Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Krmivá

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v oblasti krmív zodpovedá za riadenie a usmerňovanie úradných kontrol krmív a odber úradných vzoriek krmív a napájacej vody na analýzy, ktoré vykonávajú regionálne veterinárne a potravinové správy.

Orgány štátnej správy v oblasti krmív a výživy zvierat vzájomne spolupracujú a oblasti spolupráce sú ustanovené zákonom. Spolupráca výkonných orgánov je účinne koordinovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prostredníctvom národného kontrolného plánu. Úradné kontroly krmív sú vykonávané veterinárnymi inšpektormi orgánov veterinárnej správy a inšpektormi Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohosopdárskeho v celom reťazci od výroby až po použitie krmív.

Legenda

 • MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 • ŠVPS SR – Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
 • OKKEVF – Odbor kontroly krmív, ekológie a veterinárnej farmácie
 • ÚKSÚP – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 • ÚŠKVBL – Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
 • RVPS – Regionálna veterinárna a potravinová správa
 • ŠVPÚ – Štátny veterinárny a potravinový ústav
 • HKS – Hraničná kontrolná stanica
 • OKVZ – Odbor kontroly a výživy zvierat
 • OKKVZ – Oddelenie kontroly krmív a výživy zvierat
 • KP – krmivársky podnik
 • ŽP – živočíšny pôvod

Mohlo by vás zaujímať

Ciele pre oblasť krmív

Pri úradných kontrolách krmív sa veterinárni inšpektori zameriavajú najmä na kontrolu a overovanie

 • funkčnosti a účinnosti systémov vnútornej kontroly v krmivárskych podnikoch s prihliadnutím na výsledky vlastných kontrol vo vzťahu k bezpečnosti krmív na zdravie zvierat, ľudí alebo životné prostredie,
 • bezpečnosti krmív vo vzťahu k zákazu požívania určitých látok, rezíduí a povolených látok vo vzťahu k potravinovému reťazcu,
 • označovania krmív posudzovaním deklarovaného zloženia, tvrdení a iných informácií, z pohľadu neuvádzania odberateľa do omylu,
 • označovania krmív z pohľadu ich vysledovateľnosti.

1. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

1.1 Úradné veterinárne kontroly krmív

Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydáva v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov metodický pokyn „Úradné veterinárne kontroly krmív“, ktorým :

 • usmerňuje výkon úradných veterinárnych kontrol na úseku bezpečnosti krmív,
 • stanovuje úlohy a povinnosti orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti a úradného veterinárneho lekára – veterinárneho inšpektora pri výkone úradných veterinárnych kontrol,
 • nariaďuje a usmerňuje vedenie evidencie, vypĺňanie hlásení z veterinárnych kontrol a ich zasielanie na nadriadené orgány,
 • poskytuje usmernenie na postupy riešenia zistených nedostatkov pri veterinárnych kontrolách krmív a pri ukladaní opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ukladaní pokút.

Na zabezpečenie výkonu úradných kontrol si regionálne veterinárne a potravinové správy vypracovávajú každoročne regionálny plán veterinárnych kontrol podľa oblastí zamerania vo frekvencii určenej v metodickom pokyne na výkon úradných kontrol.

1.1.1 Formy úradných veterinárnych kontrol krmív

Regionálne veterinárne a potravinové správy prostredníctvom veterinárnych inšpektorov vykonávajú úradné kontroly krmív vo forme:

 • bežných plánovaných kontrol – inšpekcií,
 • odberov úradných vzoriek na analýzy,
 • riešenia podnetov,
 • úradnej certifikácie,
 • úradných kontrol vykonaných v súvislosti so šetrením hlásenia zo systému RASFF,
 • cielených kontrol,
 • dodatočných úradných kontrol.

1.1.2 Analýza rizík

Veterinárni inšpektori zohľadňujú pri výbere subjektu na veterinárnu kontrolu na úseku hygieny krmív nasledovné informácie

 • farmy z hľadiska druhu a počtu zvierat,
 • spôsob nadobúdania krmív (vlastné krmivá, nakupované v rámci SR, nákup z EÚ),
 • použitie krmív s obsahom živočíšnych bielkovín,
 • použitie organických hnojív a zúrodňujúcich látok na báze spracovaných živočíšnych bielkovín pri výrobe objemových krmív,
 • výroba a použitie medikovaných krmív,
 • možnosť zámeny krmiva,
 • minulosť prevádzkovateľa – podnety z iných kontrol v rámci RVPS, ktoré môžu naznačovať nedodržiavanie predpisov.

1.1.3 Zameranie veterinárnych kontrol krmív

Veterinárni inšpektori zohľadňujú pri výbere subjektu na veterinárnu kontrolu na úseku hygieny krmív nasledovné informácie.

Veterinárni inšpektori vykonávajú kontroly krmív:

 • na farmách registrovaných chovateľov potravinových zvierat so zameraním na kontrolu:
  • dravotnej nezávadnosti / bezpečnosti krmív pri kŕmení na farmách s chovom potravinových zvierat,
  • zákazu skrmovania kuchynského odpadu v chovoch potravinových zvierat,
  • zákazu skrmovania spracovanej živočíšnej bielkoviny potravinovým zvieratám (TSE).
 • u schválených / registrovaných výrobcov so zameraním na kontrolu:
  • krmív pre potravinové zvieratá s vydaným povolením na zapracovanie živočíšnych bielkovín,
  • krmív vyrábaných z kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu nadobudnutých z krajín EÚ,
  • krmív určených na obchodovanie a vývoz do tretích krajín,
  • krmív pre spoločenské zvieratá,
  • výrobcov medikovaných krmív v skladoch krmív živočíšneho pôvodu

1.2 Odber úradných vzoriek krmív

Štátna veterinárna a potravinová správa SR v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov každoročne vydáva metodický pokyn – Odber úradných vzoriek krmív (VPO), ktorým upravuje úradné kontroly – odber úradných vzoriek na analýzy na úseku kontroly krmív. Na základe platnej legislatívy a stanovenej analýzy rizika sa minimálne raz ročne aktualizuje. Vychádza z viacročného plánu úradných kontrol Slovenskej republiky, ktorý je za oblasť „Kontrolný systém krmivá a výživa zvierat“ spracovaný Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky spolu s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.

Prioritami pre krmivá podľa právnych aktov SR, Európskej únie a úloh vyplývajúcich z rokovaní Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat – Sekcie výživy zvierat sú:

 • kontrola doplnkových látok (kokcidiostatík) a použitých liečiv deklarovaných v medikovaných krmivách,
 • monitoring deoxynivalenolu, zearalenónu, ochratoxínu A, T-2 a HT-2, fumonizínov, aflatoxínu B1 v krmivách a vo výrobkoch určených na kŕmenie zvierat,
 • monitoring obsahu dioxínov,
 • zákaz používania všetkých antibiotík vo výžive potravinových zvierat,
 • vyšetrenie krmív na salmonely v celom reťazci od výrobcu až po kŕmenie pre všetky druhy zvierat,
 • vysledovateľnosť krmív,
 • obchod s krmivami v rámci EÚ,
 • vývoz, tranzit a dovoz krmív z tretích krajín.

2. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (uskvbl) na úseku medikovaných krmív vykonáva:

 • štátny dozor a inšpekcie pri výrobe medikovaných krmív z hľadiska správnej výrobnej praxe,
 • štátny dozor a inšpekcie u veľkodistribútorov medikovaných krmív z hľadiska správnej veľkodistribučnej praxe,
 • štátny dozor a úradnú kontrolu pri príprave, uchovávaní, uvádzaní na trh medikovaných krmív v súčinnosti s územne príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
 • rozhoduje o registrácii medikovaných krmív, predĺžení registrácie, zmene registrácie a zrušení registrácie medikovaných krmív,
 • vedie a pravidelne aktualizuje zoznam vydaných povolení na prípravu a uvádzanie na trh medikovaných krmív,
 • vedie a pravidelne aktualizuje zoznam hromadne vyrábaných registrovaných veterinárnych premixov v SR a schválených veterinárnych premixov (nepodliehajúcich registrácii podľa zákona č. 362/2011 Z. z.) v SR,
 • ukladá opatrenia a sankcie pri zistení porušenia zákona,
 • má kompetencie podľa ďalších pôsobností ustanovených v zákone č. 362/2011 Z. z. a v zákone č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3. Hraničné inšpekčné stanice

Činnosť hraničných kontrolných staníc riadi odbor zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Hraničné kontrolné stanice sú zodpovedné za výkon kontroly zdravotnej bezpečnosti krmív pri:

 • dovoze kŕmnych surovín a krmív živočíšneho pôvodu z tretích krajín,
 • tranzite kŕmnych surovín a krmív živočíšneho pôvodu z tretích krajín.

Výber konkrétnych subjektov kontroly pre daný rok vykoná RVPS na základe analýzy rizika. Plán odberov úradných vzoriek krmív a vody na napájanie zvierat spracuje ŠVPS SR pre každý rok a RVPS si určia v pláne subjekty od ktorých úradné vzorky odoberú.

4. Výrobcovia medikovaných krmív

Legislatíva

 • Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon)
 • Nariadenie vlády SR č. 389/2005 Z. z. o správnej farmárskej praxi
 • Nariadenie vlády SR č. 41/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na prípravu, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív
 • Nariadenie vlády SR č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády SR č. 430/2007 Z. z., nariadenia vlády č. 50/2009 Z. z., nariadenia vlády č. 240/2010 Z. z., nariadenia vlády č. 347/2010 Z. z., (ďalej len „nariadenie vlády č. 438/2006 Z. z.“) implementovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32 (ES) o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá v platnom znení
 • Nariadenie vlády SR č. 380/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonávanie úradných kontrol krmív
 • Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v znení nariadenia vlády č. 496/2010 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 609/2008 Z. z. ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistov, v platnom znení
 • Vestník MP RV SR č. 23/2013 Zoznam kŕmnych doplnkových látok. Aktualizovaný zoznam povolených doplnkových látok je uverejnený na www.eur-lex.europa.eu/sk/index.htm a www.uksup.sk.
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 233/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (ďalej len „Nariadenia (EÚ) č. 2017/625“)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva v platnom znení
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív
 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/4 z 11. decembra 2018 o výrobe, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív a o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 a zrušení smernice Rady 90/167/EHS
 • Nariadenie komisie (EÚ) č. 225/2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, pokiaľ ide o schvaľovanie prevádzok, ktoré uvádzajú produkty získané z rastlinných olejov a zmesových tukov na použitie v krmivách na trh, a pokiaľ ide o osobitné požiadavky na výrobu, skladovanie, prepravu olejov, tukov a z nich získaných produktov a na ich testovanie na dioxíny
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat v platnom znení
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií v platnom znení
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie č. 1774/2002/ES (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) v platnom znení
 • Nariadenie komisie EÚ č. 142/2011, ktorým sa vykonáva Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa smernice v platnom znení
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS v znení zmien
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol krmív v platnom znení
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 278/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 152/009, pokiaľ ide o stanovenie hladín dioxínov a polychlorovaných bifenylov
 • Nariadenia Komisie (ES) č. 322/2009 o časovo neobmedzených povoleniach určitých doplnkových látok do krmív
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 124/2009, ktorým sa stanovujú najvyššie obsahy prítomnosti kokcidiostatik a histomonostatík v potravinách spôsobenej nevyhnutným prenosom týchto látok do cieľového krmiva
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32 (ES) o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá v platnom znení
 • Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32 (ES), pokiaľ ide o najvyššie množstvá dusitanu, melamínu, prenosu určitých kokcidiostatík a histomonostatík, a ktorým sa zjednocujú jej prílohy I a II ;
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 277/2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32 (ES), pokiaľ ide o najvyššie prípustné obsahy aktívnu prahovú koncentráciu dioxínov a polychlórovaných bifenylov
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 744/2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32 (ES), pokiaľ ide o najvyššie prípustné hladiny arzénu, flóru, olova, ortuti, endosulfátu, dioxínov, Ambrosia spp., diklazurilu a lasalocidu A sodného a aktívne prahové koncentrácie v prípade dioxínov
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 107/2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné množstvá melamínu v konzervách s potravinami pre spoločenské zvieratá
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1275/2013, ktorým sa mení príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné množstvá arzénu, kadmia, olova, dusitanov, prchavého horčičného oleja a škodlivých botanických nečistôt
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernice 79/373/ES, 80/151/EHS,82/471/EHS
 • Nariadenia Komisie (EÚ) č. 454/2010 o prechodných opatreniach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009, pokiaľ ide o ustanovenia o označovaní krmív
 • Nariadenia Komisie (EÚ) č. 568/2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha č. III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009, pokiaľ ide o zákaz bielkovinových produktov získaných z kvasiniek Candida kultivovaných na n-alkánoch na trh a ich používanie vo výžive zvierat
 • Nariadenia Komisie (EÚ) č. 939/2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k nariadeniu 767/2009 o povolených toleranciách pri označovaní zloženia kŕmnych surovín alebo kŕmnych zmesí uvedených v čl. 11 ods. 5
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 242/2010, ktorým sa vytvára Katalóg kŕmnych surovín
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 68/2013 zo 16. januára 2013 o Katalógu kŕmnych surovín
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 619/2011, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradnej kontroly krmív, pokiaľ ide o prítomnosť geneticky modifikovaného materiálu, v prípade ktorého prebieha povoľovacie konanie alebo povolenie ktorého vypršalo
 • Odporúčanie komisie 2011/25/EÚ, ktorým sa stanovujú usmernenia na rozlišovanie medzi kŕmnymi surovinami, kŕmnymi doplnkovými látkami, biocídnymi výrobkami a veterinárnymi liekmi
 • Nariadenia Komisie – ktorými sa stanovujú maximálne limity rezíduí pre kŕmne doplnkové látky
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 56/2013 zo 16. januára 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií
 • Právne predpisy, novely už platných predpisov aktuálne na stránke http://www.zbierka.sk/

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.