Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Import potravín rastlinného pôvodu z tretích krajín

Povinnosti prevádzkovateľa potravinového podniku pri importe potravín rastlinného pôvodu z tretích krajín.

Registrácia

Každý prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa internetového predaja oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a d)] každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. V zmysle §6 Zákona NR SR o potravinách č. 152/95 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa internetového predaja oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne alebo jej uzatvorenie.

Vzor oznámenia o registrácii

Zodpovednosť za tovar umiestňovaný na trh

Predávajúci (dovozca, distribútor…) preberá zodpovednosť za bezpečnosť a kvalitu tovaru, ktorý umiestni na trh. Je preto potrebné mať k dispozícii potvrdenia o zdravotnej bezpečnosti a kvalite dovážaného výrobku (rozbory z laboratórií a pod.).

Na tento účel je vhodné overiť si zdravotnú bezpečnosť výrobku aj v niektorom z akreditovaných laboratórií priamo v SR. Rovnako v prípade potreby v laboratóriu posúdia správnosť označenia v slovenskom jazyku.

Pokiaľ ide o dovozy z tretích krajín, ich kontrolu vykonávajú pracovníci RVPS v súlade s požiadavkami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách)

Upozorňujeme na potrebu označenia dovážaných potravín všetkými povinnými údajmi v slovenskom jazyku. Na tieto účely sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

Povinnosti dovozcu

 1. Registrácia na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (v mieste sídla spoločnosti,firmy…)
 2. V Náležitom časovom predstihu oznámiť predpokladaný dátum a čas fyzického príchodu zásielky do miesta určenia prostredníctvom systému ŠVPS SR Zásielky alebo prostredníctvom systému TRACES NT. Komodity, ktoré je potrebné nahlasovať prostredníctvom TRACES NT sú menované vo VYKONÁVACOM NARIADENÍ KOMISIE (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660
 3. Uviesť meno alebo obchodné meno a adresu výrobcu alebo odosielateľa zásielky
 4. Uviesť meno alebo obchodné meno a adresu dovozcu alebo distribútora
 5. Uviesť kontakt na dovozcu
 6. Uviesť krajinu pôvodu
 7. Uviesť druh potraviny
 8. Uviesť množstvo potraviny
 9. Uviesť identifikáciu dávky a v prípade rýchlokaziacich potravín aj podmienky skladovania
 10. Údaje o privážajúcom dopravnom prostriedku

Doklady

 • Faktúra
 • Dodací list
 • Osvedčenia (certifikáty)
 • Nákladové listy
 • Dôležité je, aby priestory na Slovensku, boli určené pre manipuláciu s potravinami a boli schválené príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Zásielky

Prevádzkovateľ, ktorý v mieste určenia prijíma dodávku produktov živočíšneho pôvodu, nespracovaného ovocia alebo nespracovanej zeleniny z iného členského štátu, je povinný podať informáciu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy o dodávke týchto potravín najneskôr 24 hodín po ich prijatí.

Informácia o dovoze podľa odseku 1 alebo informácia o dodávke podľa odseku 2 musí obsahovať údaje o

 1. mieste určenia dovozu potraviny alebo dodávky potraviny,
 2. krajine pôvodu zásielky,
 3. druhu dovezenej potraviny alebo dodanej potraviny,
 4. množstve každého druhu dovezenej potraviny alebo dodanej potraviny,
 5. druhu obalu alebo baliaceho materiálu, v ktorom sa dovezená potravina alebo dodaná potravina nachádza alebo je zabalená,
 6. označení identifikujúcom dovezenú potravinu alebo dodanú potravinu.

V zmysle §23 ods. 5) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov: Prevádzkovateľ zodpovedný za dovoz potravín z tretích krajín alebo za dodávku produktov živočíšneho pôvodu, nespracovaného ovocia a nespracovanej zeleniny z iného členského štátu alebo jeho zástupca je povinný uhradiť výdavky, ktoré vznikli príslušným orgánom úradnej kontroly potravín v súvislosti s ich činnosťou. Výpočet výdavkov, ktoré vznikli príslušným orgánom úradnej kontroly potravín v súvislosti s touto činnosťou, upravujú osobitné predpisy.

Dokumenty

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.