Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)


Polycyklické aromatické uhľovodíky ďalej len PAU, patria medzi chemické látky, ktorých negatívny účinok na človeka sa môže prejaviť vznikom nádorových ochorení. Tieto látky sú schopné meniť štruktúru DNA človeka a tým vyvolávať zmenu v genetických informáciách, čo sa u postihnutých jednotlivcov prejavuje v podobe závažných onkologických ochorení, zvlášť u jedincov, ktorí sú vystavení dlhodobému pôsobeniu týchto látok. PAU sa vyskytujú takmer vo všetkých zložkách živej prírody, pretože neustále vznikajú pôsobením tepla pri rozklade živej hmoty, hlavne za anaeróbnych podmienok (neprístupu kyslíka). Najvyššie koncentrácie PAU a im podobných zlúčenín boli zistené v potravinách dopestovaných v blízkosti veľkých priemyselných tovární, alebo u potravín, ktoré boli pražené, grilované, údené, alebo inak tepelne opracované pri veľmi vysokých teplotách.

Chemická štruktúra a mechanizmus účinku PAU

PAU sa po chemickej štruktúre skladajú z benzénových jadier, ktoré sú navzájom prepojené spoločnými atómmi uhlíka. Ak sa PAU dostanú do živých organizmov, reagujú s ich štruktúrou, pričom vznikajú látky nazývané epoxidy a diolepoxidy. Tieto látky sa viažu na DNA (deoxiribonukleovú kyselinu), menia ju a táto skutočnosť je prvotnou príčinou vzniku rakoviny.

Maximálne povolené hodnoty, zaručujúce zdravotnú neškodnosť potravín

Vzhľadom k tomu, že PAU je rozsiahla skupina chemických zlúčenín, pre ich laboratórne stanovenie bola vo všeobecnosti zvolená ako referenčná zlúčenina benzo(a)pyrén (BaP). Požiadavky na zdravotnú neškodnosť potravinárskych výrobkov v SR stanovuje vo forme všeobecno – záväzného právneho predpisu Potravinový kódex SR. Od roku 1996, je v jeho 3. hlave druhej časti zavedený limit pre údené mäsové výrobky (max 1µg.kg-1) a pre rastlinné oleje (max 5 µg.kg-1). Podľa smernice EEC 88/388 je maximálna koncentrácia BaP v potravinách aromatizovaných tekutými údiacimi preparátmi 0,03 µg.kg-1.

Ako zabrániť prítomnosti PAU v potravinách?

Absolútne odstránenie PAU z potravinárskych výrobkov nie je možné, ale správnou voľbou technologických postupov a ich dodržiavaním pri uplatňovaní zásad správnej výrobnej, hygienickej, poľnohospodárskej, resp. veterinárnej praxe sa dá prítomnosť týchto zdraviu škodlivých látok v potravinách obmedziť na minimum.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.