Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách

aktualizované dňa 11.6.2021
Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách
Zmena: 290/1996 Z.z. , Zmena: 470/2000 Z.z., Zmena: 553/2001 Z.z., Zmena: 23/2002 Z.z., Zmena: 450/2002 Z.z., Zmena: 472/2003 Z.z., Zmena: 546/2004 Z.z., Zmena: 195/2007 Z.z., Zmena: 318/2009 Z.z., Zmena: 114/2010 Z.z.

Platnosť od: 25.7.1995  Účinnosť od: 1.5.2007


152/1995 Z.z.
ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


z 27. júna 1995


o potravinách

 

Zmena: 290/1996 Z.z.
Zmena: 470/2000 Z.z.
Zmena: 553/2001 Z.z.
Zmena: 23/2002 Z.z.
Zmena: 450/2002 Z.z.
Zmena: 472/2003 Z.z.
Zmena: 546/2004 Z.z.

Zmena: 195/2007 Z.z.

Zmena: 318/2009 Z.z.
Zmena: 114/2010 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
 

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
 

§ 1
Účel a rozsah zákona


(1) Tento zákon ustanovuje podmienky výroby bezpečných potravín1) (ďalej len "potraviny) a ostatných požívatín, manipuláciu s nimi a ich umiestnenie na trh v záujme podpory a ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu potravín, ako aj úlohy a organizáciu úradnej kontroly potravín nad ich dodržiavaním (ďalej len "úradná kontrola potravín").

(2) Tento zákon sa v ustanovenom rozsahu vzťahuje aj na tabakové výrobky.

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na prvovýrobu na súkromné domáce použitie alebo na domácu prípravu, manipuláciu alebo skladovanie potravín na súkromnú domácu spotrebu.

(4) Tento zákon sa nevzťahuje na vykonávanie úradných kontrol na overovanie dodržiavania predpisov o organizovaní spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami1a).

(5) Ustanovenia osobitných predpisov1aa) týkajúce sa výroby bezpečných potravín, manipulácie s nimi a ich umiestnenia na trh, podmienok výroby a zásobovania pitnou vodou 1ab) nie sú týmto zákonom dotknuté.
 


 § 2
Vymedzenie pojmov

 

(1) Potraviny sú látky alebo výrobky, ktoré sú spracované, čiastočne spracované alebo nespracované a sú určené na ľudskú spotrebu alebo pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, že budú požité ľuďmi vrátane nápojov, žuvačiek, všetkých látok vrátane pitnej vody, ktoré sú zámerne pridávané do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy, prídavných látok určených na predaj spotrebiteľom a potravín na osobitné výživové účely vrátane dietetických potravín na osobitné medicínske účely ustanovené osobitným predpisom. 1b)

(2) Potraviny nie sú krmivá, živé zvieratá, ak nie sú určené na umiestnenie na trh na spotrebu ľuďmi, rastliny pred zberom, lieky, tabak a tabakové výrobky, kozmetické prostriedky, omamné látky a psychotropné látky a rezíduá a kontaminanty.

(3) Biopotraviny sú potraviny vyrobené len zo surovín pochádzajúcich z ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie taká výroba rastlín, v ktorej sa používajú osobitné osevné postupy, zelené hnojenie, hnojenie organickými hnojivami, mechanické a biologické metódy na ochranu rastlín, ako aj chov zvierat, pre ktoré sa používajú výlučne krmivá pochádzajúce z ekologickej rastlinnej výroby a ktorým sa súčasne venuje osobitná veterinárna starostlivosť.

(4) Nové potraviny, 1b) zložky nových potravín1b) a geneticky modifikované potraviny1c) sú také potraviny a zložky, ktoré sa doteraz významnou mierou na ľudskú spotrebu nepoužívali.

(5) Kvalita je celkový súhrn záväzne určených vlastností a znakov výrobku, ktoré mu dávajú schopnosť uspokojovať konkrétne potreby spotrebiteľa.

(6) Výživová hodnota (energetická a biologická hodnota) je veličina charakterizujúca podiel potraviny na uspokojení výživových potrieb ľudského organizmu.

(7) Energetická hodnota (využiteľná energia) je množstvo energie uvoľnenej z potraviny pri látkovej premene v ľudskom organizme.

(8) Biologická hodnota je obsah živín, výživových faktorov a ich vzájomný pomer v potravine, ktoré zabezpečujú uchovanie a rozvíjanie všetkých fyziologických funkcií v ľudskom organizme.

(9) Potraviny sú bezpečné, ak nie sú zdraviu škodlivé, sú vhodné na ľudskú spotrebu1d) a spĺňajú požiadavky ustanovené v osobitnom predpise1).

(10) Zdraviu škodlivé potraviny sú potraviny, ktorých zmyslové vlastnosti, chemické zloženie, obsah jedovatých a škodlivých látok, stav mikrobiálnej kontaminácie, skazenosť alebo neznámy pôvod predstavujú možnosť rizika pre zdravie ľudí.

(11) Skazené potraviny sú potraviny, ktorých zmyslové vlastnosti a vnútorné zloženie sa poškodili alebo zhoršili vplyvom chemických, fyzikálnych, biochemických, biologických faktorov a vzájomným pôsobením zložiek potravín alebo ktoré v dôsledku tohto vzbudzujú odpor.

(12) Falšované potraviny sú potraviny, ktorých vzhľad, chuť, zloženie alebo iné znaky sa zmenili tak, že sa znížila ich hodnota, a ktoré sa spotrebiteľovi ponúkajú ako plnohodnotné pod zvyčajným názvom alebo iným klamlivým spôsobom.

(13) zrušený

(14) Zložky potravín sú všetky látky, ktoré sa používajú na výrobu potravín a zostávajú v nich.

(15) Prídavné látky sú také zložky potravín, ktoré sa spravidla nepoužívajú samostatne ako potravina ani ako potravinová prísada a ktoré sa zámerne pridávajú do potravín bez ohľadu na ich výživovú hodnotu z technologických dôvodov pri výrobe, spracúvaní, príprave, ošetrovaní, balení, preprave alebo skladovaní, čím sa samy alebo ich vedľajšie produkty stávajú alebo sa môžu stať súčasťou potraviny alebo inak ovplyvňujú vlastnosti potraviny. Za prídavnú látku sa nepovažujú látky pridávané do potraviny na úpravu výživovej hodnoty, ako sú minerálne látky, stopové prvky, vitamíny a iné.

(16) Kontaminanty sú látky, ktoré sa nepridali do potravín ako prídavné alebo pomocné látky, ale ktoré sú prítomné v potravinách ako dôsledok ich výroby vrátane výroby surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu počas spracúvania, prípravy, ošetrovania, balenia, prepravy alebo skladovania, ako aj z prostredia, čím sa samy alebo ich vedľajšie produkty stali súčasťou potraviny; za kontaminanty sa považujú aj zdraviu škodlivé látky, ktoré vznikli činnosťou mikróbov vrátane biotechnológie; za kontaminanty sa nepovažujú cudzie látky, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou potravín a možno ich pri laboratórnom skúšaní oddeliť a určiť, živí alebo mŕtvi živočíšni škodcovia a mikróby a parazity.

(17) Manipulovanie je váženie, meranie, plnenie, balenie, označovanie, tlačenie, ohrievanie, skladovanie, uchovávanie, dopravovanie, ako aj vykonávanie ďalších činností, ktoré nemožno považovať za výrobu, umiestnenie na trh alebo požívanie.

(18) Požívanie je jedenie, pitie, žuvanie, ako aj fajčenie a šňupanie.

(19) Voda sa považuje za potravinu, ak sa používa ako jej zložka pri výrobe alebo ošetrovaní alebo ak sa umiestňuje na trh v spotrebiteľskom balení.

(20) Látky určené na aromatizáciu potravín sú látky používané a určené na to, aby po pridaní do potraviny zvýraznili vôňu a chuť potraviny.

(21) Potravinové doplnky sú výživové látky s významným biologickým účinkom, ako sú vitamíny, minerálne látky, aminokyseliny, špecifické mastné kyseliny a iné, ktoré sú zámerne pridávané do potraviny v procese výroby.

(22) Potraviny na osobitné výživové účely sú potraviny a výživové doplnky, ktoré sa na základe svojho osobitného zloženia alebo osobitného spôsobu výroby odlišujú od ostatných potravín, sú vhodné na daný účel výživy a zodpovedajú osobitným potrebám výživy určitých skupín obyvateľstva.

(23) Dátum spotreby je dátum ukončujúci dobu použitia potravín, ktoré z mikrobiologického hľadiska podliehajú rýchlej skaze a môžu po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí.

(24) Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti.

(25) Výživové tvrdenie je znázornenie, ktoré udáva, naznačuje, že potravina má osobitné výživové vlastnosti vzhľadom na

a) energetickú hodnotu, ktorú potravina dodáva, dodáva v zníženej miere alebo vo zvýšenej miere alebo nedodáva,
b) živiny, ktoré potravina obsahuje, prípadne obsahuje vo zvýšenej miere alebo v zníženej miere alebo neobsahuje; informácia o množstve živín alebo kvalite živín nie je výživovým tvrdením.

(26) Klasifikácia jatočne upravených tiel jatočných zvierat je spôsob zaraďovania jatočne upravených tiel jatočných zvierat do príslušných tried kvality podľa ustanovených znakov a charakteristík, ich označenie triedou, kontrola úpravy tiel alebo polovičiek a preberacej hmotnosti v teplom stave v jatočnej úprave.

(27) Potravina neznámeho pôvodu je potravina, pri ktorej nemožno dokladom preukázať jej výrobcu alebo pri dovezenej potravine krajinu pôvodu a jej výrobcu.

(28) Kontrola je akákoľvek inšpekcia, overovací audit, odber vzoriek, laboratórne vyšetrenie alebo analýza, ako aj ďalšie prostriedky na vykonávanie kontroly potravín orgánmi úradnej kontroly potravín.

(29) Špecifický charakter je znak alebo súbor znakov, ktorými sa poľnohospodársky výrobok alebo potravina zreteľne odlišuje od iných obdobných výrobkov alebo potravín patriacich do tej istej kategórie. Výrobok alebo potravina musí byť vyrobená s použitím tradičných surovín alebo musí byť charakterizovaná tradičným zložením alebo spôsobom výroby, alebo spracovaním odrážajúcim tradičný typ výroby alebo spracovania. Za špecifický charakter poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny sa nepovažuje znak spôsobený miestom jeho pôvodu alebo zemepisným pôvodom, alebo výhradne aplikáciou technologickej inovácie.

(30) Osvedčenie špecifického charakteru je uznanie špecifického charakteru poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.

(31) Potravinársky podnik je právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca činnosť na ktoromkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín.

(32) Vysledovateľnosť je schopnosť nájsť a sledovať potraviny alebo látky, ktoré sú určené alebo o ktorých sa predpokladá, že sú určené na pridávanie do potravín vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie.

(33) Stupeň výroby, spracúvania a distribúcie je ktorýkoľvek stupeň vrátane dovozu, prvovýroby potravín, skladovania, prepravy, predaja alebo dodávky konečnému spotrebiteľovi.

(34) Prvovýroba je výroba, chov alebo pestovanie primárnych produktov vrátane zberu, dojenia a produkcie hospodárskych zvierat pred zabitím. Prvovýroba zahŕňa tiež lov, rybolov a zber divorastúcich produktov.

(35) Konečný spotrebiteľ je posledný spotrebiteľ potravín, ktorý nevyužíva potraviny ako súčasť akejkoľvek potravinárskej prevádzky alebo činnosti.

(36) Systém rýchlej výmeny informácií o potravinách je systém, ktorý vykonávajú orgány úradnej kontroly potravín, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky a kontaktné miesto, ktorým je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len kontaktné miesto ).

(37) Riziko je pravdepodobnosť vzniku nepriaznivého zdravotného účinku a vzniku závažných následkov na zdravie vyplývajúce z nebezpečenstva.

(38) Nebezpečenstvo je biologický, chemický alebo fyzikálny faktor v potravine alebo je to stav potraviny, ktorý môže zapríčiniť nepriaznivý zdravotný účinok.

(39) Analýza rizika je postup pozostávajúci z troch navzájom prepojených zložiek, a to z hodnotenia rizika, riadenia rizika a oznámenia o riziku.

(40) Hodnotenie rizika je vedecky podložený proces pozostávajúci z identifikácie nebezpečenstva, charakteristiky nebezpečenstva, vyhodnotenia miery vystavenia riziku a z charakteristiky rizika.

(41) Riadenie rizika je proces, ktorým sa zvažuje voľba postupov na základe konzultácií so zainteresovanými subjektmi, posudzujúc hodnotenie miery vystavenia riziku a iné opodstatnené faktory, a ak je to potrebné, výber vhodných možností prevencie a kontroly.

(42) Oznámenie o riziku je vzájomná výmena informácií o potravinách a názorov v priebehu procesu analýzy rizika týkajúcich sa ohrozenia a rizík, činiteľov súvisiacich s rizikom a vnímania rizík medzi tými, ktorí hodnotia riziko, a tými, ktorí sa zaoberajú riadením rizika, spotrebiteľmi, potravinárskymi podnikmi, akademickou obcou a inými zainteresovanými stranami vrátane objasňovania zistení z hodnotenia rizika a podkladov na rozhodnutie súvisiace s riadením rizika.

(43) Označenie pôvodu je názov oblasti, určitého miesta alebo vo výnimočných prípadoch názov krajiny (ďalej len územie ) používaný na označenie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny pochádzajúcich z tohto územia a ktoré majú kvalitu alebo vlastnosti podstatne alebo výlučne dané zemepisnými podmienkami vrátane prírodných faktorov a ľudských faktorov, ak ich výroba, spracovanie a príprava sa vykonávajú na vymedzenom území; za označenie pôvodu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny sa považujú určité tradičné zemepisné názvy alebo nezemepisné názvy pre tovar pochádzajúci z územia, ak spĺňa požadovanú kvalitu alebo požadované vlastnosti.

(44) Zemepisné označenie je názov územia používaný na označenie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny pochádzajúcich z tohto územia, ak tieto majú určitú kvalitu, povesť alebo iné vlastnosti, ktoré možno pripísať zemepisnému pôvodu, a ich výroba alebo spracovanie alebo príprava sa uskutočňuje vo vymedzenom území. 


 § 3
Potravinový kódex

 

(1) Požiadavky na zdravotnú neškodnosť, hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu, manipuláciu s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek a ich vyšetrovanie ustanoví Potravinový kódex Slovenskej republiky (ďalej len "potravinový kódex") a osobitné predpisy 1e).

(2) Požiadavky a postupy podľa odseku 1 ustanovené v potravinovom kódexe a v osobitných predpisoch1e) je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh. Požiadavkami a postupmi ustanovenými v potravinovom kódexe a v osobitných predpisoch1e) sú povinné riadiť sa pri úradnej kontrole potravín aj jej orgány.
 


DRUHÁ ČASŤ
Potraviny


 § 4
Základné povinnosti pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich uvádzaní do obehu

 

(1) Prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi 1e).

(2) Prevádzkovatelia potravinárskeho podniku sú ďalej povinní

a) zabezpečiť pri vyrábaných potravinách pravidelnú kontrolu nad dodržiavaním požiadaviek na zdravotnú neškodnosť a kvalitu (vlastná kontrola) ustanovených potravinovým kódexom a osobitnými predpismi 1e) a viesť o tom záznamy,
b) používať v prevádzkarňach pitnú vodu; inú vodu možno používať len na základe súhlasu orgánu na ochranu zdravia a ak sa zabezpečí, že nebudú kontaminované výrobky a suroviny,
c) dodržiavať požiadavky na zdravotnú neškodnosť, čistotu a identitu surovín a látok ustanovených potravinovým kódexom,
d) viesť záznamy o vykonanej dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii,
e) viesť záznamy o všetkých dodávateľoch a odberateľoch zložiek potravín a potravín a zaviesť vysledovateľnosť
1. potravín,
2. látok, ktoré sú určené na pridávanie do potravín.
f) zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami boli poučení a vyškolení o hygiene potravín podľa osobitného predpisu2a) v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, ktoré vykonávajú,

(3) Povinnosti uvedené v § 4 ods. 2 písm. e) sú prevádzkovatelia potravinárskeho podniku povinní plniť vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie a zabezpečiť identifikáciu ich dodávateľov. Na tento účel, ako aj na identifikáciu subjektov, ktorým sami dodávajú potraviny, musia zaviesť systémy a postupy, ktoré umožnia na požiadanie sprístupniť potrebné informácie orgánom úradnej kontroly potravín.

(4) Prevádzkovatelia potravinárskeho podniku sú povinní vykonať všetky potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa príprava, spracovanie, výroba, balenie, skladovanie, preprava, distribúcia, manipulácia a ponúkanie potravín na predaj vykonávali hygienickým spôsobom; na tento účel musia identifikovať pracovné postupy, miesta alebo operácie technologických procesov, ktoré sú kritické pri zabezpečovaní zdravotnej neškodnosti potravín, a musia zabezpečiť vedenie a prehodnocovanie primeraných bezpečnostných postupov na základe zásad ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise. 2b)

(5) Prevádzkovatelia potravinárskeho podniku nesmú pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh zamestnávať fyzické osoby, ktorým ich zdravotný stav nedovoľuje vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť.3)

(6) Fyzické osoby zúčastnené na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh sú povinné

a) mať v miere zodpovedajúcej ich pracovnému zaradeniu znalosti o výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich miestnení na trh a o predpisoch na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti a kvality,
b) dodržiavať zásady osobnej hygieny a hygienické požiadavky na výrobu potravín, manipuláciu s nimi a ich umiestnenie na trh,
c) zaobchádzať s potravinami tak, aby sa neporušovala ich zdravotná neškodnosť a kvalita,
d) absolvovať vstupnú lekársku prehliadku a ďalšie lekárske prehliadky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.3)
 


 § 5
Výroba potravín

 

(1) Výrobou potravín sa na účely tohto zákona rozumie čistenie, triedenie, upravovanie, opracúvanie alebo spracúvanie surovín, prípadne pridávanie prídavných látok a pomocných látok vrátane balenia a skladovania pri výrobe potravín určených na umiestnenie na trh.

(2) Ten, kto potraviny vyrába (ďalej len "prevádzkovateľ potravinárskeho podniku"), zodpovedá za ich bezpečnosť a kvalitu.

(3) Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je povinný

a) používať na výrobu potravín len také zložky potravín a technológie, ktoré zodpovedajú zdravotným a kvalitatívnym požiadavkám podľa tohto zákona a ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom, 4)
b) používať na výrobu potravín prídavné látky za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, 5)
c) viesť evidenciu o všetkých použitých zložkách potravín, polovýrobkoch a hotových výrobkoch,
d) používať len také stroje a zariadenia, ktoré zabezpečujú hygienu výroby, nespôsobia mikrobiálnu a chemickú kontamináciu spracúvaných potravín nad ustanovenú hranicu, 5) negatívne neovplyvňujú senzorické vlastnosti potravín a zaručujú kvalitu v priebehu celého výrobného cyklu,
e) mať spracovaný hygienický režim výroby, dodržiavať ho a viesť o tom evidenciu a zaisťovať požiadavky bezpečnosti pri práci,
f) overovať zdravotnú neškodnosť a kvalitu výrobkov, zabezpečiť, aby vyrobené potraviny zodpovedali právnym predpisom, a viesť o tom evidenciu,
g) vylúčiť pri výrobe potravín styk s látkami ohrozujúcimi ľudské zdravie, úplne oddeliť priestory na výrobu potravín od priestorov, kde sa takéto látky vyrábajú alebo nachádzajú, a nepripustiť narábanie s takýmito látkami pri výrobe potravín.

(4) Používať zdroje ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín možno len na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Umiestniť na trh potraviny náhodne ožiarené alebo obsahujúce rádionuklidy z havarijných oblastí je zakázané. Pridávať rádioaktívne látky pri výrobe potravín je zakázané.

(5) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") môže po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo zdravotníctva") všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť, že pri výrobe potravín je použitie niektorých druhov strojov, nástrojov, zariadení alebo technologických postupov povinné, obmedzené alebo zakázané.
 


 § 6
Registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh

 

(1) Každý prevádzkovateľ okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise6) oznámi podľa osobitného predpisu7) príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a e)] každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Prevádzkovateľ oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne a jej prípadné uzatvorenie. Vzor oznámenia o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Orgány úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a c)] vedú aktuálne zoznamy registrovaných prevádzkarní podľa odseku 1.

(3) Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý umiestňuje potraviny na trh,

a) je povinný ihneď vyradiť z ďalšieho obehu potraviny
1. uvedené v odseku 3,
2. balené do obalov a obalových materiálov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa § 8 ods. 2,
3. nedostatočne označené alebo nesprávne označené,
4. nespĺňajúce požiadavky na bezpečnosť a kvalitu,
5. falšované,
6. skazené, vzbudzujúce odpor alebo inak poškodené, deformované, znečistené alebo chemicky alebo mikrobiologicky narušené,

b) môže umiestňovať na trh8b)
1. nové potraviny a
2. výživové doplnky len so súhlasom a za podmienok ustanovených rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,8a)
3. potraviny s výživovým tvrdením a zdravotným tvrdením podľa osobitného predpisu,8c)
4. geneticky modifikované potraviny len so súhlasom a za podmienok ustanovených ministerstvom a schválených Európskou komisiou.

(4) Na trh je zakázané umiestniť potraviny

a) iné ako zdravotne neškodné,
b) klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom,
c) neznámeho pôvodu,
d) po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti.

(5) Klamlivým spôsobom ponúkania potravín na spotrebu je ústna alebo písomná informácia o potravine oznamovaná predávajúcim spotrebiteľovi, ktorá je nepravdivá, zavádzajúca alebo skresľujúca.
  


 § 6b
Systém rýchlej výmeny informácií a analýza rizika

 

(1) Oznamovanie priameho rizika alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúceho z potravín sa vykonáva systémom rýchlej výmeny informácií.

(2) Orgány úradnej kontroly potravín a kontaktné miesto si medzi sebou vymieňajú oznámenia v prípade, ak sa preukáže, že potraviny sú zdraviu škodlivé alebo existuje opodstatnené podozrenie, že môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia a bezpečnosť spotrebiteľa. Za výmenu informácií v prípade rizika zodpovedajú orgány úradnej kontroly potravín a kontaktné miesto.

(3) Podrobnosti o systéme rýchlej výmeny informácií o potravinách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(4) Kontaktné miesto

a) zhromažďuje a vyhodnocuje poskytnuté informácie,
b) xx) oznamuje Európskej komisii opatrenia z dôvodu ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa týkajúce sa umietnenia potravín na trh, odporúčania uplatnenia špecifických podmienok pri umiestnení potravín na trh, zákaz vstupu dávky, kontajnera alebo nákladu potravín.

xx) § 6b ods. 4 písm. b) nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

(5) Ministerstvo alebo ministerstvo zdravotníctva môžu poveriť fyzické osoby alebo právnické osoby prípravou vedeckých stanovísk a poskytovaním vedeckého poradenstva a vedeckej a technickej podpory na vyhodnocovanie rizík z potravín. Poverené osoby spolupracujú s orgánmi úradnej kontroly potravín.
 


 § 7
Dovoz potravín a vývoz potravín

 

(1) Dovážané potraviny z tretích krajín musia spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi.1e)
(2) Vyvážané potraviny alebo reexportované potraviny musia spĺňať požiadavky tohto zákona, potravinového kódexu a osobitných predpisov,1e) ak predpisy v štáte dovozu neustanovujú iné požiadavky.
 


 § 7a

 

(1) Potravina vyrobená alebo uvedená do obehu v členskom štáte Európskeho spoločenstva, alebo v Turecku, alebo ktorá má pôvod v niektorom zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len spoločenstvo ), nesmie byť odmietnutá na umiestnenie na trh v Slovenskej republike za predpokladu, že táto potravina zodpovedá

a) predpisom, ktoré sú pre výrobu tejto potraviny alebo jej umiestnenie na trh v niektorom z týchto štátov záväzné a ktoré sú zárukou ich zdravotnej neškodnosti, alebo
b) výrobným postupom a pravidlám správnej výrobnej praxe používaným v niektorých z týchto štátov, pre ktoré existuje dostatočne podrobná dokumentácia, na základe ktorej v prípade potreby možno vykonať dodatočné zisťovanie podrobností.

(2) Ustanovenia odseku 1 sa neuplatnia vtedy, ak všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky smerujú k obmedzeniu voľného pohybu tovaru potravín z dôvodov ochrany oprávnených národných záujmov. 8ba) Obmedzujúce ochranné opatrenia prijímané príslušnými orgánmi úradnej kontroly potravín musia byť v súlade s právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a musia v nevyhnutnom a primeranom rozsahu zohľadňovať i národné záujmy krajiny pôvodu.

(3) Obmedzenia voľného pohybu potravín z dôvodov ochrany oprávnených národných záujmov môže ustanoviť nariadenie vlády Slovenskej republiky.
 


 § 8
Balenie potravín

 

(1) Ten, kto balí potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh, je povinný používať len také obaly a obalové materiály, ktoré pri obvyklom alebo predpísanom spôsobe manipulovania s potravinami nepriaznivo neovplyvňujú ich zdravotnú neškodnosť a kvalitu, chránia ich pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi a vylúčia zámenu potraviny za iný výrobok.

(2) Na balenie potravín možno používať len také obaly a obalové materiály, ktoré zodpovedajú požiadavkám na predmety a materiály prichádzajúce do priameho styku s potravinami.

(3) Potravinový kódex môže ustanoviť povinnosť použitia niektorých obalov pre niektoré potraviny alebo použitie niektorých obalov obmedziť alebo zakázať.
 


 § 9
Označovanie potravín a klamlivá reklama

 

(1) Ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 8c) týmito údajmi:

a) názvom, pod ktorým sa potravina predáva,
b) obchodným menom a adresou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, baliarne, distribútora alebo dovozcu so sídlom v rámci spoločenstva,
c) o množstve; pri pevných potravinách nachádzajúcich sa v náleve musí byť okrem celkovej hmotnosti uvedená i hmotnosť pevnej potraviny,
d) dátumom spotreby, ak ide o druhy potravín podliehajúcich rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska, ako aj o druhy potravín ustanovených potravinovým kódexom,
e) dátumom minimálnej trvanlivosti,
f) o osobitnom spôsobe skladovania; ak ide o potraviny, pri ktorých by po otvorení obalu spotrebiteľom došlo k rýchlemu poškodeniu kvality alebo zdravotnej neškodnosti, uvedú sa konkrétne podmienky na uchovanie po otvorení obalu u spotrebiteľa, prípadne lehota spotreby potraviny,
g) návodom na použitie v prípade, ak by jeho neuvedenie mohlo spôsobiť nesprávne použitie alebo prípravu potraviny,
h) o určení potraviny na osobitné výživové účely alebo osobitné použitie,
i) zoznamom jednotlivých zložiek,
j) o množstve určitých zložiek alebo kategórií zložiek,
k) o ošetrení potraviny alebo jej zložiek ožiarením,
l) o výživovej hodnote pri potravinách, na obaloch ktorých je uvedené výživové tvrdenie,
m) o možnosti nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí,
n) o skutočnom množstve etanolu vyjadrenom v percentách objemu, ak ide o nápoje s množstvom etanolu viac ako 1,2 percenta objemu,
o) o pôvode alebo mieste pôvodu v prípade, ak by neuvedenie tejto informácie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu, ak potravinový kódex neustanovuje inak.

(2) Potravinový kódex ustanoví povinnosť označovať niektoré potraviny okrem údajov uvedených v odseku 1 aj ďalšími údajmi.

(3) Za klamlivé označenie podľa osobitného predpisu 9) sa pri označovaní potravín umiestnených na trh považuje také označenie, ktoré

a) uvádza spotrebiteľa do omylu, a to najmä
1. z hľadiska vlastností potraviny, najmä pokiaľ ide o charakter, identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, pôvod alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo spracovania,
2. prisudzovaním takých vlastností alebo účinkov potraviny, ktoré jej neprislúchajú,
3. naznačením, že potravina má osobitné vlastnosti, pričom tieto vlastnosti majú v skutočnosti všetky podobné potraviny,
b) pripisuje potravine preventívne, liečebné alebo hojivé vlastnosti alebo na takéto vlastnosti odkazuje s výnimkou prírodných liečivých vôd a potravín určených na osobitné výživové účely, ustanovených potravinovým kódexom a tieto vlastnosti nemá.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na prezentáciu potravín, a to najmä na ich tvar, vzhľad alebo balenie, použité obalové materiály, spôsob ich aranžovania, vystavovania a reklamu.

(5) Medzinárodný symbol "e" pri označení množstva potraviny možno uviesť na obale len vtedy, ak sú splnené podmienky ustanovené v osobitnom predpise. 9a)

(6) Nové potraviny a geneticky modifikované potraviny sa na spotrebiteľskom obale označujú okrem údajov podľa odseku 1 aj údajmi podľa osobitných predpisov. 1b), 1c)
 


 § 9a
Označenie pôvodu, zemepisné označenie a označenie zaručených tradičných špecialít

 

(1) Združenie,9aa) zväz výrobcov poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín alebo zväz spracovateľov poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín s právnou subjektivitou, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá v čase podania prihlášky ako jediná výrobok vyrába, spracúva a pripravuje, môže po odsúhlasení špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny ministerstvom, prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky požiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.9aaa)
 
(2) Ministerstvo odborne posudzuje predložené špecifikácie výrobkov prihlásených na označenie pôvodu, zemepisné označenie, alebo zaručenú tradičnú špecialitu9aab) z poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.
 
(3) Žiadosť o zápis do registra označení zaručených tradičných špecialít z poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny uverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník ministerstva“).
 
(4) Fyzická osoba alebo právnická osoba môže uplatniť námietky9aac) k žiadosti podľa odseku 3 do dvoch mesiacov, odo dňa jej uverejnenia vo vestníku ministerstva.
 
(5) Ak k žiadosti podľa odseku 3 neboli uplatnené námietky, poľnohospodársky výrobok alebo potravina sa zapíše do registra, ktorý vedie ministerstvo. Žiadosť na ďalšie konanie zasiela ministerstvo Európskej komisii.
 
(6) Ak k žiadosti podľa odseku 3 boli uplatnené námietky, ministerstvo posúdi ich prípustnosť9aad) a zabezpečí konanie o námietkach.9aae) Žiadosť ministerstvo zašle Európskej komisii až po ukončení námietkového konania.
 
(7) Kontrolu overovania dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín pred ich umiestnením na trh podľa osobitného predpisu9aaf) vykonávajú orgány alebo organizácie autorizované ministerstvom. Spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o akreditácii na certifikáciu výrobkov.9ab) O výsledku kontroly písomne informujú ministerstvo.
 
(8) Úradnú kontrolu poľnohospodárskych výrobkov a potravín s chráneným označením pôvodu, s chráneným zemepisným označením alebo s označením zaručenej tradičnej špeciality spĺňajúcich požiadavky podľa osobitných predpisov9aba) vykonávajú orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu.9abb)
 
(9) Kontrolu overovania dodržiavania špecifikácie liehovín so zemepisným označením pred ich umiestnením na trh podľa osobitných predpisov9abc) vykonávajú orgány alebo organizácie autorizované ministerstvom. Spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o akreditácii na certifikáciu výrobkov.9ab)
 
(10) Úradnú kontrolu liehovín s chráneným zemepisným označením podľa osobitného predpisu,9abc) ktoré možno používať na území Spoločenstva a z tretích krajín pri ich umiestnení na trh v Slovenskej republike, vykonávajú orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu.9abb)
 
(11) Náklady na kontrolu dodržiavania podmienok zápisu sa uhrádzajú podľa osobitného predpisu.9abd)
 
(12) Ministerstvo je orgánom na ochranu označenia zaručených tradičných špecialít z poľnohospodárskych výrobkov a potravín a pre styk s Európskou komisiou a súčinným orgánom na ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia poľnohospodárskych výrobkov a potravín podľa osobitného predpisu.9abe)
 
(13) Ministerstvo poverí ním zriadenú organizáciu na odbornú spoluprácu, propagáciu a marketing poľnohospodárskych výrobkov a potravín s označením pôvodu, zemepisným označením a označením zaručených tradičných špecialít.
 
(14) Podrobnosti o propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 


 § 10
Skladovanie potravín

 

(1) Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu2a) a

a) zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich zdravotná neškodnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu,
b) zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
c) kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel,
d) zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich zdravotnú neškodnosť a kvalitu; nezlučiteľnosť jednotlivých druhov výrobkov pri skladovaní ustanoví potravinový kódex,
e) uchovávať rýchlo sa kaziace potraviny trvale schladené a zmrazené potraviny uchovávať trvale zmrazené, a to pri skladovacích teplotách ustanovených potravinovým kódexom,
f) dodržiavať ďalšie podmienky skladovania určené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku.

(2) Potraviny a zložky potravín možno skladovať len v prevádzkarni spĺňajúcej ďalšie podmienky ustanovené potravinovým kódexom a osobitnými predpismi.1e)
 


 § 11
Preprava potravín

 

Ten, kto prepravuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu2a) a

a) zabezpečiť prepravu potravín a zložiek na ich výrobu v spôsobilých a vhodne vybavených dopravných a paletizačných prostriedkoch takým spôsobom, aby sa zachovala ich bezpečnosť a kvalita,
b) dbať na čistotu dopravných a paletizačných prostriedkov a vykonávať ich dezinfekciu,
c) používať pri preprave len také dopravné a paletizačné prostriedky, ktorých steny a ostatné časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, sú z nekorodujúceho materiálu a ani inak negatívne neovplyvňujú bezpečnosť alebo kvalitu potravín a sú hladké, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné,
d) zabezpečiť účinnú ochranu prepravovaných potravín pred hlodavcami, vtákmi, hmyzom, prachom a iným znečistením a prepravovať ich za takých podmienok, aby sa v priebehu prepravy nezvýšila alebo neznížila ich teplota, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť bezpečnosť a kvalitu potravín.  


 § 12
Predaj potravín

 

(1) Ten, kto predáva potraviny,

a) zodpovedá za zdravotnú neškodnosť a kvalitu predávaných potravín,
b) je povinný zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu2a), najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji, dezinfekciu, a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
c) je povinný zabezpečiť označenie, oddelené umiestnenie a predaj potravín na iný než pôvodný účel a takýto predaj zreteľne vyznačiť,
d) je povinný nebalené potraviny, ak to ich povaha vyžaduje, zabaliť do funkčne vhodného a zdravotne neškodného obalového materiálu a pri manipulácii s nimi používať čisté pomôcky a náradie,
e) nesmie meniť, odstraňovať a zakrývať údaje uvedené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku na spotrebiteľskom balení,
f) je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov prostredníctvom technických prostriedkov a technických zariadení,
g) nesmie spoločne predávať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne ovplyvňujúce zdravotnú neškodnosť a kvalitu potravín,
h) nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti,
i) je povinný potraviny určené na osobitné výživové účely a nové potraviny a geneticky modifikované potraviny umiestniť na trh len balené,
j) je povinný vzhľadom na povahu potraviny primerane skrátiť dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedenej na obale potraviny, ak bola rozbalená na účel predaja jednotlivých častí, a ustanoviť podmienky ich ďalšieho uchovania tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality a zdravotnej neškodnosti potraviny,
k) je povinný zabezpečiť, aby pri predaji a preprave potravín bol k dispozícii doklad o pôvode tovaru,
l) je povinný zabezpečiť pri ponuke na predaj a predaji potraviny uvádzané výživové tvrdenie a uvedenú výživovú hodnotu umiestniť na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny, ak už nie je uvedená na obale prevádzkovateľom potravinárskeho podniku potraviny,
m) je povinný uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách ustanovených potravinovým kódexom alebo deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku,
n) je povinný krájané potraviny označovať údajom o ich zložení na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny,
o) je povinný potraviny, ktoré obsahujú rastlinné tuky a iné náhrady umiestniť oddelene od výrobkov z mlieka a výrobkov z mäsa,
p) nesmie ich predávať na miestach, na ktorých je predaj zakázaný podľa osobitného predpisu, 9abf)
r) je povinný potraviny , ktoré obsahujú menej ako 50% mäsa, umiestniť oddelene od ostatných výrobkov z mäsa.

(2) Ten, kto ponúka na predaj alebo predáva potraviny zabalené mimo prevádzky prevádzkovateľa potravinárskeho podniku a bez prítomnosti spotrebiteľa, je povinný označiť potravinu týmito údajmi:

a) obchodným menom právnickej osoby a jej sídlom, ktorá potravinu zabalila,
b) názvom potraviny, pod ktorým sa umiestňuje na trh,
c) údajom o množstve výrobku (objeme plnenia, hmotnosti),
d) údajmi uvedenými v § 9 ods. 1 písm. d) alebo e) a písm. f) a m),
e) triedou kvality, ak tak ustanovuje potravinový kódex.

(3) Rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty a spôsob jej výpočtu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

TRETIA ČASŤ
Tabakové výrobky


 § 13

 

Tabakové výrobky sú výrobky určené na fajčenie, žuvanie, šnupanie a cmúľanie, ak sú hoci len čiastočne vyrobené z tabaku, či už geneticky modifikovaného alebo nie.
 


 § 14

 

(1) Zakazuje sa

a) používať pri výrobe tabakových výrobkov iné suroviny, ako je tabak a látky, ktoré sú od prírody vlastné tabaku, prídavné či iné látky, ako sú povolené,
b) používať pri obehu tabakových výrobkov názvy, údaje, vonkajšie úpravy, zobrazenia a iné informácie, ktorými sa vyvoláva dojem, že používanie neškodí zdraviu alebo je vhodné na priaznivé ovplyvňovanie funkcií tela, výkonnosti, pohody, alebo vzhľadom na ich stvárnenie je vhodné na to, aby podnecovalo k fajčeniu.

(2) Výrobca tabakových výrobkov je povinný zabezpečiť, aby na obale určenom pre konečného spotrebiteľa bolo upozornenie o škodlivosti fajčenia a ak ide o cigarety označený obsah škodlivých látok podľa osobitného predpisu.9ac)
 


 § 15

 

zrušený zákonom č. 23/2002 Z.z.
 


 § 16

 

zrušený zákonom č. 23/2002 Z.z.
 


 § 17

 

Na tabakové výrobky sa nevzťahujú ustanovenia § 4 ods. 2 písm. e), § 6b, § 7 ods. 2 a § 9 ods. 1 písm. e), i) a j). Ustanovenia § 3 až 12 sa vzťahujú na tabakové výrobky primerane, pričom sa na tabakové výrobky nevzťahujú ustanovenia, ktoré upravujú podmienky zdravotnej neškodnosti.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ
Úlohy orgánov úradnej kontroly potravín


 § 18

 

(1) Úradná kontrola potravín sa vykonáva
a) na všetkých stupňoch výroby, spracúvania potravín a ich distribúcie,
b) nad dovozom potravín z tretích krajín a vývozom,
c) nad dodržiavaním podmienok zdravotnej spôsobilosti podľa osobitných predpisov9ad) určujúcich požiadavky na osobnú hygienu a hygienu osôb priamo alebo nepriamo zúčastnených na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh,
d) nad dodržiavaním zákazu klamlivej reklamy potravín.
 
(2) Úradnou kontrolou potravín sa overuje dodržiavanie požiadaviek ustanovených týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitými predpismi1e) v oblastiach a na účel uvedený v odseku 1; neuplatňuje sa, ak ide o metrologickú kontrolu a metrologický dozor,9b) veterinárne kontroly podľa osobitného predpisu,9ba) ako aj kontrolu krmív podľa osobitného predpisu.9bb)
 
(3) Orgány uvedené v § 21 ods. 1 písm. b) až e) vykonávajú úradnú kontrolu potravín podľa osobitného predpisu.9bc) Úradná kontrola potravín sa môže vykonávať nepretržite; ak z konania alebo charakteru kontrolovanej osoby vyplýva odôvodnený záver, že môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia osoby poverenej výkonom kontroly, úradná kontrola sa vykoná za spoluúčasti príslušníkov Policajného zboru.
 
(4) Úradné kontroly potravín pri vstupe potravín z tretích krajín sa vykonávajú v súlade s osobitnými predpismi.9bd)
 
(5) Zamestnanci Colného riaditeľstva Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, železničného prepravcu, Slovenskej správy letísk a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sú povinní poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní hraničnej kontroly potravín rastlinného pôvodu pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona.
 
(6) Úradná kontrola sa vykonáva aj nad výrobou tabakových výrobkov, manipuláciou s nimi a ich umiestnením na trh, nad ich dovozom a vývozom z hľadiska kvality, ako aj nad dodržiavaním zákazu klamlivej reklamy.
 
(7) Národným orgánom na uplatňovanie osobitných predpisov1e) a styk s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín je ministerstvo.

 


 § 19

 

(1) Orgány úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti na základe zistení pri výkone úradnej kontroly potravín príjmu podľa osobitného predpisu10) tieto opatrenia:
a) zakážu umiestnenie potravín na trh na čas potrebný na vykonanie nevyhnutných kontrol a analýz, ak existuje podozrenie, že potraviny sú škodlivé,
b) zakážu umiestňovať na trh potraviny, pri ktorých sa potvrdila ich škodlivosť podľa písmena a); ak sú už v predaji, vydajú príkaz na ich stiahnutie,
c) pozastavia činnosť prevádzkarne alebo jej časti, uzatvoria potravinársky podnik alebo jeho časť na čas potrebný na odstránenie nedostatkov, ak sa pri výkone kontroly zistí také porušovanie osobitných predpisov,1e) tohto zákona alebo potravinového kódexu, ktoré môže mať za následok riziko pre bezpečnosť potravín; pri určovaní rizika pre bezpečnosť potravín sa prihliada na charakter potravín, spôsob, akým sa s nimi manipuluje, balenie a na postup, ktorému je potravina vystavená, skôr ako sa dostane k spotrebiteľovi, a na podmienky, ktorým je potravina vystavená pri predaji alebo skladovaní,
d) zakážu používanie prístrojov a zariadení negatívne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu potravín,
e) prijmú ďalšie opatrenia ak tak ustanovuje osobitný predpis.10a)
(2) V osobitných prípadoch, ak potravina môže mať škodlivý účinok na zdravie ľudí a nie je o tom dostatok vedeckých dôkazov, orgány úradnej kontroly potravín uplatňujú princíp prevencie prijatím dočasných opatrení krátkodobého a okamžitého charakteru na riadenie rizika, pričom sa musí zabezpečiť okamžité vedecké hodnotenie rizika.
 
(3) Ak v súvislosti s opatreniami podľa odseku 1 bola uložená aj pokuta, môže orgán úradnej kontroly potravín podať obvodnému úradu11) podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo pozastavenie prevádzkovania živnosti v časti týkajúcej sa výroby a predaja potravín. Orgán úradnej kontroly potravín zároveň zašle živnostenskému úradu právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty a odôvodnenie, prečo má byť živnostenské oprávnenie zrušené alebo prevádzkovanie živnosti pozastavené.
(4) Výroba potravín, manipulácia s nimi alebo ich umiestňovanie na trh, ktoré môžu poškodiť zdravie konečného spotrebiteľa, je osobitne závažným porušením tohto zákona, potravinového kódexu a osobitných predpisov.1e)
 
(5) Orgán úradnej kontroly potravín pri zistení alebo podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia ľudí potravinami alebo pri ohrození bezpečnosti potravín, nariaďuje opatrenie podľa odseku 1; opatrenie zruší, ak sa podozrenie nepotvrdí.

 


 § 20

 

(1) Zamestnanci orgánu úradnej kontroly potravín, ktorí vykonávajú úradné kontroly potravín, sú oprávnení odoberať vzorky výrobkov na analýzy a hodnotenia v nevyhnutnom množstve a rozsahu, pričom musí byť zabezpečené právo prevádzkovateľov na dostatok vzoriek pre doplnkové stanovisko znalca.11a)
 
(2) Vzorky musia byť označené a musí sa s nimi manipulovať podľa osobitného predpisu.11b)
 
(3) Orgány úradnej kontroly potravín vydávajú na základe analýz vzoriek výrobkov posudky, rozhodujú o ich použiteľnosti v prípadoch, ak výrobok nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona, potravinového kódexu a osobitných predpisov.1e)
 
(4) Orgán úradnej kontroly potravín neposkytuje náhradu za odobraté vzorky. Ak sa na základe rozboru zistí, že výrobok nezodpovedá požiadavkám tohto zákona alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, kontrolovaný subjekt je povinný uhradiť náklady spojené s odberom vzorky a jej rozborom.
 
(5) Pri nedodržiavaní osobitných predpisov1e) sa vykonajú úradné kontroly potravín nad rámec riadnej kontrolnej činnosti.11c) Orgán úradnej kontroly potravín vyúčtuje prevádzkovateľovi zodpovednému za nedodržiavanie predpisov výdavky vyplývajúce z týchto dodatočných úradných kontrol potravín; tieto výdavky môže vyúčtovať aj prevádzkovateľovi, ktorý potraviny v čase výkonu dodatočných úradných kontrol potravín vlastní alebo má v držbe.
 
(6) Všetky výdavky, ktoré vznikli podľa § 19, znáša zodpovedný prevádzkovateľ.
 
(7) Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín sa pri výkone dozornej činnosti preukazujú služobným preukazom alebo poverovacím dokladom.

(8) Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín sú pri výkone kontroly oprávnení
a) vstupovať v prevádzkovom čase do priestorov, v ktorých sa potraviny vyrábajú, manipuluje sa s nimi alebo sa umiestňujú na trh; vstupovať do týchto priestorov v mimo prevádzkovom čase možno len za spoluúčasti príslušníkov Policajného zboru,
b) požadovať od prevádzkovateľov vysvetlenie, informácie, údaje, doklady a iné písomnosti potrebné na výkon kontroly a nazerať do nich a vyhotovovať z nich kópie alebo výpisy ako aj vyhotovovať fotografickú dokumentáciu, ak to považujú za potrebné; ak sú tieto súčasťou obchodného tajomstva, sú zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín povinní o týchto skutočnostiach zachovávať mlčanlivosť.12)
 
(9) Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín sú oprávnení na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín ukladať na mieste opatrenia podľa § 19 ods. 1 písm. a) až d) a opatrenia podľa osobitných predpisov.12a)
 
(10) Na ukladanie opatrení podľa odseku 9 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
 
(11) Na kontrolu tabakových výrobkov sa vzťahujú ustanovenia tohto paragrafu primerane.


 

 


 PIATA ČASŤ
Organizácia úradnej kontroly potravín


 § 21


(1) Orgánmi štátnej správy12b) vo veciach úradnej kontroly potravín podľa tohto zákona a osobitných predpisov1e) sú:

a) ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva,
b) orgány na ochranu zdravia, 13)
c) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len "štátna veterinárna a potravinová správa"), 14)
d) krajské veterinárne a potravinové správy, 14)
e) regionálne veterinárne a potravinové správy. 14)

(2) úradná kontrola potravín potravín v ozbrojených silách vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, v Policajnom zbore Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Uvedené ministerstvá spolupracujú s ministerstvom vo veciach uplatňovania tohto zákona, zabezpečujú vo vzájomne dohodnutých termínoch a členení predkladanie správ o zisteniach pri výkone úradnej kontroly potravín v nimi riadených organizáciách do súhrnnej Národnej správy o úradnej kontrole potravín v Slovenskej republike (ďalej len národná správa a výročnej správy 14b)).

(3) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môžu v rámci svojej pôsobnosti v súlade s osobitným predpisom14b) poveriť kontrolné orgány osobitnými úlohami súvisiacimi s úradnou kontrolou potravín. Ministerstvo o takomto poverení informuje Európsku komisiu.

 


 § 22

 

(1) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný orgánmi úradnej kontroly potravín.
 
(2) Na zabezpečenie úloh podľa odseku 1 ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti
a) koordinujú vypracúvanie Národného programu úradnej kontroly potravín v Slovenskej republike,
b) pripravujú, aktualizujú, upravujú a poskytujú na požiadanie Európskej komisii integrovaný viacročný plán kontrol potravín;14c) výročnú správu podľa osobitného predpisu,14a) ktorú ministerstvo predkladá Európskej komisii,
c) zrušujú poverenie kontrolných orgánov, ak nastanú skutočnosti podľa osobitného predpisu,14b)
d) koordinujú, schvaľujú a revidujú národné pohotovostné plány pre oblasť potravín,14d)
e) zjednocujú postup realizácie programov uskutočňovaných medzinárodnými organizáciami a orgánmi,
f) zjednocujú postup na výkon úradnej kontroly potravín a zabezpečujú vzájomnú informovanosť o výsledkoch kontroly,
g) spolupracujú pri riešení aktuálnych úloh bezpečnosti potravín,
h) koordinujú využívanie laboratórnych kapacít na území Slovenskej republiky v rámci úradnej kontroly potravín na účely koncentrácie a vytvárania špecializovaných laboratórnych pracovísk,
i) spolupracujú s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri ochrane záujmov spotrebiteľov,
j) podporujú vypracúvanie, šírenie a používanie vnútroštátnych príručiek správnej hygienickej praxe,14e) ktoré ministerstvo predkladá Európskej komisii.
 
(3) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti17) vymenúva jeden spolupracujúci orgán alebo viac spolupracujúcich orgánov, ktoré podľa potreby spolupracujú s orgánmi iných členských štátov. Úlohou spolupracujúcich orgánov je pomáhať a spolupracovať pri komunikácii medzi príslušnými orgánmi najmä odosielanie a prijímanie žiadostí o pomoc. Ministerstvo oznamuje spolupracujúce orgány Európskej komisii a informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty o všetkých relevantných podrobných údajoch o vymenovaných spolupracujúcich orgánoch a o všetkých zmenách týchto údajov.17a) 

 § 23

 

(1) Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy uvedené v § 21 ods. 1 písm. c) až e) vykonávajú úradnú kontrolu potravín nad výrobou, manipuláciou a umiestňovaním na trh
a) potravín živočíšneho pôvodu okrem poskytovania služieb spoločného stravovania,
b) potravín rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov (v poľnohospodárskej prvovýrobe po zbere úrody), nápojov vrátane potravín s niektorými zložkami živočíšneho pôvodu (zmiešaný pôvod) okrem poskytovania služieb spoločného stravovania,
c) geneticky modifikovaných potravín okrem poskytovania služieb spoločného stravovania,
d) tabakových výrobkov okrem poskytovania služieb spoločného stravovania.
 
(2) Orgány štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva8a) (ďalej len „orgán verejného zdravotníctva“) vykonávajú úradnú kontrolu potravín nad
a) epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a umiestňovaním na trh, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj detskú výživu, dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,
b) výrobou nových potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh,
c) umiestňovaním potravín na trh z hľadiska zdravotnej neškodnosti,
d) výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a nad kontrolou dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,
e) potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania.
 
(3) Ministerstvo určí na návrh štátnej veterinárnej a potravinovej správy v spolupráci s Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky miesta vstupu na kontrolu dovozu potravín rastlinného pôvodu.17c) Ministerstvo informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty o miestach vstupu.
 
(4) Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku alebo jeho zástupca je povinný uhradiť výdavky, ktoré vznikli príslušným orgánom v súvislosti s činnosťou uvedenou v osobitnom predpise.17d)
 
(5) Orgány úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti, ukladajú opatrenia a pokuty a prerokúvajú priestupky, ktoré zistia pri výkone úradnej kontroly.
 
(6) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti vykonávajú vnútorné audity orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy a úradov verejného zdravotníctva podľa tohto zákona. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky určujú dokumentované postupy úradných kontrol potravín v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a vykonávajú transparentným spôsobom a v súlade s osobitným predpisom vnútorné audity17e) úradných kontrol potravín uskutočňovaných orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti môžu poveriť fyzické osoby alebo právnické osoby na výkon externého auditu kontrolných orgánov.
 
(7) Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajú kontrolu dovozu potravín rastlinného pôvodu na miestach vstupu podľa osobitného predpisu.17f)
 
(8) Orgány úradnej kontroly potravín pri plnení svojich úloh navzájom spolupracujú a v mieste svojej pôsobnosti spolupracujú s územne príslušnými orgánmi miestnej štátnej správy.19)
 
(9) Výkon úradnej kontroly potravín môžu vykonávať len kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci s ukončeným stredným odborným vzdelaním v príslušnom odbore alebo s ukončeným vysokoškolským vzdelaním prvého alebo druhého stupňa v príslušnom odbore. Vzdelávanie zamestnancov zabezpečuje vzdelávacie zariadenie poverené ministerstvom alebo ministerstvom zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti podľa osobitného predpisu.17g)


 


 § 24

 

zrušený zákonom č. 23/2002 Z.z.
 


 § 25


(1) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti poverujú úradné laboratóriá vykonávaním analýzy vzoriek odobratých pri úradnej kontrole potravín podľa tohto zákona.
 
(2) Na úradné laboratóriá sa vzťahujú požiadavky podľa osobitného predpisu.21a)
 
(3) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva po vzájomnej dohode poverujú jedno alebo viac národných referenčných laboratórií pre každé referenčné laboratórium Spoločenstva podľa osobitého predpisu.21b) Národné referenčné laboratóriá pri svojej činnosti postupujú podľa osobitného predpisu.21c)
 
(4) Ak už nie sú splnené požiadavky podľa odseku 2, ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môže odňať poverenie podľa odseku 1.
 
(5) Ministerstvo oznamuje Európskej komisii národné referenčné laboratóriá podľa odseku 3.
 
(6) Metódy odberu vzoriek a analýz pri úradných kontrolách potravín musia sa vykonávať podľa osobitných predpisov,21d) alebo ak takéto predpisy neexistujú, musia spĺňať medzinárodne uznané pravidlá alebo dohovory, ktoré prijal Európsky výbor pre normalizáciu, alebo ktoré sú schválené v národnej legislatíve; ak neexistujú ani takéto predpisy ani dohovory, potom musia byť v súlade s inými metódami vhodnými na zamýšľaný účel alebo vyvinutými v súlade s vedeckými dohovormi.
 
(7) Ak sa neuplatňuje odsek 6, možno použiť validované analytické metódy v jednom laboratóriu podľa medzinárodne uznaného dohovoru.
 
(8) Všade, kde je to možné, musia byť analytické metódy charakterizované vhodnými kritériami.21d) § 26

 

(1) Ak obec zistí porušenie povinností ustanovených v tomto zákone, bezodkladne to oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín. Obdobne postupujú aj orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie pri vykonávaní kontroly podľa osobitného predpisu. 22)

(2) Obec pri vydávaní trhových poriadkov podľa osobitného predpisu 23) spolupracuje s príslušným orgánom úradnej kontroly potravín.
 


 § 27

 

Združenia spotrebiteľov, výrobcov a distribútorov potravín24) môžu podávať orgánom úradnej kontroly potravín podnety vo veciach ochrany zdravia pred ohrozením nekvalitnými a zdraviu škodlivými potravinami, ako aj spolupracovať pri tvorbe právnych predpisov vzťahujúcich sa na túto oblasť.

 


ŠIESTA ČASŤ
Pokuty


 § 28

 

 

(1)Orgán úradnej kontroly potravín uloží prevádzkovateľovi pokutu do 50 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi1e)
a) porušuje zásady, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulácie s nimi a pri ich umiestňovaní na trh,
b) nezabezpečuje školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatňovaní zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadavok potravinového práva,
c) nezabezpečuje zdravotné prehliadky zamestnancov,
d) používa na výrobu potravín a tabakových výrobkov zložky, ktoré nespĺňajú kvalitatívne požiadavky,
e) vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny a tabakové výrobky, na výrobu ktorých boli použité nepovolené zložky alebo zakázané zložky okrem prídavných látok, aróm a technologických pomocných látok,
f) nevedie záznamy o dodávateľoch a odberateľoch v záujme vysledovateľnosti potravín,
g) vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny alebo tabakové výrobky nesprávne označené alebo neoznačené,
h) umiestňuje na trh potraviny, ktorým sa pripisujú iné vlastnosti, ako potravina má,
i) vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny klamlivo označené alebo ich ponúka na spotrebu klamlivým spôsobom,
j) umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti,
k) umiestňuje na trh potraviny, ktoré sú balené do obalov alebo obalových materiálov, ktoré nespĺňajú požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami,
l) vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny neschválené orgánom verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. b) prvého bodu až tretieho bodu,
m) nezabezpečí registráciu prevádzkarne podľa § 6,
n) neoznačuje krájané potraviny údajom o ich zložení na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny,
o) umiestňuje potraviny, ktoré obsahujú rastlinné tuky alebo iné náhrady pri výrobkoch z mlieka alebo výrobkoch z mäsa,
p) predáva potraviny na miestach, na ktorých je predaj zakázaný,9abf)
r) umiestňuje potraviny, ktoré obsahujú menej ako 50 % mäsa pri ostatných mäsových výrobkoch,
s) predáva nebalené pekárske výrobky bez použitia technických prostriedkov a technických zariadení
 
(2) Orgán úradnej kontroly potravín uloží prevádzkovateľovi pokutu do 200 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi1e)
a) používa technológie, ktoré nezodpovedajú hygienickým a zdravotným požiadavkám na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich umiestňovanie na trh,
b) používa do potravín nepovolené alebo zakázané prídavné látky, arómy a technologické pomocné látky,
c) vyrába alebo umiestňuje na trh geneticky modifikované potraviny neoznačené podľa osobitných predpisov,24a)
d) porušuje zákaz klamlivého označenia potravín alebo ich klamlivej reklamy,
e) používa označenie pôvodu alebo zemepisné označenie alebo označenie zaručenej tradičnej špeciality.
 
(3) Orgán úradnej kontroly potravín uloží prevádzkovateľovi pokutu do 500 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi1e)
a) vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu alebo sú skazené,
b) používa na výrobu potravín zložky po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti,
c) umiestňuje na trh potraviny a tabakové výrobky neznámeho pôvodu alebo ich vyrába zo zložiek neznámeho pôvodu,
d) vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny bez označenia ich alergénových zložiek, ak ich obsahujú,
e) používa pri výrobe potravín vodu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,1ab)
f) vyrába alebo umiestňuje na trh neschválené geneticky modifikované potraviny [(§ 6 ods. 3 písm. b) štvrtý bod],
g) sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín tým, že zamestnancom orgánu úradnej kontroly bráni vykonávať činnosti uvedené v § 18 až 20 alebo v určenej lehote nevykoná nimi uložené opatrenia, alebo nedodržiava záväzné pokyny orgánov úradnej kontroly, nezabezpečí stiahnutie potravín z obehu, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona, potravinového kódexu a osobitných predpisov1e) a nespolupracuje s orgánom úradnej kontroly potravín,
h) ohrozí alebo poškodí zdravie ľudí.
 
(4) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 a 2, orgán úradnej kontroly uloží pokutu až do výšky dvojnásobku súm uložených v odsekoch 1 a 2.
 
(5) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odseku 3, orgán úradnej kontroly uloží pokutu od 500 000 eur do 2 000 000 eur.“.

(6) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa24b) a na to, či ide o opakované protiprávne konanie.

(7) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán úradnej kontroly potravín zistil porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.

(8) Pokuty ukladané pri výkone úradnej kontroly potravín orgánmi uvedenými v § 23 sú príjmami štátneho rozpočtu.

(9) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

(10) Ak bol prevádzkovateľ potravinárskeho podniku2) za konanie uvedené v odseku 1 alebo 2 postihnutý podľa iného predpisu, nemôže mu orgán úradnej kontroly potravín uložiť pokutu podľa tohto zákona.

(11) Ak prevádzkovateľ úmyselne alebo z nedbanlivosti ohrozí zdravie ľudí nebezpečnými potravinami postupuje sa podľa osobitného predpisu24c).

 

 


 § 29

 

(1) Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí fyzická osoba, ktorá
a) sťažuje alebo marí výkon potravinového dozoru tým, že zamestnancom orgánu úradnej kontroly potravín bráni vykonávať činnosti uvedené v § 20 ods. 1 alebo v určenej lehote nevykoná nimi uložené opatrenia,
b) nespĺňa podmienky zdravotnej spôsobilosti, porušuje zásady osobnej hygieny,
c) umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé alebo nevhodné na ľudskú spotrebu,
d) porušuje povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi, a ich umiestňovania na trh,
e) predáva potraviny na miestach, na ktorých je predaj zakázaný podľa osobitného predpisu.9abf).

(2) Za priestupky podľa odseku 1 orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu do 1 000 eur. Ak sa fyzická osoba dopustí priestupku opakovane, možno jej uložiť pokutu do 2 000 eur.

(3) V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 500 eur.

(4) Na konanie o priestupkoch sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.26)“. 

 

 

§ 29a

Týmto zákonom sa preberajú a vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.

 


 SIEDMA ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia


 § 30


(1) Potravinový kódex vydá ministerstvo s ministerstvom zdravotníctva ako všeobecne záväzný právny predpis.

(2) Podrobnosti o niektorých požadovaných charakteristikách alebo postupoch z technickej špecifikácie výrobku27) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(3) Na účely registrácie prevádzkarní podľa § 6 ods. 1 a 2, registrácie zaručenej tradičnej špeciality podľa § 9a ods. 3 a označovania potravín podľa potravinového kódexu, dotknutá fyzická osoba27aaa) uvádza tieto osobné údaje:
a) meno a priezvisko,br>b) dátum narodenia,
c) trvalý pobyt.

((4) Osobné údaje podľa odseku 3 môže ministerstvo zverejňovať na účely informovania spotrebiteľov.

 


 § 30a

 

(1)Ministerstvo zodpovedá za veci upravené potravinovým kódexom týkajúce sabr>
a) spôsobu označovania potravín a tabakových výrobkov,
b) požiadaviek na jednotlivé druhy potravín a tabakové výrobky, na suroviny určené na výrobu potravín a tabakové výrobky,
c) jednotlivých druhov potravín vrátane mrazených výrobkov a tabakových výrobkov a surovín potrebných na ich výrobu, najmä za
1. teplotné režimy a relatívnu vlhkosť vzduchu pri skladovaní a zmrazovaní potravín,
2. spôsob skladovania a manipuláciu s potravinami a tabakovými výrobkami počas ich umietnenia na trh,
3. osobitné požiadavky na prepravu,
4. minimálne technologické požiadavky,
d) zoznamu látok, ktorých použitie je povolené pri výrobe tabaku a tabakových výrobkov a za ich najvyššie prípustné množstvá v nich,
e) zoznamu látok, ktorých použitie je zakázané pri výrobe tabaku a tabakových výrobkov,
f) maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv používaných v živočíšnej výrobe,
g) zásad správnej výrobnej praxe.

(2) Ministerstvo zdravotníctva zodpovedá za veci upravené potravinovým kódexom týkajúce sa

a) požiadaviek na zdravotnú neškodnosť jednotlivých druhov potravín vrátane potravín nového typu a surovín, množstva a druhov potravinových doplnkov, látok určených na aromatizáciu, kontaminujúcich látok a reziduí pesticídov, toxikologicky významných a pomocných látok, prídavných látok, ich čistoty, identifikácie a podmienok ich použitia do potravín, prípadne skupiny výrobkov, v ktorých sa môžu tieto látky vyskytovať,
b) hygienických požiadaviek na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich umiestnenie na trh vrátane hygienických požiadaviek na predaj potravín a niektorých osobitných hygienických požiadaviek,
c) mikrobiologických požiadaviek na jednotlivé druhy potravín, potravinové suroviny, pomocné a prídavné látky a potravinové doplnky, spôsobu výberu, počtu odobratých vzoriek a spôsobu kontroly a hodnotenia,
d) požiadaviek na potraviny na osobitné výživové účely a spôsobu ich použitia,
e) potravín a surovín, ktoré možno radiačne ošetrovať, podmienok ožarovania, druhoch žiarenia a najvyšších prípustných dávok,
f) požiadaviek na predmety prichádzajúce do styku s potravinami,
g) pravidiel na výber epidemiologicky rizikových skupín potravín,
h) požiadaviek na zdravotnú neškodnosť balených vôd a spôsobu ich úpravy,
i) podmienok umiestnenia potravín alebo zložiek nového typu na trh.
j) hygienických požiadaviek ustanovených osobitným predpisom2a) na priame dodávanie malých množstiev prvotných produktov ich výrobcom konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkarniam, ktoré priamo zásobujú konečného spotrebiteľa,
k) na úpravy hygienických požiadaviek ustanovených osobitným predpisom2a) na používanie tradičných metód výroby, spracúvanie alebo distribúcie potravín a úpravu hygienických požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie prevádzkarní,
l) všeobecných ustanovení o označovaní výživovej hodnoty a nutričnom označovaní potravín, o vyhláseniach o výživovej alebo zdravotnej hodnote.
 
(3) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojich kompetencií podľa tohto zákona informujú verejnosť o nebezpečných potravinách, zdraviu škodlivých potravinách, potravinách nevhodných na ľudskú spotrebu a falšovaných potravinách a o ich riziku pre zdravie ľudí. Informácia o týchto potravinách obsahuje údaj o názve potraviny, výrobcovi potraviny, dovozcovi potraviny alebo inej osobe, ktorá umiestňuje potravinu na trh a údaj o dávke potraviny.


 § 31

 

((1) Na úradnú kontrola potravín potravín podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov, 27aa) ak sa vykonáva podľa tohto zákona.

(2) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní 27a)okrem konania podľa § 20 ods. 10.

(3) Odvolanie podané proti rozhodnutiu orgánov úradnej kontroly potravín nemá odkladný účinok.br>
 

 § 31a

 

(1) Označovať potraviny podľa doterajších právnych predpisov po účinnosti tohto zákona okrem § 9 ods. 6 písm. c) možno do 31. decembra 2003.

(2) umiestniť potraviny na trh patriace do kategórie "potraviny na osobitné výživové účely" po účinnosti tohto zákona možno do 31. decembra 2002 len so súhlasom ministerstva zdravotníctva.
 


 § 31b

 

Zrušujú sa:

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona č. 271/1991 Zb. a zákona č. 264/1999 Z. z.,

2. vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a o podmienkach ich umiestnenia na trh v znení vyhlášky č. 112/1997 Z. z., vyhlášky č. 369/1997 Z. z. a vyhlášky č. 27/2001 Z. z.,

33. vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 112/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a o podmienkach ich umiestnenia na trh.

 


 § 31c

 

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2002 Z. z. o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín.br>
 

§ 31d


ZZrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 21/2004 Z. z. o požiadavkách výrobcov na získanie osvedčenia špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov a potravín vrátane postupu jeho udeľovania, registrácie a kontroly a o špecifikácii poľnohospodárskych výrobkov a potravín a vydanie zoznamu poľnohospodárskych výrobkov a potravín na označenie pôvodu a zemepisné označenie.

 


 § 32 /b>

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1996 okrem § 9 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. júlom 1996.

Zákon č. 290/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januára 1997.

Zákon č. 470/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2001.

Zákon č. 553/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2002.

Zákon č. 23/2001 Z.z. nadobudol účinnosť pätnástym dňom po uverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky t.j. 7. februárom 2002 s výnimkou § 4 ods. 6 a § 6a ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2002, § 6a ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2002, a § 30 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Zákon č. 450/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2002.

Zákon č. 472/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2003 okrem ustanovení § 6b ods. 4 písm. b), § 23 ods. 6, § 31a ods. 3 a § 31c uvedených v čl. I a ustanovení § 2 písm. e), § 6 ods. 2 písm. v), § 10 ods. 2, § 10a a § 12 ods. 3 až 5 uvedených v čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Zákon č. 546/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010 okrem ustanovení čl. I 2. bodu § 12 ods. 1 písm. o) a r), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2010.


 

Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.

 

------------------------------------------------------------------

1) Čl. 14 ods. 7 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení
1a)

Čl. 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a pohode zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.

1aa) Napríklad zákon č. 40/1968 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z., zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1ab) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
1b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových druhoch potravín a potravinových prísad (Ú. v. ES L 102, 19. 04. 1997).
1c) Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. ES L 268, 18. 10. 2003).
1d) Čl. 14 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení.
1e) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1576/89 z 29. mája 1989 ustanovujúce všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 32), nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005), zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.
2) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení.
2b) § 256 až 261 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.
4) 4) Napríklad zákon č. 337/1998 Z.z., zákon č. 272/1994 Z.z.,  zákon č. 87/1987 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/1994 Z.z., vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 258/1994 Z.z., vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov.
5) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z.z., ktorou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v požívatinách.
6) § 39 zákona č. 39/2007 Z. z.
7) Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
8) Napríklad zákon č. 30/1968 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z.
8a) Zákon č. 126/2006 Z. z.
8b) Čl. 3 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
8c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. L 409, 30. 12. 2006).
8ba) Čl. 30 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva niceské znenie (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002).
8c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
9) § 45 a 46 Obchodného zákonníka.
9a) Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení.
9aa) Napríklad § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
9aaa) Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31. 3. 2006).
9aab) Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31. 3. 2006).
9aac) Čl. 7 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení.
9aad) Čl. 9 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení.
9aae) Čl. 9 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení.
9aaf) Čl. 15 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení, čl. 10 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 v platnom znení.
9ab) Zákon č. 264/1999 Z. z.
9aba) Čl. 14 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení, čl. 10 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 v platnom znení.
9abb) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
9abc) Nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 z 29. mája 1989 ustanovujúce všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9) v platnom znení.
9abd) Čl. 15 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení, čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 v platnom znení.
9abe Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9ac) Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z.
9ad) Príloha II kapitola 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
9b) Zákon č. 142/2000 Z. z.
9ba) Zákon č. 39/2007 Z. z.
9bb) Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).
9bc) Napríklad čl. 3 a čl. 6 až 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
9bd) Čl. 14 až 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
10) Čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
10a) Čl. 54 ods. 1 až 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
11) § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z.
11a) Čl. 11 ods. 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
11b) Čl. 11 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
11c) Čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
12) § 51 Obchodného zákonníka.
12a) Čl. 54 ods. 2 písm. b) až d) a h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
12b) Čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
13) § 18 ods. 1 písm. b), c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z.
14) Zákon č. 337/1998 Z. z.
14a) Čl. 44 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
14b) Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
14c) Čl. 41 až 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
14d) Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
14e) Čl. 7 a 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
15) Zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č. 30/1968 Zb. v znení neskorších predpisov.
17) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
17a) Čl. 35 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
17c) Čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
17d) Čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
17e) Čl. 4 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
17f) Napríklad rozhodnutie Komisie 2002/75/ES z 1. februára 2002, ktoré ustanovuje podmienky dovozu anízu z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 40), kapitola V nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
17g) Čl. 6 a príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
18) § 90 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1987 Zb.
19) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
20) § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z.
21) § 22 ods. 2, § 25 a 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z.
21a) Čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
21b) Čl. 32 a 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
21c) Čl. 12 ods. 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
21d) Čl. 11 a príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
22) § 4, 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z.z.
23) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z.z.
24) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.
24a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmovinách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných potravín a krmovín vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).
24b) Čl. 54 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 v platnom znení.
24c) § 168 a 169 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
25) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
26) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
27) § 2 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z.
27a) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
27aa) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
27aaa) § 4 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.