Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

KVEPIS

Poslaním ŠVPS SR ako orgánu štátnej správy je hlavne výkon, riadenie, kontrola a usmerňovanie aktivít a činnosti v oblasti veterinárnej starostlivosti zdravia zvierat, ochrany zvierat, kontroly krmív, ekológie, veterinárnej farmácie, úradnej kontroly potravín a hygieny potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu, špeciálnych komoditných režimov, prislúchajúcej laboratórnej diagnostiky a rýchleho výstražného systému. V súčasnosti čelí ŠVPS SR výzvam, ktoré ovplyvňujú jej ďalšie smerovanie.

Tieto výzvy sú nasledovné

 • zvýšenie počtu vykonaných kontrol,
 • zvýšenie kvality kontrol,
 • potreba elektronizácie postupov.
 • Identifikácia problémov
 • Plánovanie kontrol nie je systematické a podporené IT nástrojom,
 • Absencia robustného agendového systému,
 • Paralelné viacnásobné zadávanie údajov,
 • Neexistencia integrácie systémov ŠVPS SR a ŠVPÚ (laboratóriá),
 • Pracovníci ŠVPS SR / RVPS nemajú v teréne prístup k údajom on-line,
 • Podnety od občanov sú vo väčšine prípadov spracovávané v papierovej / mailovej forme, nie je možná žiadna ich sofistikovanejšia analýza
 • Projekt prispeje k nasledovným merateľným ukazovateľom Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra:
 • P0738 Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov: 58
 • P0739 Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov: 45

Informačný systém KVEPIS

Aj z vyššie uvedených dôvodov ŠVPS SR buduje nový agendový systém pomocou projektu eGov (zlepšenia eGOV služieb) a Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Hlavné ciele informačného systému KVEPIS

 • vybudovať centrálne úložisko údajov
 • zvýšiť početnosť ročne vykonaných úradných kontrol modernizáciou, optimalizáciou a čiastočnou automatizáciou procesov ŠVPS SR a súvisiacich organizácií prostredníctvom informačného systému KVEPIS,
 • zvýšiť kvalitu výkonu úradných kontrol s cieľom minimalizácie výskytu procesných chýb a s cieľom zabezpečiť vysoký štandard zdravia zvierat, vysokú úroveň bezpečnosti potravín, krmív a zvýšiť dôveru spotrebiteľov zavedením inovatívnych postupov, podporených informačným systémom KVEPIS,
 • skrátiť čas potrebný na výkon úradných kontrol elektronizáciou, integráciou a čiastočnou automatizáciou administratívnych procesov a činností spojených s koordináciou všetkých organizačných zložiek kontroly,
 • vybudovať a zaviesť procesy elektronickej ambulantnej knihy v podmienkach SR,
 • vybudovať a zaviesť procesy elektronickej bitúnkovej knihy v podmienkach SR,
 • občanom, firmám, poľnohospodárom a potravinárom zjednodušiť dostupnosť služieb a odstrániť zbytočnú administratívnu záťaž vybudovaním kvalitných elektronických služieb KVEPIS.

Pre koho je určený KVEPIS?

 • občan
 • podnikateľ (napr. 50 000 fariem, žiadatelia o registráciu a pod.)
 • 1 200 zamestnancov ŠVPS SR
 • 1 500 veterinárnych lekárov

Agendový systém KVEPIS je budovaný dvomi projektami financovanými EU

ŠVPS SR je prijímateľom príspevku v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

 • Projekt Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a výška poskytnutého NFP: 1 522 888,41 €.
 • Projekt Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky Výška poskytnutého NFP: 1 039 189,86 EUR.

Projekt: Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

Predmetom projektu je elektronizácia hlavných procesov ŠVPS SR, hlavné benefity

 • umožnenie podania elektronických hlásení zo strany občanov a podnikateľov;
 • evidencia, registrácia, schvaľovanie prevádzok, subjektov a činností;
 • podávanie podnetov a sťažností; – evidencia vzoriek z voľne žijúcich zvierat
 • vytvorenie elektronickej ambulantnej knihy (zjednotením v súčasnosti vedenej knihy veterinárnych úkonov a registra chovateľa), ktorá prepojí interné aj externé postupy pre cca 1 500 veterinárnych lekárov;
 • vytvorenie Elektronickej bitúnkovej knihy – Protokol o veterinárnej prehliadke na bitúnkoch, ktorá zabezpečí kompletnú elektronickú evidenciu na bitúnku a nahradí papierovú evidenciu pri ante mortem a post mortem kontrolách; služba je určená pre úradných veterinárnych lekárov a bitúnky;
 • vytvorenie evidencie odchytených túlavých zvierat v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.
 • Projekt prispeje k zlepšeniu zdravia spotrebiteľov, zvýšeniu bezpečnosti potravín tak na slovenskom, ako aj na európskom trhu (zrýchlenie procesov varovaní a výmeny dát), zníženie rizika zavlečenia a rozšírenia rôznych nákaz zvierat, zlepšenie zdravotného stavu chovaných zvierat a lepšia kontrola nakladania s vedľajšími živočíšnymi produktami a zlepšenie kontroly používania liekov a to predovšetkým u potravinových zvierat a zníženie rizika výskytu rezíduí.

Rovnako je možné očakávať aj výrazné zníženie motivácie k porušovaniu predpisov zo strany všetkých subjektov zapojených v celom chovateľskom a potravinárskom reťazci. Projekt vytvára predpoklady pre možnosť implementácie „food chain“ v podmienkach SR. Food chain je špecifikým prípadom implementácie block chain, v rámci ktorého je možné trasovať pôvod a spracovateľský cyklus potravinových výrobkov živočíšneho pôvodu. Prostredníctvom food chain bude možné poskytnúť občanovi informáciu o reálnom pôvode kupovaného mäsa, pôvodu zvieraťa, spôsobu jeho chovu, veterinárnych vyšetreniach, aplikácii antibiotík a iných liečiv, prepravy, miesta usmrtenia a procesov ante a post mortem. Všetky tieto informácie budú súčasťou budovaného IS KVEPIS (isvs_9111) a bude možné ich automaticky a v digitálnej forme poskytovať pre realizáciu konkrétneho riešenia implementácie food chain.

Detail projektu na verejnej stránke ITMS2014+ (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)  www.itms2014.sk

Projekt: Manažment údajov ŠVPS SR

Účelom projektu je podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického manažmentu údajov v rámci organizácie, ich zdieľanie a publikovanie vo forme referenčných a otvorených údajov, využívanie dát v rámci procesov, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality dát. Realizáciou projektu Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky sa prispeje k naplneniu nasledovných cieľov súvisiacich s údajmi v organizácii.

 • Referenčné údaje a „jedenkrát a dosť“
  rozšírenie zoznamu referenčných údajov; zabezpečenie princípu „jedenkrát a dosť“; zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi.
 • Moje dáta
  sprístupnenie údajov klientom, ktoré sa vo verejnej správe o nich evidujú.
 • Kvalita údajov
  zabezpečenie dostatočnej dátovej kvality v organizácii. Analytické spracovanie údajov vo verejnej správe : zlepšiť rozhodovanie vo verejnej správe; zvýšiť dostupnosť dát pre analytické spracovanie.
 • Prepojené dáta (Linked Data)
  zvýšenie dostupnosti údajov vo forme otvorených a prepojených dát.

Detail projektu Manažment údajov na verejnej stránke ITMS2014+  www.itms2014.sk

Aktuálny stav

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.