Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Ambulantný predaj rýb v roku 2022

A Požiadavky na predaj rýb

Na ambulantný predaj živých rýb konečným spotrebiteľom postačuje registrácia (ohlásenie začatia činnosti) na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“) podľa územnej pôsobnosti, v ktorej sa predaj vykonáva [§40 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov alebo §6 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

 1. Hygienické požiadavky na stánkový predaj/ambulantný predaj sú ustanovené v legislatíve EÚ a v národnej legislatíve.
  • a. Legislatíva EÚ:
   • i. Príloha II, Kapitola III nariadenia (ES) č.852/2004 o hygiene potravín v platnom znení
   • ii. Príloha III, Oddiel VIII bod č.2 nariadenia (ES) č.853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu v platnom znení, tzn. na maloobchod sa vzťahujú aj kapitola III časť A,C a D, kapitola IV časť A a Kapitola V tohto Oddielu VIII. Je potrebné zabezpečiť, aby obalový materiál nebol zdrojom kontaminácie.
  • b. Národná legislatíva:
   i. §14 až §18 výnosu MP SR a MZ SR z 12.apríla 2006 č.28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín na priame dodávanie malého množstva potravín (Oznámenie č.4/2008 Z. z.)
   ii. Vyhláška MPRV SR č.425/2012 Z. z. o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich.
 2. Musia byť splnené aj požiadavky na označovanie, ktoré sú upravené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č.1184/2006 a (ES) č.1224/2009 a zrušuje nariadenie rady (ES) č.104/2000 – na uplatňovanie kapitoly IV.
 3. Predaj produktov rybolovu  sa bude vykonávať napr. pred hypermarketmi. V tejto súvislosti sa musia plniť požiadavky uvedené v zákone č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 4. V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) sa zakazuje použiť zviera ako cenu alebo prémiu v súťaži a pri vystúpení zvierat.

B Požiadavky na zabíjanie rýb

Podmienky na zabíjanie rýb musia byť v súlade s § 22 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) a nariadenia vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania (ďalej len „NV SR č. 432/2012 Z. z.“).

V rámci ambulantného predaja rýb  sa ich zabitie vykoná prednostne manuálnym  úderom do hlavy. Vyvolá sa silné omráčenie pomocou úderu ťažkého a tvrdého predmetu do temena hlavy, tak aby nedošlo k pomliaždeniu hlavy. Omráčenej rybe sa bezodkladne pretne miecha a cievy rezom vedeným bezprostredne za hlavou alebo prerezaním žiabrových oblúkov s následným vykrvením. Ak sa zabitie manuálnym  úderom do hlavy vykoná správne, nedôjde k opätovnému nadobudnutiu vedomia.

C Požiadavky na ohlasovanie zásielok z iných členských štátov

V zmysle článku 208 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení aktov v oblasti zdravia zvierat (,,právna úprava v oblasti zdravia zvierat“), nie je potrebné aby živočíchy a produkty akvakultúry, ktoré sú umiestnené na trh na ľudskú spotrebu bez ďalšieho spracovania boli sprevádzané veterinárnym certifikátom, pričom podľa článku 218 tohto nariadenia je potrebné aby zásielky týchto živočíchov a produktov akvakultúry pri premiestňovaní z iného členského štátu do Slovenskej republiky sprevádzalo čestné vyhlásenie prevádzkovateľa a nahlásenie premiestňovania prostredníctvom systému TRACES NT podľa článku 220 tohto nariadenia.
Takéto zásielky musia spĺňať podmienky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy
pre potraviny živočíšneho pôvodu.

V zmysle § 33 odsek 3 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a § 7b zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ povinný vykonať aj nahlásenie v IS ZÁSIELKY.

V skupine komodít „Živočíšny produkt“ po výbere „Produkty farmového chovu rýb“ je potrebné zadať „Živé ryby“

D Požiadavky na odstraňovanie šupín a vnútorností neurčených na ľudskú spotrebu

V prípade ohláseného povoleného ambulantného predaja rýb a následne aj ich úpravou po zabití – odstránenie šupín, prípadne hlavy a vnútorností, krvi zo zabitia, vznikájú vedľajšie živočíšne produkty materiálu kategórie 3 (ďalej len „VŽP 3“) a prevádzkovateľ s ním musí nakladať v zmysle požiadaviek § 29 ods. 5 a 6 zákona o veterinárnej starostlivosti- zabezpečiť ich odovzdanie schválenému spracovateľovi cez registrovaného prepravcu. Uhynuté ryby z ambulantného predaja rýb sú tiež zaradené ako kategória VŽP 3.

Prevádzkovateľ musí na VŽP 3:

 • mať vyčlenené nádoby, ktoré sú označené „VŽP 3 neurčené na ľuskú spotrebu“, sú uzavreté a z materiálu, ktorý sa dá ľahko čistiť a dezinfikovať
 • viesť evidenciu o množstve vyprodukovaného VŽP 3
 • zabezpečiť odstránenie do 24 hodín
 • mať obchodné doklady o odovzdaní VŽP 3 schválenému prevádzkovateľovi na spracovanie.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.