Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Import živých zvierat a násadových vajec

Import tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín v súlade s § 21 a 25 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti kedy môže každá fyzická alebo právnická osoba dovážať zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a vybrané produkty rastlinného pôvodu (ďalej len „tovar podliehajúci veterinárnej kontrole“), ktoré spĺňajú požiadavky dovozu ustanovené legislatívou EÚ a národnou legislatívou.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/404 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich pásiem, z ktorých je povolený vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429. Zoznamy sú uvedené v prílohách II až VIII, XXI a XXII tohto nariadenia

PrílohaPoložka
Príloha IIKopytníky (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, ťavovité, jeleňovité a iné kopytníky)
Príloha IIIKopytníky určené do zariadení so špeciálnym režimom
Príloha IVKoňovité
Príloha VHydina a zárodočné produkty hydiny
Príloha VIVtáky chované v zajatí a zárodočné produkty vtákov chovaných v zajatí
Príloha VIIVčely medonosné a čmele
Príloha VIIIPsy, mačky a fretky
Príloha XXIVodné živočíchy
Príloha XXIIUrčité druhy zvierat, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu (v prípadoch, kde Únia nie je konečným miestom určenia alebo pri zásielkach s pôvodom v únii vracajúcich sa do únie)

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

V prípade ak sa tretia krajina, z ktorej chcete dovážať nenachádza na zozname pre dovoz danej kategórie zvierat, znamená to, že dovoz z takejto krajiny nie je povolený.

Zoznam schválených prevádzok pre dovoz do EU nájdete na stránkach Európskej komisie – IMSOC s možnosťou vyhľadania schválenej prevádzky pre dovoz do EÚ podľa krajiny a kategórie komodity.

Certifikáty zdravia zvierat

Suchozemské zvieratá

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/403 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat a vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup zásielok určitých kategórií suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov do Únie a na ich premiestňovanie medzi členskými štátmi a o úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/470/EÚ

Vzory certifikátov sú uvedené v prílohe II kapitola 1 až 38

kategóriaKapitola v prílohe IITyp certifikátuvzor
1. Hovädzí dobytok  kapitola 1hovädzí dobytok pre chov a produkciuvzor BOV-X
kapitola 2hovädzí dobytok určený na zabitievzor BOV-Y
kapitola 3hovädzí dobytok určený na tranzit z Kaliningradskej oblasti do iných oblastí Ruska cezvzor BOV-X-TRANSIT-RU
2.Ovce a kozy  kapitola 4ovce a kozy pre chov a produkciuvzor OV/CAP-X
kapitola 4avstup oviec a kôz z Veľkej Británie do Severného Írska do 31. decembra 2024vzor OV/CAP-X-NI
kapitola 5ovce a kozy určené na zabitievzor  OV/CAP-Y
3. Ošípané  kapitola 6ošípané a zvieratá čeľade Tayassuidae pre chov a produkciuvzor SUI-X
kapitola 7ošípané určené na zabitievzor SUI-Y
4. Iné kopytníky  kapitola 8zvieratá čeľadí Antilocapridae, Bovidae (iné ako hovädzí dobytok, ovce a kozy), Giraffidae, Moschidae a Tragulidaevzor RUM
kapitola 9zvieratá čeľadí Tapiridae, Rhinocerotidae a Elephantidaevzor RHINO
kapitola 10zvieratá čeľade Hippopotamidaevzor HIPPO
kapitola 11ťavovité a jeleňovitévzor CAM-CER
kapitola 12avstup do Únie v prípade určitých kopytníkov, ktoré pochádzajú z Únie, premiestňujú sa do tretej krajiny alebo na územie na účely ich účasti na podujatiach, výstavách, prehliadkach a prezentáciách a potom sa premiestňujú späť do Únievzor ENTRY-EVENTS
5. Koňovité  kapitola 12koňovité pre chovvzor EQUI-X
kapitola 13koňovité určených na zabitievzor EQUI-Y
kapitola 14tranzit koňovitých pre chov cez Úniu– vzor EQUI-TRANSIT-X
kapitola 15tranzit koňovitých určených na zabitie cez Úniuvzor EQUI-TRANSIT-Y
kapitola 16opätovný vstup registrovaných koní do Únie na dostihy, súťaže a kultúrne podujatia povzor EQUI-RE-ENTRY-30
kapitola 17dočasnom vývoze na obdobie najviac 30 dnívzor EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
kapitola 18opätovný vstup registrovaných koní do Únie na súťaž po dočasnom vývoze na obdobie najviac 90 dní s cieľom zúčastniť sa na jazdeckých podujatiach organizovaných pod záštitou Medzinárodnej jazdeckej federácie (FEI)vzor EQUI-RE-ENTRY-90-RACE
6. Kopytníky, ktoré sú určené do zariadenia so špeciálnym režimomkapitola 19zvieratá uvedené v oddiele 1 uvedenej kapitoly, ktoré pochádzajú zo a sú určené dovzor CONFINED-RUM
kapitola 20zariadenia so špeciálnym režimomvzor CONFINED-SUI
kapitola 21zvieratá uvedené v oddiele 1 uvedenej kapitoly, ktoré pochádzajú zo a sú určené dovzor CONFINED-TRE
kapitola 22zariadenia so špeciálnym režimomvzor CONFINED-HIPPO
7. Vtáky vtákov a ich zárodočných produktov  kapitola 23hydina na reprodukciu inú ako vtáky bežce a úžitkovú hydinu inú ako vtáky bežcevzor BPP
kapitola 24vtáky bežce na reprodukciu alebo úžitkové vtáky bežcevzor BPR
kapitola 25jednodňové kurčatá iné ako vtáky bežcevzor DOC
kapitola 26jednodňové kurčatá vtákov bežcovvzor DOR
kapitola 27násadové vajcia hydiny inej ako vtáky bežcevzor HEP
kapitola 28násadové vajcia vtákov bežcovvzor HER
kapitola 29vajcia bez obsahu špecifikovaných patogénovvzor SPF
kapitola 30hydina určená na zabitie inú ako vtáky bežcevzor SP
kapitola 31vtáky bežce určené na zabitievzor SR
kapitola 32menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky bežcevzor POU-LT20
kapitola 33menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky bežcevzor HE-LT20
kapitola 34vtáky chované v zajatí iné ako poštové holuby, ktoré sa po vstupe do Únie okamžite vypustiavzor CAPTIVE-BIRDS, (other than racing pigeons)
kapitola 34apoštové holuby, ktoré sa po vstupe do Únie okamžite vypustiavzor RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE
kapitola 35násadové vajcia vtákov chovaných v zajatívzor HE-CAPTIVE-BIRDS
8. Včely  kapitola 36 –včelie kráľovnévzor QUE
kapitola 37čmelyvzor BBEE
9. Psy, mačky a fretkykapitola 38psy, mačky a fretkyvzor CANIS-FELIS-FERRETS

Zvieratá čeľade koňovité

Vzory úradných vyhlásení pre vstup suchozemských zvierat do EÚ po mori a pre prekládku zvierat čeľade koňovité sú uvedené v prílohe III

Kapitola prílohy IIITyp certifikátuvzor
Kapitola 1Vzor vyhlásenia kapitána plavidla- Dodatok k preprave suchozemských zvierat vstupujúcich do Únie po morivzor AT-TERRE-SEA
Kapitola 2Vzorové vyhlásenie o prekládke zvierat čeľade koňovitévzor EQUI-TRANS

Vodné živočíchy

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2236 zo 16. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat na vstup zásielok vodných živočíchov a určitých produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov do Únie a na ich premiestňovanie v rámci Únie a o úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1251/2008

Vzor certifikátu pre vodné živočíchy je uvedený v prílohe II

Typ certifikátuvzor
Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup vodných živočíchov určených do určitých zariadení pre akvakultúru, na vypustenie do voľnej prírody alebo na iné účely okrem priamej ľudskej spotreby do Únievzor AQUA-ENTRA-ESTAB/RELEASE/OTHER

vzor úradného vyhlásenia k preprave vodných živočíchov vstupujúcich do EÚ po mori je uvedený v prílohe III

Typ certifikátuvzor
Vzor vyhlásenia kapitána plavidla: Dodatok k preprave určitých vodných živočíchov vstupujúcich do Únie po morivzor AT-AQUA-SEA

Jednotný vstupný zdravotný doklad – CHED

Osoba zodpovedná za náklad je povinná zásielky podliehajúce hraničnej veterinárnej kontrole hlásiť vyplnením prvej časti dokumentu CHED A (pre živé zvieratá) prostredníctvom systému TRACES NT pred fyzickým príchodom na príslušnú Hraničnú Kontrolnú Stanicu pri prvom mieste vstupu do EÚ.

  • Manuál pre vyplnenie prvej časti dokumentu CHED (europa.eu) podľa typu komodity (EN)
  • Do produkčnej verzie systému TRACES NT sa možno registrovať:
  • Manuály a informácie pre TRACES NT

Náklady

Náklady za kontroly hradí osoba zodpovedná za zásielku.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.