Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Články

Nahlasovanie plánovaných exportov hospodárskych zvierat na dlhé cesty do tretích krajín

Pri preprave živých zvierat je nevyhnutné zabezpečiť ich dobré životné podmienky a chrániť ich pred nepriaznivými vplyvmi ako sú extrémne vysoké teploty vzduchu. Z tohto dôvodu v určitých ročných obdobiach Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky obmedzuje prepravu na dlhé cesty a nariaďuje pozastavenie exportov živých zvierat do tretích krajín.

Včasné oznámenie

Aby sa predišlo obchodným komplikáciám, kedy kvôli neinformovanosti a oneskorenému oznámeniu plánovaného vývozu živých zvierat miestne kompetentnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe nebude možné už prichystanú zásielku certifikovať, žiadame prevádzkovateľov o kladenie dôrazu na zabezpečenie dobrej komunikácie a informovanosti o situácii.

Dávame do pozornosti § 37 odsek 10) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a teda povinnosť fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyváža zvieratá, násadové vajcia alebo produkty živočíšneho pôvodu, písomne alebo elektronicky oznámiť plánovaný vývoz zvierat, násadových vajec alebo produktov živočíšneho pôvodu regionálnej veterinárnej a potravinovej správe najmenej tri pracovné dni vopred.

Prevádzkovateľov, ktorí na oznámenie plánovaného vývozu živých zvierat využívajú priamo systém TRACES a vytvárajú zdravotný certifikát vyplnením jeho časti I taktiež žiadame o dodržiavanie stanovenej lehoty a vytvorenie elektronického certifikátu najmenej 3 pracovné dni vopred.

Dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka od 20. júna 2024

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky príslušná podľa § 6 ods. 2 písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydala dňa 19. júna 2024 opatrenie, v ktorom nariaďuje dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka.

Dôvod: vývoj poveternostnej situácie a výskyt vysokých vonkajších teplôt v juhovýchodnej Európe a s tým súvisiace zaručenie plnenia ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy.

Platnosť opatrenia: od 20.06.2024

Trvanie opatrenia: do odvolania

Obnovenie vývozu živých zvierat do Turecka – 14. jún 2024

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že s ohľadom na predpokladaný vývoj vonkajších teplôt na bulharsko – tureckej hranici ruší pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka s účinnosťou od 14. júna 2024.

Zrušenie pozastavenia vývozov živých zvierat do Turecka môže podľa aktuálnych predpovedí teplôt trvať do utorka, 18. júna 2024, po tomto termíne môže byť zákaz vývozu živých zvierat do Turecka opätovne obnovený.

Dôvod: vývoj poveternostnej situácie a výskyt vysokých vonkajších teplôt v juhovýchodnej Európe a s tým súvisiace zaručenie plnenia ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy.

pocasie bulharsko

Havária kamiónu prepravujúceho olej z Ukrajiny

Dňa 10.06.2024 vykonali inšpektorky RVPS Žilina úradnú kontrolu na základe hlásenia Enviropolície Žilina. Hlásenie sa týkalo havárie kamiónu z Ukrajiny, ktorý prepravoval rastlinný olej neznámeho zloženia.

Po príchode na miesto havárie bolo zistené, že sa jedná o skriňové motorové vozidlo (ev. č. vozidla: AB 1131 XI), v čase kontroly bolo uzatvorené a v zadnej časti poškodené, olej vytekal cez kovovú mriežku na vozovku. Kamión sa nachádzal na vjazde do Žiliny na Košickej ulici oproti MERCURY marketu. Vytekajúci olej bol príslušníkmi hasičského zboru prečerpávaný do plastových nádob.

Na mieste sa nachádzali zložky Hasičského a záchranného zboru, Policajného zboru – enviromentálna polícia, Finančná správa, inšpekcia životného prostredia, zamestnanci oddelenia krízového riadenia a bezpečnosti Mestského úradu Žilina a krízového riadenia Okresného úradu Žilina. Podľa predložených dokladov bolo zistené, že sa jedná o slnečnicový olej exspirovaný alebo kontaminovaný, ktorý je určený len na technické účely. Kamión vstúpil na územie SR cez hraničný prechod Vyšné Nemecké, tranzitom cez SR mal prepraviť zásielku oleja do Holandska.

Podľa výsledku zo spektrometra Raman (orientačné stanovenie pracovníkom hasičského zboru) sa jednalo o ricínový olej zmiešaný s anhydridom kyseliny linolovej (záznam z meraní zo dňa 10.06.2024 – čas merania 17:18:32 a čas merania 17:23:48 hod.). Odosielateľom oleja je spoločnosť: Agrozernoholding Shevchenko 170/1, Ukrajina 18000, Cherkasy, dopravca: ZHURBENKO NIKOLAY, O. Pcilki 2/12, UA 24000, MOGILIV – PODILSKIY, príjemca: Green oil recycling B. V. Zuiderzeestraatweg 303, Nederland NL 8096 BL, Oldebroek (spoločnosť je schválená ako sklad VŽP, číslo 221908, hlavný zodpovedný za zásielku: Slovak Intercargo, s.r.o., Bánovská cesta 6, 010 01 Žilina. Hrubá hmotnosť zásielky je 21 800 kg, netto 21 700 kg.

V čase úradnej kontroly boli na požiadanie enviropolície pre prípadné ďalšie došetrovanie odobraté 4,0l predmetného oleja, ktoré neboli zaslané na laboratórne vyšetrenie,  nakoľko sa nejedná o potravinársky olej, vzorky sú uskladnené vo vzorkovni RVPS Žilina. Prečerpaný materiál je uskladnený pod colným dohľadom finančnej správy.

XV. ročník ovčiarskych slávností OVENÁLIE 2024

V nedeľu 9. júna 2024 sa pod odbornou záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a regionálnych veterinárnych a potravinových správ vo Východnej konal XV. ročník celoslovenských ovčiarskych slávností OVENÁLIE.

Na tomto podujatí sa konala súťaž Majster syrár, ktorej organizátorom bol Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, a na ktorej bolo hodnotených 144 výrobkov z ovčieho a kozieho mlieka.

Členovia hodnotiteľských komisií v jednotlivých kategóriách výrobkov vysoko hodnotili kvalitu výrobkov z ovčieho a kozieho mlieka, ktoré sa vyrábajú v jednotlivých regiónoch Slovenska. Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky vytvorili veľmi dobrý základ na udržanie slovenských tradícií.

Výsledky sú zverejnené na webovom sídle Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Zväz chovateľov oviec a kôz – so sídlom v Banskej Bystrici (zchok.sk).

Zábery z hodnotenia syrov

Výročná správa a verejný odpočet za rok 2023

Prečítajte si podrobnú výročnú správu a verejný odpočet za rok 2023 Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.

Dokumenty

Dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky príslušná podľa § 6 ods. 2 písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydala dňa 10. 06. 2024 opatrenie, v ktorom nariaďuje dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka.

Dôvod: vývoj poveternostnej situácie a výskyt vysokých vonkajších teplôt v juhovýchodnej Európe a s tým súvisiace zaručenie plnenia ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy.

Platnosť opatrenia: od 10.06.2024

Trvanie opatrenia: 13.06.2024

Vyhodnotenie cielenej kontroly zameranej na kvalitu, označovanie a zdravotnú bezpečnosť privátnych značiek a akciových vín v obchodných reťazcoch predávaných na Slovensku

Kontroly boli vykonané v apríli so zameraním sa na kvalitu, označovanie a zdravotnú bezpečnosť privátnych značiek a akciových vín v obchodných reťazcoch predávaných na Slovensku. Inšpektori oddelenia kontroly vína sa zamerali na odber vín výhradne v maloobchodných predajniach. Vína boli analyzované v laboratóriách ŠVPÚ Bratislava, Dolný Kubín, Košice. Celkovo bolo odobratých 38 vzoriek, z toho nevyhovovalo 7 vzoriek, čo predstavuje 18 % porušenie.

V kvalitatívnych ukazovateľoch boli nevyhovujúce: 4 vzorky maďarských vín a 1 vzorka slovenského vína. V označovaní boli nevyhovujúce 2 vzorky pre nesprávne označenie odrody vín.

 V 3 prípadoch bola nevyhovujúca kvalita – pach a chuť nečistá po oxidácii. Jedna vzorka sýteného vína, sýteného na Slovensku z maďarského vína, bola nevyhovujúca pre nízky nameraný tlak CO2 (nameraná hodnota 2 bary, európska legislatíva ustanovuje min. 3 bary).

 V označovaní boli nevyhovujúce 2 vzorky pre nesprávne označenie odrody vín, a to:

 • Odrodové víno Blaufränkisch z Rakúska bolo označené na dolepke názvom Frankovka modrá, čo je chránený názov pre odrodové vína vyrobené na Slovensku.
 • Slovenské akostné značkové víno ružové označené názvom neregistrovanej odrody Merlot, čo je v rozpore so zákonom č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. 

Vína so zistenými nedostatkami sú v rámci správneho konania sťahované z predaja.

Ponuka voľného pracovného miesta na RVPS Levice – zastupovanie

 • Voľné štátnozamestnanecké miesto
 • Organizačný útvar: Oddelenie potravín živočíšneho pôvodu
 • Druh štátnej služby: zastupovanie počas RD s blízkym výhľadom stálej štátnej služby
 • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice, M.R. Štefánika 24, 934 01 Levice
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
 • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení hygieny potravín živočíšneho pôvodu
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Prax: nevyžaduje sa
 • Nástup: možný ihneď
 • Ďalšie: možnosť ubytovania na RVPS

Žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu:

 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice, M.R. Štefánika 24, 934 01 Levice
 • Tel.: MVDr. Anna Petrincová: 0907 082 298

Zvieratá, ktoré je možné si adoptovať zo štátnej karanténnej stanice Martin

Štátne karanténne stanice podliehajú veterinárnym opatreniam a slúžia na umiestnenie zvierat podliehajúcich veterinárnym opatreniam nariadeným orgánom veterinárnej správy v súvislosti s ochranou zdravia zvierat, dobrými životnými podmienkami zvierat a veterinárnym opatreniam nariadeným pri obchode s členskými štátmi alebo tretími krajinami.

Rovnako karanténne stanice slúžia aj pre umiestnenie zvierat, ktoré boli zaistené orgánmi činnými v trestnom konaní na účely trestného konania najmä v prípadoch týrania zvieraťa, zvieraťa, ktoré bolo predmetom nelegálneho obchodovania, zvieraťa, ktoré spôsobilo ujmu na živote, zdraví alebo majetku alebo zvieraťa zadržaného počas výkonu veterinárnej kontroly.

Štátna karanténna stanica – RVPS Martin

Zvieratá, ktoré je možné si adoptovať zo stanice v súčasnosti.

V prípade záujmu prosím kontaktujte RVPS Martin na t. č. 043/422 1481.

Vyhodnotenie medzinárodnej degustácie vín TOKAJ 2024

XXIII. ročník medzinárodnej odbornej degustácie vín TOKAJ 2024 sa uskutočnil 15. mája 2024, už po druhý raz v zrekonštruovanom Kaštieli Rákoczi, ktorý poskytol nádherné reprezentačné priestory na degustáciu a slávnostné vyhodnotenie. Kaštieľ sa nachádza v obci Borša, ležiacej v bezprostrednej blízkosti jedinečnej vinohradníckej oblasti Tokaj.

Prezidentom súťaže bol vedúci oddelenia kontroly vína ŠVPS SR Ing. Marek Závracký, PhD. a zástupcom za Národný salón vín SR bol Ing. Jaroslav Ostrožovič. Súťaž je zároveň aj nominačnou pre Národný salón vín SR. Pod odborným dohľadom vinárskych inšpektorov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR je dlhoročne spoluorganizovaná aj s výraznou podporou Košického samosprávneho kraja, Občianskeho združenia Tokaj Regnum, s nenahraditeľnou pomocou pedagógov a študentov Strednej odbornej školy agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku, ako aj Strednej odbornej školy vinársko – ovocinárskej v Modre (príprava, priestory, propagácia, organizácia, obsluha komisií).

Hodnotenia vína sa v odborných komisiách zúčastnili aj inšpektori oddelenia kontroly vína ŠVPS SR, ktorí sa súťaže zúčastňujú už počas celej tradície súťaže.

V tomto roku do súťaže zaslalo výsledky svojej práce a umu 116 výrobcov vín zo Slovenska, Maďarska, Rakúska a Moravy. Spolu bolo zaregistrovaných 470 vzoriek, z toho tokajských vín bolo 100. Prihlasovanie vzoriek ako aj odborná degustácia prebiehala tentoraz elektronicky s podporou informačného systému pre organizáciu výstav a hodnotenie vín cez tablety portálu vinko.sk. Vzorky hodnotilo 9 odborných komisii s medzinárodným zastúpením vyše 50 skúsených degustátorov 100 bodovým hodnotiacim systémom únie enológov O.I.V. Vysoká objektivita a výpovedná hodnota výsledkov súťaže je zaručená aj faktom, že v nich zasadajú samotní výrobcovia a ďalší profesionáli z tejto oblasti.

V súťaži bolo celkovo udelených 31 veľkých zlatých medailí a 103 zlatých medailí.

Šampióni za jednotlivé súťažné kategórie

 • Šampión I. kategórie – suché a polosuché biele vína
  Pálava, ročník 2023, biele polosuché, Myslík Winery, Častá – 92.67 bodov
 • Šampión II. kategórie – polosladké a sladké biele vína
  Rizling rýnsky, ročník 2022, akostné odrodové biele sladké, VPS – Vinohradníctvo Pavelka a syn, s. r. o., Pezinok – 92.33 bodov
 • Šampión III. kategórie – ružové vína
  Cabernet Sauvignon, ročník 2023, výber z hrozna, ružové polosladké, MOVINO, spol. s.r.o., Veľký Krtíš – 89.33 bodov
 • Šampión IV. kategórie – červené vína
  Rudava, ročník 2023, akostné odrodové, červené suché, Víno Miroslav Dudo – VMD, Modra – 93.00 bodov
 • Šampión V. kategórie – perlivé a šumivé vína
  Hubert L´Original brut rosé, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, Hubert J.E., s.r.o., Sereď – 88.33 bodov
 • Šampión VI. kategórie – tokajské reduktívne vína
  Tokajské samorodné sladké, ročník 2020, Illés és Társai Szőlészeti és Borászati Szövetkezet, Maďarsko – 92,0 bodov
 • Šampión VII. kategórie – Tokajské putňové vína a tokajské špeciality
  Tokajská výberová esencia, ročník 2009, biele sladké, Tokaj & CO, s.r.o., Malá Tŕňa – 93,8 bodov

Ocenenia

 • Cena predsedu Košického samosprávneho kraja
  Tokajská výberová esencia, ročník 2009, biele sladké, Tokaj & CO, s.r.o., Malá Tŕňa – 93,8 bodov
 • Cena ústredného riaditeľa ŠVPS SR – najvyššie hodnotená kolekcia vín
  • Pálava, ročník 2022, hrozienkový výber, biele sladké, Vitis Pezinok, s.r.o./HUBERT J.E., s.r.o., Pezinok – 93.00 bodov
  • Rizling rýnsky, ročník 2022, výber z hrozna, biele suché, Vitis Pezinok, s. r.o. / HUBERT J.E., s.r.o., Pezinok – 92.00 bodov
  • Chardonnay, ročník 2021, výber z hrozna, biele polosladké, Vitis Pezinok, s.r.o. / HUBERT J.E., s.r.o., Pezinok – 90.25 bodov
 • Cena Občianskeho združenia Tokaj Regnum
  Tokajský Furmint, ročník 2017, HU, biele suché, Tolcsva Bor, 92.40 bodov
 • Cena riaditeľa školy
  Rizling rýnsky, ročník 2022, akostné odrodové, biele polosuché, Zámocké vinárstvo s.r.o., Pezinok – 94,00 bodov
 • Cena EVIRS – Legátstvo Tokaj
  • Tokajská výberová esencia, ročník 2009, tve, biele sladké, Tokaj & CO, s.r.o., Malá Tŕňa – 93.80 bodov
  • Tokajské samorodné sladké, ročník 1990, ts sl, biele sladké, Tokaj & CO, s.r.o., Malá Tŕňa – 92.00 bodov
  • Tokajský výber 5-putňový, ročník 2007, 5p biele sladké, Tokaj & CO, s.r.o., Malá Tŕňa – 90.00 bodov
 • Najlepšia kolekcia vín
  • Pálava, ročník 2022, hv, biele sladké, Vitis Pezinok, s.r.o. /HUBERT J.E., s.r.o., Pezinok – 93.00 bodov
  • Rizling rýnsky, ročník 2022, vzh, biele suché, Vitis Pezinok, s.r.o. /HUBERT J.E., s.r.o., Pezinok – 92.00 bodov
  • Chardonnay, ročník 2021, vzh, biele polosladké, Vitis Pezinok, s.r.o. /HUBERT J.E., s.r.o., Pezinok – 90.25 bodov
  • Tramín červený, ročník 2022, bv, biele sladké, Vitis Pezinok, s.r.o. /HUBERT J.E., s.r.o., Pezinok – 89.33 bodov
  • Rizling rýnsky, ročník 2021, vzh, biele suché, Vitis Pezinok, s.r.o. /HUBERT J.E., s.r.o., Pezinok – 88.50 bodov
 • Najlepšia kolekcia tokajských vín
  • Tokajská výberová esencia, ročník 2009, tve, biele sladké, Tokaj & CO, s.r.o., Malá Tŕňa – 93.80 bodov
  • Tokajské samorodné sladké, ročník 1990, ts sl, biele sladké, Tokaj & CO, s.r.o., Malá Tŕňa – 92.00 bodov
  • Tokajský výber 5-putňový, ročník 2007, 5p biele sladké, Tokaj & CO, s.r.o., Malá Tŕňa – 90.00 bodov

Ocenenia za najlepší dizajn fľaše a etikety

Cena za najlepší dizajn fľaše a etikety bola iniciovaná významnými osobnosťami architektúry a umenia pri príležitosti každoročnej celoslovenskej súťaže vín Tokaj. Cieľom je oceniť dobrý a kultivovaný príklad grafického a dizajnérskeho stvárnenia etikety a fľaše ako aj celkového marketingového zámeru prezentácie vinnej kultúry na Slovensku.

Porota zložená z architektov, grafikov a výtvarných umelcov hodnotila výtvarnú úroveň etikiet a fliaš aj v súvislosti s kvalitou vína. Členovia poroty: Doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD., Doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová Ujetzová, PhD., Dipl. Ing. arch. Martin Závracký – člen predstavenstva BDA a komory architektov SRN a študenti 5. ročníka fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

Boli udelené štyri ceny a tri nominácie na hlavnú cenu. Kultúra etikiet na Slovensku je úspešne rozbehnutá. Slovenské vinárstva sú mladé, preto práve v tejto dobe si zakladajú svoju tradíciu. Pri dizajne sa prejavuje stretnutie tradície s inováciou, tak ako pri víne všeobecne. Víno je prírodný produkt, ale na zvýšenie jeho kvality nám pomáhajú moderné technológie. Ich cieľom je vygenerovať z hrozna do vína čo najviac slnka, buketu, chuťových zážitkov a inšpirácií.

Tokajská etiketa

1. cena za grafický design vignety a design fliaš – „Tokajská etiketa“
Etiketa vyznačujúca sa grafickou čistotou a moderným vzhľadom

Tokajská kolekcia vín

1. cena za grafický design vignety a design fliaš – „Tokajská etiketa“
Etiketa spája moderný vzhľad s odkazom na tradície

Kolekcia vín

Cena za grafický design vignety a design fliaš – „KOLEKCIA“

Vínna etiketa

Cena za grafický design vignety a design fliaš – „SLOVENSKO“
Etiketa predstavuje nadčasový nápaditý design vystihujúci terroir pôvodu vína

Všetci zúčastnení porotcovia sa zaslúžili svojou mierou o úspešnú propagáciu a šírenie dobrého mena značky Tokaj, preto na záver je našou povinnosťou poďakovať celému organizačnému výboru, ako i všetkým, za vynaloženú námahu a čas! Dovidenia o rok na Tokaji 2025!

Dokumenty

Ponuka voľného pracovného miesta na RVPS Zvolen

 • Druh štátnej služby: stála štátna služba
 • Organizačný útvar: Odbor veterinárnych kontrol zvierat a farmaceutického dozoru
 • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen, Námestie SNP 50, Zvolen, fyzické a právnické osoby v okresoch: Zvolen, Detva, Krupina
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Univerzita veterinárskeho lekárstva
 • Ďalšie požiadavky: znalosť zákonov, legislatíva EÚ, vodičský preukaz skupina B
 • Platové podmienky: zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Predpokladaný termín uskutočnenia VK: jún 2024
 • Termín na podanie žiadosti: 21.6.2024

V prípade záujmu uchádzača o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate na adrese:

 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen, Námestie SNP 50, 960 01 Zvolen
 • E-mail: riaditel.zv@svps.sk, alebo slovensko.sk
 • Tel.: 045/5203911

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.