Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Odber vzoriek zimných mŕtvoliek včiel a meliva u chovateľov včelích matiek v plemenných chovoch 2017

Chovatelia matiek môžu odchovávať včelie matky za podmienok, ak sa nenachádzajú v ohnisku alebo ochrannom pásme vyhlásenom z dôvodu výskytu nebezpečných nákaz (hlavne mor včelieho plodu).
Pre odchov a expedovanie včelích matiek v danom roku musí mať každý chovateľ včelích matiek platný veterinárny atest, ktorý vydáva príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa na základe vyšetrení vzoriek zimných mŕtvoliek včiel a zimného meliva. Zasielanie zmesných vzoriek zimného meliva včiel je povinnosťou aj u kočujúcich včelárov. V roku 2017 ostalo zasielanie vzoriek, v porovnaní s predošlými rokmi, bez zmien.

Požiadavky na označenie a zasielanie vzoriek zimných mŕtvoliek včiel

Za účelom diagnostiky nozematózy a akarapidózy zasielajú chovatelia matiek vzorku 30 až 50 mŕtvoliek (plná zápalková krabička) odobratých z úľového dna. Vzorku je potrebné zabaliť do zápalkovej krabičky, ktorú chovateľ označí nálepkou obsahujúcou nasledujúce údaje: reg. číslo chovateľa, názov stanovišťa, číslo úľa, dátum odberu vzorky (obr. 1 a 2)

Ak je vzorka príliš vlhká, je možné ju nechať v otvorenej škatuľke čiastočne presušiť pri izbovej teplote počas 12-24 hodín. Vzorky nesušte na radiátore !!!! Pri balení vzoriek pred odoslaním používajte len priedušné materiály (papier, papierové krabice). Nevkladajte vzorky do igelitových vreciek a obalov, nakoľko takto zabalené vzorky plesnivejú a skresľujú výsledky získané z Vašich vzoriek !!! Vzorky balené do nepriedušných igelitových obalov nebudú vyšetrené.

Vzorky zimných mŕtvoliek včiel zasielajú len chovatelia včelích matiek plemenných chovov v termíne od 20. 1. 2017 do 28.2.2017 na adresu:

VÚŽV Ústav včelárstva
Dr. J. Gašperíka 599
033 80 Liptovský Hrádok

Vzorky zimných mŕtvoliek včiel, ktorých dátum odoslania na vyšetrenie je po 28. 2. 2017, nebudú akceptované pre účely vydania veterinárneho atestu plemenným chovom.

V prílohe tohto článku Vám prikladáme súbor oznacenie_vzoriek.xls, ktorý Vám uľahčí označovanie vzoriek ako aj súbor sprievodny_list.pdf, ktorý je potrebné vyplnený priložiť ku zasielaným vzorkám mŕtvoliek včiel.

Požiadavky na označenie a zasielanie zimného meliva

Povinnosť zasielať zmesné vzorky zimného meliva pre rok 2017 majú chovatelia včelích matiek a kočujúci včelári. Títo chovatelia sú povinní v spolupráci s príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (RVPS) zabezpečiť odber zmesných vzoriek zimného meliva v zmysle Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2017. Náklady spojené s laboratórnym rozborom znáša chovateľ.

Každý chovateľ, ktorý plánuje kočovať, alebo odchovávať matky v sezóne 2017 si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe vyzdvihne vzorkovnice na odber meliva v potrebnom množstve. V tomto prípade zmesné vzorky zimného meliva chovateľ vytvorí zmiešaním celého obsahu meliva z maximálne 25 včelstiev. Zmes melív premieša a takto pripravenou zmesou voľným nasypaním naplní objem vzorkovnice (Obr. 3). Vzorkovnicu chovateľ označí svojím registračným číslom, číslami úľov,
z ktorých vytvoril zmesnú vzorku, názvom stanovišťa a dátumom odberu.

Zmesné vzorky po odbere odovzdajú chovatelia na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Táto zabezpečí vypísanie sprievodného dokladu a odošle vzorky do národného referenčného laboratória v Dolnom Kubíne alebo veterinárnych a potravinových ústavov Bratislava a Košice.

Vzorkovnice
Vzorkovnice

Odporúčaná lehota odovzdania zmesných vzoriek meliva pre kočujúcich včelárov nie je stanovená, ale chovateľ by ho mal odovzdať tak, aby mal výsledky vyšetrenia včas k dispozícii a aby mohol včas pred sezónou požiadať o vydanie veterinárneho povolenia na premiestnenie včelstiev za znáškou. Pevný termín zo strany ŠVPS nie je daný.

Pre plemenné chovy je záväzný termín odovzdania zmesných vzoriek meliva vyplývajúci z príkazného listu chovateľského poriadku PPO do 16.2.2017. Do tohto termínu sú plemenné chovy povinné odovzdať vzorky meliva na RVPS.

MVDr. Martin Staroň
VÚŽV Ústav včelárstva
staron.martin@stonline.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
MVDr. Erika Papierniková
PAPIERNIKOVA@svps.sk

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.