Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Ochrana osobných údajov

1 Webové sídlo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

Webové sídlo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) na doméne „svps.sk“ poskytuje centrálny a jednotný prístup k informáciám a elektronickým službám verejnej správy za účelom zverejňovania informácií a elektronickej úradnej komunikácie v zmysle zákonov NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a na úseku úradnej kontroly potravín v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Štátna veterinárna a potravinová správa SR.

Spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom webového sídla sa riadi ustanoveniami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

2 Aké osobné údaje zhromažďujeme, na aký účel a akými technickými prostriedkami?

ŠVPS SR zhromažďuje a spracúva osobné údaje len v rozsahu a na presne stanovený účel vymedzený v zákonoch upresnených v bode 1 tohto vyhlásenia. Účelom získavania a spracúvania osobných údajov na webovom sídle ŠVPS SR je:

  • spracovávanie podnetov a sťažností,
  • spracovávanie a zverejňovanie úradných kontrol,
  • prevádzkovanie a publikovanie registrov v zmysle zákonov podľa bodu 1 tohto vyhlásenia.

Prevádzkovateľ webového sídla zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o používateľovi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a okrem prípadov ustanovených týmito predpismi alebo dohodnutých s používateľom, ich neposkytne tretím osobám bez súhlasu používateľa.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje na účel priameho marketingu.

3 Kto má prístup k vašim údajom a komu sa poskytujú?

Pri poskytovaní osobných údajov z webového sídla postupuje prevádzkovateľ vždy podľa vyššie uvedených zákonov a zákona o ochrane osobných údajov. Ak dôjde k poskytnutiu alebo sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo k nezákonnému poskytnutiu alebo sprístupneniu osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať dotknutú osobu a príjemcov osobných údajov, ktorým sa takéto osobné údaje poskytli alebo sprístupnili.

4 Ako chránime a zabezpečujeme vaše údaje?

Prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami § 29 zákona o ochrane osobných údajov zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov. Na tento účel boli prijaté primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, ktoré pomáhajú chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom k nim, ich použitím a vyzradením.

Prevádzkovateľ webového sídla zodpovedá za zabezpečenie ochrany osobných a identifikačných údajov obsiahnutých v elektronických podaniach.

5 Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Doba zhromažďovania a spracúvania informácií vyplýva zo zákonných ustanovení. Všetky údaje zhromažďované prostredníctvom webového sídla ŠVPS SR sú pravidelne zálohované prevádzkovateľom na zabezpečenie správneho obnovenia systému.

6 Kontaktné informácie

Kontaktovať nás môžete na adrese:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Botanická 17
842 13 Bratislava

7 Zodpovedné osoby prevádzkovateľa

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, žiadostí o informácie a uplatnenie práv dotknutých osôb adresujte priamo nášmu DPO (Data Protection Officer), ktorý je Vám k dispozícii na kontaktnej adrese:
gdpr@svps.sk,
tel. 02 602 57 215, 119.

8 Celková informačná povinnosť prevádzkovateľa

Celková informačná povinnosť prevádzkovateľa

9 Informačná povinnosť prevádzkovateľa II. vrstva pre kamerové monitorovacie systémy

Osobné údaje slúžia pre potreby ochrany majetku organizácie v monitorovanom priestore, ochrany zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore a pre potreby prevencie a podpory pri odhaľovaní kriminality. Informačná povinnosť prevádzkovateľa II. vrstva pre kamerové monitorovacie systémy

10 Ochrana oznamovateľa

ochrana.oznamovatela@svps.sk

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.