Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Potraviny \ Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní
aktualizované dňa 1.6.2022

Registrácia prevádzkarní tabakových výrobkov podľa § 3 zákona 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch

Registráciu prevádzkarne tabakových výrobkov, vykoná výrobca, ktorý vyrába tabakové výrobky alebo ním ustanovený zodpovedný zástupca absolvoval vysokoškolské vzdelanie v potravinárskom odbore alebo stredné odborné vzdelanie v potravinárskom odbore, alebo má uznané obdobné vzdelanie a má najmenej dvojročnú prax v odbore výroby tabakových výrobkov.

Splnenie podmienok preukazuje výrobca dokladom o vzdelaní a dokladom o trvaní praxe Živnostenský úrad do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení zašle Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zoznam vydaných, pozastavených, zaniknutých a zrušených oprávnení na výrobu tabakových výrobkov.

Výrobca, dovozca alebo distribútor tabakových výrobkov (ďalej len „prevádzkovateľ“) je povinný pred začatím činnosti oznámiť na účely registrácie príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prevádzkareň, v ktorej vykonáva činnosť na ktoromkoľvek stupni výroby tabakových výrobkov alebo ich uvádzania na trh (ďalej len „prevádzkareň“). Prevádzkovateľ oznámi príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe

  • svoje identifikačné údaje, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno, priezvisko a identifikačné číslo osoby, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo osoby,
  • identifikačné údaje o prevádzkarni,
  • zmenu činnosti prevádzkarne,
  • uzatvorenie prevádzky.

Prevádzkovateľ, ktorý uvádza tabakové výrobky na trh, je povinný bezodkladne vyradiť z trhu tabakové výrobky, ktoré sú balené do obalov a obalových materiálov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám zákona, sú neúplne označené alebo nesprávne označené, nespĺňajú požiadavky na kvalitu, sú falšované, sú poškodené, deformované alebo znečistené. Neuvedie na trh tabak na orálne použitie.

Ten, kto balí tabakové výrobky pri ich výrobe alebo ich uvádzaní na trh, je povinný používať len také obaly a obalové materiály, ktoré pri obvyklom spôsobe manipulovania s tabakovými výrobkami nepriaznivo neovplyvňujú ich kvalitu, chránia ich pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi a vylúčia zámenu tabakového výrobku za iný výrobok.

Ten, kto vyrába tabakové výrobky alebo ich uvádza na trh, je povinný ich označiť na každom spotrebiteľskom balení, okrem údajov podľa osobitného predpisu,(zákon 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajmi o:

  • obchodnom názve, pod ktorým sa tabakový výrobok predáva,
  • obchodnom mene a sídle výrobcu, distribútora, predávajúceho alebo dovozcu,
  • množstve,
  • pôvode tabakového výrobku,
  • identifikácii dávky.
Oznámenie o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh (vzor) (formát PDF veľkosť 554kB).