Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobode informácií

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), ako povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z.z.“), zodpovedá za prijímanie, evidovanie, vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácie a sprístupňovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z..

Žiadosti o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. ŠVPS SR prijíma len týmito technicky vykonateľnými spôsobmi:

 • a) osobne
 • b) telefonicky
 • c) písomne
 • d) faxom
 • e) elektronickou poštou (e-mail), prednostne na informacie@svps.sk
 • f) prostredníctvom elektronickej podateľne – portálu: www.slovensko.sk

Povinné náležitosti žiadosti o informácie sú v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z, nasledovné:

 • a) ktorej povinnej osobe je určená (resp. komu je žiadosť určená),
 • b) meno a priezvisko fyzickej osoby (žiadateľa)
 • c) názov alebo obchodné meno právnickej osoby (žiadateľa),
 • d) adresa pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
 • e) ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • f) aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

V prípade, ak žiadosť o informácie neobsahuje všetky povinné náležitosti (je neúplná) ŠVPS SR bezodkladne, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti, vyzve žiadateľa, aby v lehote siedmich dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak žiadateľ napriek výzve ŠVPS SR žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, ŠVPS SR žiadosť odloží (ad acta) bez odpovede.

Ak ŠVPS SR nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Ak žiadateľ požaduje sprístupniť informácie, ktoré už boli zverejnené, ŠVPS SR môže bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií, žiadateľovi oznámiť údaje odkazom na už zverejnené informácie, ktoré mu umožnia ich vyhľadanie a získanie.

Žiadosť o sprístupnenie informácií ŠVPS SR vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak. Zo závažných dôvodov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. môže ŠVPS SR predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.

Ak ŠVPS SR žiadosti vyhovie v plnom rozsahu (informácie žiadateľovi sprístupní v požadovanom rozsahu, požadovaným spôsobom podľa § 16 zákona č. 211/2000 Z.z. a v zákonom stanovenej lehote), žiadateľ proti takému rozhodnutiu nemôže podať opravný prostriedok.

Ak ŠVPS SR žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, ŠVPS SR v zákonom stanovenej lehote (do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti) vydá písomné rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť požadovanú informáciu (rozhodnutie o nesprístupnení informácií/časti informácií) s náležitým odôvodnením. Rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť požadovanú informáciu (rozhodnutie o nesprístupnení informácií) sa zasiela žiadateľovi s doručenkou do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu ŠVPS SR o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva ŠVPS SR, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu ŠVPS SR, rozhoduje nadriadený orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako odvolací orgán). Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania ŠVPS SR. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

ŠVPS SR nie je povinná na základe žiadosti o sprístupnenie informácií vytvárať prehľady informácií, tabuľky alebo databázy, ktoré v momente podania žiadosti o informácie nemá k dispozícii, a tiež nie je povinná usporadúvať dostupné informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom v žiadosti o informácie, pokiaľ ich v momente podania žiadosti podľa takýchto kritérií sama neeviduje.

ŠVPS SR neposkytuje na základe žiadosti o sprístupnenie informácií právne rady, nespracováva analýzy, referáty ani neposkytuje právne stanoviská. V prípade žiadosti o sprístupnenie informácií, z obsahu ktorej vyplýva, že žiadateľ žiada o poskytnutie právnej rady (prípadne stanoviska alebo analýzy), vydá ŠVPS SR rozhodnutie o nesprístupnení informácie z dôvodu, že ide o informáciu nad rámec § 3 zákona o slobode informácií.

ŠVPS SR, v súlade s § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, zverejňuje sadzobník úhrad materiálnych nákladov na sprístupnenie informácií.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.