Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Pohotovostné cvičenie NÁKAZA 2023 Heroltovice, Česká republika

Na základe pozvania hlavného veterinárneho lekára ČR – MVDr. Zbyňka Semeráda (ústredného riaditeľa Státní veterinární správy ČR (SVS ČR)), sa v dňoch 6. – 8. júna 2023 zúčastnil hlavný veterinárny lekár SR, MVDr. Martin Chudý, spolu s ďalšími zástupcami ŠVPS SR, na pohotovostnom cvičení s názvom NÁKAZA 2023 v Heroltoviciach, Olomoucký kraj, ČR.

Foto: mjr. MVDr. Ján MARTUŠ a SVS ČR

Jednalo sa o súčinnostné cvičenie SVS ČR a Veterinárnej služby Armády ČR (AČR). Okrem zástupcov ŠVPS SR boli zo Slovenskej republiky na základe pozvania hlavného veterinárneho lekára Ministerstva obrany ČR plukovníka gšt. MVDr. Jaromíra Vopršala na cvičení prítomní ako pozorovatelia aj šiesti vojenskí veterinárni lekári – príslušníci VeVZ Ružomberok, ktorých viedol hlavný veterinárny lekár Ozbrojených síl SR (OS SR) plukovník MVDr. Dalibor Vaľa, MPH.

Súčinnostné pohotovostné cvičenia sa v obdobnom formáte uskutočňujú v ČR už niekoľko rokov a ich cieľom je pravidelné praktické školenie veterinárnych inšpektorov na úseku zdravia zvierat, ako aj precvičenie súčinnosti všetkých zložiek pre prípad výskytu nebezpečných nákaz u domácich alebo voľne žijúcich zvierat (spolupráca civilného a armádneho sektoru).

Účastníkmi cvičenia boli zástupcovia

 • Ústřední veterinární správy SVS ČR,
 • Krajských veterinárnych správ SVS (v tomto prípade cvičili štyri KVS SVS Jihomoravského, Moravskoslezského, Zlínskeho a Olomouckého kraja),
 • vojaci veterinárnej služby rezortu MO ČR (Sekce zdravotnictví MO ČR a Agentúry vojenského zdravotníctva) a Vojenských lesov a statkov ČR s.p.,
 • ŠVPS SR a
 • príslušníci OS SR.

Odborná časť cvičenia prebiehala dva dni, počas ktorých sa striedala časť teoretická (formou prezentácií vo VVP Libavá) s časťou praktickou, ktorá prebiehala na farme (VLS Heroltovice).

Prvý deň – školenie a praktické ukážky práce veterinárnych inšpektorov pri zdolávaní nebezpečných nákaz

Inšpektori jednotlivých KVS a vojenskí veterinári (VetSl MO) najprv odprezentovali riešenie modelových scenárov zameraných najmä aviárnu influenzu (AI) a africký mor ošípaných (AMO), ale napríklad aj na slintačku a krívačku (SLAK). Následne každý tím riešil zadanú modelovú situáciu prakticky v priestoroch farmy.

Praktická časť spočívala v ukážkach vymedzenia vstupu a výstupu z ohniska (farmy), správneho obliekania a vyzliekania osobných ochranných pomôcok, odber vzoriek (napríklad krvi a výterov) od živých ako aj mŕtvych zvierat v teréne, depopuláciu zvierat v ohnisku nákazy a správna prax pri dezinfekcii. Bola predstavená aj modernejšia metóda utrácania pomocou dusíka, čo je spojené s vyššou úrovňou welfare pri usmrcovaní nakazených zvierat.

Taktiež sa zameralo na vyhľadávanie kadáverov uhynutých zvierat v lese (AMO u diviakov) napríklad pomocou termokamery.

Veľmi zaujímavá bola práca vojenských veterinárov a ornitológov, pokiaľ ide o podozrenie z nákazy u dravých vtákov na Stanici biologickej ochrany letísk (SBiOL). Bolo názorne predvedené na sokolovi sťahovavom a myšiakovi hôrnom, akým spôsobom možno šetrne s dravcami manipulaovať a fixovať ich (v tzv. košieľke), a v prípade podozrenia na AI aj odoberať kloakálne a orofaryngeálne výtery.

Za civilný veterinárny sektor bola praktická časť organizačne vedená pracovníkmi Krizového centra SVS v Brne (KC) a jeho dvoch Pohotovostných stredísk pre mimoriadne situácie (PSMS Brno a Hradec Králové).

Druhý deň prebiehal tradične ako ukážkový

Prítomných bolo viacero pozvaných hostí z rôznych inštitúcií, ako aj z médií. Civilní veterinári z KC a PSMS (SVS ČR) predstavili postupy a techniku používanú pri likvidácii ohniska nebezpečnej nákazy, a to najmä

 • techniku používanú na utrácanie zvierat (napr. BigBag pri výskyte HPAI u hydiny, vysvetlili rozdiely v používaní CO2 a N2, prácu s elektrickými kliešťami pri utrácaní ošípaných),
 • vybavenie pohotovostného kufra úradného veterinárneho lekára,
 • kontajnery na utrácanie ošípaných pomocou N2,
 • predvedené bolo odoberanie krvi od uhynutých zvierat z očného žilného splavu (sinus cavernosus).

Táto metóda odberu bola tiež demonštrovaná pri ukážke postupu pri náleze uhynutého diviaka s podozrením na AMO. Výhodou tejto metódy je možnosť odberu nezrazenej krvi aj niekoľko dní po úhyne zvieraťa, nakoľko v týchto miestach ostáva nezrazená najdlhšie, a zároveň je k miestu odberu pomerne jednoduchý prístup ihlou.

Bola tiež vysvetlená a predvedená práca s entomologickou sadou pre určenie veku nájdeného kadáveru, a tiež metódy neinvazívneho odberu slín k diagnostike ochorení u voľne žijúcich zvierat. Bolo predstavené aj odchytové zariadenie na diviaky (špeciálna sieť PigBrig – používaná spolu s fotopascami, pracovníkmi Vojenských lesov a statkov ČR, s. p.).

Príslušníci Armády ČR počas ukážkového dňa pracovali v rámci viacerých samostatných pracovísk, kde boli prakticky predvedené:

 • práca sokoliarov, ornitológov a veterinárov v rámci SBiOL
 • praktický nácvik činnosti očisty a dekontaminácie materiálu, vojenskej techniky, osôb a zvierat (služobných psov a psovodov), kontrola účinnosti dekontaminácie, vystavenie dokumentácie
 • následná starostlivosť o dekontaminované zvieratá, ošetrenie zvierat v poľných podmienkach – činnosť poľného mobilného veterinárneho pracoviska (prítomní boli aj vojenskí kynológovia a chemici)
 • praktický nácvik odchytu a imobilizácie zvierat (imobilizačné strely, práca s fúkačkou, ale napr. aj odchyt hadov a iných živočíchov)
 • vyšetrenie vzoriek odobratých v prípade nákazy a vyšetrenie pitnej vody – poľné mobilné veterinárne laboratórium – vojenská veterinárna zásahová skupina

Na viacerých pracoviskách bolo možné prakticky si vyskúšať jednotlivé činnosti.

Prezentácie zúčastnených inštitúcií a vyhodnotenie pohotovostného cvičenia

Odborná časť bola ukončená sériou prednášok, počas ktorej vystúpil s prezentáciou aj MVDr. Martin Chudý, poverený zastupovaním funkcie ústredného riaditeľa ŠVPS SR, a informoval účastníkov cvičenia o činnosti ŠVPS SR a o nákazovej situácii v SR so zameraním hlavne na aktuálne témy, akými sú najmä AMO, vysokopatogénna AI, ale napríklad aj besnota. Zástupcovia SVS ČR, Státního zdravotního ústavu v ČR a Veterinární služby MO ČR informovali o činnosti svojich inštitúcií a o vývoji nákazovej situácie v ČR.

Po záverečnom vyhodnotení, kde bolo cvičenie hodnotené veľmi pozitívne všetkými zúčastnenými stranami – pokiaľ išlo o odbornú stránku, ako aj o veľmi priateľskú atmosféru – prebehli ešte vzájomné rozhovory medzi predstaviteľmi ŠVPS SR, SVS ČR, príslušníkmi odboru veterinárneho zabezpečenia VeVZ OS SR a Veterinárnej služby AČR, počas ktorých boli prerokovávané formy ďalšej možnej spolupráce na nasledujúce obdobie.

ŠVPS SR predbežne plánuje pohotovostné cvičenie pre veterinárnych inšpektorov a zástupcov vybraných inštitúcií na území SR na jar roku 2024.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.