Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Legislatíva

Na stránke nájdete najdôležitejšie právne predpisy SR a EU súvisiace s činnosťou ŠVPS SR. Tento prehľad nie je úplným zdrojom platných a účinných právnych predpisov. Jediným takým zdrojom je Zbierka zákonov.

Vybrané predpisy SR

TypPredpisNázovOblasť
zákon152/1995 Z.z.o potravináchÚradné kontroly potravín
vyhláška243/2015 Z.z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 6. októbra 2015 o požiadavkách na označovanie potravín Označovanie potravín
vyhláška163/2014 Z.z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 16. júna 2014 o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľaOznačovanie potravín
vyhláška164/2014 Z.z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 11. júna 2014 o podmienkach používania dobrovoľného označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciuOznačovanie potravín
nariadenie vlády360/2011 Z.z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam  Hygiena potravín
nariadenie vlády359/2011 Z.zNariadenie vlády Slovenskej republiky č.359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá  Hygiena potravín
vyhláška423/2012 Z.z.VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012 o mäse jatočných zvieratmäso jatočných zvierat
vyhláška425/2012 Z.z.VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012 o produktoch rybolovu a výrobkoch z nichprodukty rybolovu
vyhláška424/2012 Z.z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012, ktorou sa ustanovujú požiadavky na jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nichrastlinné tuky a oleje
vyhláška2/2014 Z.z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 19. decembra 2013 o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obiliajedlé obilie a mlynské výrobky z obilia
vyhláška24/2014 Z.z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 23. januára 2014 o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovináchpekárske, cukrárske výrobky a cestoviny
vyhláška132/2014 Z.z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 15. mája 2014 o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nichspracované ovocie a zelenina, huby, olejniny, suché škrupinové plody, zemiaky a výrobky z nich
vyhláška37/2012 Z.z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012, ktorou sa upravujú niektoré cukryniektoré cukry
vyhláška40/2012 Z.z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012 o kakau a čokoláde
ostatné2313/3/2000-100Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/3/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky, upravujúca droždie a sušené pivovarské kvasnicedroždie a sušené pivovarské kvasnice
vyhláška309/2015 Z.z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 4. novembra 2015 o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadláchpochutiny, soľ, dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá
vyhláška30/2014 Z.z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 31. januára 2014 o požiadavkách na nápojenápoje
ostatné1781/5/1999-100Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. júna 1999 č.1781/5/1999-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca termosterilizované pokrmytermosterilizované pokrmy
vyhláška83/2016 Z.z.V Y H L Á Š K A Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 14. januára 2016 o mäsových výrobkochmäsové výrobky
vyhláška343/2016 Z.z.V Y H L Á Š K A Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 8. decembra 2016 o niektorých výrobkoch z mliekamliečne výrobky
vyhláška82/2018 Z.z.VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 14. marca 2018 o mrazených potravinách a mrazených výrobkochmrazené potraviny
vyhláška29/2014 Z.z.VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 31. januára 2014 o majonézach a majonézových výrobkochmajonézy a majonézové výrobky
vyhláška41/2012 Z.z.VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012 o medemed
ostatné811/2/2002 - 100V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/2/2002 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca zverinuzverina
ostatnéS08975-OL-2014Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravináchobsah soli vo vybraných potravinách
vyhláška179/2016 Z.z. V Y H L Á Š K A Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 2. mája 2016 o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mliekozahustené mlieko, sušené mlieko
vyhláška180/2016 Z.z.V Y H L Á Š K A Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 2. mája 2016 o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátochkazeíny a kazeináty
zákon491/2001Predpis č. 491/2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkamiorganizácia trhu - čerstvé ovocie a zelenina
ostatné06267/2006-SLVýnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich baleniemikrobiolgické požiadavky
ostatné608/9/2004 -100Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú voduminerálna, pramenitá a balená pitná voda
ostatné16798/2004 -OAPVýnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/9/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodminerálna, pramenitá a balená pitná voda
ostatné18794/2010 - OLV Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. 10. 2010 č. 18794/2010-OL, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAPminerálna, pramenitá a balená pitná voda
ostatné26/2017Opatrenie MZ SR z 9. októbra 2017 č. 26/2017, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004, č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších predpisovminerálna, pramenitá a balená pitná voda
vyhláška292/2013 Z.z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 16. septembra 2013 o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebuovocné šťavy
vyhláška44/2012 Z.z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012 o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyréovocné džemy, rôsoly, marmelády, gaštanové pyré
vyhláška39/2012 Z.z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012 o kávových extraktoch a čakankových extraktochkávové a čakankové extrakty
zákon467/2002 Z.z.Zákon z 2. júla 2002 o výrobe a uvádzaní liehu na trhlieh a liehoviny
ostatné1010/2004-100Výnos MP SR a MZ SR z 15. apríla 2004 č.1010/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca lieh a liehoviny - neplatí celý výnos, platí iba § 8, ods. 16-21!lieh a liehoviny
zákon335/2011 Z.z.Zákon zo 14. septembra 2011 o tabakových výrobkochtabak a tabakové výrobky
vyhláška212/2012 Z.z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 13. júla 2012, ktorou sa upravujú tabakové výrobkytabak a tabakové výrobky
zákon89/2016 Z.z.Zákon z 25. novembra 2015 o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonovtabak a tabakové výrobky
zákon377/2004 Z.z.Zákon z 26. mája 2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonovtabak a tabakové výrobky
zákon39/2007 Z.z.Zákon z 12. decembra 2006 o veterinárnej starostlivostizdravie a ochrana zvierat
zákon442/2004 Z. z.Zákon z 30. júna 2004 o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisovzdravie a ochrana zvierat
vyhláška285/2017 Z. z.Vyhláška z 8. novembra 2017 o identifikácii a registrácii včelstievzdravie zvierat
ostatné26682/2007-OLØ  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 10. decembra 2007 č.26682/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení neskorších predpisov (transponované smernice EÚ)Rezíduá pesticídov
nariadenie vlády730/2002Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat v znení nariadenia vlády č. 270/2003 Z. z.ochrana zvierat
nariadenie vlády736/2002Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc v znení nariadenia vlády č. 326/2003 Z. z.ochrana zvierat
nariadenie vlády735/2002Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia vlády č. 325/2003 a 322/2012 Z. z.ochrana zvierat
nariadenie vlády322/2003Nariadenie vlády SR o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení nariadenia vlády č. 368/2007 a 365/2014 Z. z.ochrana zvierat
nariadenie vlády275/2010Nariadenie vlády SR , ktorým a ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsaochrana zvierat
nariadenie vlády432/2012Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania v znení nariadenia vlády č. 202/2014 Z. z.ochrana zvierat
nariadenie vlády377/2012Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády č. 199/2019 a 289/2020 Z. z., ochrana zvierat
vyhláška436/2012Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účelyochrana zvierat
vyhláška143/2012o chove nebezpečných živočíchovochrana zvierat
vyhláška350/2019ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpeniaochrana zvierat
vyhláška283/2020o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratáochrana zvierat
zákon543/2002o ochrane prírody a krajiny ochrana zvierat
zákon15/2005o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi ochrana zvierat
zákon150/2019o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhovochrana zvierat
vyhláška110/2005ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonovochrana zvierat
nariadenie vlády297/2003o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajínzdravie zvierat
nariadenie vlády367/2007o opatreniach na kontrolu moru hydinyzdravie zvierat
nariadenie vlády626/2004o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonózzdravie zvierat
vyhláška20/2012ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisovidentifikácia a registrácia zvierat
vyhláška18/2012o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisovidentifikácia a registrácia zvierat
Nariadenie vlády305/2003o identifikácii a registrácii zvierat v znení Nariadenia vlády SR č. 429/2005 Z. z.identifikácia a registrácia zvierat
vyhláška16/2012o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat
vyhláška342/2013ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov
vyhláška178/2012o identifikácii, registrácii a podmienkach farmového chovu zveri
vyhláška19/2012o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat
vyhláška17/2012o identifikácii a registrácii ošípaných v znené neskorších predpisov


Vybrané predpisy EU

TypPredpisNázovOblasť
ostaná607/2009Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 z 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkovVíno a vinohradníctvo
Nariadenie396/2005NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHSRezíduá pesticídov
Nariadenie2019/1715VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1715 z 30. septembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek („nariadenie o IMSOC“)RASFF, AAC,FF
Nariadenie2017/625Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlínÚradné kontroly potravín
Nariadenie178/2002Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravínÚradné kontroly potravín
Nariadenie852/2004Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravínHygiena potravín
Nariadenie1169/2011Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľomOznačovanie potravín
Ostatné2018/775Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/775 z 28. mája 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania článku 26 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o pravidlá uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu základnej zložky potravinyOznačovanie potravín
Nariadenie1924/2006Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách Označovanie potravín
Nariadenie2019/343Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/343 z 28. februára 2019, ktorým sa stanovujú výnimky z článku 1 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách na používanie určitých druhových opisovOznačovanie potravín
Ostatné2013/63/EÚVykonávacie Rozhodnutie Komisie z 24. januára 2013, ktorým sa prijímajú usmernenia na vykonávanie osobitných podmienok v prípade zdravotných tvrdení ustanovených v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006Označovanie potravín
Ostatné828/2014Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 828/2014 z 30. júla 2014 o požiadavkách na poskytovanie informácií spotrebiteľom o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravináchOznačovanie potravín
Nariadenie432/2012Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012 zo 16. mája 2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdrvotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detíOznačovanie potravín
Nariadenie2020/2235VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2235 zo 16. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat, vzory úradných certifikátov a vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup zásielok určitých kategórií zvierat a tovaru do Únie a ich premiestňovanie v rámci Únie, úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 599/2004, vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 636/2014 a (EÚ) 2019/628, smernica 98/68/ES a rozhodnutia 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES Hygiena potravín
Nariadenie2019/627Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/627 z 15. marca 2019, ktorým sa stanovujú jednotné praktické opatrenia na vykonávanie úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o úradné kontrolyHygiena potravín
Nariadenie2019/624Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/624 z 8. februára 2019 o špecifických pravidlách týkajúcich sa vykonávania úradných kontrol výroby mäsa, ako aj produkčných oblastí a oblastí sádkovania živých lastúrnikov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625Hygiena potravín
Nariadenie2019/1139VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1139 z 3. júla 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o úradné kontroly potravín živočíšneho pôvodu súvisiace s požiadavkami týkajúcimi sa informácií o potravinovom reťazci a produktmi rybolovu a s odkazom na uznané testovacie metódy detekcie morských biotoxínov a metódy testovania surového a tepelne ošetreného kravského mlieka Hygiena potravín
Nariadenie2015/1375Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1375 z 10. augusta 2015, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly trichinel v mäse (kodifikácia)Hygiena potravín
Nariadenie16/2011Nariadenie Komisie (EÚ) č. 16/2012 z 11. januára 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o požiadavky na mrazené potraviny živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebuHygiena potravín
Nariadenie931/2011Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 931/2011 z 19. septembra 2011 o požiadavkách na vysledovateľnosť stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvoduHygiena potravín
Nariadenie 2074/2005Nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004Hygiena potravín
Nariadenie2073/2005Nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005, o mikrobiologických kritériách pre potravinyHygiena potravín
Nariadenie853/2004Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvoduHygiena potravín
Nariadenie1829/2003Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmiváchGMO
Nariadenie1830/2003Nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ESGMO
Nariadenie29/2012Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 29/2012 z 13. januára 2012 o obchodných normách na olivový olejolivové oleje
Nariadenie2568/91Nariadenie Komisie (EHS) č. 2568/91 z 11. júla 1991, o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódacholivové oleje
Nariadenie1308/2013NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007organizácia trhu - čerstvé ovocie a zelenina
Ostatné543/2011Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleninyorganizácia trhu - čerstvé ovocie a zelenina
Ostatné2021/1890DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1890 z 2. augusta 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o obchodné normy v sektore ovocia a zeleninyorganizácia trhu - čerstvé ovocie a zelenina
Smernica2002/63SMERNICA KOMISIE 2002/63/ES z 11. júla 2002, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek spoločenstva pre úradnú kontrolu rezíduí pesticídov v a na výrobkoch rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu a ktorá ruší smernicu č. 79/700/EHSRezíduá pesticídov Odber vzoriek
Nariadenie1881/2006NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravináchKontaminanty v potravinách
Nariadenie401/2006NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 401/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravináchOdber vzoriek
Nariadenie333/2007NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 333/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hladín mikroprvkov a procesných kontaminujúcich látok v potravináchOdber vzoriek
Nariadenie1882/2006NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1882/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na úradnú kontrolu hladiny dusičnanov v určitých potravináchOdber vzoriek
Nariadenie2015/705Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/705, z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a kritériá účinnosti metód analýzy na účely úradnej kontroly obsahu kyseliny erukovej v potravinách a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 80/891/EHSOdber vzoriek
Nariadenie2017/644NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/644 z 5. apríla 2017, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hodnôt dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 589/2014Odber vzoriek
Nariadenie1337/2013VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1337/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, pokiaľ ide o uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu pre čerstvé, chladené a mrazené mäso z ošípaných, oviec, kôz a hydinyoznačovanie potravín
Nariadenie1333/2008NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravináchPrídavné látky do potravín
Nariadenie1760/2000Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97označovanie potravín
Nariadenie1379/2013Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000označovanie potravín
Nariadenie1536/92Nariadenie Rady (EHS) č. 1536/92 z 9. júna 1992 ustanovujúce spoločné trhové normy pre konzervované tuniaky a malé makrelytrhové normy- produkty rybolovu
Nariadenie2136/89Nariadenie Rady (EHS) č. 2136/89 z  21. júna 1989 stanovujúce spoločné normy na odbyt pre konzervované sardinky a obchodné opisy pre konzervované sardinky a výrobky typu sardiniektrhové normy- produkty rybolovu
Nariadenie2015/1474Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1474 z 27. augusta 2015 o používaní recyklovanej horúcej vody na odstránenie povrchovej mikrobiálnej kontaminácie jatočných tiel hygiena potravín
Nariadenie101/2013Nariadenie Komisie (EÚ) č. 101/2013 zo 4. februára 2013 o používaní kyseliny mliečnej na zníženie povrchovej mikrobiálnej kontaminácie jatočných tiel hovädzieho dobytkahygiena potravín
Nariadenie1151/2012Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z  21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potravinyPolitika kvality
Nariadenie668/2014Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z  13. júna 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potravinyPolitika kvality
Ostatné2010/791Rozhodnutie Komisie z  20. decembra 2010 obsahujúce zoznam výrobkov uvedených v bode III ods. 1 druhom pododseku prílohy XII k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007trhové normy
Nariadenie664/2014DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 664/2014 z 18. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidláPolitika kvality
Nariadenie665/2014DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 665/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o podmienky používania nepovinného výrazu kvality „horský výrobok“Politika kvality
Nariadenie543/2008Nariadenie Komisie (ES) č. 543/2008 zo 16. júna 2008 , ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäsotrhové normy
Nariadenie589/2008Nariadenie Komisie (ES) č. 589/2008 z 23. júna 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre vajciatrhové normy
Nariadenie1308/2013Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007organizácia trhu-mlieko, roztierateľné tuky, olivové oleje
Nariadenie2019/723Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/723 z 2. mája 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o štandardné vzory, ktoré sa majú používať vo výročných správach predkladaných členskými štátmi úradné kontroly
Nariadenie2019/787Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008lieh a liehoviny
Smernica2014/40/EÚSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/EStabak a tabakové výrobky
Ostatné2014/109/EÚDelegovaná smernica Komisie 2014/109/EÚ z 10. októbra 2014, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ stanovením knižnice obrázkových varovaní, ktoré sa majú používať na tabakových výrobkochtabak a tabakové výrobky
Ostatné2015/2186Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2186 z 25. novembra 2015, ktorým sa stanovuje formát odosielania a sprístupňovania informácií o tabakových výrobkochtabak a tabakové výrobky
Ostatné2015/2183Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2183 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovuje formát oznámenia týkajúceho sa elektronických cigariet a plniacich fľaštičiektabak a tabakové výrobky
Ostatné2016/779Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/779 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá týkajúce sa postupov na určenie toho, či tabakový výrobok má charakteristickú arómutabak a tabakové výrobky
Ostatné2016/786Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/786 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovuje postup na zriadenie a fungovanie nezávislého poradného výboru na pomoc Ālenským Őtátom a Komisii pri urĀovaní toho, Āi tabakové výrobky majú charakteristickú arómutabak a tabakové výrobky
Nariadenie1925/2006Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravínpridávanie vitamínov, minerálov a ďalších látok do potravín
Nariadenie2016/429Nariadenie EP A Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat("právna úprava v oblasti zdravia zvierat")zdravie a ochrana zvierat
Delegované nariadenie2018/1629DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1629 z 25. júla 2018, ktorým sa mení zoznam chorôb stanovený v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“)zdravie zvierat
Delegované nariadenie2019/2035Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2035 z 28. júna 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní a vysledovateľnosti určitých držaných suchozemských zvierat a násadových vajec zdravie zvierat
Delegované nariadenie2020/686Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/686 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o schvaľovanie zariadení pre zárodočné produkty, požiadavky na vysledovateľnosť a na zdravie zvierat pri premiestňovaní zárodočných produktov určitých držaných suchozemských zvierat v rámci Únie zdravie zvierat
Delegované nariadenie2020/687Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/687 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamuzdravie zvierat
Delegované nariadenie2020/688Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/688 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní suchozemských zvierat a násadových vajec v rámci Úniezdravie zvierat
Delegované nariadenie2020/689Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/689 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá dohľadu, eradikačných programov a štatútu bez výskytu choroby pre určité choroby zo zoznamu a objavujúce sa chorobyzdravie zvierat
Delegované nariadenie2020/691Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/691 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení pre akvakultúru a prepravcov vodných živočíchovzdravie zvierat
Nariadenie2018/1882Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1882 z 3. decembra 2018 o uplatňovaní niektorých pravidiel prevencie a kontroly chorôb na kategórie chorôb zo zoznamu a o vytvorení zoznamu druhov a skupín druhov predstavujúcich značné riziko šírenia uvedených chorôb zo zoznamuzdravie zvierat
Nariadenie2020/690Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/690 zo 17. decembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu podliehajúce programom dohľadu Únie, geografický rozsah pôsobnosti takýchto programov a choroby zo zoznamu, v prípade ktorých možno stanoviť štatút kompartmentov bez výskytu choroby zdravie zvierat
Nariadenie2020/999Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/999 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 v súvislosti so schvaľovaním zariadení pre zárodočné produkty a vysledovateľnosťou zárodočných produktov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitýchzdravie zvierat
Nariadenie2021/260Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/260 z 11. februára 2021, ktorým sa schvaľujú vnútroštátne opatrenia na obmedzenie vplyvu určitých chorôb vodných živočíchov v súlade s článkom 226 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a zrušuje rozhodnutie Komisie 2010/221/EÚzdravie zvierat
Nariadenie2020/2002Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2002 zo 7. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o nahlasovanie chorôb zo zoznamu Únii a podávanie správ Únii o nich, formáty a postupy predkladania programov dohľadu Únie a eradikačných programov a podávania správ o nich, formáty a postupy pre žiadosti o uznanie štatútu bez výskytu choroby a pokiaľ ide o počítačový informačný systém zdravie zvierat
Nariadenie2021/520Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/520 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o vysledovateľnosť určitých držaných suchozemských zvieratzdravie zvierat
Nariadenie2021/597Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EU) 2021/597 z 12. apríla 2021, ktorým sa stanovujú núdzové opatrenia v súvislosti s potvrdenými prípadmi zamorenia malým úľovým chrobákom v Talianskuzdravie zvierat
Nariadenie2021/605Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/605 zo 7. apríla 2021, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípanýchzdravie zvierat
Nariadenie2021/620Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/620 z 15. apríla 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o schválenie štatútu bez výskytu choroby a bez vakcinácie v určitých členských štátoch alebo ich pásmach alebo kompartmentoch, pokiaľ ide o určité choroby zo zoznamu, a schválenie eradikačných programov pre uvedené choroby zo zoznamu zdravie zvierat
Nariadenie2021/963Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/963 z 10. júna 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, (EÚ) 2016/1012 a (EÚ) 2019/6, pokiaľ ide o identifikáciu a registráciu zvierat čeľade koňovité a stanovenie vzorov identifikačných dokladov pre uvedené zvieratázdravie zvierat
Nariadenie2021/1070Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1070 z 28. júna 2021, ktorým sa na obmedzené obdobie stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu infekcie vírusom nodulárnej dermatitídyzdravie zvierat
Nariadenie2021/2037Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2037 z 22. novembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o výnimky z povinností prevádzkovateľov týkajúcich sa registrácie zariadení pre akvakultúru a vedenia záznamovzdravie zvierat
Nariadenie2022/160Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/160 zo 4. februára 2022, ktorým sa stanovuje jednotná minimálna frekvencia určitých úradných kontrol na overenie dodržiavania požiadaviek Únie na zdravie zvierat v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006 zdravie zvierat
Nariadenie2022/214Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/214 zo 17. februára 2022, ktorým sa menia určité prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620, pokiaľ ide o schválenie alebo zrušenie štatútu bez výskytu choroby určitých členských štátov alebo ich pásiem alebo kompartmentov v súvislosti s určitými chorobami zo zoznamu a schválením eradikačných programov pre určité choroby zo zoznamuzdravie zvierat
Nariadenie1/2005 (ES)Nariadenie Rady (ES) o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97ochrana zvierat
Nariadenie1099/2009 (ES)Nariadenie Rady (ES) o ochrane zvierat počas usmrcovaniaochrana zvierat
Vykonávacie rozhodnutie Komisie2012/707/EÚVykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ), ktorým sa stanovuje spoločný formát predkladania informácií podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účelyochrana zvierat
Odporúčanie Komisie2016/336 (EÚ)Odporúčanie Komisie (EÚ) o uplatňovaní smernice Rady 2008/120/ES, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných, pokiaľ ide o opatrenia na zníženie potreby kupírovania chvostovochrana zvierat
Nariadenie Komisie1739/2005ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi členskými štátmiochrana zvierat
Smernica Rady1999/22ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi členskými štátmiochrana zvierat
Vykonávacie nariadenieKomisie2021/934Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/934 z 9. júna 2021, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu klasického moru ošípanýchzdravie zvierat
Vykonávacie nariadenie Komisie577/2013o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 Text s významom pre EHPidentifikácia a registrácia zvierat
Vykonávacie nariadenia Komisie576/2013o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 Text s významom pre EHP
Delegované nariadenie Komisie772/2018 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013, pokiaľ ide o preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcie parazitom Echinococcus multilocularis u psov, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) č. 1152/2011 (Text s významom pre EHP )Identifikcia a registrácia zvierat
Vykonávacie nariadenie Komisie963/2021ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, (EÚ) 2016/1012 a (EÚ) 2019/6, pokiaľ ide o identifikáciu a registráciu zvierat čeľade koňovité a stanovenie vzorov identifikačných dokladov pre uvedené zvieratáIdentifikcia a registrácia zvierat
Vykonávacie nariadenia Komisie520/2021ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o vysledovateľnosť určitých držaných suchozemských zvieratIdentifikcia a registrácia zvierat
Vykonávacie nariadenia Komisie160/2022ktorým sa stanovuje jednotná minimálna frekvencia určitých úradných kontrol na overenie dodržiavania požiadaviek Únie na zdravie zvierat v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006Identifikcia a registrácia zvierat
Rozhodnutie Komisie2006/563o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u voľne žijúceho vtáctva v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/115/ESzdravie zvierat
Nariadenie EP a Rady2160/2003o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravínzdravie zvierat
Nariadenie Komisie1177/2006ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o požiadavky na používanie špecifických metód kontroly v rámci národných programov kontroly salmonely u hydinyzdravie zvierat
Nariadenie Komisie200/2010ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Únie zameraný na zníženie prevalencie sérotypov Salmonella v dospelých chovných kŕdľoch Gallus gallus, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/268 z 15. februára 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 200/2010, (EÚ) č. 517/2011, (EÚ) č. 200/2012 a (EÚ) č. 1190/2012, pokiaľ ide o určité metódy testovania hydiny na baktérie rodu Salmonella a odber vzoriek z hydinyzdravie zvierat
Nariadenie Komisie517/2011ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Únie znížiť prevalenciu určitých sérotypov salmonely u nosníc Gallus gallus, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2160/2003 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 200/2010, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/268 z 15. februára 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 200/2010, (EÚ) č. 517/2011, (EÚ) č. 200/2012 a (EÚ) č. 1190/2012, pokiaľ ide o určité metódy testovania hydiny na baktérie rodu Salmonella a odber vzoriek z hydinyzdravie zvierat
Nariadenie Komisie200/2012týkajúce sa cieľa Únie, pokiaľ ide o zníženie výskytu Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium v kŕdľoch brojlerov, stanoveného v nariadení (ES) č. 2160/2003, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/268 z 15. februára 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 200/2010, (EÚ) č. 517/2011, (EÚ) č. 200/2012 a (EÚ) č. 1190/2012, pokiaľ ide o určité metódy testovania hydiny na baktérie rodu Salmonella a odber vzoriek z hydinyzdravie zvierat
Nariadenie Komisie1190/2012týkajúce sa cieľa Únie, pokiaľ ide o zníženie výskytu Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium v kŕdľoch moriek, stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/268 z 15. februára 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 200/2010, (EÚ) č. 517/2011, (EÚ) č. 200/2012 a (EÚ) č. 1190/2012, pokiaľ ide o určité metódy testovania hydiny na baktérie rodu Salmonella a odber vzoriek z hydinyzdravie zvierat


Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.