Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Ponuka voľného pracovného miesta na RVPS Komárno

Funkcia: hlavný radca – úradný veterinárny lekár | Organizačný útvar: Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu

 • Voľné štátnozamestnanecké miesto
 • Organizačný útvar: Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
 • Funkcia: hlavný radca – úradný veterinárny lekár
 • Druh štátnej služby: stála štátna služba
 • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno, Štúrova 5, 945 01 Komárno
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
 • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení hygieny potravín živočíšneho pôvodu, vykonáva úradné kontroly prvotných produktov a potravín na území regiónu podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Vykonáva kontrolu pri výmenách živočíšnych produktov v mieste určenia. Vykonáva veterinárnu kontrolu v prevádzkarňach na výrobu mliečnych výrobkov podľa poverenia. Vykonáva veterinárnu kontrolu a veterinárny dozor v prvovýrobe ovčieho a kozieho mlieka a pri výrobe mliečnych výrobkov z ovčieho a kozieho mlieka podľa poverenia. Vykonáva veterinárnu kontrolu a veterinárny dozor v prvovýrobe mlieka na území regiónu. V rozsahu svojej činnosti nariaďuje opatrenia a  vypracúva  rozhodnutia o uložení opatrení v správnom konaní. V rozsahu svojej činnosti ukladá blokové pokuty a vypracováva rozhodnutia na ukladanie pokút v správnom  a priestupkovom konaní. V rozsahu svojej činnosti navrhuje prejednanie a prejednáva priestupky. V rozsahu svojej činnosti vybavuje podania.
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Prax: nevyžaduje sa
 • Nástup: možný ihneď

Funkcia: hlavný radca – úradný veterinárny lekár | Organizačný útvar: Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu

 • Voľné štátnozamestnanecké miesto
 • Organizačný útvar: Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
 • Funkcia: hlavný radca – úradný veterinárny lekár
 • Druh štátnej služby: zastupovanie počas RD s blízkym výhľadom stálej štátnej služby
 • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno, Štúrova 5, 945 01 Komárno
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
 • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení hygieny potravín živočíšneho pôvodu, vykonáva úradné kontroly prvotných produktov a potravín na území regiónu podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Vykonáva kontrolu pri výmenách živočíšnych produktov v mieste určenia. Vykonáva veterinárnu kontrolu v prevádzkarňach na výrobu mliečnych výrobkov podľa poverenia. Vykonáva veterinárnu kontrolu a veterinárny dozor v prvovýrobe ovčieho a kozieho mlieka a pri výrobe mliečnych výrobkov z ovčieho a kozieho mlieka podľa poverenia. Vykonáva veterinárnu kontrolu a veterinárny dozor v prvovýrobe mlieka na území regiónu. V rozsahu svojej činnosti nariaďuje opatrenia a  vypracúva  rozhodnutia o uložení opatrení v správnom konaní. V rozsahu svojej činnosti ukladá blokové pokuty a vypracováva rozhodnutia na ukladanie pokút v správnom  a priestupkovom konaní. V rozsahu svojej činnosti navrhuje prejednanie a prejednáva priestupky. V rozsahu svojej činnosti vybavuje podania.
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Prax: nevyžaduje sa
 • Nástup: možný ihneď

Funkcia: hlavný radca – úradný veterinárny lekár | Organizačný útvar: Oddelenie zdravia zvierat a ochrany zvierat

 • Voľné štátnozamestnanecké miesto
 • Organizačný útvar: Oddelenie zdravia zvierat a ochrany zvierat
 • Funkcia: hlavný radca – úradný veterinárny lekár
 • Druh štátnej služby: stála štátna služba
 • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno, Štúrova 5, 945 01 Komárno
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
 • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení zdravia zvierat, vykonáva kontrolu v zmysle  zákona č. 39/2007 Z.z. NR SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.   Kontrolná a inšpekčná činnosť, ako aj prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy. Tvorba právnych predpisov podľa splnomocnení ustanovených zákonom. Vykonáva veterinárny dozor pri premiestňovaní zvierat v regióne. Vykonáva monitoring určitých látok a ich rezíduí vo zvieratách, z ktorých  pochádzajú živočíšne produkty, v ich krmivách a napájacej vode, ako aj produktoch živočíšneho pôvodu. Prejednáva priestupky, ukladá pokuty a opatrenia na základe skutočnosti zistených pri výkone svojej pôsobnosti.  Nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočnosti zistených pri výkone svojej pôsobnosti, alebo pri podozrení z vážneho, alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat, alebo zdravia ľudí produktmi živočíšneho pôvodu, krmivami, alebo živočíšnymi vedľajšími produktmi, alebo pri ohrození bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu. Povoľuje činnosti prevádzkarne  a zariadenia, ak  a) nejde o obchod s členskými štátmi a vývoz do tretích krajín, b) ide o uvádzanie zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov výlučne na domáci trh. Vykonáva zber základných údajov, vyhodnotenie výsledkov, zabezpečuje ich prenos a hlásenie podľa pokynov ŠVPS SR. Spolupracuje s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva a s ostatnými štátnymi organizáciami. Vykonáva kontrolu zdravia  a ochrany zvierat aj vtedy, ak nejde o ich uvádzanie na trh
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC,
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Prax: nevyžaduje sa
 • Nástup: možný ihneď

Žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu:

 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno, Štúrova 5, 945 01 Komárno
 • MVDr. Oskár Slivka
 • Tel.: +421 905 413 189

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.