Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Komerčná preprava živých stavovcov má svoje pravidlá

Komerčná preprava živých stavovcov má svoje pravidlá!

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky sa zaoberá informáciami o preprave niektorých druhov zvierat (najmä akváriových rýb, ale tiež spoločenských zvierat), ale aj iných živočíchov s využitím služieb bežných kuriérskych spoločností, príp. poštových doručovacích služieb pôsobiacich na slovenskom trhu.

Zo všeobecných obchodných podmienok jednotlivých spoločností vyplýva, že živé zvieratá sú z prepravy kuriérskymi spoločnosťami VYLÚČENÉ. Len Slovenská pošta vo všeobecnej časti poštových podmienok pre vnútroštátny styk uvádza, že za osobitných podmienok je možné distribuovať:

 • včely
 • svrčky
 • pijavice
 • hodvábniky
 • cudzopasníky
 • ničiteľov škodlivého hmyzu, vymieňaných medzi úradne uznanými inštitúciami
 • mušky z čeľade Drosophilidae používané na lekársky biologický výskum a vymieňané medzi úradne uznanými inštitúciami

Spôsob podania

Uvedené druhy podáva odosielateľ ako balík s doplnkovou službou Krehké, pričom takýto balík nie je možné podávať ako balík dodávaný do BalíkoBOXu, ani ako Expres kuriér na poštu dodávaný do BalíkoBOXu. Vyššie uvedené druhy musia byť zabalené v pevných schránkach, aby nemohli uniknúť, uštipnúť alebo spôsobiť nákazu.

 • Odosielateľ ich označí poznámkou Pozor – živočíchy!
 • Podaním balíka s obsahom uvedených druhov sa odosielateľ zároveň zaväzuje, že ho prevezme späť v prípade, ak bude vrátený z dôvodu nedoručiteľnosti.
 • Rovnaké podmienky (zabalené v pevnej schránke, označenie zásielky, späť vzatie v prípade nedoručiteľnosti) platia aj v prípade doporučených listov. 

Podmienky komerčnej prepravy živých stavovcov

Podmienky komerčnej prepravy živých stavovcov na území Európskej únie sú stanovené nariadením Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy (ďalej len „nariadenie Rady č. 1/2005“). Podľa článku 5 nariadenia Rady č. 1/2005 nesmie žiadna osoba uzatvoriť zmluvu alebo subdodávateľskú zmluvu na prepravu zvierat s inými, ako schválenými prepravcami.

Pokiaľ sa podnikateľský subjekt vo svojej činnosti zaoberá prepravou zvierat (stavovcov) v súvislosti s hospodárskou innosťou/ekonomickými aktivitami, musí byť vo všeobecnosti schválený ako prepravca.

Výnimku tvorí preprava zvierat na vzdialenosť menšiu ako 65 km, avšak aj v tomto prípade musí prepravca  prepravovať zvieratá v súlade s prílohou I nariadenia Rady (ES) č.1/2005  o ochrane zvierat počas prepravy.

pracovníci, ktorí so zvieratami zaobchádzajú, sú riadne vyškolení alebo spôsobilí danú činnosť vykonávať

V článku 3 písm. e) nariadenia Rady č. 1/2005

Pri preprave živých stavovcov na dlhých cestách (nad 8 hodín) podlieha schvaľovaciemu procesu s ohľadom na potreby zvierat aj cestný dopravný prostriedok.  Z pohľadu zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov patrí ochrana zvierat medzi veterinárne požiadavky chránené zákonným záujmom, čo sa vzťahuje aj na prepravu živých stavovcov v súvislosti s ekonomickými aktivitami.

Aj keď kuriérske spoločnosti vylučujú z prepravy živé zvieratá, nie je možné úplne vylúčiť, že k takýmto aktivitám dochádza. Dá sa to predpokladať najmä v prípade držiteľov drobných živočíchov s ponukou predaja cez internet –  napr. produktov akvaristiky či teráriových zvierat,  kde sú k dispozícii také možnosti balenia zásielok, ktoré sú na určitý čas schopné zaručiť relatívne dobré životné podmienky pre prežitie prepravovaných jedincov.

Medzi dodávateľom a kuriérskou spoločnosťou je obyčajne uzatvorená zmluva, kde dodávateľ dostane informáciu o vylúčení živých zvierat z prepravy. Napriek tomu sa zásielky s obsahom živých jedincov do prepravy dostávajú ako neoznačené, anonymné, bez vedomia kuriérskych spoločností, ktoré sú povinné zachovávať poštové tajomstvo a nie sú oprávnené kontrolovať obsah balíkov s cieľom dozvedieť sa, čo tvorí ich obsah.

Ak popísaným konaním dochádza k obchádzaniu zmluvných podmienok, takýto stav je dlhodobo neudržateľný, kuriérske spoločnosti by mal prijať také opatrenia a nastaviť také postupy (napr. postihy dodávateľov, resp. dodatky k zmluvám podľa ponúkaného sortimentu), aby reálne nedochádzalo k prijímaniu balíkov so živými stavovcami do prepravných systémov. Alternatívou k uvedenému je hľadanie spôsobov, ako  dodržať požiadavky nariadenia Rady (ES) č. 1/2005.

Ponuka prepravy zvierat na internete

Ďalšou otázkou, ktorá úzko súvisí s prepravou zvierat, je ponuka ich prepravy za údajne výhodné ceny prostredníctvom rôznych inzertných portálov, sociálnych sietí, či lacno vyzerajúcich jednoduchých webových stránok. Každému, kto má záujem objednať si prepravu svojho, často vzácneho zvieraťa, odporúčame preveriť si, u akého subjektu si službu objednáva.

Čím sa musí seriózny prepravca zvierat, ktorý nemá čo skrývať, preukázať?

 • musí mať IČO (identifikačné číslo organizácie), ktoré je možné spoľahlivo overiť (s primeraným predmetom činnosti súvisiacim s prepravou, starostlivosťou o zvieratá a pod.).
 • musí predložiť osvedčenie o povolení prepravcu
  • na krátke cesty (do 8 hodín, typ 1) alebo
  • na dlhé cesty (nad 8 hodín, typ 2).
  • Takéto osvedčenie obsahuje číslo povolenia prepravcu, ktoré má v Slovenskej republike podobu SK T XXXXYY, kde prvá časť označuje poradové číslo schválenia a posledné dve číslice indikujú rok schválenia prepravcu. Povolenie prepravcu je vydávané najviac na obdobie piatich rokov, dátum platnosti je vždy na osvedčení o schválení prepravcu uvedený.

Zoznam prepravcov zvierat, ktorí boli schválení v SR, je možné nájsť v registri prepravcov zvierat vedenom na webovom sídle ŠVPS SR

Pri overovaní dĺžky prepravy – aký typ prepravcu (do 8 hodín, nad 8 hodín) je potrebné využiť pri prevoze zvierat z miesta odoslania do miesta určenia – je možné použiť akýkoľvek plánovač cesty.

Prepravca nad 8 hodín musí ďalej predložiť aj osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty (platné najviac  päť rokov, v SR vydávané miestne a vecne príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou), a každý schválený prepravca musí mať k dispozícii odborne spôsobilé osoby pri preprave zvierat, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov.

Toto osvedčenie môže byť vydané aj v inom členskom štáte EÚ (podobne, ako aj povolenie prepravcu či schválenie cestného dopravného prostriedku pri dlhých cestách). Pri preprave zvierat do zahraničia zásielku zvierat sprevádza ďalšia sprievodná dokumentácia (napr. úradný zdravotný certifikát).

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.