Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Identifikácia a registrácia hospodárskych zvierat

V súlade s § 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) musia byť všetky zvieratá identifikované a ich identifikačné údaje sa musia viesť v centrálnom registri zvierat.

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR v súlade s § 5 ods. 5 písm. k) zákona č. 39/2007 Z. z. poverilo Plemenárske služby, š.p., Starohájska 29, 852 27 Bratislava distribúciou prvkov systému identifikácie a registrácie zvierat a tiež vedením centrálneho registra hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“). Účelové plemenárske zariadenie CEHZ sa nachádza v Žiline, Rosinská cesta 12.

V zmysle § 37 ods. 2 písm. b) bodu 1. zákona č. 39/2007 Z. z. každý vlastník/držiteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady:

  • Identifikáciu zvierat
  • Registráciu zvierat

Záloženie chovu

Pri založení nového chovu je vlastník /držiteľ hospodárskych zvierat povinný zaregistrovať chov do Centrálneho registra hospodárskych zvierat v Žiline. Na zaregistrovanie nového chovu slúži tlačivo „Registrácia chovu“ , ktoré poskytujú regionálne strediská Plemenárskych služieb SR, š. p..

Na pracovisku CEHZ sú akceptované iba originály tlačiva „Registrácia chovu“ (nie kópie) zaslané bežnou poštou na adresu pracoviska CEHZ, ktoré sú potvrdené príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

Pokyny a informácie

Podrobné informácie o identifikácii a registrácii zvierat nájdete na stránke Plemenárskych služieb, š.p.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.