Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Od 1. júla 2012 prísnejšie pravidlá na údaje o mrazených potravinách živočíšneho pôvodu a na vysledovateľnosť potravín živočíšneho pôvodu - upozornenie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov na uplatňovanie novej legislatívy

Od 1. Júla 2012 sa uplatňujú dve nové nariadenia Európskej komisie, ktoré sa týkajú požiadaviek na hygienu a bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu. Ide o
 
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 16/2012 z 11. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 853/2004, pokiaľ ide o požiadavky na mrazené potraviny živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu; nariadenie upravuje, aké údaje musia byť k dispozícii odberateľovi mrazených potravín živočíšneho pôvodu (predtým, ako musia byť označené podľa príslušných požiadaviek na označovanie pre konečného spotrebiteľa alebo predtým , ako sa použijú na spracovanie). Ide o tieto údaje: dátum výroby, dátum zmrazenia, ak sa líši od dátumu výroby( dátumom výroby je dátum zabitia, usmrtenia, zberu alebo ulovenia, spracovania, pokrájania, pomletia alebo prípravy). Tieto údaje musia byť jasne a jednoznačne k dispozícii PPP, ktorému sa potraviny dodávajú a na požiadanie aj príslušnému orgánu.
    Nariadenie je vystavené na internete ŠVPS SR v zložke Legislatíva \ Ďalšia legislatíva /V. Hygiena potravín: http://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/nk_16_2012.pdf
     
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (ES) č. 931/2011 z 19. septembra 2011 o požiadavkách na vysledovateľnosť stanovených nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 178/2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu; nariadenie stanovuje pravidlá pre potraviny živočíšneho pôvodu, čo má pomôcť pri odstraňovaní nebezpečných potravín z trhu a tým k ochrane spotrebiteľa, pretože pri potravinových krízach v minulosti nebola evidencia vždy dostatočná, aby bolo možné úplne vysledovať podozrivé potraviny. Konkrétne je od 1. júla 2012 nad rámec informácií, ktoré sa už vyžadujú potrebné poskytovať odberateľom potravín živočíšneho pôvodu a na požiadanie príslušnému orgánu tieto údaje: presný opis potraviny, objem/množstvo, názov a adresu PPP, ktorý potravinu odoslal, názov a adresu odosielateľa- vlastníka, ak sa líši od PPP, ktorý potravinu odoslal, názov a adresu PPP, ktorému sa potravina odosiela, údaje o dávke, šarži, prípadne zásielke a dátum odoslania.
    Nariadenie je vystavené na internete ŠVPS SR v zložke Legislatíva \ Ďalšia legislatíva /V. Hygiena potravín: http://www.svssr.sk/dokumenty/legislativa/931_2011.pdf