Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Nariadený intenzívny lov diviačej zveri

Vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných au diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a v súlade s§ 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Štátna veterinárna a potravinová správa SR nariaďuje všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom môžu použiť:

 • zakázané spôsoby lovu uvedené v § 65 ods. 2 písm. c) a k) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to:
  • použitie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalších podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov, laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických zameriavačov, ktoré sú prispôsobené na videnie v noci,
  • lov za použitia zdrojov umelého osvetlenia, zariadení na osvetľovanie terčov, zrkadiel a iných oslňujúcich prostriedkov,
 • nesprávny spôsob lovu v zmysle§ 65 ods. 3 písm. d), e), i) a k) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:
  • loviť diviačiu zver v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka až do dvoch hodín pred východom slnka;
  • loviť diviačiu zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 mod hranice poľovného revíru a loviť diviačiu zver v čase núdze bližšie ako 200 m od krmovísk a kŕmidiel;
  • loviť diviačiu zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske alebo lesné práce po predchádzajúcej dohode s užívateľom poľovného pozemku;
  • loviť diviačiu zver aj v prípade, že nemajú schválený plán chovu a lovu pre diviačiu zver alebo jej lov nebol povolený.

Cieľom tohto nariadenia je obmedziť stavy diviačej zveri pri eradikácii afrického moru ošípaných u diviačej zveri.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na poľovné revíry, v ktorých vecne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa vydala zákaz lovu diviačej zveri. Týmto nariadením sa zrušuje nariadenie Hlavného veterinárneho lekára č. j. 02848/2019 zo dňa 15.8.2019.

Poznámka:

Prijatím zákona 500/2021 Z. z. z 2. decembra 2021, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 190/2003 z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony, bolo zo zákona č. 190/2003 z § 4 ods. 4 vypustené písmeno b), ktoré znelo „zakázaným doplnkom zbrane je zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie. Aktuálne znenie § 4 ods. 4 je: ,,Zakázaným doplnkom zbrane je tlmič hluku výstrelu.“. Toto ustanovenie nadobudlo účinnosť dňom 18.12.2021

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.