Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Živé zvieratá

aktualizované dňa 27.6.2022

Zdravie zvierat verzus choroba COVID-19

Európska Komisia – Riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov ( DG SANTE) informovala dňa 25.3.2020 členské krajiny EÚ o komunikácií adresovanej Medzinárodnému úradu pre nákazy so sídlom v Paríži (OIE) a týkajúcej sa notifikácií vo vzťahu k nákaze COVID -19 nasledovne. Vo svetle evolúcie pandémie a ostatných hlásení „ novovznikajúcej“ choroby COVID-19 a jej vzťahu k zvieratám je kľúčová definícia „ novovznikajúce choroby“ v kóde suchozemských živočíchov OIE. Podľa tejto definície ide o „nový výskyt u zvierat spôsobujúci dopad na zdravie zvierat alebo verejné zdravie“. Podľa EK je kľúčové slovo v danej definícii „spôsobujúce“. Po niekoľkomesačnom šírení COVID-19 v ľudskej populácii NIE JE indikácia, že možný výskyt infekcie COVID-19 u zvierat spôsobil signifikantný dopad na ich zdravie.

Z daného vyplýva:

  1. Nie je potrebná povinnosť notifikácie na OIE nákazy COVID-19 u zvierat ako novovzniknutej choroby a zber informácií o COVID-19 nemá by zaznamenávaný ako „novovznikajúca nákaza“ ale zaradené do kapitoly „iné dôležité informácie“.
  2. U hlásených prípadov u zvierat je zaznamenané, že pes bol v blízkom kontakte s infikovaným človekom a NIE JE evidencia alebo znalosť o infekcii COVID-19 u zvieraťa, ktorá by ním mala byť ďalej prenášaná ( infekcia ja znamená že sa daný patogénny agens sa v tele zvieraťa množí, čo však u psov nebolo dokázané ). Uvedené stanovisko bolo EK navrhnuté z dôvodu potvrdenia vírusu u psa.

Výsledky analýz ochorenia COVID-19 na farme kožušinových zvierat na Slovensku

Na území Slovenskej republiky je na rozdiel od ostatných krajín EÚ schválená jediná farma norkov za účelom produkcie na kožušín. Farma je pod zvýšeným veterinárnym dozorom už od marca 2020 (prvá vlna pandémie COVID-19) a je zabezpečená železným oplotením tak , aby na farmu okrem majiteľov a pracovníkov farmy nemá prístup žiadne nepovolaná osoba vrátane cudzích zvierat. Úradná veterinárna kontrola je vykonávaná iba za prítomnosti majiteľov, resp. chovateľov zvierat na farme. Samotné norky sú zabezpečené tak, aby nedochádzalo zbytočne ku kontaktu medzi norkami chovanými na farme resp. a bol úplne vylúčený kontakt s inými zvieratami. Doposiaľ neboli na rozdiel napr. od dánskych a holandských fariem hlásené žiadne klinické príznaky indikujúce ochorenie COVID-19 (zvýšená telesná teplota, znížený príjem krmiva , zápaly pľúc, hnačky, potraty u gravidných zvierat , zvýšený úhyn zvierat, atď.,).

ŠVPS SR pristupuje od začiatku pandémie COVID-19 k danej problematika proaktívne a RVPS Martin odobrala vzorky z norkov chovaných na farme na ochorenie COVID-19. Biologický materiál od zvierat bol odobraté dňa 18.11.2020 a zaslaný poslom do Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu vo Zvolene. Vzorky boli testované PCR metódou. Všetky norky vyšetrené na ochorenie COVID-19 boli negatívne. Farma ostáva naďalej monitorovaná a je pod veterinárnym dozorom.

Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat, identifikácia a registrácia zvierat, informácie o potravinovom reťazci (IPR),informácie pre včelárov, domáce zabíjačky, metodické pokyny, eradikačné programy...

Informácie pre chovateľov spoločenských zvierat

Pas spoločenských zvierat od 1. októbra 2004 nahrádza medzinárodné očkovacie preukazy a bude jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky alebo fretky mimo územie členského štátu (vrátane Slovenskej republiky), v ktorom sa narodili. V Slovenskej republike sa pasy spoločenských zvierat začnú vydávať v priebehu mesiaca september 2004. Vydávaním pasov sú Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky na návrh Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky...

Informácie pre dovozcov, vývozcov , obchodníkov s členskými štátmi EU, prepravcov

Slovenská republika je členským štátom Európskej únie, z čoho vyplývajú určité práva a povinnosti. Čo sa týka dovozu tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Čo sa týka vnútrospoločenského obchodu, obchodovanie s členskými štátmi EÚ) je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 39/2007...

Zoznamy schválených / registrovaných prevádzkarní

Zoznamy prevádzkarní, činností, fariem a pod. sú vedené podľa zákona č. 39/2007 Z.z.,

Nákazy a choroby zvierat

Informácie o nákazách a chorobách zvierat: Besnota, Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), Dirofilariáza, Chronické chradnutie jeleňovitých - CWD, Klasický mor ošípaných (KMO), Katarálna horúčka oviec (Bluetongue), Mor včelieho plodu, Scrapie, Vtáčia chrípka...

Mimoriadne núdzové opatrenia

Platné mimoriadne núdzové opatrenia

Mesačné výkazy o výskyte nákazlivých chorôb zvierat

Pravidelne vydávaná mesačná informácia o nákazovej situácii na Slovensku.