Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potraviny

aktualizované dňa 17.8.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Rapid alert system - Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Súčasný právny základ systému je upravený Nariadením Európskej komisie č.178/2002, ktoré stanovuje hlavné princípy a požiadavky potravinového práva, ustanovuje európsky Úrad pre bezpečnosť potravín a procedúry v oblasti bezpečnosti potravín (Office Journal č. L31 z 1.2.2002). Cieľom rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) je pomocou efektívneho nástroja poskytovať kontrolným orgánom výmenu informácií o vykonaných opatreniach, v rámci zaistenia bezpečnosti potravín. Členom siete napomáha to, že informácia je zadelená do skupín na Výstražné oznámenia, Informačné oznámenia a Oznámenia z hraníc. Komisia uverejňuje týždenný prehľad výstražných a informačných oznámení... Viac informácii >>

 


Úradná kontrola potravín, správy z kontroly

Pravidelná mesačná informácia o výsledkoch úradnej kontroly potravín, výsledky činnosti odboru organizácie trhu, kontrola čerstvého ovocia a zeleniny, výsledky kontrol ad hoc, cielených kontrol, národné správy...

Informácie pre spotrebiteľov

Označovanie potravín podľa právnych predpisov EU, ako správne čítať označenie výrobku, prídavné potravinárske látky ("E" kódy), ochrana spotrebiteľa,  biopotraviny, znížená sadzba DPH...Viac informácii >>

Prídavné látky v potravinách, mikrobiálna a chemická kontaminácia potravín

Mikrobiálna a chemická kontaminácia potravín (Aflatoxíny v potravinách, Histamín, Listeria monocytogenes, PAU - polycyklické aromatické uhľovodíky, Rezíduá pesticídov v potravinách, Salmonela, Stafylococcus aureus, Trichinely a trichinelóza ...), biopotraviny...Viac informácii >>

Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov

Informácie o povinnostiach prevádzkovateľov potravinárskych podnikov

Zoznamy schválených potravinárskych prevádzkarní

Zoznamy prevádzkarní, činností, fariem a pod. sú vedené podľa zákona č. 39/2007 Z.z., zoznamy prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení. Viac informácii >>


Informácie pre dovozcov, vývozcov , obchodníkov s členskými štátmi EU, prepravcov

Informácie pre dovozcov, vývozcov , obchodníkov s členskými štátmi EU, prepravcov.

Posúdenie zhody / Certifikácia výrobku

Certifikácia výrobku je spôsob poskytovania ubezpečenia, že výrobok je v zhode so stanovenými normami alebo s inými normatívnymi dokumentmi. Túto službu poskytuje akreditovaný certifikačný orgán pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky pri ŠVPS SR, ktorý je oprávnený vykonávať certifikáciu výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ŠVPS SR certifikáciu/posudzovanie zhody potravinových výrobkov poskytuje t.č. iba u potravinárskych výrobkov, liehovín a vín, ktoré sú predmetom žiadosti na zápis do Registrov EÚ ako „chránené zemepisné označenie“, „chránené označenie pôvodu“ alebo „zaručene tradičná špecialita“. Viac informácii >>