Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Ochrana voľne žijúcich zvierat používaných v cirkusoch

V rámci EÚ prevláda názor, že používanie voľne žijúcich zvierat v cirkusoch nemá žiadnu vzdelávaciu ani kultúrnu hodnotu, ale naopak môže mať negatívny vplyv na vnímanie a rešpektovanie týchto zvierat verejnosťou. Voľne žijúce zvieratá v cirkusoch sú nútené správať sa spôsobom, aký v prírode nikdy nevideli, a hoci niektoré z týchto zvierat boli chované v zajatí po mnoho generácií, stále vykazujú správanie typické pre zvieratá vo voľnej prírode.

Plný alebo čiastočný zákaz

Z tohto dôvodu 23 členských štátov, vrátane Slovenska, prijalo úplný alebo čiastočný zákaz ich používania v cirkusoch.

Na Slovensku je ochrana cirkusových zvierat legislatívne riešená prostredníctvom Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 350/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia (ďalej len „Vyhláška“),

Vyhláška je platná od novembra 2019 a okrem iného definuje, čo je verejné vystúpenie a výcvik na verejné vystúpenie (ďalej len „drezúra“) a špecifikuje zvieratá, ktoré nemôžu byť použité na tieto účely, menovite

  • zvieratá z radu Šelmy (Carnivora) s výnimkou psa domáceho (Canis lupus familiaris), mačky domácej (Felis silvestris catus) a fretky domácej (Mustela putorius Furo),
  • zvieratá z čeľade slonovité (Elephantidae),
  • čeľaď delfínovité (Delphinidae),
  • čeľaď hrochovité (Hippopotamidae),
  • čeľaď žirafovité (Giraffidae),
  • čeľaď nosorožcovité (Rhinocerotidae).

Delegované nariadenie komisie (EÚ) 2019/2035 z 28. júna 2019, ktorým sa dopĺňa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní a vysledovateľnosti určitých držaných suchozemských zvierat a násadových vajec (ďalej len „Delegované nariadenie“), dopĺňa pravidlá pre suchozemské zvieratá, ktoré sú držané v putovných cirkusoch a za účelom vystupovania/vystavovania zvierat.

Predmetná európska legislatíva umožňuje pohyb cirkusov v rámci spoločenstva, a teda aj ich vstup na územie SR. Z viacerých odborných štúdií vyplýva, že, pokiaľ ide o zdravie, obchodovanie a držbu voľne žijúcich zvierat v cirkusoch, ktoré sú väčšinu času v pohybe, menia svoje názvy a stanoviská, je vždy dôležitý výkon samotných kontrol ako aj monitorovanie narodených a uhynutých jedincov.

Čo je zakázané a čo povolené?

Z daného vyplýva: vystavovať zvieratá na verejnosti NIE JE zakázané, ale platí zákaz vykonávať drezúru na vybraných druhoch uvedených v prílohe Vyhlášky.

Kontroly cirkusov

Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ (VI) kontrolujú každý cirkus, ktorý vstúpi na územie SR pričom overujú najmä dodržiavanie požiadaviek delegovaného nariadenia, Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení a Vyhlášky.

Kontroly VI v roku 2023 Ku dňu 24.07.2023 bolo prostredníctvom VI vykonaných 13 kontrol v cirkusoch. V štyroch prípadoch boli prevádzkovateľom predmetných zariadení uložené opatrenia a pokuta.

Nedostatky

  • nedostatočná veľkosť vnútorného výbehu
  • nedostatočná identifikácia zvierat – ovce, kozy a hovädzí dobytok
  • nepredloženie schválenia prepravného vozidla).

Jedna kontrola bola vykonaná v spolupráci s orgánmi Ministerstva životného prostredia SR z dôvodu podozrenia na porušenie zákazu držby* veľkých mačkovitých šeliem. Nakoľko sa v predmetnom cirkuse potvrdilo porušenie tohto zákazu, bola zapojená aj Environmentálna polícia a začalo konanie so snahou, aby cirkus čím skôr opustil územie SR.

V žiadnom z cirkusov na nepotvrdilo porušovanie ustanovení vyhlášky 350/2019 Z. z. pokiaľ ide o verejné vystúpenie resp. výcviku na verejné vystúpenie.

Záver

Kontroly cirkusov zo strany RVPS a VI budú kontinuálne realizované i naďalej. V rámci EÚ je výzvou v nasledujúcom období vytvoriť legislatívny základ, v ktorom sa zharmonizuje stav v ČŠ ohľadom používania ( zákazu) voľne žijúcich druhov v cirkusových predstaveniach (čo už na Slovensku v súčasnosti platí).

Vysvetlivky

*Držba veľkých mačkovitých šeliem v cirkusoch je na Slovensku zakázaná. Podľa vyjadrenia MŽP SR, ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ukladá vo vzťahu k druhom živočíchov vymenovaných v ustanovení § 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákaz držby a zákaz odovzdania do držby zariadeniu alebo inej osoby na území Slovenskej republiky okrem zariadení alebo osôb uvedených v § 4 ods. 2 zákona. Ide o druhy rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma a ich krížencov, z čeľade medveďovité (Ursidae), z radu primáty (Primates), druhu korytnačka maľovaná (Chrysemys picta).

Zákaz držby predmetných druhov živočíchov sa nevzťahuje na exemplár, ktorý bol v držbe na území SR ku dňu zákazu držby, a na exemplár nadobudnutý vlastným odchovom na území Slovenskej republiky od 1. februára 2022 do 31. októbra 2022. Na územie SR teda po 1.3.2022 nemôže prísť cirkus s veľkými mačkami, nemôže ich u nás držať nezávisle od činnosti, ktorú by plánoval s nimi robiť.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.