Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)

aktualizované dňa 9.3.2023
Chronológia prípadov BSE
 • č.27. 20.05.2010
 • č.26. 29.07.2008
 • č.25. 27.11.2007
 • č.24. 18.10.2007
 • č.23. 18.11.2005
 • č.22. 06.04.2005
 • č.21. 06.04.2005
 • č.20. 15.11.2004
 • č.19. 09.09.2004
 • č.18. 03.09.2004
 • č.17. 23.08.2004
 • č.16. 15.04.2004
 • č.15. 04.03.2004
 • č.14. 11.02.2004
 • č.13. 14.04.2003
 • č.12. 28.03.2003
 • č.11. 21.08.2002
 • č.10. 03.07.2002
 • č.09. 29.03.2002
 • č.08. 22.03.2002
 • č.07. 21.03.2002
 • č.06. 28.02.2002
 • č.05. 13.12.2001
 • č.04. 22.11.2001
 • č.03. 11.11.2001
 • č.02. 29.10.2001
 • č.01. 27.09.2001
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. :
- Rok 2022 - 8614
- Rok 2021 - 9112
- Rok 2020 - 9831
- Rok 2019 - 9719
- Rok 2018 - 7894
- Rok 2017 - 7516
- Rok 2016 - 7674
- Rok 2015 - 7969
- Rok 2014 - 7461
- Rok 2013 - 13581
- Rok 2012 - 14166
- Rok 2011 - 27293
- Rok 2010 - 42816
- Rok 2009 - 49712
- Rok 2008 - 55200
- Rok 2007 - 63735
- Rok 2006 - 66345
- Rok 2005 - 69224
- Rok 2004 - 82949
- Rok 2003 - 87010
- Rok 2002 - 66798

Informácie o BSE

Bovinná spongiformná encefalopatia (BSE) je fatálna neurodegeneratívna choroba dospelého hovädzieho dobytka (HD) zapríčinená priónmi, zaradená medzi transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE). Prióny sú abnormálne infekčné bielkoviny, ktoré sa hromadia v centrálnom nervovom systéme (CNS) bez imunitnej odpovede hostiteľa a spôsobujú nevyliečiteľné patologické zmeny v CNS.

Klasická BSE sa vyskytuje po konzumácii kontaminovaného krmiva priónmi. V posledných rokoch sa výskyt BSE výrazne znížil, vďaka úspešnej implementácii účinných kontrolných opatrení v EÚ a je extrémne nízky. Klasická BSE je jedinou formou TSE, u ktorej je preukázané, že je prenosná na ľudí (zoonóza) prostredníctvom konzumácie kontaminovaného mäsa a spôsobuje nevyliečiteľnú Creutzfeldt-Jakobovu chorobu.
Atypická BSE sa prirodzene a sporadicky vyskytuje vo všetkých populáciách HD. Počet prípadov atypickej BSE je zanedbateľný a prípady boli identifikované iba u staršieho HD pri intenzívnom testovaní zvierat. Keďže možnosť prenosu pôvodcu atypickej formy BSE nebola cez krmivo vylúčená, odporúča sa dodržiavať opatrenia na zníženie rizika prenosu BSE na zvieratá.

Prenos BSE je prostredníctvom krmiva s obsahom nervového tkaniva z postihnutých zvierat (prióny sú odolné voči bežným spracovateľským postupom pri výrobe krmiva). Neexistuje žiadny dôkaz o priamom prenose medzi zvieratami (horizontálny prenos) a je malá pravdepodobnosť, že sa BSE prenáša z matky na potomstvo (vertikálny prenos).

Inkubačná doba je veľmi dlhá a môže sa pohybovať od 2 do 10 rokov v závislosti od veľkosti infekčnej dávky, vnímavosti zvieraťa a stresových faktorov.

Klinické príznaky BSE sú rozmanité, ale nezahŕňajú horúčku. Typické je narušenie funkcií CNS, prejavujúce sa zmenou chovania (nepokoj, kopanie, agresivita, separácia od stáda), poruchou koordinácie pohybov, zášklbami svalov, výrazným chudnutím pri zachovanej chuti k príjmu krmiva, slabosťou až neschopnosťou vstať a napokon úhynom zvieraťa.

Diagnózu pri podozrení na BSE je možné potvrdiť vo vzorke časti mozgu (medulla oblongata) uhynutého alebo zabitého zvieraťa histopatológiou a imunochemickými metódami vrátane imunohistochemickej (IHC) metódy a Western blotu. V rámci monitoringu BSE u uhynutého HD sa využívajú rýchle testy (ELISA). Doteraz neexistuje žiadna metóda, ktorá by umožňovala potvrdiť prítomnosť pôvodcu BSE u živých zvierat!

Terapia BSE v súčasnosti neexistuje. Symptomatická liečba je pri BSE neúčinná. Nakazené zvieratá po niekoľkých týždňoch od prvých klinických príznakov hynú s nervovými príznakmi na kachexiu a celkovú vyčerpanosť, alebo musia byť humánne utratené.
Prevencia je základom pre ochranu zvierat pred BSE.

Slovenskej republike (SR) bol Európskou Komisiou v roku 2014 uznaný štatút krajiny so zanedbateľným rizikom BSE, na základe posúdenia Organizácie pre zdravie zvierat (OIE).
SR si tento štatút plnením monitoringu a dodržiavaním preventívnych opatrení udržuje dodnes.

Aktuálne znenie Rozhodnutia Komisie č. 2007/453/ES z 29. júna 2007, ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE, je dostupné na stránke Európskej Komisie:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02007D0453-20210810

Pre viac informácií o BSE navštívte stránky Európskej Komisie:
https://ec.europa.eu/food/safety/biological-safety/food-borne-diseases-zoonoses/control-tses_en
Alebo stránky EFSA (European Food Safety Authority):
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/bovine-spongiform-encephalopathy-bse

Preventívne opatrenia proti BSE

Preventívne opatrenia platné v SR vychádzajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií v platnom znení.
Konsolidované znenie Nariadenia (ES) č. 999/2001 je dostupné na stránke Európskej Komisie:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02001R0999-20210907&qid=1632748002817

Medzi hlavné preventívne opatrenia proti BSE patria:

 1. Komplexný monitorovací systém BSE v krajine so zanedbateľným rizikom BSE.

 2. V SR sa aktuálne (od roku 2014) vykonáva monitoring BSE nasledovne:

  • testujú sa všetky kusy HD podozrivé z nakazenia BSE bez ohľadu na vek,
  • testuje sa všetok HD uhynutý a naliehavo zabitý starší ako 48 mesiacov,

  Podrobné informácie a výnimky z testovaných zvierat určuje aktuálne platný Národný program eradikácie niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií v SR.
  Národný program eradikácie TSE 2023

 3. Povinné odstránenie a likvidácia špecifikovaného rizikového materiálu (ŠRM) od určitého veku HD.

 4. V zmysle článku 8 a prílohy V nariadenia (ES) č. 999/2001 sú za ŠRM (tkanivá s najvyšším rizikom infekčnosti BSE) považované tkanivá, ktoré sú získané z HD pôvodom:
  Zo Slovenska a z iných členských štátov so štatútom zanedbateľného rizika BSE:

  • lebka okrem čeľuste vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších ako 12 mesiacov.

  Z členských štátov alebo z tretej krajiny s kontrolovaným rizikom alebo neurčeným rizikom BSE:

  • lebka okrem čeľuste vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších ako 12 mesiacov,
  • chrbtica okrem chvostových stavcov, tŕňových a priečnych výbežkov krčných, hrudníkových a driekových stavcov, stredného krížového hrebeňa a krídel krížovej kosti, ale vrátane dorzálnych koreňových uzlín zvierat starších ako 30 mesiacov a
  • mandle, posledné štyri metre tenkého čreva, slepé črevo a mezentérium zvierat každého veku.

  ŠRM je klasifikované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu, ako vedľajší živočíšny produkt (VŽP) kategórie 1 a nakladá sa s ním v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

  Producenti ŠRM musia pri jatočnom opracovaní tiel HD na bitúnkoch a rozrábkarniach a pri zabíjaní týchto zvierat mimo schválených miest (tzv. domáce zabíjačky):

  • ŠRM oddelene umiestňovať do označených nádob s textom: materiál/VŽP kategórie 1 – určené len na likvidáciu,
  • ŠRM okamžite zafarbiť (farbivo s methylovou fialovou alebo brilantnou modrou) a
  • ŠRM likvidovať v schválenom spracovateľskom závode na vedľajšie živočíšne produkty materiálu kategórie 1 - VAS s.r.o., Mojšová Lúčka. Producent ŠRM povinne uchováva zberný list/obchodný doklad na VŽP kat. 1 minimálne 2 roky.
 5. Postup po zistení pozitívneho prípadu BSE

 6. Po zistení pozitívneho prípadu BSE sa všetky časti pozitívneho zvieraťa zlikvidujú v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009 a postupuje sa podľa aktuálneho Národného pohotovostného plánu pre prípad podozrenia a výskytu niektorých TSE v SR.
  Národný pohotovostný plán pre prípad TSE 2023

 7. Zákaz používania živočíšnych bielkovín v krmivách pre hospodárske zvieratá.

 8. Podrobnosti zákazu kŕmenia a požiadavky na skrmovanie živočíšnych bielkovín sú stanovené v článku 7 a prílohe IV nariadenia (ES) č. 999/2001.

  Prehľad výnimiek zo zákazu používania živočíšnych bielkovín v krmivách:


  Hospodárske zvieratá, z ktorých je spracovaná živočíšna bielkovina získaná

  Hospodárske zvieratá, ktoré sa môžu kŕmiť spracovanou živočíšnou bielkovinou

  Chovaný hmyz

  Živočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, ošípané, hydina

  Ošípané

  Živočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, hydina

  Hydina

  Živočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, ošípané

  Chovaný hmyz a ošípané

  Živočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, hydina

  Chovaný hmyz a hydina

  Živočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, ošípané

  Ošípané a hydina

  Živočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu

  Chovaný hmyz, ošípané a hydina

  Živočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu“Výsledky monitoringu BSE u hovädzieho dobytka


za obdobie od
1.1.2022 do 31.12.2022v SR

Cielená skupina zvieratá HD

Počet vyšetrených vzoriek v NRL pre TSE Zvolen
Vyšetrené Pozitívne
Uhynuté a utratené 8614 0
S klinickými príznakmi pri ante mortem vyšetrení 0 0
Zabité zdravé 0 0
Zabité z dôvodu eradikácie BSE 0 0
Podozrivé 0 0
Spolu 8614 0

Chronologický prehľad prípadov BSE na Slovensku

Slovensko výskyt BSE

2022 V roku 2022 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2021 V roku 2021 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2020 V roku 2020 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2019 V roku 2019 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2018 V roku 2018 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2017 V roku 2017 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2016 V roku 2016 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2015 V roku 2015 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2014 V roku 2014 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2013 V roku 2013 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2012 V roku 2012 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2011 V roku 2011 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2010
2009 V roku 2009 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2008
2007
2006 V roku 2006 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2005
2004
2003
 • Prípad č.13 u 93 mesačnej kravy, farma Horná Ždáňa, (kohorta - 6 zvierat)
 • Prípad č.12 u 60 mesačnej kravy, farma Müller Nová Baňa, (kohorta - 5 zvierat)
2002
 • Prípad č.11 u 136 mesačnej kravy ( narodenej 18.5.1991), farma Chyzerovce, (kohorta - 2 zvieratá)
 • Prípad č.10 u 72 mesačnej kravy , farma Kolta, (kohorta - 8 zvierat)
 • Prípad č.9 u 72 mesačnej kravy, farma Žarnov, (kohorta - 11 zvierat)
 • Prípad č.8 u 67 mesačnej kravy, farma Sása, (kohorta - 12 zvierat)
 • Prípad č.7 u 77 mesačnej kravy, farma Nová Ľubovňa, (kohorta - 12 zvierat)
 • Prípad č.6 u 80 mesačnej kravy, farma Zádor, (kohorta - 8 zvierat)
2001
 • Prípad č.5 u 72 mesačnej kravy, farma Dolné Držkovce, (kohorta - 9 zvierat)
 • Prípad č.4 u 68 mesačnej kravy, farma Handlová-Horný dvor, (kohorta - 12 zvierat)
 • Prípad č.3 u 75 mesačnej kravy, farma Podrečany, (kohorta - 11 zvierat)
 • Prípad č.2 u 71 mesačnej kravy, farma Filakovo- Kalajvöldy , (kohorta - 64 zvierat)
 • Prípad č.1 u 73 mesačnej kravy, farma Horná Ždáňa, (kohorta - 32 zvierat)