Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Import zárodočných produktov

Import zárodočných produktov podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín v súlade s § 21 a 25 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti kedy môže každá fyzická alebo právnická osoba dovážať zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a vybrané produkty rastlinného pôvodu (ďalej len „tovar podliehajúci veterinárnej kontrole“), ktoré spĺňajú požiadavky dovozu ustanovené legislatívou EÚ a národnou legislatívou.

Všeobecné pravidlá pre Import z tretích krajín – zárodočné produkty

 • národná legislatíva – Zákon č. 39/2007 Z. z. z 12. decembra 2006 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • základné princípy  – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016
  o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat (právna úprava v oblasti zdravia zvierat)
 • úradná kontrola – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách)
 • špecifické požiadavky
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/692 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu zásielok určitých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a ich premiestňovania a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2292 zo 6. septembra 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o požiadavky na vstup zásielok zvierat určených na výrobu potravín a určitého tovaru určeného na ľudskú spotrebu do Únie

Mohlo by vás zaujímať

Zoznamy schválených tretích krajín

Zoznamy schválených tretích krajín – Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/404 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich pásiem, z ktorých je povolený vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429.

Zoznamy sú uvedené v prílohách IX až XII nariadenia

PrílohaPoložka
príloha IXzárodočné produkty hovädzieho dobytka
príloha Xpre zárodočné produkty oviec a kôz
príloha XIpre zárodočné produkty ošípaných
príloha XIIpre zárodočné produkty koňovitých

Upozornenie

V prípade ak sa vaša tretia krajina nenachádza na zozname pre dovoz danej kategórie zvierat, znamená to, že dovoz z takejto krajiny nie je povolený.

Zoznam schválených prevádzok pre dovoz do EU nájdete na stránkach Európskej komisie – IMSOC s možnosťou vyhľadania schválenej prevádzky pre dovoz do EÚ podľa krajiny a kategórie komodity.

Certifikáty zdravia zvierat

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/403 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat a vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup zásielok určitých kategórií suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov do Únie a na ich premiestňovanie medzi členskými štátmi a o úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/470/EÚ

vzory certifikátov sú uvedené v prílohe II

 • pre hovädzí dobytok- kapitola 39 až 47
 • pre ovce a kozy- kapitola 48 až 53
 • pre ošípané- kapitola 54 až 58
 • pre kone- kapitola 59 až 67
 • pre suchozemské zvieratá držané v zariadeniach so špeciálnym režimom- kapitola 68
kategóriaKapitola v prílohe IITyp certifikátuvzorpoznámka
1. Hovädzí dobytok  kapitola 39Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok spermy hovädzieho dobytka do Únie, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 po 20. apríli 2021, ktoré boli odoslané z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranávzor BOV-SEM-A-ENTRY 
kapitola 40Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zásob spermy hovädzieho dobytka do Únie, odobranej, spracovanej a skladovanej po 31. decembri 2004 a pred 21. aprílom 2021 v súlade so smernicou Rady 88/407/EHS zmenenou smernicou Rady 2003/43/ES, ktoré boli odoslané po 20. apríli 2021 z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranávzor BOV-SEM-B-ENTRY 
kapitola 41Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zásob spermy hovädzieho dobytka do Únie, odobranej, spracovanej a skladovanej pred 1. januárom 2005 v súlade so smernicou Rady 88/407/EHS zmenenou smernicou Rady 93/60/EHS, ktoré boli odoslané po 20. apríli 2021 z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranávzor BOV-SEM-C-ENTRY 
Kapitola 42Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok oocytov a embryí hovädzieho dobytka do Únie, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 po 20. apríli 2021, ktoré odoslal tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukovalVzor BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY 
Kapitola 43Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zásob embryí hovädzieho dobytka získaných in vivo do Únie, odobraných, spracovaných a skladovaných pred 21. aprílom 2021 v súlade so smernicou Rady 89/556/EHS, ktoré odoslal po 20. apríli 2021 tím na odber embryí, ktorý embryá odobralVzor BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY 
Kapitola 44Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zásob embryí hovädzieho dobytka vyprodukovaných in vitro do Únie, vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných pred 21. aprílom 2021 v súlade so smernicou Rady 89/556/EHS, počatých s použitím spermy spĺňajúcej požiadavky smernice Rady 88/407/EHS, ktoré po 20. apríli 2021 odoslal tím na produkciu embryí, ktorý embryá vyprodukovalVzor BOV-in-vivo-EMB-C-ENTRY 
Kapitola 45Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zásob embryí hovädzieho dobytka vyprodukovaných in vitro do Únie, vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných pred 21. aprílom 2021 v súlade so smernicou Rady 89/556/EHS, počatých s použitím spermy pochádzajúcej z inseminačnej stanice na odber alebo skladovanie spermy schválenej príslušným orgánom krajiny vývozu, ktoré odoslal po 20. apríli 2021 tím na produkciu embryí, ktorý embryá vyprodukovalVzor BOV-in-vivo-EMB-D-ENTRY 
Kapitola 46Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zárodočných produktov (uvedených v poznámke tohto riadku), ktoré boli po 20. apríli 2021 odoslané zo zariadenia na spracovanie zárodočných produktov, do ÚnieVzor BOV-GP-PROCESSING-ENTRY-sperma hovädzieho dobytka, odobraná, spracovaná a skladovaná v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 po 20. apríli 2021, -zásoby spermy hovädzieho dobytka, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade so smernicou Rady 88/407/EHS zmenenou smernicou Rady 2003/43/ES po 31. decembri 2004 a pred 21. aprílom 2021, – zásoby spermy hovädzieho dobytka, odobranej, spracovanej a skladovanej pred 1. januárom 2005 v súlade so smernicou Rady 88/407/EHS zmenenou smernicou Rady 93/60/EHS, – oocyty a embryá hovädzieho dobytka, odobrané alebo vyprodukované, spracované a skladované v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 po 20. apríli 2021, -zásoby embryí hovädzieho dobytka získaných in vivo, odobraných, spracovaných a skladovaných v súlade so smernicou 89/ 556/EHS pred 21. aprílom 2021, -zásoby embryí hovädzieho dobytka vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade so smernicou 89/556/EHS pred 21. aprílom 2021, ktoré boli počaté s použitím spermy spĺňajúcej požiadavky smernice Rady 88/407/EHS, -zásoby embryí hovädzieho dobytka vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade so smernicou 89/556/EHS pred 21. aprílom 2021 a počatých s použitím spermy pochádzajúcej z inseminačnej stanice na odber alebo skladovanie spermy schválenej príslušným orgánom krajiny vývozu
Kapitola 47Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zárodočných produktov (uvedených v poznámkach tohto riadku), ktoré boli po 20. apríli 2021 odoslané z inseminačnej stanice na skladovanie zárodočných produktov, do Únie:Vzor BOV-GP-STORAGE-ENTRY
2.Ovce a kozy  kapitola 48Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok spermy oviec a kôz do Únie, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 po 20. apríli 2021, ktoré boli odoslané z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranávzor OV/CAP-SEM-A-ENTRY 
kapitola 49Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zásob spermy oviec a kôz do Únie, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade so smernicou 92/65/EHS pred 21. aprílom 2021, ktoré boli odoslané po 20. apríli 2021 z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranávzor OV/CAP-SEM-B-ENTRY 
kapitola 50Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok oocytov a embryí oviec a kôz do Únie, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 po 20. apríli 2021, ktoré odoslal tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukovalvzor  OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY 
kapitola 51Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok oocytov a embryí oviec a kôz do Únie, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade so smernicou 92/65/EHS pred 21. aprílom 2021, ktoré odoslal po 20. apríli 2021 tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukovalVzor OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY 
kapitola 52Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zárodočných produktov uvedených v poznámke, ktoré boli po 20. apríli 2021 odoslané zo zariadenia na spracovanie zárodočných produktov, do Únie:Vzor OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY— sperma oviec a kôz, odobraná, spracovaná a skladovaná v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 po 20. apríli 2021, — zásoby spermy oviec a kôz, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade so smernicou Rady 92/65/EHS pred 21. aprílom 2021, — oocyty a embryá oviec a kôz, odobrané alebo vyprodukované, spracované a skladované v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 po 20. apríli 2021, — zásoby oocytov a embryí oviec a kôz, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade so smernicou Rady 92/65/EHS pred 21. aprílom 2021
kapitola 53Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zárodočných produktov uvedených v poznámke, ktoré boli po 20. apríli 2021 odoslané z inseminačnej stanice na skladovanie zárodočných produktov, do Únie:Vzor OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY
3. Ošípané  kapitola 54Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok spermy ošípaných do Únie, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/ 692 po 20. apríli 2021, ktoré boli odoslané z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranávzor POR-SEM-A-ENTRY 
kapitola 55Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zásob spermy ošípaných do Únie, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade so smernicou 90/429/EHS pred 21. aprílom 2021, ktoré boli odoslané po 20. apríli 2021 z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranávzor POR-SEM-B-ENTRY 
kapitola 56Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok oocytov a embryí ošípaných do Únie, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 po 20. apríli 2021, ktoré odoslal tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukovalVzor POR-OOCYTES-EMB-ENTRY 
kapitola 57Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zárodočných produktov uvedených poznámkach, ktoré boli po 20. apríli 2021 odoslané zo zariadenia na spracovanie zárodočných produktov, do Únie:Vzor POR-GP-PROCESSING-ENTRY— sperma ošípaných, odobraná, spracovaná a skladovaná v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 po 20. apríli 2021, — zásoby spermy ošípaných, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade so smernicou Rady 90/429/EHS pred 21. aprílom 2021, — oocyty a embryá ošípaných, odobrané alebo vyprodukované, spracované a skladované v súlade s nariadením (EÚ) 2016/ 429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 po 20. apríli 2021
kapitola 58Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zárodočných produktov uvedených nižšie, ktoré boli po 20. apríli 2021 odoslané z inseminačnej stanice na skladovanie zárodočných produktov, do Únie:Vzor POR-GP-STORAGE-ENTRY
5. Koňovité  kapitola 59Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok spermy koňovitých do Únie, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/ 692 po 20. apríli 2021, ktoré boli odoslané z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranávzor EQUI-SEM-A-ENTRY 
kapitola 60Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zásob spermy koňovitých do Únie, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade so smernicou 92/65/EHS po 30. septembri 2014 a pred 21. aprílom 2021, ktoré boli odoslané po 20. apríli 2021 z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranáVzor EQUI-SEM-B-ENTRY 
kapitola 61Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zásob spermy koňovitých do Únie, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade so smernicou 92/65/EHS po 31. auguste 2010 a pred 1. októbrom 2014, ktoré boli odoslané po 20. apríli 2021 z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranáVzor EQUI-SEM-C-ENTRY 
kapitola 62Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zásob spermy koňovitých do Únie, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade so smernicou 92/65/EHS pred 1. septembrom 2010, ktoré boli odoslané po 20. apríli 2021 z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranávzor EQUI-SEM-D-ENTRY 
kapitola 63Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok oocytov a embryí koňovitých do Únie, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 po 20. apríli 2021, ktoré odoslal tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukoval vzor EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY 
kapitola 64Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zásob oocytov a embryí koňovitých do Únie, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade so smernicou 92/65/ EHS po 30. septembri 2014 a pred 21. aprílom 2021, ktoré odoslal po 20. apríli 2021 tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukovalvzor EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY 
kapitola 65Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zásob oocytov a embryí koňovitých do Únie, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade so smernicou 92/65/ EHS po 31. auguste 2010 a pred 1. októbrom 2014, ktoré odoslal po 20. apríli 2021 tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukovalvzor EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY 
kapitola 66Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zárodočných produktov uvedených v poznámkach, ktoré boli po 20. apríli 2021 odoslané zo zariadenia na spracovanie zárodočných produktov, do Únie:vzor EQUI-GP-PROCESSING-ENTR— sperma koňovitých, odobraná, spracovaná a skladovaná v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 po 20. apríli 2021, — zásoby spermy koňovitých, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade so smernicou 92/65/EHS po 30. septembri 2014 a pred 21. aprílom 2021, — zásoby spermy koňovitých, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade so smernicou 92/65/EHS po 31. auguste 2010 a pred 1. októbrom 2014, — zásoby spermy koňovitých, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade so smernicou 92/65/EHS pred 1. septembrom 2010, — oocyty a embryá koňovitých, odobrané alebo vyprodukované, spracované a skladované v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 po 20. apríli 2021, — zásoby oocytov a embryí koňovitých, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade so smernicou 92/65/EHS po 30. septembri 2014 a pred 21. aprílom 2021, — zásoby oocytov a embryí koňovitých, odobraných, spracovaných a skladovaných v súlade so smernicou 92/65/EHS po 31. auguste 2010 a pred 1. októbrom 2014
kapitola 67Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok zárodočných produktov uvedených v poznámkach, ktoré boli po 20. apríli 2021 odoslané z inseminačnej stanice na skladovanie zárodočných produktov, do Únie:vzor EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
6. určité kategórie suchozemských zvierat držaných v zariadení so špeciálnym režímomkapitola 68Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok spermy, oocytov a embryí suchozemských zvierat držaných v zariadení so špeciálnym režimom do Únie, ktoré boli odobrané alebo vyprodukované, spracované a skladované v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692vzor GP-CONFINED-ENTRY 

Neharmonizované certifikáty zárodočných produktov

ZvieraPoložka
Jelenesperma
psyZmrazené semeno

Jednotný vstupný zdravotný doklad – CHED

Osoba zodpovedná za náklad je povinná zásielky podliehajúce hraničnej veterinárnej kontrole hlásiť vyplnením prvej časti dokumentu CHED P (živočíšne produkty) prostredníctvom systému TRACES NT pred fyzickým príchodom na príslušnú Hraničnú Kontrolnú Stanicu pri prvom mieste vstupu do EÚ.

 • Manuál pre vyplnenie prvej časti dokumentu CHED (europa.eu) podľa typu komodity (EN)
 • Do produkčnej verzie systému TRACES NT sa možno registrovať:
 • Manuály a informácie pre TRACES NT

Náklady

Náklady za kontroly hradí osoba zodpovedná za zásielku.

Dokumenty

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.