Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Import tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín

V súlade s § 21 a 25 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti môže každá fyzická alebo právnická osoba dovážať zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a vybrané produkty rastlinného pôvodu (ďalej len „tovar podliehajúci veterinárnej kontrole“), ktoré spĺňajú požiadavky dovozu ustanovené legislatívou EÚ a národnou legislatívou.

Základné pravidlá pre dovoz z tretích krajín

 1. Ohlásenie činnosti na príslušnej RVPS
 2. Schválená krajina pôvodu
 3. Schválená prevádzka pôvodu
 4. Sprievodná dokumentácia zásielky
 5. Povinnosť nahlásiť predbežné oznámenie v systéme TRACES NT
 6. Oznámenie príchodu zásielky na príslušnej RVPS
 7. Kontrola zásielky na Hraničnej kontrolnej stanici v prvom mieste vstupu do EÚ

Hraničné kontrolné stanice

 Tovar podliehajúci veterinárnej kontrole pri dovoze z tretích krajín musí na územie EÚ vstupovať len cez schválené Hraničné kontrolné stanice – Designated Border Control Posts (BCPs) | Food Safety (europa.eu)

Dokumenty

Všeobecná legislatíva pre dovoz z tretích krajín

Národná legislatíva

Zákon č. 39/2007 Z. z. z 12. decembra 2006 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Európska legislatíva

 • základné princípy 
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat (právna úprava v oblasti zdravia zvierat)
 • úradná kontrola
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín (nariadenie o úradných kontrolách)
 • špecifické požiadavky pre vstup do Únie
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/692 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu zásielok určitých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a ich premiestňovania a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2292 zo 6. septembra 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o požiadavky na vstup zásielok zvierat určených na výrobu potravín a určitého tovaru určeného na ľudskú spotrebu do Únie

Legislatíva pre dovoz tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín

V rámci systému sú komodity podliehajúce veterinárnej kontrole rozdelené do 3 skupín:

Platnú EU legislatívu (konsolidované znenie) si môžete vyhľadať na portáli EUR-LEX v akomkoľvek jazyku členského štátu EÚ. Do vyhľadávania zadáte rok a číslo hľadaného právneho predpisu a v rámci hľadanej legislatívy si následne kliknete na konsolidované znenie predpisu. 

Právne predpisy Slovenskej republiky si môžete vyhľadať na právnom a informačnom portáli Slov-lex

Podmienky pre dovoz komodít podliehajúcich veterinárnej kontrole, ktoré nie sú harmonizované európskou legislatívou

O harmonizácii v tejto súvislosti môžeme rozprávať vtedy, ak na komodity podliehajúce veterinárnej kontrole pri dovoze sú stanovené podmienky európskou legislatívou a to:

 • pochádzajú z tretej krajiny schválenej na dovoz do EÚ
 • pochádzajú z chovov, organizácií, zariadení, zberných stredísk zvierat a prevádzkarní schválených na dovoz do EÚ
 • sú sprevádzané certifikátom vydaným príslušným orgánom v krajine pôvodu, ktorý zodpovedá vzoru, stanovenému legislatívou EÚ

Ak v európskej legislatíve vyššie uvedené požiadavky nie sú stanovené (resp. ak niektorá požiadavka chýba), komodita nie je, čo sa týka možnosti dovozu z tretích krajín plne harmonizovaná. V takom prípade si požiadavky na dovoz stanovuje každý členský štát samostatne.

Dovoz neharmonizovaných komodít

Hlavný veterinárny lekár v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 39/2007 Z.z.”) ustanovuje vzory veterinárnych certifikátov na dovoz zásielok podliehajúcich veterinárnej kontrole do Slovenskej republiky. Požiadavky na dovoz sú v uvedené v dokumente Zdravotné požiadavky na dovoz, vrátane vzoru certifikátu/prehlásenia odosielateľa zásielky, uvedeného v prílohe Zdravotných požiadaviek na dovoz. Inštrukcie na certifikáciu sú súčasťou každého vzoru veterinárneho certifikátu.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.