Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Označovanie zložiek v potravinách v súvislosti s nedostatkom surovín

V súvislosti s krízou na Ukrajine, ktorá spôsobuje ťažkosti pri zabezpečovaní niektorých surovín pri výrobe potravín, dochádza k nahradzovaniu niektorých surovín inými surovinami. V niektorých prípadoch prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nedokážu reagovať na aktuálnu situáciu okamžitou zmenou obalov.

V súlade s požiadavkami o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom existujú dve alternatívy riešenia:

  • Používanie dolepiek na obaly potravín
  • Používanie dotlače/dostreku na obaly potravín

Pri oboch alternatívach sa vyžaduje, aby označenie bolo trvalé, nezmazateľné, a aby bolo v súlade s čl. 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (ďalej len „nariadenie č. 1169/2011“).

Zároveň aj v takejto nepriaznivej situácií musia byť zachované požiadavky na bezpečnosť potravín a požiadavky vyplývajúce najmä z čl. 7 nariadenia č. 1169/2011.

Za účelom monitorovania nahrádzania surovín a s tým súvisiacich zmien v označovaní žiadame, aby prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nahlásil v takýchto prípadoch príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe zmenu používania surovín pri výrobe potravín a spôsob dooznačenia. Zároveň má byť prevádzkovateľ schopný preukázať pri úradnej kontrole potravín, že ním uvedené zmeny v zložení výrobku boli nevyhnutné v dôsledku nedostatku doteraz používanej suroviny v nadväznosti na vojnový konflikt na Ukrajine.

Ďalej prevádzkovateľ potravinárskeho podniku má uprednostniť pri nahradzovaní surovín inými surovinami tie suroviny, ktoré nie sú látkami alebo výrobkami spôsobujúce alergie alebo neznášanlivosť. V prípade nahradenia suroviny inou surovinou, ktorá je v zmysle prílohy II nariadenia č. 1169/2011 alergizujúcou látkou/výrobkom alebo látkou/výrobkom spôsobujúcou neznášanlivosť, prevádzkovateľ potravinárskeho podniku musí túto zmenu vyznačiť na obale potraviny takým spôsobom, aby spotrebiteľ mohol ihneď pri nákupe potravín zachytiť informáciu o prítomnosti alergizujúcej látky/výrobku alebo látky/výrobku spôsobujúcej neznášanlivosť.

Uvedené alternatívy je možné používať do konca tohto kalendárneho roka, t.j. 2022, avšak toto usmernenie môže byť zrušené prípadne aktualizované v závislosti od trvania konfliktu na Ukrajine.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nemá v kompetencii udeľovať výnimky z povinností stanovenými právnymi predpismi. Zároveň toto usmernenie zaniká v prípade vydania usmernenia Európskou komisiou.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.