Prejsť na hlávný obsah

Podávanie podnetov, sťažností,
petícií a žiadostí o poskytnutie informácií

Podávanie podnetov, sťažností, petícií a žiadostí o poskytnutie informácií.

Toto internetové rozhranie slúži na komunikáciu s verejnosťou, s cieľom výmeny informácií dôležitých pre zvýšenie účinnosti úradných kontrol vykonávaných v rozsahu zákonných kompetencií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej aj „ŠVPS SR“) a miestne príslušných regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej aj „RVPS“) v Slovenskej republike.

Po výbere príslušnej kategórie, Vám poskytneme potrebné informácie a inštrukcie na efektívnu komunikáciu s cieľom

  • a) minimalizovať chybovosť (zákonné alebo praktické náležitosti, rozsah minimálnych potrebných údajov)
  • b) skrátiť dobu na doručenie komunikácie príslušnej organizácii
  • c) zvýšiť účinnosť a hospodárnosť prešetrenia podnetov občanov

ŠVPS SR spracúva osobné údaje fyzických osôb, nakladá s nimi a poskytuje ich iným orgánom štátnej a verejnej správy, potrebných na výkon svojich zákonných právomocí v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov a osobnosti fyzických osôb (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov-GDPR) v platnom znení a Zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Bližšie informácie o GDPR.


Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.