Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Požiadavky na mrazené potraviny živočíšneho pôvodu - Nariadenie Komisie (EÚ) č.16/2012

Európska komisia zverejnila 12.1.2012 v Úradnom vestníku EÚ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 16/2012 z 11. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.853/ 2004 ,pokiaľ ide o požiadavky na mrazené potraviny živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. júla 2012.


Úvod

Nariadenie (ES) č. 853/2004 ustanovilo pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov (PPP) osobitné predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu. V roku 2005/2006 sa vyskytli určité problémy pri skladovaní potravín živočíšneho pôvodu (podozrenie na podvody pri skladovaní mrazených kurčiat). Európska komisia zahájila v rámci členských štátov prieskum mraziarenských skladov, ktorým sa zistili medzery vo vysledovateľnosti, ktoré by mohli umožňovať potenciálne podvodné činnosti. Na základe úradných kontrol sa taktiež ukázalo, že je potrebné ustanoviť podrobnejšie požiadavky, pokiaľ ide o výrobu potravín živočíšneho pôvodu a ich zmrazovanie vo fázach, ktoré predchádzajú dodávaniu týchto potravín v nezmenenom stave konečnému spotrebiteľovi ( tzn. predtým, ako sú ako spotrebiteľsky balené a/alebo označované podľa Smernice 2000/13/ES - v SR prevzatá ako vyhláška MPRV SR č.127/2012 Z. z. o označovaní potravín). Keby sa uvádzal dátum ich počiatočného zmrazenia, PPP by mohli lepšie posúdiť, či sú vhodné na ľudskú spotrebu. Nové nariadenie mení a dopĺňa prílohu II k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a upravuje požiadavky na údaje o dátume výroby a dátume zmrazenia potravín živočíšneho pôvodu a na ich poskytovanie dodávateľmi. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby PPP, ktorí spadajú pod predmet úpravy nariadenia (ES) č. 853/2004 poskytovali, uchovávali a dávali k dispozícii podrobnejšie informácie o dátumoch výroby a dátumoch zmrazenia potravín živočíšneho pôvodu na každom stupni produkcie a skladovania pred stupňom, v ktorom sú tieto potraviny označené pre konečného spotrebiteľa podľa smernice 2000/13/ES. Zlepšenie vedenia záznamov má zvýšiť transparentnosť pre PPP v celom reťazci a pomôcť pri úradných kontrolách skladov, odraďovať od podvodov a zlepšiť dôveru spotrebiteľov, ako aj chrániť PPP pred zbytočným poškodením dobrej povesti.


 Nariadenie (EÚ) č. 16/2012 sa vzťahuje na :

 • všetky mrazené potraviny živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 853/2004 až do fázy, v ktorej sa označia v súlade so smernicou 2000/13/ES (vyhláškou č. 127/ 2012 Z. z. o označovaní potravín) alebo sa použijú na ďalšie spracovanie,
 • prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, na ktorých sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 853/2004, ktorí potraviny živočíšneho pôvodu na zmrazovanie a zmrazené potraviny dodávajú (dodávatelia) a na PPP, ktorým sa mrazené potraviny živočíšneho pôvodu dodávajú (odberatelia); pôjde o výrobcov - prevádzkovateľov schválených prevádzkarní, ako aj veľkoobchod, skladovateľov a sprostredkovateľov.


 Nariadenie (EÚ) č. 16/2012 sa neuplatňuje na :

 • zmrazené potraviny nie živočíšneho pôvodu,
 • zmrazené potraviny obsahujúce výrobky rastlinného pôvodu, ako aj spracované výrobky živočíšneho pôvodu (tzv. zložené výrobky podľa článku 1 druhého odseku nariadenia (ES) č. 853/2004),
 • zmrazené potraviny živočíšneho pôvodu označené podľa vyhlášky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín,
 • spracované potraviny živočíšneho vyrobené zo zmrazených surovín, ak neboli po spracovaní znovu zmrazené.


 Účinky nariadenia (EÚ) č. 16/ 2012 :

  Predpis ustanovuje, že až do fázy (stupňa), pokým nie sú potraviny

 •  označené v súlade so Smernicou EP a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Ú. v. ES L 109, 6.5. 2000) v platnom znení / prevzatá do právneho poriadku Slovenskej republiky vyhláškou MPRV č. 127/2012 o označovaní potravín/

  alebo
 • použité na ďalšie spracovanie musia PPP zabezpečiť, aby v prípade mrazených potravín živočíšneho pôvodu /vrátane hlbokozmrazených potravín živočíšneho pôvodu/ mal prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorému sa potraviny dodávajú, k dispozícii určité špecifické informácie.
 • Zodpovednosť za poskytnutie údajov spočíva na PPP, ktorý potraviny dodáva.
 • Pokiaľ ide o formát/formu poskytovania týchto informácií, nariadenie umožňuje (určitú) flexibilitu. Informácie nemusia byť nutne v „papierovej“ forme, ale môžu byť elektronické. V tomto prípade môžu byť zaslané aj vopred /pred príchodom zmrazených potravín PPP, ktorému sa tieto potraviny dodávajú/.
 • Dodávateľ mrazených potravín si môže zvoliť vhodnú formu (formát) údajov pre prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorému sa zmrazené potraviny živočíšneho pôvodu dodávajú. Podľa nariadenia je však podmienkou, aby ich mal prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorému sa tieto potraviny dodávajú „jasne a jednoznačne k dispozícii“ a „bude si ich môcť vyhľadať“. To znamená, že odberateľ zásielky musí mať vždy prístup k príslušným údajom o mrazených potravinách živočíšneho pôvodu a môže si tak splniť právne požiadavky voči príslušnému orgánu a dať mu na požiadanie tieto údaje k dispozícii.
 • Povinnosťou prevádzkovateľov potravinárskych podnikov je zabezpečiť, aby prevádzkovateľovi, ktorému sa potraviny dodávajú a na požiadanie aj príslušnému orgánu, boli k dispozícii tieto údaje:
  1. dátum výroby a
  2. dátum zmrazenia, ak sa líši od dátumu výroby.
 • Na účely oddielu IV prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004 je „dátum výroby“
  1. dátumom zabitia, ak ide o jatočné telá, polovice alebo štvrte,
  2. dátum usmrtenia v prípade tiel voľne žijúcej zveri,
  3. dátum výlovu alebo ulovenia, ak ide o produkty rybolovu,
  4. dátum spracovania, rozrábania, pokrájania, pomletia alebo prípravy, ak ide o akékoľvek iné potraviny živočíšneho pôvodu.
 • Ak sa potraviny vyrábajú zo šarže surovín s rôznymi dátumami výroby a zmrazenia, musia sa poskytnúť najstaršie dátumy výroby a /alebo zmrazenia.
 • Uplatňovanie nariadenia - je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Uplatňuje sa na všetky príslušné potraviny živočíšneho pôvodu s dátumom výroby a zmrazenia od 1. júla 2012.

Európska Komisia – DG SANCO predložila príklady implementácie oddielu IV prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004 ( zavedenia nariadenia (EÚ) č. 16 / 2012), ktorého preklad je v nasledujúcej tabuľke:

Príklady implementácie Oddielu IV Prílohy II nariadenia (ES) č.853/2004 [ oddiel zavedený nariadením (EÚ) č.16/2012]

 Účelom týchto príkladov je zaručiť harmonizované uplatňovanie tohto nariadenia v EÚ a spoločná pozícia, pokiaľ ide o dovoz z tretích krajín.

 • V hygienických nariadeniach neexistuje definícia „mrazených potravín“. Zámerom nariadenia zjavne bolo pokryť všetky mrazené potraviny (živočíšneho pôvodu) a nesústreďovať sa len na určité mrazené potraviny, ako sú hlboko zmrazené potraviny definované v smernici 89/108/EHS.

 • Definície v nariadení (ES) č. 852/2004 sa uplatňujú na požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 (pozri článok 2 ods. 2 ). Preto sa uplatňuje definícia „spracovanie“ [článok 2 písm. m)] podľa nariadenia (ES) č. 852/2004: „akákoľvek činnosť, ktorá podstatne mení pôvodný produkt, vrátane ohrevu, údenia, nakladania, zretia, sušenia, marinovania, extrakcie, extrudovania alebo kombinácie týchto procesov“. Ak je produkt podrobený len iným činnostiam, ako je delenie, rozkúskovanie, oddelenie, nakrájanie na plátky, vykostenie, jemné rozomletie, zbavenie kože, mletie, narezanie, očistenie, orezanie, lúpanie, drvenie, chladenie, mrazenie, hlboké zmrazenie alebo rozmrazenie, nevykonalo sa žiadne spracovanie. Ak nastane spracovanie, začína nový cyklus, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa poskytujú.

 • „ďalšie spracovanie“ mrazených potravín živočíšneho pôvodu. Účelom bolo, že ak je potravina rozmrazená a spracovaná (napr. údená) informácie o mrazenej potravine už ďalšiemu PPP nemusia byť k dispozícii. Oddiel IV sa už ďalej neuplatňuje na takéto spracované potraviny. Ak je táto spracovaná potravina opäť zmrazená, a nie je označená pre konečného spotrebiteľa a je zaslaná ďalšiemu PPP, spadá do predmetu oddielu IV, takže dátum výroby a zmrazenia musia byť pre túto novú zmrazenú potravinu k dispozícii podľa tohto oddielu („nový cyklus“).

 • Ustanovenia sa uplatňujú od 1. júla 2012 na potraviny živočíšneho pôvodu s dátumom výroby a zmrazenia 1. júl 2012 alebo neskôr.


 • Príklady (ak nie je vyslovene uvedené inak, príklady sa týkajú oddielu IV prílohy II nariadenia (ES) č.852/2004)

  Potravina živočíšneho pôvodu Dátum výroby Dátum zmrazenia
  Zmrazená zverina z voľne žijúcej zveri (nezmrazená pred rozrábaním) Dátum rozrábania (bod 1 písm.d), pretože to už nie sú „telá zveri“ Dátum zmrazenia zveriny z voľne žijúcej zveri
  Zmrazené rybie filety (žiadne zmrazenie pred filetovaním) Dátum výlovu a ulovenia (bod 1 písm. c).rybie filety sú produktmi rybolovu Dátum zmrazenia filiet
  Zmrazené telá hydiny, individuálne balené a označené pre konečného spotrebiteľa, ktoré sú určené pre sprostredkovateľa Ustanovenia oddielu IV sa už neuplatňujú, pretože potravina je označená podľa smernice 2000/13/ES
  Zmrazené telá hydiny, nie  individuálne balené, v prepravkách (boxoch) sprevádzané obchodným dokladom uvedeným v článku 13 (1) písm. b) Smernice 2000/13, určené pre sprostredkovateľa

  Dátum zabitia

  Označovanie nepredstavuje sprievodný obchodný doklad, ktorý nie je viditeľný pre spotrebiteľa
  Dátum zmrazenia tiel
  Ryby zmrazené, rozmrazené, filetované a znovu  zmrazené

  Zmrazené ryby: dátum výlovu alebo ulovenia

  Zmrazené filety: dátum výlovu alebo ulovenia (filetovanie nie je zahrnuté do spracovania: žiaden nový cyklus)

  Zmrazené ryby: dátum zmrazenia ryby

  Zmrazené filety: dátum zmrazenia ryby (filetovanie nie je spracovanie)
  Ryby zmrazené, rozmrazené, údené a  znovu zmrazené Údená ryba: dátum  výlovu alebo ulovenia (je to stále produkt rybolovu) Dátum zmrazenia po vyúdení (údenie je spracovanie: nový cyklus)
  Štvrte  zmrazené, rozmrazené, vykostené, rozrobené a mäso znovu zmrazené

  Zmrazené štvrte: dátum zabitia

  Zmrazené mäso: dátum rozrobenia (bod 1 písm. d)

  Zmrazená štvrť: dátum zmrazenia štvrte

  Zmrazené mäso: dátum zmrazenia štvrte (žiadne ďalšie spracovanie, žiaden nový cyklus)