Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Doplnenie postupu pri registrácii oviec, kôz a ošípaných bez pôvodu.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) listom číslo spisu 3552/220-222 zo dňa 08.02.20022 usmernila postup registrácie zvierat druhov ovce, kozy a ošípané bez pôvodu.

Vzhľadom na časovú tieseň a personálnu vyťaženosť regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len „RVPS“) ŠVPS SR dopĺňa usmernenie o nasledovné pokyny.

Po 01.05.2022 bude ešte možné spracovať v CEHZ tlačivá „Hlásenie zmien oviec/kôz a Hlásenie zmien v počte ošípaných“ (ďalej len „hlásenie“), ktoré budú obsahovať udalosť s kódom:

  • 21 zaregistrovanie staršieho žijúceho barana,
  • 22 zaregistrovanie staršej žijúcej ovce/bahnice pre ovce a pre kozy,
  • 23 zaregistrovanie staršieho žijúceho capa,
  • 24 zaregistrovanie staršej žijúcej kozy,
  • 20 nahlásenie počiatočného stavu/počtu novo označených ošípaných pre ošípané

ale len v prípade, ak sa jedná o hlásenie, ktorého držiteľ zvierat podal žiadosť o registráciu chovu na RVPS pred 31. májom 2022.

Na tlačive „Registrácia chovu“ doručenom do CEHZ musí byť uvedený čitateľný dátum príjmu žiadosti o registráciu chovu na RVPS. Dátum kedy RVPS potvrdí tlačivo „Registrácia chovu“ nie je rozhodujúci (môže byť aj po 31.05.2022, najneskoršie však 31.07.2022).

Na spracovanie hlásení a doregistrovanie zvierat bez pôvodu, stanovuje ŠVPS SR dodatočný termín do 31.07.2022 a to za splnenia podmienok uvedených vyššie.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.