hydiny. Choroba bola zistená v súkromnom chove dospelej hydiny ( drobnochovateľ) – kury domácej v obci Dobrohošť, okr. Dunajská Streda .

18.01.2021 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2021 v Slovenskej republike
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku u voľne žijúceho vtáctva v Slovenskej republike v roku 2021.

15.1.2021 | Južná Kórea

Južná Kórea – informácia o úspešnom schválení Slovenskej republiky na export mliečnych výrobkov
Po viacročnej snahe Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Soule, Slovenského mliekarenského zväzu a samozrejme slovenských prevádzkovateľov sa podarilo dosiahnuť schválenie Slovenskej republiky na export mliečnych výrobkov do Kórejskej republiky.
Toto schválenie nám bolo oznámené 15.01.2021 diplomatickou cestou prostredníctvom Veľvyslanectva Kórejskej republiky v Bratislave a je platné od 28.12.2020. Schváleniu predchádzal audit Slovenskej republiky špecialistami z Južnej Kóreje, ktorý prebehol v decembri 2019 a v rámci auditu boli navštívené Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky ako garant celého schvaľovacieho procesu, príslušné Regionálne veterinárne a potravinové správy, Štátny veterinárny a potravinový ústav v Bratislave, 3 prevádzkarne vyrábajúce mliečne výrobky a tiež 2 farmy dojníc.
Keďže hygienické požiadavky na Slovensku a v Kórei sú odlišné vo viacerých mikrobiologických ukazovateľoch a tiež vo vyšetrovaní na cudzorodé látky, je potrebné ešte dokončiť rokovania v tomto smere a tiež pripraviť vzor nového aktuálneho veterinárneho certifikátu.
V ďalšom kroku bude prebiehať individuálne schvaľovanie našich prevádzkarní ktoré prejavili záujem o export.
Tiež je potrebné, aby prevádzkarne vypracovali program overovania exportu (export verification program), z dôvodu zabezpečenia istoty, že výrobky pre export boli vyšetrené a sú v súlade s normami platnými v Južnej Kórei.

13.1.2021 | Brexit

BREXIT: vývoz a dovoz živých zvierat a živočíšnych produktov medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska od 1.1.2021
V obchode so živými zvieratami a živočíšnymi produktmi platia od 1. 1. 2021 nasledujúce zmeny ... Formát PDF(veľkosť 215kB) 

12.1.2021 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac december 2020
V mesiaci december 2020 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 182 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly. formát PDF(veľkosť 169kB) 

12.1.2021 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.12. do 31.12. 2020
V mesiaci december 2020 vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami v rámci tematických kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu na území SR spolu 28 kontrol supermarketov a hypermarketov. formát PDF(veľkosť 73kB) 

11.1.2021 | Úradná kontrola potravín, správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac december 2020
V mesiaci december ŠVPS SR vykonávala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 64 kontrol, z toho 13 vo výrobných podnikoch, 12 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 12 kontrol v maloobchodných predajniach, veľkoobchodných skladoch 2 kontroly.

11.1.2021 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac december 2020
V období od 1.12. do 31.12. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 747 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo 137 kontrol s nedostatkom, celkovo bolo zistených 471 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 1 050 právnych subjektov a 1 740 prevádzok. formát PDF(veľkosť 173kB) 

11.1.2021 | Správy z kontroly

Správa z cielenej kontroly Vianoce 2020
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nariadila všetkým regionálnym veterinárnym a potravinovým správam v SR vykonať v mesiacoch november a december sprísnené úradné kontroly potravín živočíšneho, rastlinného a zmiešaného pôvodu, vrátane lahôdkarských výrobkov, ktoré sa tradične predávajú v akcii a konzumujú v období Vianoc a Nového roku ... formát PDF(veľkosť 184kB) 

11.1.2021 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac december 2020
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 173kB) 

11.1.2021 | BREXIT: vývoz, dovoz a cestovanie so spoločenskými zvieratami

BREXIT: vývoz, dovoz a cestovanie so spoločenskými zvieratami medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska od 1.1.2021
Od 1. januára 2021 je Veľká Británia (VB) krajinou uvedenou v časti II prílohy II vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) č. 577/2013 ., na Zozname území a tretích krajín uvedených v článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013. formát PDF(veľkosť 452kB)

7.01.2021 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2021 v Slovenskej republike
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v roku 2021 u vtákov chovaných v zajatí.

Staršie novinky