Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Scrapie

aktualizované dňa 5.12.2022
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 190
Počet lab. vyšet. :
- Rok 2021 -  12822
- Rok 2020 -  14276
- Rok 2019 -  14228
- Rok 2018 -  13118
- Rok 2017 -  14184
- Rok 2016 -  11565
- Rok 2015 -  12493
- Rok 2014 -  11657
- Rok 2013 -   2541
- Rok 2012 -   2911
- Rok 2011 -   2998
- Rok 2010 -   2014
- Rok 2009 -   2167
- Rok 2008 -   2566
- Rok 2007 -   8358
- Rok 2006 -   7526
- Rok 2005 -   2629
- Rok 2004 -   1893
- Rok 2003 -   4535
- Rok 2002 -   2003
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. :
- Rok 2021 - 463
- Rok 2020 - 433
- Rok 2019 - 210
- Rok 2018 - 251
- Rok 2017 - 280
- Rok 2016 - 212
- Rok 2015 - 162
- Rok 2014 - 148
- Rok 2013 - 64
- Rok 2012 - 47
- Rok 2011 - 47
- Rok 2010 - 24
- Rok 2009 - 25
- Rok 2008 - 12
- Rok 2007 - 83
- Rok 2006 - 68
- Rok 2005 - 105
- Rok 2004 - 5
- Rok 2003 - 4
- Rok 2002 - 2
Chovatelský program na rezistenciu oviec voci scrapie
Genotypizovaných oviec: Spolu 52 486 oviec
Rok 2021 - 1 020 baranov
Rok 2020 - 1 045 baranov
Rok 2019 - 1 293 baranov
Rok 2018 - 1 375 baranov
Rok 2017 - 1 432 baranov
Rok 2016 - 1 461 baranov

Informácie o Scrapie (Klusavka)

Scrapie je fatálna neurodegeneratívna choroba dospelých oviec a kôz zapríčinená priónmi, zaradená medzi transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE). Prióny sú abnormálne infekčné bielkoviny, ktoré sa hromadia v centrálnom nervovom systéme (CNS) bez imunitnej odpovede hostiteľa a spôsobujú nevyliečiteľné patologické zmeny v CNS.

Klasická scrapie je považovaná za infekčnú medzi zvieratami. Neexistujú žiadne dôkazy o súvislosti medzi scrapie a humánnymi TSE a predstavuje iba nízke riziko pre zdravie ľudí.

Atypická scrapie by podľa spoločného stanoviska EFSA (European Food Safety Authority) a ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) mohla byť len málo alebo vôbec nie nákazlivá a prirodzene sa ojedinele vyskytuje v populácii oviec a kôz.

Prenos scrapie je možný orálnou cestou prostredníctvom krmiva s obsahom nervového tkaniva z postihnutých jedincov (prióny sú odolné voči bežným spracovateľským postupom pri výrobe krmiva). Priamy prenos klasickej scrapie je možný medzi zvieratami (horizontálny prenos) a z matky na potomstvo (vertikálny prenos).

Inkubačná doba je veľmi dlhá a môže sa pohybovať od 1 do 5 rokov v závislosti od veľkosti infekčnej dávky, vnímavosti zvieraťa a stresových faktorov.

Klinické príznaky scrapie sú rozmanité a zahŕňajú úporné svrbenie (škriabanie a šúchanie prevažne panvových končatín, bedier a hlavy), zmeny v správaní, depresiu, podráždenosť, agresivitu, chvenie a nekoordinované pohyby. Scrapie končí úhynom zvieraťa.

Diagnózu pri podozrení na scrapie je možné potvrdiť vo vzorke časti mozgu (medulla oblongata) uhynutého alebo zabitého zvieraťa histopatológiou a imunochemickými metódami vrátane imunohistochemickej (IHC) metódy a Western blotu. V rámci monitoringu TSE u uhynutých oviec a kôz sa využívajú rýchle testy (ELISA). Doteraz neexistuje žiadna metóda, ktorá by umožňovala potvrdiť prítomnosť pôvodcu TSE u živých zvierat!

Terapia scrapie v súčasnosti neexistuje. Symptomatická liečba je pri TSE neúčinná. Nakazené zvieratá po niekoľkých týždňoch od prvých klinických príznakov hynú s nervovými príznakmi na kachexiu a celkovú vyčerpanosť, alebo musia byť humánne utratené. Základom pre ochranu zvierat pred scrapie je prevencia.

Pre viac informácií o scrapie navštívte stránky Európskej Komisie: https://ec.europa.eu/food/safety/biological-safety/food-borne-diseases-zoonoses/control-tses_en

Alebo stránky EFSA (European Food Safety Authority): https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/transmissible-spongiform-encephalopathies-tses

Preventívne opatrenia proti scrapie

Preventívne opatrenia platné na Slovensku vychádzajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií v platnom znení. Konsolidované znenie Nariadenia (ES) č. 999/2001 je dostupné na stránke Európskej Komisie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02001R0999-20210907&qid=1632748002817

Medzi hlavné preventívne opatrenia proti scrapie patria:

 1. Komplexný monitorovací systém scrapie

 2. V SR sa aktuálne (od roku 2014) vykonáva monitoring scrapie nasledovne:

  • testujú sa všetky ovce a kozy podozrivé z nakazenia TSE bez ohľadu na vek,
  • testujú sa všetky ovce a kozy uhynuté a naliehavo zabité staršie ako 18 mesiacov,

  Podrobné informácie a výnimky z testovaných zvierat určuje aktuálne platný Národný program eradikácie niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií v SR. Národný program eradikácie 2022

 3. Chov oviec a kôz rezistentných voči klasickej scrapie

 4. Za rezistentné voči klasickej scrapie sú považované ovce s genotypom ARR/ARR a kozy s aspoň jednou alelou K222, D146 alebo S146. Chovateľský program na rezistenciu oviec voči klasickej scrapie sa na Slovensku realizuje od roku 2004 do súčasnosti v spolupráci s Plemenárskymi službami SR š.p., Zväzom chovateľov oviec a kôz na SR a Slovenským zväzom chovateľov. Chovateľský program je každoročne aktualizovaný a jeho cieľom je zvýšiť počet rezistentných zvierat v populácii oviec na Slovensku prostredníctvom genotypizácie plemenných zvierat.

  Chovateľský program na rezistenciu kôz voči klasickej scrapie sa na Slovensku neuplatňuje. Chovateľský program na rezistenciu oviec voči klasickej scrapie 2022

  Za účelom obchodovania so živými zvieratami, ich spermou alebo embryami v rámci EÚ môže príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa po kontrole splnenia požiadaviek podľa prílohy VIII Nariadenia (ES) č. 999/2001 uznať hospodárstvu oviec a kôz štatút chovu so zanedbateľným rizikom alebo kontrolovaným rizikom klasickej scrapie.

  Zoznam hospodárstiev so štatútom rizika klasickej scrapie/The list of holdings with a status for classical scrapie

 5. Povinné odstránenie a likvidácia špecifikovaného rizikového materiálu (ŠRM) od určitého veku oviec a kôz.

 6. V zmysle článku 8 a prílohy V nariadenia (ES) č. 999/2001 sú za ŠRM (tkanivá s najvyšším rizikom infekčnosti scrapie) považované tkanivá, ktoré sú získané z oviec a kôz:

  • lebka vrátane mozgu a očí a miecha zvierat starších ako 12 mesiacov alebo zvierat s trvalými rezákmi prerezanými cez ďasno

  ŠRM je klasifikované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu, ako vedľajší živočíšny produkt (VŽP) kategórie 1 a nakladá sa s ním v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

  Producenti ŠRM musia pri jatočnom opracovaní tiel oviec a kôz na bitúnkoch a rozrábkarniach a pri zabíjaní týchto zvierat mimo schválených miest (tzv. domáce zabíjačky):

  • ŠRM oddelene umiestňovať do označených nádob s textom: materiál/VŽP kategórie 1 – určené len na likvidáciu,
  • ŠRM okamžite zafarbiť (farbivo s methylovou fialovou alebo brilantnou modrou) a
  • ŠRM likvidovať v schválenom spracovateľskom závode na vedľajšie živočíšne produkty materiálu kategórie 1 - VAS s.r.o., Mojšová Lúčka. Producent ŠRM povinne uchováva zberný list/obchodný doklad na VŽP kat. 1 minimálne 2 roky.
 7. Postup po zistení pozitívneho prípadu scrapie.

 8. Po zistení pozitívneho prípadu scrapie sa všetky časti pozitívneho zvieraťa zlikvidujú v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009 a postupuje sa podľa aktuálneho Národného pohotovostného plánu pre prípad podozrenia a výskytu niektorých TSE v SR. Národný pohotovostný plán pre prípad TSE 2022

 9. Zákaz používania živočíšnych bielkovín v krmivách pre hospodárske zvieratá.

 10. Podrobnosti zákazu kŕmenia a požiadavky na skrmovanie živočíšnych bielkovín sú stanovené v článku 7 a prílohe IV nariadenia (ES) č. 999/2001.

  Prehľad výnimiek zo zákazu používania živočíšnych bielkovín v krmivách:

  Hospodárske zvieratá, z ktorých je spracovaná živočíšna bielkovina získaná

  Hospodárske zvieratá, ktoré sa môžu kŕmiť spracovanou živočíšnou bielkovinou

  Chovaný hmyz

  Živočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, ošípané, hydina

  Ošípané

  Živočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, hydina

  Hydina

  Živočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, ošípané

  Chovaný hmyz a ošípané

  Živočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, hydina

  Chovaný hmyz a hydina

  Živočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, ošípané

  Ošípané a hydina

  Živočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu

  Chovaný hmyz, ošípané a hydina

  Živočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu“

Výsledky monitoringu TSE - scrapie u oviec z neinfikovaných chovov

za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021

Cielená skupina zvieratá

Počet vyšetrených vzoriek v NRL pre TSE Zvolen
Vyšetrené Pozitívne
Uhynuté, utratené a naliehavo zabité 12220 7*
Zabité zdravé 0 0
Podozrivé 0 0
Spolu 12220 7*
*atypická forma scrapie

Výsledky monitoringu TSE - scrapie u kôz z neinfikovaných chovov

za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021

Cielená skupina zvieratá

Počet vyšetrených vzoriek v NRL pre TSE Zvolen
Vyšetrené Pozitívne
Uhynuté, utratené a naliehavo zabité 456 0
Zabité zdravé 0 0
Podozrivé 0 0
Spolu 456 0

Od roku 2003 do 31.12.2021 nebol v SR diagnostikovaný žiadny prípad scrapie u kôz.

Výsledky monitoringu TSE - scrapie u oviec a kôz z infikovaných chovov

za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021

Cielená skupina zvieratá

Počet vyšetrených vzoriek v NRL pre TSE Zvolen
Vyšetrené Pozitívne
Uhynuté, utratené a naliehavo zabité 572 5*
Zabité zdravé 37 0
Zabité z dôvodu eradikácie klasickej scrapie 0 0
Podozrivé 0 0
Spolu 609* 5*

*atypická forma scrapie

Chronologický prehľad prípadov Scrapie na Slovensku

Grafický prehľad prípadov Scrapie na Slovensku
Complex icons
2022
 • Prípad číslo 191– 97 mesačná uhynutá bahnica plemena lacaune/zošľachtená valaška, genotyp ALRR/ALRR, majiteľ: AGROFARMA spol. s.r.o., Nálepkovo 452, 053 33 Nálepkovo, okres Gelnica, hospodárstvo: AGROFARMA spol. s.r.o., Pod školou 452, 053 33 Nálepkovo, okres Gelnica, CEHZ: 405131, RVPS Spišská Nová Ves, 61. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 21.02.2022
2021
 • Prípad číslo 190– 68 mesačná uhynutá bahnica plemena lacaune/cigája, genotyp ALRQ/AFRQ, majiteľ: Ladislav Fedor SHR, Veľké Kršteňany 108, 958 03 Veľké Kršteňany, okres Partizánske, hospodárstvo: Fedor Ladislav, Veľké Kršteňany 108, okres Partizánske, CEHZ: 109486, RVPS Prievidza, 60. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 02.10.2021
 • Prípad číslo 189– 102 mesačná uhynutá bahnica neznámeho plemena, genotyp ARQ/ARQ, majiteľ: AGRIPEĽ s.r.o., Hlavná 282, 991 11 Balog nad Ipľom, okres Veľký Krtíš, hospodárstvo: ŠAHY, 936 01 Šahy, okres Levice, CEHZ: 402807, RVPS Levice, 59. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 30.07.2021
 • Prípad číslo 188– 27 mesačná uhynutá bahnica plemena slovenská dojná ovca, genotyp ARQ/AHQ, majiteľ: Syrové torty s.r.o., Mládeže 285/42, 013 41 Dolný Hričov, okres Žilina, hospodárstvo: Salaš Paština Závada, 013 41 Paština Závada, CEHZ: P31453, RVPS Žilina, 58. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 03.05.2021
 • Prípad číslo 187– 146 mesačná uhynutá bahnica plemena cigája, genotyp ARR/AHQ, majiteľ: AGRO BELÁ, s.r.o., Na Mária Šachtu č. 4, 969 01 Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, hospodárstvo: Banská Belá v obci Banská Belá, CEHZ: 304937, RVPS Žiar nad Hronom, 57. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 13.04.2021
 • Prípad číslo 186– 86 mesačná uhynutá bahnica plemena zošľachtená valaška, genotyp ARR/AHQ, majiteľ: Roľnícke družstvo Stará Bystrica, Stará Bystrica 115, 02304 Stará Bystrica, okres Čadca, hospodárstvo: Ovčín u Sobola, Stará Bystrica, CEHZ: 205011, RVPS Čadca, 56. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 10.04.2021
 • Prípad číslo 185– 72 mesačná uhynutá bahnica plemena zošľachtená valaška, genotyp ARR/ARR, majiteľ: AGRONOVA Liptov, s.r.o., Liptovská Sielnica 176, 032 23 Liptovská Sielnica, okres Liptovský Mikuláš, hospodárstvo: Agronova Liptov, 032 23 Liptovská Sielnica, CEHZ: 405250, RVPS Liptovský Mikuláš, 55. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 03.03.2021
 • Prípad číslo 184– 60 mesačná uhynutá bahnica plemena merino, genotyp ARR/AHQ, majiteľ: Agrodružstvo – S, Muránska Lehota, 05001 Revúca, okres Revúca, hospodárstvo: Agrodružstvo - S, Muránska Lehota, 05001 Revúca, CEHZ: 406122, RVPS Rimavská Sobota, 54. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 31.01.2021
 • Prípad číslo 183– 23 mesačná uhynutá bahnica plemena zošľachtená valaška, genotyp ARR/AHQ majiteľ: Roľnícke družstvo Stará Bystrica, Stará Bystrica 115, 02304 Stará Bystrica, okres Čadca, hospodárstvo: Ovčín u Sobola, Stará Bystrica, CEHZ: 205011, RVPS Čadca, 53. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 21.01.2021
 • Prípad číslo 182– 83 mesačná uhynutá bahnica plemena zošľachtená valaška, genotyp ARR/AHQ majiteľ: Roľnícke družstvo Stará Bystrica, Stará Bystrica 115, 02304 Stará Bystrica, okres Čadca, hospodárstvo: Ovčín u Sobola, Stará Bystrica, CEHZ: 205011, RVPS Čadca, 52. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 21.01.2021
 • Prípad číslo 181– 96 mesačná uhynutá bahnica plemena zošľachtená valaška, genotyp ARR/AHQ majiteľ: Roľnícke družstvo Stará Bystrica, Stará Bystrica 115, 02304 Stará Bystrica, okres Čadca, hospodárstvo: Ovčín u Sobola, Stará Bystrica, CEHZ: 205011, RVPS Čadca, 51. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 20.01.2021
 • Prípad číslo 180– 83 mesačná uhynutá bahnica plemena zošľachtená valaška, genotyp ARR/AHQ majiteľ: Roľnícke družstvo Stará Bystrica, Stará Bystrica 115, 02304 Stará Bystrica, okres Čadca, hospodárstvo: Ovčín u Sobola, Stará Bystrica, CEHZ: 205011, RVPS Čadca, 50. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 19.01.2021
 • Prípad číslo 179– 48 mesačná uhynutá bahnica plemena zošľachtená valaška, genotyp ARR/AHQ majiteľ: Roľnícke družstvo Stará Bystrica, Stará Bystrica 115, 02304 Stará Bystrica, okres Čadca, hospodárstvo: Ovčín u Sobola, Stará Bystrica, CEHZ: 205011, RVPS Čadca, 49. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 18.01.2021
2020
 • Prípad č. 178 – 93 mesačná bahnica plemena zošľachtená valaška, vzorka bola odobraná z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALRR, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce, Stredná Revúca 297, 034 74 Liptovské Revúce, okres Ružomberok z farmy PD Liptovské Revúce, Stredná Revúca 297, 034 74 Liptovské Revúce, CEHZ: 216487.Štyridsiaty ôsmi atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 9.11.2020)
 • Prípad č. 177 – 105 mesačná bahnica plemena zošľachtená valaška, vzorka bola odobraná z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALRR, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce, Stredná Revúca 297, 034 74 Liptovské Revúce, okres Ružomberok z farmy PD Liptovské Revúce, Stredná Revúca 297, 034 74 Liptovské Revúce, CEHZ: 216487.Štyridsiaty siedmi atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 5.11.2020)
 • Prípad č. 176 – 112 mesačná bahnica plemena zošľachtená valaška, vzorka bola odobraná z uhynutého zvieraťa, genotyp nebol stanovený (nevhodná vzorka), majiteľa Poľnohospodárske družstvo „Oľšavica – Brutovce“ so sídlom v Oľšavici, 053 73 Oľšavica č.112, okres Levoča, z farmy Poľnohospodárske družstvo „Oľšavica – Brutovce“, farma Brutovce, okres Levoča, CEHZ: 403417.Štyridsiaty šiesty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 19.6.2020)
 • Prípad č. 175 – 101 mesačná bahnica plemena cigája, vzorka bola odobraná z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALRQ, majiteľa Agrodružstvo Tarnov, 086 01 Tarnov, okres Bardejov, z farmy Agrodružstvo Tarnov, 086 01 Tarnov, CEHZ 344118, okres Bardejov.Štyridsiaty piaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 26.5.2020)
 • Prípad č. 174 – 122 mesačná bahnica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobraná z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALHQ, majiteľa SATPOL s. r. o., 059 94 Ihľany č.9, okres Kežmarok, z farmy SATPOL s .r. o., 059 94 Ihľany č.9, CEHZ 232009, okres Kežmarok.Štyridsiaty štvrtý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 23.3.2020)
2019
 • Prípad č. 173 – 118 mesačná bahnica plemena Zošľachtená Valaška/Východofrízska ovca, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALHQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Skalité, Čierne 1130, 023 13 Čierne, okres Čadca, z farmy Poľnohospodárske družstvo Skalité u Kavaly, 023 14 Skalité, CEHZ 413616, okres Čadca.Štyridsiaty tretí atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 16.12.2019)
 • Prípad č. 172 – 91 mesačná bahnica plemena Oxford down/Zošľachtená Valaška, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp AFRQ/AFRQ, majiteľa LÚČNICA, spol. s r. o., Hlavná 425, 95188 Lúčnica nad Žitavou, okres Nitra, z farmy MELEK, 952 01 Melek, CEHZ 323702, okres Nitra.Štyridsiaty druhý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 09.12.2019)
 • Prípad č. 171 – 155 mesačná bahnica plemena Zošľachtená Valaška/Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRR/AFRQ, majiteľa LÚČNICA, spol. s r. o., Hlavná 425, 95188 Lúčnica nad Žitavou, okres Nitra, z farmy MELEK, 952 01 Melek, CEHZ 323702, okres Nitra.Štyridsiaty prvý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 09.12.2019)
 • Prípad č. 170 – 122 mesačná bahnica plemena Merino, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/ALHQ majiteľa AGROTERRA spol. s r o. Hubovo 88, 980 50 Včelnice, okres Rimavská Sobota, z farmy AGROTERRA spol. s r. o. Hubovo, CEHZ 120470, okres Rimavská Sobota.Štyridsiaty atypický prípad scrapie v SR(zo dňa 01.04.2019)
2018
 • Prípad č. 169 – 107 mesačná bahnica plemena Cigája, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALHQ majiteľa Družstvo Silická Planina, Silica č. 83, 049 52 Silica, okres Rožňava, z farmy Družstvo Silická Planina, Silica č. 83, 049 52 Silica, CEHZ 104519, okres Rožňava.Tridsiaty deviaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 18.12.2018)
 • Prípad č. 168 – 137 mesačná bahnica plemena Zošľachtená Valaška/Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, majiteľa LÚČNICA, spol. s r. o., Hlavná 425, 95188 Lúčnica nad Žitavou, okres Nitra, z farmy MELEK, 952 01 Melek, CEHZ 323702, okres Nitra.Tridsiaty ôsmy atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 06.08.2018)
 • Prípad č. 167 – 98 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/AFRQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Predmier, družstvo, 013 51 Predmier 470, okres Bytča, z farmy SÚĽOV, Súľov – Hradná 469, 013 52 Súľov - Hradná, CEHZ 401537, okres Bytča.Tridsiaty siedmy atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 30.04.2018)
 • Prípad č. 166 – 122 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALHQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Očová, SNP 360/75, 962 23 Očová, okres Zvolen, z farmy Očová II., SNP 360, 962 23 Očová, CEHZ 105444, okres Zvolen.Tridsiaty šiesty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 23.04.2018)
 • Prípad č. 165 – 98 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/AFRQ, majiteľa Jozef Zvara, SHR, Dúbravy 366, 962 12 Detva, okres Detva, z farmy Farma Zlatý Vŕšok, Dúbravy 366, 962 12 Detva, CEHZ 322191, okres Detva.Tridsiaty piaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 16.02.2018)
 • Prípad č. 164 – 72 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/VFRQ, majiteľa AGROSLUŽBY BARDEJOV, s.r.o., Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov, okres Bardejov, z farmy Lipová, 086 12 Kurima, CEHZ 203090, okres Bardejov.Tridsiaty štvrtý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 29.01.2018)
2017
 • Prípad č. 163 – 60 mesačná bahnica plemena Cigaja/Lacaune, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRH/VLRQ, majiteľa OBERT - Bertin Zúbek - SHR, Hviezdoslavova 2, 018 63 Ladce, okres Ilava, z farmy OBERT - Bertin Zúbek - SHR, 018 21 Slopná, CEHZ 421198, okres Považská Bystrica(zo dňa 28.12.2017)
 • Prípad č. 162 – 32 mesačná bahnica neznáme plemeno, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa AGRO-HELPEK spol. s r.o., Šútovce, Šútovce 39, 97201 Šútovce, okres Prievidza, z farmy AGRO-HELPEK spol. s r.o., Šútovce, CEHZ 100751, okres Prievidza a pastvu/salaš: farmu Šútovce, CEHZ 100751, katastrálne územie Šútovce(zo dňa 07.11.2017)
 • Prípad č. 161 – 114 mesačná bahnica plemena Cigaja/Lacaune, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/AFRQ, majiteľa POLVITO s.r.o., Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, okres Prievidza, z farmy Veľká Lehôtka, CEHZ P31362, okres Prievidza.Tridsiaty tretí atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 30.08.2017)
 • Prípad č. 160 – 75 mesačná bahnica neznáme plemeno, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/AFRQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť Podlavice, 974 01 Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, z farmy Skubín CEHZ 102037, okres Banská Bystrica.Tridsiaty druhý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 17.05.2017)
 • Prípad č. 159 – 65 mesačná bahnica neznáme plemeno, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp AFRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 05.06.2017)
 • Prípad č. 158 – 52 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 05.06.2017)
 • Prípad č. 157 – 52 mesačná bahnica plemena Cigaja/Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 05.06.2017)
 • Prípad č. 156 – 64 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 05.06.2017)
 • Prípad č. 155 – 76 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/VLRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 05.06.2017)
 • Prípad č. 154 – 158 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 20.04.2017)
 • Prípad č. 153 –87 mesačná bahnica neznáme plemeno, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 20.04.2017)
 • Prípad č. 152 – 158 mesačná bahnica neznáme plemeno, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 20.04.2017)
 • Prípad č. 151 – 86 mesačná bahnica neznáme plemeno, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 10.04.2017)
 • Prípad č. 150 – 63 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 10.04.2017)
 • Prípad č. 149 – 51 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 10.04.2017)
 • Prípad č. 148 – 48 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALRR, majiteľa AGROFARMA, spol. s.r.o. Červený Kameň, 01856 Červený Kameň, okres Púchov, z farmy AGROFARMA, spol. s.r.o. Červený Kameň, farma Lednica, CEHZ 100497, okres Púchov.Tridsiaty prvý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 28.02.2017)
 • Prípad č. 147 – 70 mesačná bahnica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALRR, majiteľa Poľnohospodárske družstvo “Goral”, 059 78 Veľká Franková 124, okres Kežmarok, z farmy Poľnohospodárske družstvo “Goral”, 059 78 Veľká Franková 124, CEHZ 114894, okres Kežmarok.Tridsiaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 10.02.2017)
 • Prípad č. 146 – 48 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALRQ, majiteľa Ovčia farma Proč s.r.o., Bardejovská 496/17, 082 12 Kapušany, okres Prešov, z farmy Ovčia farma Proč s.r.o., 082 14 Proč, CEHZ 105025, okres Prešov.(zo dňa 14.01.2017)
 • Prípad č. 145 – 154 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Ovčia farma Proč s.r.o., Bardejovská 496/17, 082 12 Kapušany, okres Prešov, z farmy Ovčia farma Proč s.r.o., 082 14 Proč, CEHZ 105025, okres Prešov.(zo dňa 14.01.2017)
 • Prípad č. 144 – 131 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALRQ, majiteľa AGROSLUŽBY BARDEJOV, s r. o., Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov, okres Bardejov, z farmy Kučín 086 12 Kurima, CEHZ 303067, okres Bardejov.Dvadsiaty deviaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 10.01.2017)
2016
 • Prípad č. 143 – 118 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/ALRQ, majiteľa AGROTIP spol. s r. o., J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša, okres Púchov, z farmy AGROTIP spol. s r. o., 020 72 Mojtín, CEHZ 221070, okres Púchov.Dvadsiaty ôsmy atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 02.01.2017)
 • Prípad č. 142 – 119 mesačná bahnica plemena VF/Lein, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa AGRO PRIECHOD, s.r.o., Priechod 282, 976 11 Selce, okres Banská Bystrica, z farmy AGRO PRIECHOD, s.r.o., Priechod 282, CEHZ 302017, okres Banská Bystrica(zo dňa 27.12.2016)
 • Prípad č. 141 – 71 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/VLRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 09.12.2016)
 • Prípad č. 140 – 23 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/VLRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 09.12.2016)
 • Prípad č. 139 – 46 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/VLRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 09.12.2016)
 • Prípad č. 138 – 82 mesačná bahnica neznáme plemeno, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/VLRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 09.12.2016)
 • Prípad č. 137 – 106 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/VLRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 09.12.2016)
 • Prípad č. 136 – 22 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/VLRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 09.12.2016)
 • Prípad č. 135 – 23 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/VLRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 09.12.2016)
 • Prípad č. 134 – 91 mesačná bahnica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALHQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo v Kluknave, 053 51 Kluknava, okres Gelnica, z farmy Kluknava, 053 51 Kluknava, CEHZ 104134, okres Gelnica.Dvadsiaty siedmy atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 18.10.2016)
 • Prípad č. 133 – 104 mesačná bahnica plemena X/Merino/Lincoln, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/AFRQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo „Rozkvet“ so sídlom v Odoríne, 053 22 Odorín 251, okres Spišská Nová Ves, z farmy Pastva JAMNÍK, 053 22 Jamník, CEHZ P30760, okres Spišská Nová Ves.Dvadsiaty šiesty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 07.10.2016)
 • Prípad č. 132 – 103 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRH, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 18.08.2016)
 • Prípad č. 131 – 84 mesačná bahnica plemena Lacaune, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/AFRQ, majiteľa POLVITO s.r.o., Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, okres Prievidza, z farmy Nitrianske Sučany 972 21, CEHZ 300752, okres Prievidza.Dvadsiaty piaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 08.07.2016)
 • Prípad č. 130 – 98 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa AGRO – PONIKY, s.r.o., Družstevná 376, 976 33 Poniky, okres Banská Bystrica, z farmy AGRO – Poniky, CEHZ 302011, okres Banská Bystrica(zo dňa 08.04.2016)
 • Prípad č. 129 – 108 mesačná bahnica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALRR, majiteľa Poľnohospodárske družstvo v Kluknave, Kluknava 440, 053 51 Kluknava, okres Gelnica, z farmy Slovinky, CEHZ 119447, okres Spišská Nová Ves.Dvadsiaty štvrtý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 11.02.2016)
2015
 • Prípad č. 128 – 45 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALRR, majiteľa AGRO-družstvo Klokoč, Klokoč 209, 962 25 Klokoč, okres Detva, z farmy Klokoč, CEHZ 102190, okres DetvaDvadsiaty tretí atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 18.11.2015)
 • Prípad č. 127 – 97 mesačná bahnica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonia Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALHQ, majiteľa Roľnícke družstvo Klenovec, 1. mája 566, Klenovec, z hospodárstva Roľnícke družstvo Klenovec – Pavlínka, obec Klenovec, CEHZ 120691, okres Rimavská Sobota.Dvadsiaty druhý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 17.04.2015)
 • Prípad č. 126 – 77 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá na bitúnku Medzibrod, Lapin Milan zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp AFRQ/ALRQ, majiteľa AG – PONIKY, s.r.o., Družstevná 376, 976 33 Poniky, okres Banská Bystrica, z farmy AG – Poniky, CEHZ 235756, okres Banská Bystrica(zo dňa 13.05.2015)
 • Prípad č. 125 – 76 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá na bitúnku Medzibrod, Lapin Milan zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa AG – PONIKY, s.r.o., Družstevná 376, 976 33 Poniky, okres Banská Bystrica, z farmy AG – Poniky, CEHZ 235756, okres Banská Bystrica(zo dňa 13.05.2015)
 • Prípad č. 124 – 26 mesačná bahnica plemena LC/SD, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/ALRQ, majiteľa Agrobell s.r.o. Sládkovičova 8, 962 21 Sliač, okres Zvolen, z farmy Sampor, CEHZ 133406, okres Zvolen(zo dňa 26.03.2015)
 • Prípad č. 123 – 83 mesačná bahnica plemena Zošlachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALRQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma, P. K. Hostinského 28, 049 22 Gemerská Poloma, okres Rožňava, z farmy Betliar, CEHZ 204489, okres Rožňava.Dvadsiaty prvý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 24.02.2015)
2014
 • Prípad č. 122 – 83 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa AG – PONIKY, s.r.o., Družstevná 376, 976 33 Poniky, okres Banská Bystrica, z farmy AG – Poniky, CEHZ 235756, okres Banská Bystrica(zo dňa 14.01.2015)
 • Prípad č. 121 –117 mesačná samica plemena LC, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALRQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo HONTIANSKE MORAVCE, B. Tablica 87/28, 962 71 Hontianske Moravce, z farmy Súdovce, CEHZ 202246, okres Krupina. Zviera bolo dňa 10.10.2012 dovezené v rámci obchodu z Českej republiky.Dvadsiaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 27.11.2014)
 • Prípad č. 120 – 57 mesačný samec plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa AGRO – PONIKY, s.r.o., Družstevná 376, 976 33 Poniky, okres Banská Bystrica, z farmy AGRO – Poniky, CEHZ 302011, okres Banská Bystrica(zo dňa 20.11.2014)
 • Prípad č. 119 – 51 mesačná samica neznámeho plemena, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonia Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp ALRQ/AFRQ, majiteľa Ing. Albín Kropuch – SHR, Krosnianska 7, 040 02 Košice, z hospodárstva Farma Jakubová Voľa, 082 56 Jakubova Voľa CEHZ 421675, okres Sabinov.Devätnásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 22.9.2014)
 • Prípad č. 118 – 18 mesačná samica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa AGRO – PONIKY, s.r.o., Družstevná 376, 976 33 Poniky, okres Banská Bystrica, z farmy Poniky CEHZ 302011, okres Banská Bystrica.(zo dňa 3.9.2014)
 • Prípad č. 117 – 63 mesačná samica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/AFRQ, majiteľa Sejlan, s.r.o. Bertotovce 151, 082 35, okres Prešov z farmy Šindliar, 082 36 Šindliar, CEHZ 103628, okres Prešov.Osemnásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 15.5.2014)
 • Prípad č. 116 – 111 mesačná samica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/ALRQ, majiteľa TURIEC-AGRO s.r.o. č. 34 Turčiansky Ďur 038 43, okres Martin z farmy Turčiansky Ďur CEHZ 101786, okres Martin.(zo dňa 14.5.2014)
 • Prípad č. 115 – 26 mesačná samica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť Podlavice, 974 01 Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, z farmy Vysielač CEHZ 121244, okres Banská Bystrica.(zo dňa 17.4.2014)
 • Prípad č. 114 – 109 mesačná samica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALHQ, majiteľa PD „Cesta mieru“ Necpaly-Žabokreky, Necpaly 266, okres Martin, z farmy PD Necpaly-Žabokreky 4, CEHZ 301743, obec Žabokreky, okres Martin.Sedemnásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 20.3.2014)
 • Prípad č. 113 – 35 mesačná samica neuvedeného plemena, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/ALRQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť Podlavice, 974 01 Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, z farmy Tajov CEHZ 302036, okres Banská Bystrica.(zo dňa 17.1.2014)
2013
 • Prípad č. 112 – 82 mesačná samica plemena Zošlachtená valaška, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonia Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp ALRR/AFRQ, majiteľa Agrofarma, spol. s r. o., 053 33 Nálepkovo 452, okres Gelnica, z farmy AGROFARMA spol. s. r., 053 34 Švedlár CEHZ 404744, okres Gelnica.Šesnásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 12.11.2013)
 • Prípad č. 111 – 121 mesačná samica plemena Cigaja/Lacaune, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/ALHQ, majiteľa Stanislav Vozár Štiavnické Bane 90, okres Banská Štiavnica, z farmy SHR Stanislav Vozár Štiavnické Bane 90, CEHZ 405998, okres Banská Štiavnica.Pätnásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 19.3.2013)
 • Prípad č. 110 – 157 mesačná samica plemena Zošlachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALRR, majiteľa Ing. Štefan Rojček – SHR, Ľubeľa 71, okres Liptovský Mikuláš, z hospodárstva Ing. Štefan Rojček – SHR, Ľubeľa 71, CEHZ 420684, obec Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš.Štrnásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 8.3.2013)
 • Prípad č. 109 – 132 mesačná samica plemena Zošlachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALRR, majiteľa AGRO – OL s.r.o. Trebišov, Kukučínova 184/1, Trebišov, z hospodárstva AGRO – OL s.r.o. Trebišov CEHZ 407259, obec Olšovany, okres Košice-okolie.Trinásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 21.1.2013)
2012
 • Prípad č. 108 – 94 mesačná samica plemena Zošlachtená valaška, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku PPHU „Kwartet“ Jan Slaby, Marzena Orzel, Stary Sacz zo zabitého zvieraťa, genotyp ALRR/ALRR, ovca pochádzala zo SR, z hospodárstva Ovčia farma Orlov, Orlov CEHZ 221499, okres Stará Ľubovňa.Dvanásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 11.12.2012)
 • Prípad č. 107 – 22 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonia Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALHQ, majiteľa Radoslav Melník AGRO-SANDRIK, Vranov nad Topľou, z hospodárstva AGRO-SANDRIK, Vranov nad Topľou CEHZ 120070, okres Vranov nad Topľou.Jedenásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 6.4.2012)
 • Prípad č. 106 – 24 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonia Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp AFRQ/AFRQ, z hospodárstva majiteľa Radoslav Melník AGRO-SANDRIK, Vranov nad Topľou, z hospodárstva AGRO-SANDRIK, Vranov nad Topľou CEHZ 120070, okres Vranov nad Topľou.Desiaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 6.4.2012)
2011
 • Prípad č. 105 – 22 mesačná samica plemena Cigaja/Zošlachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/AFRQ, majiteľa Miroslav Penička - SHR, z hospodárstva Miroslav Penička – SHR, Horná 190, Babiná CEHZ 408646, okres Zvolen.Deviaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 14.12.2011)
 • Prípad č. 104 – 35 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá na bitúnku Agrokombinát a. s. Sabinov zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp ALRH/ALRQ, majiteľa Ďumbier Brezno s.r.o., Brezno, z hospodárstva Mýto pod Ďumbierom CEHZ 336498, okres Brezno(zo dňa 9.12.2011)
 • Prípad č. 103 – 57 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Kwartet, Stary Sacz zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp ARR/ARQ z hospodárstva AgroČirč 203812, okres Stará Ľubovňa.Ôsmy atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 26.10.2011)
 • Prípad č. 102 – 57 mesačná samica plemena Merino, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/AFRQ, majiteľa PD Gočaltovo, Kunová Teplica č. 210, z hospodárstva Rozložná CEHZ 121225, okres Rožňava. Siedmy atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 16.11.2011)
 • Prípad č. 101 – 34 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARH, majiteľa Ďumbier Brezno s.r.o., Brezno, z hospodárstva Mýto pod Ďumbierom CEHZ 336498, okres Brezno(zo dňa 11.11.2011)
 • Prípad č. 100 – 32 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá zo zdravého - zabitého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Ďumbier Brezno s.r.o., Brezno, z hospodárstva Mýto pod Ďumbierom CEHZ 336498, okres Brezno(zo dňa 17.08.2011)
 • Prípad č. 99 – 29 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ, majiteľa Ďumbier Brezno s.r.o., Brezno, z hospodárstva Mýto pod Ďumbierom CEHZ 336498, okres Brezno(zo dňa 23.06.2011)
 • Prípad č. 98 – 98 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRH, majiteľa TURIEC – AGRO s.r.o, Turčiansky Ďur, z hospodárstva Lietavská Svinná CEHZ 201957, okres Žilina(zo dňa 21.04.2011)
 • Prípad č. 97 – 48 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Ďumbier Brezno s.r.o., Brezno, z hospodárstva Mýto pod Ďumbierom CEHZ 336498, okres Brezno(zo dňa 22.02.2011)
 • Prípad č.96 - 35 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonia Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, z hospodárstva majiteľa Agrosev spol. s. r. o. , Detva, farmy Palakovo – Pstruša obec Vígľaš CEHZ 123747, okres Detva.Šiesty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 07.02.2011)
2010
 • Prípad č. 95 - 74 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonina Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, majiteľa Ďumbier Brezno s.r.o., Brezno, z hospodárstva Mýto pod Ďumbierom CEHZ 336498, okres Brezno(zo dňa 03.12.2010)
 • Prípad č. 94 - 105 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá zo zdravého – zabitého zvieraťa (určeného na súkromnú domácu spotrebu) genotyp ALHQ/ALRQ, z hospodárstva majiteľa René Pavlík – SHR, Nováčany CEHZ 117 229, okres Košice-okolie.Piaty atypický prípad scrapie v SR(zo dňa 18.11.2010)
 • Prípad č. 93 - 92 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonina Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, z hospodárstva Agrotrade Group spol. s.r.o., farma Turček CEHZ 401 890, okres Turčianske Teplice.Štvrtý atypický prípad scrapie v SR(zo dňa 08.10.2010)
 • Prípad č.92 - 101 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonina Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp AHQ/ARR z hospodárstva AGROFARMA Podhorany CEHZ 403 351, okres Kežmarok.Tretí atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 13.08.2010)
 • Prípad č.91 - 78 mesačná samica plemena Merino/Fleisch - Merino, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku „Polonina Lesko“ zo „zdravého - zabitého“ zvieraťa, genotyp ARR/ARQ zo dňa 7.12.2004 v ŠVPÚ Dolný Kubín, z farmy Háj CEHZ 232645, Agrodružstvo Turňa, okres Košice-okolie(zo dňa 15.06.2010)
2009
 • Prípad č.90 - 128 mesačná samica plemena "Zošľachtená valaška", vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku „Polonina Lesko“ zo „zdravého - zabitého“ zvieraťa, genotyp AHQ/ARR (ALHQ/ALRR) (2. riziková skupina) z PD „Cesta mieru“ Necpaly – Žabokreky, okres Martin.Druhý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 25.11.2009)
2008
 • Prípad č.89 - 112 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 22.05.2008)
 • Prípad č.88 - 99 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 22.05.2008)
 • Prípad č.87 - 62 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 22.05.2008)
 • Prípad č.86 - 136 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 22.05.2008)
 • Prípad č.85 - 63 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 15.05.2008)
 • Prípad č.84 - 76 mesačná samica plemena Merino, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) z PD Nová Bodva, farma Turňa nad Bodvou, okres Košice okolie(zo dňa 25.04.2008)
 • Prípad č.83 - 62 mesačná samica plemena kríženec Suffolk + Merino (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) z PD Nová Bodva, farma Turňa nad Bodvou, okres Košice okolie(zo dňa 25.04.2008)
 • Prípad č.82 - 28 mesačná samica plemena Merino, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) z PD Nová Bodva, farma Turňa nad Bodvou, okres Košice okolie(zo dňa 25.04.2008)
 • Prípad č.81 - 26 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 28.02.2008)
 • Prípad č.80 - 121 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 28.02.2008)
 • Prípad č.79 - 60 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 14.02.2008)
 • Prípad č.78 - 96 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 14.02.2008)
 • Prípad č.77 - 96 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 14.02.2008)
 • Prípad č.76 - 59 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 14.02.2008)
 • Prípad č.75 - 143 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 30.01.2008)
 • Prípad č.74 - 143 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 30.01.2008)
 • Prípad č.73 - 85 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARH (3.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 30.01.2008)
 • Prípad č.72 - 120 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 30.01.2008)
 • Prípad č.71 - 58 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 18.01.2008)
 • Prípad č.70 - 59 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 18.01.2008)
 • Prípad č.69 - 59 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 18.01.2008)
 • Prípad č.68 - 59 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 18.01.2008)
 • Prípad č.67 - 61 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z Agroprofit Boliarov, okres Košice - okoliePrípad č.55 – 35 mesačný samec plemena kríženec Zošľachtená valaška x Cigája (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z PD H.A.K.I. s r.o. Žilina, farma Zákopčie u Kodišov, okres Čadca
 • Prípad č.66 - 47 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) z Agrospoločnosť Polomka s.r.o., farma Bacúch, okres Brezno(zo dňa 10.01.2008)
 • Prípad č.65 - 84 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) z Agrospoločnosť Polomka s.r.o., farma Bacúch, okres Brezno(zo dňa 10.01.2008)
 • Prípad č.64 - 23 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška + Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) z Agrospoločnosť Polomka s.r.o., farma Bacúch, okres Brezno(zo dňa 10.01.2008)
 • Prípad č.63 - 58 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARH (3.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 07.01.2008)
2007
 • Prípad č.62 - 23 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá vzmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z Agroprofit Boliarov, okres Košice - okolie(zo dňa 22.12.2007)
 • Prípad č.61 - 55 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z Agrospoločnosť Polomka s.r.o., farma Bacúch, okres Brezno(zo dňa 24.09.2007)
 • Prípad č.60 - 64 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zdravého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z Agrospoločnosť Polomka s.r.o., farma Bacúch, okres Brezno(zo dňa 31.07.2007)
 • Prípad č.59 - 42 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zdravého zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z Agrospoločnosť Polomka s.r.o., farma Bacúch, okres Brezno(zo dňa 31.07.2007)
 • Prípad č.58 - 43 mesačná samica plemena kríženec Suffolk + Merino (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zdravého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Nová Bodva, farma Turňa nad Bodvou, okres Košice okolie(zo dňa 17.07.2007)
 • Prípad č.57 - 51 mesačná samica plemena kríženec Merino + Corriedale (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zdravého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Nová Bodva, farma Turňa nad Bodvou, okres Košice okolie(zo dňa 08.05.2007)
 • Prípad č.56 - 49 mesačná samica plemena kríženec Suffolk + Merino (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zdravého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Nová Bodva, farma Turňa nad Bodvou, okres Košice okolie(zo dňa 08.05.2007)
 • Prípad č.55 - 35 mesačný samec plemena kríženec Zošľachtená valaška x Cigája (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z PD H.A.K.I. s r.o. Žilina, farma Zákopčie u Kodišov, okres Čadca(zo dňa 06.01.2007)
2006
 • Prípad č.54 - 35 mesačná samica plemena kríženec Zošľachtená valaška x Cigája (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD H.A.K.I. s r.o. Žilina, farma Zákopčie u Kodišov, okres Čadca(zo dňa 18.12.2006)
 • Prípad č.53 - 32 mesačná samica plemena kríženec Zošľachtená valaška x Cigája (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z PD TIMEA spol.s r.o., farma Olešná, okres Čadca(zo dňa 18.09.2006)
 • Prípad č.52 - 21 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD TIMEA spol.s r.o., farma Olešná, okres Čadca(zo dňa 18.09.2006)
 • Prípad č.51 - 31 mesačná samica plemena kríženec Zošľachtená valaška x Cigája (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD TIMEA spol.s r.o., farma Olešná, okres Čadca(zo dňa 18.09.2006)
 • Prípad č.50 - 57 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z PD TIMEA spol.s r.o., farma Olešná, okres Čadca(zo dňa 11.09.2006)
 • Prípad č.49 - 33 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z Agrospoločnosť Polomka s.r.o., farma Bacúch, okres Brezno(zo dňa 05.09.2006)
 • Prípad č.48 - 55 mesačná samica plemena zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARR/ARR (1.riziková skupina) z Agroregión a.s. Rajec., farma Rajecká Lesná, okres Žilina.Prvý atypický prípad scrapie v SR(zo dňa 24.07.2006)
 • Prípad č.47 - 29 mesačná samica plemena kríženec Zošľachtená valaška x Cigája (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp VRQ/VRQ (5.riziková skupina) z PD TIMEA spol.s r.o., farma Olešná, okres Čadca(zo dňa 22.06.2006)
 • Prípad č.46 - 26 mesačná samica plemena kríženec Zošľachtená valaška x Cigája (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z PD Filadelfi M., farma Ľubietová, okres Banská Bystrica(zo dňa 18.04.2006)
 • Prípad č.45 - 27 mesačná samica plemena kríženec Zošľachtená valaška x Cigája (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z PD TIMEA spol.s r.o., farma Olešná, okres Čadca(zo dňa 06.04.2006)
2005
 • Prípad č.44 - 48 mesačný samec plemena suffolk, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Rejdová – hospodársky dvor Rejdová, okres Rožňava(zo dňa 19.12.2005)
 • Prípad č.43 - 35 mesačná samica plemena zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Veľká Rača – hospodársky dvor Oščadnica, okres Čadca(zo dňa 12.12.2005)
 • Prípad č.42 - 75 mesačná samica plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Turiec Dubové – hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 10.05.2005)
 • Prípad č.41 - 26 mesačná samica plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Turiec Dubové – hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 10.05.2005)
 • Prípad č.40 - 61 mesačná samica plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Turiec Dubové – hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 09.03.2005)
 • Prípad č.39 - 24 mesačná samica plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Turiec Dubové – hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 21.02.2005)
 • Prípad č.38 - 60 mesačného samca plemena merino, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z Agroprofit Boliarov, okres Košice - okolie(zo dňa 05.02.2005)
 • Prípad č.37 - 23 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 20.01.2005)
 • Prípad č.36 - 22 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Turiec Dubové – hospodársky dvor Rudno. okres Turčianske Teplice(zo dňa 05.01.2005)
2004
 • Prípad č.35 - 22 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z utrateného zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Turiec Dubové – hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 18.12.2004)2004)
 • Prípad č.34 - 20 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z utrateného zvieraťa, genotyp ARR/ARQ (2.riziková skupina) z PD Turiec Dubové – hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 18.12.2004)2004)2004)2004)2004)
 • Prípad č.33 - 21 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá zo zvieraťa, u ktorého bola pozorovaná zvýšená citlivosť a bolo utratené ako podozrivý prípad scrapie, genotyp ARQ/AHQ ( 3. riziková skupina ) z PD Dubové Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 30.10.2004))))))
 • Prípad č.32 - 20 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá zo zvieraťa, u ktorého bola pozorovaná zvýšená citlivosť a bolo utratené ako podozrivý prípad scrapie, genotyp ARQ/ARQ ( 3. riziková skupina ) z PD Dubové Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 07.10.2004)))
 • Prípad č.31 - 20 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá zo zvieraťa, u ktorého bola pozorovaná zvýšená citlivosť a bolo utratené ako podozrivý prípad scrapie, genotyp ARQ/ARQ ( 3. riziková skupina ) z PD Dubové Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 07.10.2004)))
 • Prípad č.30 - 36 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3. riziková skupina) z PD Dubové Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 07.10.2004)
 • Prípad č.28-29 - 36 a 20 mesačných samíc plemena cigája, vzorky boli odobraté v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutých zvierat, genotyp oboch zvierat ARQ/ARQ ( 3. riziková skupina ) z PD Turiec Dubové – hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 15.10.2004))
 • Prípad č.27 - 30 mesačnej samice plemena merino, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3. riziková skupina) z PD Nová Bodva – farma Chorváty, okres Košice-okolie(zo dňa 10.09.2004)2004)
 • Prípad č.26 - 36 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARR/ARQ ( 2. riziková skupina ) z PD Dubové Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 23.06.2004)
 • Prípad č.11-25 - u oviec plemena cigája z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 12.07.2004)
 • Prípad č.10 - 36 mesačnej ovce plemena cigája* ,genotyp ARQ/VRQ ( 5. riziková skupina) z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 21.05.2004)
 • Prípad č.9 - 26 mesačnej ovce plemena cigája ** ,genotyp ARQ/VRQ ( 5. riziková skupina) z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 09.03.2004)
 • Prípad č.8 - 26 mesačnej ovce plemena cigája **,genotyp ARQ/VRQ ( 5. riziková skupina) z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 24.02.2004)
 • Prípad č.7 - 26 mesačnej ovce plemena cigája **,genotyp ARQ/ARQ ( 3. riziková skupina) z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 19.02.2004)
 • Prípad č.5-6 - 24 a 26 mesačnej ovce plemena cigája z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 23.02.2004)
2003
 • Prípad č.4 - u plemena merino, narodenej 15.1.2002 a zabitej na bitúnku v Sabinove. Na bitúnok bola premiestnená z PD Nová Bodva – farma Chorvaty, okr. Košice- okolie(zo dňa 11.11.2003)
 • Prípad č.3 - 20 mesačnej ovce plemena cigája z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 28.10.2003)
 • Prípad č.2 - 20 mesačnej ovce plemena cigája z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 21.10.2003)
 • Prípad č.1 - u bahnice plemena merino, narodenej 4.2.2000, zabitej na bitúnku v Sabinove.(zo dňa 12.03.2003)