Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Príloha č.1  -  zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách

aktualizované dňa 11.6.2021
Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách
Zmena: 290/1996 Z.z. , Zmena: 470/2000 Z.z., Zmena: 553/2001 Z.z., Zmena: 23/2002 Z.z., Zmena: 450/2002 Z.z., Zmena: 472/2003 Z.z., Zmena: 546/2004 Z.z., Zmena: 195/2007 Z.z.

Platnosť od: 25.7.1995  Účinnosť od: 1.5.2007V Z O R


Adresa príslušného orgánu úradnej kontroly potravín: ............................................................................................................................
 


OZNÁMENIE
o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov
a činností súvisiacich s ich umiestnením na trh


Obchodné meno a sídlo: ....................................................................................................................................................................................

Identifikačné číslo organizácie (IČO): ....................................................

Adresa prevádzkarne: ..........................................................................................................................................................................................

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: .................................................................................................................................................................
 

Číslo telefónu: ........................................................................................................................................................................................................

 

Druh vykonávanej činnosti:

 

a) pestovanie plodín na potravinárske účely,

b) výroba potravín a balenie potravín,

c) distribúcia a preprava potravín,

d) maloobchodná činnosť,

e) spoločné stravovanie,

f) predaj vlastných potravín predovšetkým priamo konečnému spotrebiteľovi,

g) dovoz potravín.
 

 

Kategórie výrobkov:

 

a) mliečne výrobky,

b) vajcia a vaječné výrobky,

c) mäso a mäsové výrobky, zverina a hydina,

d) ryby a morské živočíchy,

e) tuky a oleje,

f) polievky, bujóny, omáčky a koreniny,

g) obiloviny a obilné výrobky,

h) mlynské a pekárske výrobky,

i) strukoviny, olejniny a výrobky z nich,

j) čerstvé ovocie, čerstvá zelenina a zemiaky,

k) ovocné výrobky a zeleninové výrobky,

l) orechy a výrobky z orechov,

m) víno,

n) alkoholické nápoje,

o) nealkoholické nápoje,

p) pivo,

r) kakao a kakaové prípravky, čokoláda a cukrovinky,

s) káva a čaj,

t) zmrzliny a ostatné podobné mrazené výrobky,

u) hotové jedlá a rýchle občerstvenie,

v) potraviny na osobitné výživové účely,

x) iné potraviny,

y) prídavné látky,

z) tabakové výrobky.

Dátum začatia činnosti: .............................................................................................................................................................................................

Vypracoval: ................................................................................................................................................... Odtlačok pečiatky:
                                              (Meno a podpis štatutárneho zástupcu)


Dňa: ............................................................................... podpis: ..................................................................................................

 

 


Vysvetlivky:
 

Druh vykonávanej činnosti zahŕňa
a) pestovanie ovocia a zeleniny, zemiakov, obilia, cukrovej repy, olejnín, strukovín a iných plodín na potravinárske účely okrem pestovania malých množstiev na priame dodávanie do maloobchodu a na vlastné použitie,
b) spracúvanie prvotných surovín rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu a baliarne,
c) veľkoobchod, distribútorov, ktorí distribuujú potraviny do maloobchodu a priamo spotrebiteľom, a dopravu,
d) všetky typy predaja konečnému spotrebiteľovi, hypermarkety, supermarkety, stánky, ambulantný predaj, trhoviská, predaj na čerpacích staniciach pohonných hmôt, zásielkové služby a automaty,
e) všetky formy spoločného stravovania,

f) pekárov, cukrárov, mäsiarov a iných, ktorí predávajú prevažnú časť výrobkov priamo konečnému spotrebiteľovi vo vlastnej predajni,
g) dovoz potravín a surovín na ďalšie spracúvanie alebo na predaj z tretích krajín, ak dovozca má sídlo v Slovenskej republike.