Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky

 • Názov a sídlo prijímateľa : Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Botanická č. 17 842 13 Bratislava
 • Kód projektu: 311071Z734
 • Názov projektu : Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky
 • Miesto realizácie projektu: Slovensko : Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.
 • Výška poskytnutého NFP: 1 039 189,86 EUR.
 • Termín realizácie projektu: 31.05.2022- 23.02.2024
 • Dátum účinnosti zmluvy o NFP: 12.12.2020
 • Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5276784/

Stručný opis projektu

Projekt “Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR” bude implementovaný formou Centrálneho repozitára údajov ŠVPS SR, ako základná údajová báza Komplexného veterinárneho a potravinového informačného systému KVEPIS.

Účelom projektu je podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického manažmentu údajov v rámci organizácie, ich zdieľanie a publikovanie vo forme referenčných a otvorených údajov, využívanie dát v rámci procesov, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality dát. Realizáciou projektu Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky sa prispeje k naplneniu nasledovných cieľov súvisiacich s údajmi v organizácii:

 • Referenčné údaje a „jedenkrát a dosť“ : rozšírenie zoznamu referenčných údajov; zabezpečenie princípu „jedenkrát a dosť“; zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi.
 • Moje dáta : sprístupnenie údajov klientom, ktoré sa vo verejnej správe o nich evidujú.
 • Kvalita údajov : zabezpečenie dostatočnej dátovej kvality v organizácii. Analytické spracovanie údajov vo verejnej správe : zlepšiť rozhodovanie vo verejnej správe; zvýšiť dostupnosť dát pre analytické spracovanie.
 • Prepojené dáta (Linked Data) : zvýšenie dostupnosti údajov vo forme otvorených a prepojených dát.

Hypertextové odkazy

 • Detail projektu na verejnej stránke ITMS2014+ (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)  www.itms2014.sk
 • Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
 • Centrálny koordinačný orgán  www.eufondy.sk
 • Operačný program Výskum a inovácie www.opvai.sk
 • Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho akivitách METAIS

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.