Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Predaj potravín prostredníctvom predaja na diaľku

Potraviny \ Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní
aktualizované dňa 16.6.2021
Legislatíva
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (ďalej len „nariadenie (ES) č. 178/2002“).
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie (EÚ) č. 2017/625).
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (ďalej len “nariadenie (EÚ) č. 1169/2011“).
  • Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 1337/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, pokiaľ ide o uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu pre čerstvé, chladené a mrazené mäso z ošípaných, oviec, kôz a hydiny (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1337/2013“).
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1924/2006“).
  • Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“).
  • Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

S účinnosťou od 13.06.2014 majú povinnosti predávajúceho aj osoby, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku konajú bez oprávnenia na podnikanie. Uvedené ustanovenie je možné aplikovať aj na prípady, keď spotrebiteľ zakúpil tovar (resp. službu) prostredníctvom sociálnych sietí.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že ŠVPS SR je v rámci svojich kompetencií oprávnená kontrolovať dodržiavanie uvedených povinností výlučne na vnútornom trhu (na území SR). Podanie, smerujúce voči predávajúcemu je preto potrebné doplniť o identifikačné údaje predávajúceho (meno, priezvisko, kontaktná adresa, resp. názov, sídlo atď.). Bez toho, aby spotrebiteľ doložil identifikačné údaje nie je možné podanie preveriť.

V prípade nedostatočných identifikačných údajov nebude ŠVPS SR vo veci ďalej konať. Spotrebiteľ sa však môže obrátiť na policajné orgány (napr. nedodanie uhradeného tovaru), ktoré v rámci svojich zákonných kompetencií riešia podozrenia, týkajúce sa spáchania trestného činu, resp. priestupku. Preto by si mal spotrebiteľ ešte pred tým než zareaguje na lákavú ponuku, preveriť obsah webovej stránky – najmä identifikačné údaje predávajúceho, telefónny kontakt, IČO a obchodné podmienky. Webová stránka, na ktorej absentujú uvedené údaje, vyžaduje výlučne platbu vopred a navyše jedinou možnosťou komunikácie je „kontaktný formulár“, nie je dôveryhodná!

Mnohí ľudia sa domnievajú, že informačné povinnosti sa týkajú len podnikateľov. Avšak rovnaké informačné povinnosti majú aj tí, ktorí predávajú tovar na internete bez živnosti či bez sro-čky. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku 102/2014 hovorí, že:
“Povinnosti predávajúceho majú aj osoby, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho konajú bez oprávnenia na podnikanie.

To znamená, že ak na webstránke, na sociálnych sieťach alebo na inzertnom portáli ponúkate na predaj potraviny bez toho, aby ste mali živnosť, máte rovnaké povinnosti ako podnikatelia.

Čo je umiestňovanie na trh a kedy ide o internetového predajcu:

V zmysle článku 3 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) 178/2002 umiestnenie na trh znamená skladovanie, uchovávanie potravín alebo krmív na účely predaja, vrátane ponúkania na predaj alebo akúkoľvek inú formu prevodu, či už bezplatnú alebo nie a predaj, distribúciu a iné formy prevodu samy o sebe. Pri otázke kedy a či ide o internetového predajcu hovorí §2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa: ,,Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.“ V zmysle § 6 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“):

,, Každý prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise,1) oznámi podľa osobitného predpisu2) príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a d)] každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise,1) oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne alebo jej uzatvorenie.

Pri predaji potravín cez sociálne siete akou je Facebook, musí predávajúci dodržať všetky povinnosti, ktoré určuje legislatíva pri predaji na diaľku. Pred odoslaním objednávky (v prípade predaja tovaru cez Facebook pred odoslaním správy s objednávkou napríklad cez Messenger alebo e-mailom) musí mať predávajúci zverejnené všetky povinné informácie v zmysle osobitného predpisu3), a v prípade ponúkaných potravín musia byť zobrazené povinné informácie o ponúkanej potravine zmysle osobitného predpisu4) V zmysle článku 2 (u) nariadenia Komisie (EÚ) 1169/2011 prostriedky komunikácie na diaľku sú akékoľvek prostriedky, ktoré možno bez súčasnej fyzickej prítomnosti dodávateľa a spotrebiteľa použiť s cieľom uzavretia zmluvy medzi týmito stranami.

Povinné údaje, ktoré musia byť zobrazené pri ponúkanom produkte sú:

• názov potraviny
• zoznam zložiek
• akúkoľvek zložku alebo technologickú pomocnú látku alebo akúkoľvek zložku alebo technologickú pomocnú látku odvodenú z látky alebo výrobku, ktorá spôsobuje alergie alebo neznášanlivosť a ktorá sa používa pri výrobe alebo príprave potraviny, pričom sa nachádza aj v konečnom výrobku, aj keď v pozmenenom stave
• množstvo určitých zložiek alebo kategórií zložiek
• netto množstvo potraviny
• dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby; (nie je povinný!)
• všetky osobitné podmienky skladovania a/alebo podmienky použitia
• meno alebo obchodné meno a adresu prevádzkovateľa potravinárskeho podniku
• krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu
• návod na použitie, ak by bez poskytnutia takéhoto návodu bolo ťažké potravinu správne použiť
• ak ide o nápoje obsahujúce viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu, skutočný obsah alkoholu v objemových percentách
• výživové údaje
Povinnosť zverejniť potrebné informácie sa vzťahuje na všetky prípady, keď sa predáva - potravina „na diaľku“ cez klasický e-shop, cez objednávkový formulár na webstránke, e-mailom alebo prostredníctvom ponuky na sociálnej sieti ak sú splnené náležitosti §2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

V prípade predaja na diaľku, ak sa jedná o predaj malých množstiev prvotných produktov, tieto musia v zmysle §2 Nariadenia vlády č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam, pochádzať z vlastnej produkcie, chovu, výlovu, farmy alebo činnosti prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie činností ustanovených týmto nariadením vlády osobitne zaregistrovaný,5) a možno ich dodávať len priamo konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni podľa odsekov 2 a 3.

Miestnou maloobchodnou prevádzkarňou vhodne vybavená maloobchodná predajňa potravín, vhodne vybavené trhové miesto6) alebo maloobchodné zariadenie spoločného stravovania7) okrem supermarketov, distribučných centier, veľkoobchodných predajní a distribučných koncoviek, podomového, zásielkového, internetového alebo iného sprostredkovateľského predaja, v ktorej sa manipuluje s potravinami, ktoré sa skladujú v mieste ich predaja alebo dodávky konečnému spotrebiteľovi alebo ich spracúva a pripravuje a podáva z nich pokrmy konečnému spotrebiteľovi.

Malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu, ktorými sú produkty akvakultúry (ďalej len „ryby“), surové mlieko, vajcia a včelí med, možno dodávať len miestnej maloobchodnej prevádzkarni okrem stánkov a stanov na krátkodobý predaj potravín, pojazdných predajných vozidiel na ambulantný predaj podľa osobitných predpisov,8) ktorá je vzdialená najviac dve hodiny cesty, za dodržania hygienických podmienok prepravy od územného obvodu kraja, v ktorom má sídlo príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa, ktorá zaregistrovala9) prvovýrobcu.

Miestna maloobchodná prevádzkareň nesmie ďalej dodávať malé množstvá prvotných produktov iným prevádzkarňam ani ich umiestňovať na trh inou formou, ako je priamy predaj konečnému spotrebiteľovi alebo podávanie pokrmov z nich pripravených konečnému spotrebiteľovi na mieste v maloobchodnej prevádzkarni.
Konečný spotrebiteľ môže takto nakúpené potraviny použiť len na domácu spotrebu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že malé množstvá prvotných produktov nie je možné predávať formou internetového predaja na diaľku.

1) § 39 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
2) Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
3) §3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4) Čl.9 nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004
5) § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
6) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 524/2005 Z. z.
7) § 26 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8) § 14 písm. b) až d) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (oznámenie č. 4/2008 Z. z.).
9) § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.