Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Predaj potravín prostredníctvom predaja na diaľku

Chcem otvoriť e-shop – internetový predaj potravín, aké mám povinnosti?

 1. Vyplňte príslušné tlačivo
  • Oznámenie prevádzkovateľa potravinárskeho podniku o registrácii prevádzkarne/ zmene / ukončení činností v zmysle čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení a v zmysle §6 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 2. Správny poplatok: Registrácia prevádzky podlieha správnemu poplatku.
 3. Doručenie tlačiva: Vyplnené tlačivo odovzdajte na príslušnú (v mieste sídla alebo podnikania) regionálnu veterinárnu a potravinovú správu – osobne, poštou, elektronicky cez slovensko.sk
 4. Vydanie potvrdenia: RVPS prevádzku zaregistruje a vydá potvrdenie o registrácii.
 5. Oznamovanie zmien: Registrovaný prevádzkovateľ potravinárskeho podniku oznámi príslušnej RVPS aj akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne a jej prípadné uzatvorenie.
 6. Dodržiavanie postupov: Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý vyrába potraviny, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh je povinný dodržiavať požiadavky a postupy uvedené v Potravinovom kódexe Slovenskej republiky a v osobitných predpisoch európskej a slovenskej legislatívy

Ak budem mať sklad, podlieha schváleniu priestorov?

Subjekt, ktorý požiada o registráciu internetového predaja potravín a bude mať sklad, má povinnosti aj voči Úradu verejného zdravotníctva, kde musí požiadať o schválenie priestorov do prevádzky podľa zákona č. 355/2007 z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Som fyzická osoba – nepodnikateľ a chcem predávať potraviny cez internet, môžem?

Pri uvádzaní potravín na trh prostredníctvom predaja na diaľku, musí predávajúci dodržať všetky povinnosti, ktoré určuje európska a slovenská legislatíva. Informačné povinnosti majú aj tí, ktorí predávajú tovar na internete ako fyzická osoba – nepodnikateľ. Pri predaji potravín cez web, sociálne siete alebo inzertný portál, má fyzická osoba nepodnikateľ rovnaké povinnosti ako potraviny predávajúci podnikateľ.

„Povinnosti predávajúceho majú aj osoby, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho konajú bez oprávnenia na podnikanie.“

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku §16 zákona č. 102/2014 Z.z.

Pri predaji potravín cez web, sociálne siete alebo inzertný portál, má fyzická osoba nepodnikateľ rovnaké povinnosti ako potraviny predávajúci podnikateľ.

Malé množstvá

V prípade predaja na diaľku, ak sa jedná o predaj malých množstiev prvotných produktov, tieto musia v zmysle §2 Nariadenia vlády č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam, pochádzať z vlastnej produkcie, chovu, výlovu, farmy alebo činnosti prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie činností ustanovených týmto nariadením vlády osobitne zaregistrovaný,1) a možno ich dodávať len priamo konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni podľa odsekov 2 a 3.

Miestnou maloobchodnou prevádzkarňou vhodne vybavená maloobchodná predajňa potravín, vhodne vybavené trhové miesto2) alebo maloobchodné zariadenie spoločného stravovania3) okrem supermarketov, distribučných centier, veľkoobchodných predajní a distribučných koncoviek, podomového, zásielkového, internetového alebo iného sprostredkovateľského predaja, v ktorej sa manipuluje s potravinami, ktoré sa skladujú v mieste ich predaja alebo dodávky konečnému spotrebiteľovi alebo ich spracúva a pripravuje a podáva z nich pokrmy konečnému spotrebiteľovi.

Malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu, ktorými sú produkty akvakultúry (ďalej len „ryby“), surové mlieko, vajcia a včelí med, možno dodávať len miestnej maloobchodnej prevádzkarni okrem stánkov a stanov na krátkodobý predaj potravín, pojazdných predajných vozidiel na ambulantný predaj podľa osobitných predpisov,4) ktorá je vzdialená najviac dve hodiny cesty, za dodržania hygienických podmienok prepravy od územného obvodu kraja, v ktorom má sídlo príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa, ktorá zaregistrovala5) prvovýrobcu.

Miestna maloobchodná prevádzkareň nesmie ďalej dodávať malé množstvá prvotných produktov iným prevádzkarňam ani ich umiestňovať na trh inou formou, ako je priamy predaj konečnému spotrebiteľovi alebo podávanie pokrmov z nich pripravených konečnému spotrebiteľovi na mieste v maloobchodnej prevádzkarni. Konečný spotrebiteľ môže takto nakúpené potraviny použiť len na domácu spotrebu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že malé množstvá prvotných produktov nie je možné predávať formou internetového predaja na diaľku.

Mohlo by vás zaujímať

Čo je umiestňovanie na trh a kedy ide o internetového predajcu

Podľa článku 3 ods. 8 nariadenia č. 178/2002: „umiestnenie na trh znamená skladovanie, uchovávanie potravín alebo krmív na účely predaja, vrátane ponúkania na predaj alebo akúkoľvek inú formu prevodu, či už bezplatnú alebo nie a predaj, distribúciu a iné formy prevodu samy o sebe.“

Podľa §2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa: „Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.“

Podľa článku 2 ods. 2 písmena u) nariadenia č. 1169/2011: „Prostriedky komunikácie na diaľku sú akékoľvek prostriedky, ktoré možno bez súčasnej fyzickej prítomnosti dodávateľa a spotrebiteľa použiť s cieľom uzavretia zmluvy medzi týmito stranami.“

Podľa § 6 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách: ,,Každý prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise6) oznámi podľa osobitného predpisu7) príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a d)] každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie.“ Z hľadiska potravinového práva ten kto predáva potraviny (umiestňuje na trh) prostredníctvom internetu je považovaný za prevádzkovateľa potravinárskeho podniku. Podľa článku 3 ods. 2 a 3 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002.

Odkazy na legislatívu

1) § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. ; § 6 zákona č. 152/1995 Z. z.
2) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z.
3) § 26 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.
4) § 14 písm. b) až d) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL,
5) § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z.

6) § 39 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
7) čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení.

Povinnosti prevádzkovateľa pri predaji potravín prostredníctvom internetu

Uvádzať na trh bezpečné potraviny

Podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa môžu na trh uvádzať len tie potraviny, ktoré sú bezpečné. Podľa článku 17 prevádzkovatelia potravinárskych a krmivárskych podnikov vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie v podnikoch, ktoré riadia, zabezpečia, aby potraviny alebo krmivá spĺňali požiadavky potravinového práva, ktoré sa týkajú ich činností a budú overovať, či sa také požiadavky plnia.

Podmienky skladovania

Zákon o potravinách ukladá predajcom povinnosť skladovať potraviny výlučne za takých podmienok a v takých priestoroch, aby sa zachovala kvalita, bezpečnosť a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu. Ste povinní zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov, musíte vykonávať dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa zákona a viesť si o týchto činnostiach záznamy.Skladované potraviny a zložky treba kontrolovať a ukladať ich tak, aby bola umožnená bezpečná kontrola a manipulácia s nimi. Musíte tiež oddelene skladovať nezlučiteľné druhy výrobkov, ktoré môžu vzájomne ovplyvňovať svoju bezpečnosť a kvalitu. Potraviny musíte uchovávať na základe inštrukcií, ktoré sú na obale potraviny. Ak je teda napríklad určená teplota, pri ktorej majú byť skladované, musíte to dodržať. Rýchlo sa kaziace potraviny treba uchovávať trvale schladené a zmrazené potraviny zas trvale zmrazené (nariadenie (ES) č. 852/2004).

Identifikácia PPP

Podľa § 6 ods. 4 zákona o potravinách každý, kto uvádza na trh potraviny alebo výživové doplnky prostredníctvom predaja na diaľku, je povinný na svojom webovom sídle zverejniť:

 • fyzická osoba – podnikateľ
  • obchodné meno a miesto podnikania
 • právnická osoba
  • identifikačné číslo organizácie
  • obchodné meno a sídlo
 • kontakt
 • telefón, e-mail
 • názov potraviny alebo výživového doplnku
 • cenu potraviny alebo výživového doplnku
 • dodacie podmienky a náklady na dodanie
 • platobné podmienky
 • obchodné podmienky

Dodržiavať práva spotrebiteľov

O dodržiavaní práv voči spotrebiteľovi pri predaji potravín na diaľku hovorí zákon č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V §3 tohto zákona sa píše aké informácie je prevádzkovateľ povinný uviesť na svojom webovom sídle.

 1. hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,
 2. obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,
 3. telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,
 4. adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),
 5. celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,
 6. cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
 7. platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
 8. informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,
 9. informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
 10. informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6,
 11. informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 12. poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby, informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,
 13. informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,
 14. informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
 15. informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 16. informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 17. informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
 18. informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,
 19. informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Poskytovať povinné informácie o predávaných potravinách

O požiadavkách pre označovanie potravín povinnými informáciami sa hovorí v článku 14 a článku 9. nariadenia (EÚ) č. 1169/2011. Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na informácie ustanovené v článku 9, ak ide o balené potraviny ponúkané na predaj prostriedkami komunikácie na diaľku:

 1. povinné informácie o potravinách okrem údajov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. f) sú k dispozícii pred uskutočnením kúpy a uvádzajú sa v materiáloch podporujúcich predaj na diaľku alebo sa poskytujú inými vhodnými prostriedkami, ktoré jasne určí prevádzkovateľ potravinárskeho podniku. Ak sa použijú iné vhodné prostriedky, povinné informácie o potravinách sa poskytujú bez toho, aby prevádzkovateľ potravinárskeho podniku účtoval spotrebiteľovi dodatočné náklady;
 2. všetky povinné údaje musia byť k dispozícii pri dodaní.

Zoznam povinných údajov uvedených v článku 9:

 1. názov potraviny
 2. zoznam zložiek
 3. akúkoľvek zložku alebo technologickú pomocnú látku uvedenú v prílohe II alebo akúkoľvek zložku alebo technologickú pomocnú látku odvodenú z látky alebo výrobku uvedeného v prílohe II, ktorá spôsobuje alergie alebo neznášanlivosť a ktorá sa používa pri výrobe alebo príprave potraviny, pričom sa nachádza aj v konečnom výrobku, aj keď v pozmenenom stave
 4. množstvo určitých zložiek alebo kategórií zložiek
 5. netto množstvo potraviny;
 6. dátum minimálnej trvanlivosti (DMT) alebo dátum spotreby(DS)
 7. všetky osobitné podmienky skladovania a/alebo podmienky použitia
 8. meno alebo obchodné meno a adresu prevádzkovateľa potravinárskeho podniku uvedeného v článku 8 ods. 1
 9. krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu
 10. návod na použitie, ak by bez poskytnutia takéhoto návodu bolo ťažké potravinu správne použiť
 11. ak ide o nápoje obsahujúce viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu, skutočný obsah alkoholu v objemových percentách
 12. výživové údaje.

Balené potraviny

V prípade balených potravín ponúkaných na predaj prostredníctvom internetu musia byť pred dokončením nákupu (predtým ako spotrebiteľ odošle objednávku) k dispozícií povinné údaje (čl. 9 nariadenia (EU) č. 1169/2011) o potravinách (s výnimkou DMT nebo DS) a uvedený na materiály podporujúcom predaj na diaľku alebo musia byť poskytnuté inými vhodnými prostriedkami jasné určenými PPP.

V prípade využitia iných vhodných prostriedkov musia byť povinné údaje o potravinách poskytnuté, bez toho aby PPP prenášal na spotrebiteľa dodatočné náklady. Všetky povinné údaje (a to aj údaje o DMT a DS) musí byť k dispozícii v okamihu doručenia.

Nebalené potraviny

Pri predaji nebalených potravín musí prevádzkovateľ pred dokončením nákupu poskytnúť informácie o alergénoch (čl. 9 odst. 1 písm. c)). Tieto informácie by mali byť uvádzané na materiáloch, ktoré podporujú predaj alebo iným vhodným spôsobom jasne určeným PPP, bez dodatočných nákladov pre konečného spotrebiteľa. Všetky informácie na potravinách predávaných prostredníctvom predaja na diaľku musia byť označené podľa článku 15 ods. 1 a 2 nariadenia 1169/2011 v jazyku ľahko zrozumiteľnom pre spotrebiteľov v členskom štáte, kde je potravina uvádzaná na trh.

Označenie potravín

Podľa §9 zákona 152/1995 o potravinách ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.

Výživové a zdravotné tvrdenia

Používanie výživových a zdravotných tvrdení podľa nariadenie (ES) č. 1924/2006 nesmie:

 1. byť nepravdivé, nejednoznačné alebo klamlivé;
 2. viesť k pochybnostiam o bezpečnosti a/alebo výživovej primeranosti iných potravín;
 3. nabádať k nadmernej konzumácii potraviny alebo ju ospravedlňovať;
 4. udávať, naznačovať alebo vyvolávať dojem, že vyvážená a pestrá strava nemôže vo všeobecnosti poskytnúť primerané množstvo živín. Výnimky v prípade živín, ktoré nedokáže zabezpečiť v dostatočnom množstve vyvážená a pestrá strava, vrátane podmienok na ich uplatňovanie, zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, možno prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3, pričom sa zohľadňujú osobitné podmienky existujúce v členských štátoch;
 5. odkazovať na zmeny v telesných funkciách, ktoré by mohli u spotrebiteľa vyvolať strach alebo by jeho strach mohli zneužiť, a to ani v texte, ani prostredníctvom obrazových, grafických alebo symbolických znázornení.

Povolenie výživových a zdravotných tvrdení

Používanie výživových a zdravotných tvrdení sa povoľuje, len ak sú splnené tieto podmienky:

a) preukázalo sa, že prítomnosť, neprítomnosť alebo znížený obsah živiny alebo inej látky v potravine alebo kategórii potravín, na ktorú sa tvrdenie vzťahuje, má pozitívny výživový alebo fyziologický účinok potvrdený všeobecne uznávanými vedeckými dôkazmi;

b) živina alebo iná látka, na ktorú sa tvrdenie vzťahuje:

 1. je vo významnom množstve obsiahnutá v konečnom výrobku, ako je vymedzené v právnych predpisoch Spoločenstva, alebo, ak takéto predpisy neexistujú, v množstve, ktoré vyvolá tvrdený výživový alebo fyziologický účinok potvrdený všeobecne uznávanými vedeckými dôkazmi; alebo
 2. nie je prítomná alebo je prítomná v zníženom množstve, ktoré vyvolá tvrdený výživový alebo fyziologický účinok potvrdený všeobecne uznávanými vedeckými dôkazmi; alebo
 3. ak je to uplatniteľné, živina alebo iná látka, na ktorú sa tvrdenie vzťahuje, je vo forme, ktorú môže telo spracovať;
 4. množstvo výrobku, o ktorom možno rozumne predpokladať, že sa skonzumuje, poskytuje významné množstvo živiny alebo inej látky, na ktorú sa tvrdenie vzťahuje, ako je vymedzené v právnych predpisoch Spoločenstva, alebo ak takéto predpisy neexistujú, vo významnom množstve, ktoré vyvolá tvrdený výživový alebo fyziologický účinok potvrdený všeobecne uznávanými vedeckými dôkazmi;
 5. sú dodržané osobitné podmienky ustanovené v kapitole III alebo prípadne v kapitole IV v menovanom nariadení.

c) Používanie výživových a zdravotných tvrdení sa povolí len vtedy, ak sa dá predpokladať, že priemerný spotrebiteľ rozumie pozitívnym účinkom, ktoré sa v tvrdení uvádzajú.

d) Výživové a zdravotné tvrdenia odkazujú na potraviny určené na konzumáciu v súlade s pokynmi výrobcu

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.