Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Vnútrospoločenský obchod

V súlade s § 32 a 33 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „zákon“) môžu byť predmetom obchodu s členskými štátmi len zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a krmivá (ďalej len „tovar podliehajúci veterinárnej kontrole“), ktoré:

  • spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom a najmä nariadeniami vlády Slovenskej republiky pre jednotlivé komodity podliehajúce veterinárnej kontrole
  • pochádzajú z chovov, organizácií, zariadení, zberných stredísk zvierat a prevádzkarní schválených na vnútrospoločenský obchod
  • sú sprevádzané certifikátom podpísaným úradným veterinárnym lekárom zodpovedným za chov, stredisko alebo organizáciu pôvodu, musia sprevádzať zvieratá, násadové vajcia a zárodočné produkty do miesta ich určenia a zodpovedajú vzoru, stanovenému legislatívou EÚ
  • produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a krmivá sú sprevádzané do miesta ich určenia obchodným dokumentom podľa príslušnej legislatívy
  • zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a krmivá podliehajú kontrolám pri obchodovaní s členskými štátmi. Kontroly pri výmenách tovarov podliehajúcich veterinárnej kontrole sa vykonávajú v súlade so Smernicou Rady 89/662/EHS a 90/425/EHS a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z.z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi ( o kontrolách v mieste pôvodu pojednáva § 3, 4 tohto nariadenia, o kontrolách v mieste určenia pojednáva § 5 až 8) v znení neskorších predpisov a č.293/2003 Z.z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi ( o kontrolách v mieste pôvodu pojednáva § 3 a 4 a o kontrolách v mieste určenia pojednáva § 5 až 9) v znení neskorších predpisov. Konkrétne podmienky vnútrospoločenského obchodu sú uvádzané v jednotlivých nariadeniach vlád pojednávajúcich a vzťahujúcich sa na konkrétne tovary podliehajúce veterinárnej kontrole.

Legislatíva pre vnútrospoločenský obchod podliehajúci veterinárnej kontrole

Táto časť obsahu ešte nie je dokončená. Pracujeme na doplnení.

Certifikáty určené na obchodovanie v rámci EÚ na ktoré zatiaľ EK nestanovila harmonizovaný vzor certifikátu

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.