Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

ŠVPS SR podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) prijíma oznámenia, ktorými sa v zmysle § 2 písm. b) zákona rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia, funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenie“) a žiadosti o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti podanej oznamovateľom podľa § 5 ods. 1 zákona (ďalej len „žiadosť“).

Žiadosti prijímame len týmito technicky vykonateľnými spôsobmi:

Žiadosť musí byť

 • čitateľná,
 • zrozumiteľná,
 • podaná spolu s oznámením, alebo najneskôr počas konania o správnom delikte.

Žiadosť musí obsahovať tieto informácie

 • meno a priezvisko oznamovateľa,
 • dátum narodenia oznamovateľa,
 • pobyt oznamovateľa,
 • označenie zamestnávateľa oznamovateľa,
 • miesto výkonu práce oznamovateľa a
 • pracovné zaradenie/funkciu oznamovateľa.

ŠVPS SR poskytuje ochranu len oznamovateľovi, ktorý v dobrej viere podal kvalifikované oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti.

Kvalifikovaným oznámením sa v zmysle § 2 písm. c) zákona rozumie oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

Závažnou protispoločenskou činnosťou sa v zmysle § 2 písm. d) zákona rozumie

 • trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
 • trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 • právny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej
 • 30 000 eur.

Konaním v dobrej viere sa v zmysle § 2 písm. h) zákona rozumie konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé. Zákon č. 54/2019 Z.z.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.