Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Predaj malého množstva prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu

A predaj malého množstva prvotných produktov

 1.  Pri dodávaní malého množstva prvotných produktov ich výrobcom musí byť zachovaná ich bezpečnosť, kvalita a výživová hodnota.
 2. Za malé množstvo prvotného produktu možno považovať množstvo, ktoré dodáva výrobca počas sezóny priamo dodáva do predajní potravín alebo na trhové miesta na území Slovenskej republiky, ak ide o
komoditamnožstvo do kg
zrno obilnín, z každého druhu500
zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov láskavca,500
suché strukoviny500
olejniny, napríklad semená maku, slnečnice, tekvice a ľanu500
konzumné zemiaky2000
hlúbovú zeleninu2000
plodovú zeleninu, z každého druhu500
koreňovú zeleninu, z každého druhu500
cibuľovú zeleninu200
strukovú zeleninu300
listovú zeleninu150
jadrové ovocie2000
kôstkové ovocie1000
bobuľové ovocie, vrátane stolového alebo muštového hrozna na priamy konzum250
škrupinové ovocie nelúpané700
byliny50
pestované huby50

Výrobca malého množstva potravín vedie evidenciu o:

 1. druhu a množstve vyrobeného malého množstva potravín,
 2. druhu a množstve dodávaného malého množstva potravín,
 3. mieste predajcu s uvedením jeho presnej adresy.

B predaj/dodávanie malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni

 1. Malým množstvom spracovaných produktov rastlinného pôvodu je množstvo, ktoré prvovýrobca vyrába vo svojom súkromnom hospodárstve a priamo predáva konečnému spotrebiteľovi alebo dodáva miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje konečného spotrebiteľa, ak ide ročne o
komoditamnožstvo do
spracované ovocie1250najmä lekvár, džem, kompót
spracovanú zeleninu1250najmä nakladanú zeleninu, sterilizovanú zeleninu
kvasenú kapustu500hmotnosti suroviny
pestované konzervované huby50hmotnosti suroviny
pestované sušené huby50hmotnosti suroviny
sirupy, ovocné šťavy a zeleninové šťavy1250hmotnosti suroviny
sušené kuchynské byliny50hmotnosti suroviny
spracované produkty z obilia a zemiakov400hmotnosti suroviny, najmä lokše, pagáče, cestoviny,
pochutiny na báze spracovaného ovocia a zeleniny100hmotnosti hotového výrobku, najmä sušené ochutené semená olejnín, ovocné čaje a ovocné octy do 200l.
 1. Výrobcom malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu je ten, kto spracúva produkty z vlastnej pestovateľskej činnosti, vyrába z nich produkty uvedené v odseku 1 a je na tento účel zaregistrovaný na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
 2. Výrobca malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu je povinný používať len také suroviny, ktoré zodpovedajú požiadavkám bezpečnosti potravín
 3. Výrobca malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu
  1. zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu spracovaných produktov,
  2. musí byť zdravotne spôsobilý; zdravotnú spôsobilosť preukazuje potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti,
  3. vedie evidenciu o dátume, druhu, množstve, zložení a teplote skladovania vyrobených produktoch rastlinného pôvodu, a to:
   • celkového množstva
   • priamo predaných produktov konečnému spotrebiteľovi alebo na miestnom trhovisku,
   • produktov dodaných do miestnych maloobchodných prevádzkarní vrátane názvov a adries týchto prevádzkarní,
  4. je povinný označiť svoje predajné miesto menom a priezviskom, adresou a registračným číslom,
  5. je povinný produkty označiť údajmi o názve produktu a jeho cene, menom a priezviskom výrobcu, registračným číslom a rokom výroby produktu; na požiadanie podáva ústnu informáciu o ostatných

Viac informácii v Nariadení vlády SR č. 100/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z.z.. Nariadenie vlády SR č. 360/2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.