Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Rezíduá pesticídov v potravinách

Obsahová stránka ešte nie je dokončená, táto časť obsahu je neúplná. Pracujeme na doplnení.

V týždenných hláseniach systému výmeny informácií o výskyte nebezpečných potravín a krmív Rýchleho výstražného systému (RASFF) sú zaradené potraviny z dôvodu, že v nich boli zistené nasledovné látky:

acephate, aldicarb, carbaryl, carbendazim, cypermethrin, diazinon, dimethoate, DDT, dieldrin, dithiokarbamáty, endosulfan, fenvalerate, chlorpropham, chlorpyrifos, methamidophos, methomyl, monocrotophos, methiocarb, omethoate, oxydemeton-methyl, phosmet, parathion-methyl, pirimiphos-methyl, procymidone, profenofos a pod.

Jedná sa o látky, ktoré majú spoločné označenie – prípravky na ochranu rastlín – pesticídy.
Medzinárodná organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) definuje pesticídy ako prípravky, ktoré sú určené na prevenciu, ničenie, potlačenie nežiadúcich mikroorganizmov, rastlín a živočíchov počas výroby, skladovania, distribúcie a spracovania poľnohospodárskych plodín. V širšom význame pojem pesticídy zahrňuje aj zlúčeniny, ktoré sa podávajú zvieratám na kontrolu ektoparazitov a tiež látky, ktoré sa používajú ako regulátory rastu, sušenia rastlín a inhibítory klíčenia aplikujúce sa pred alebo po zbere plodín. Pretože ide o zložité chemické zlúčeniny, požívame pre ne triviálne názvy. Medzinárodná skratka pre tieto látky je PPP (Plant Protection Products).

Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín sú zvyšky účinných látok prítomných v rastlinách alebo na rastlinách alebo ich produktoch alebo v životnom prostredí vznikajúce pri používaní prípravkov na ochranu rastlín vrátane ich metabolitov a produktov vznikajúcich pri ich rozklade alebo ich reakcii. Výrobcovia a pestovatelia majú používať prostriedky na ochranu rastlín podľa princípov správnej poľnohospodárskej praxe v súlade zo zásadou „tak málo ako je len možné, ale toľko, koľko je len nevyhnutné“. Na vyjadrenie najvyššieho prípustného množstva rezíduí prípravkov na ochranu rastlín v plodinách a potravinách sa používa maximálny limit rezíduí (MRL), ktorý predstavuje toxikologicky tolerovateľné množstvo prípravkov na ochranu rastlín v nich podľa správnej agrotechnickej praxe; vyjadruje sa v mg/kg jedlej časti produktu alebo potraviny.
Maximálne reziduálne limity sú vždy založené na použití modelov, ktoré vedú k nízkej expozícii bez rizika akútnej alebo chronickej toxicity. Pri ich určení sa aplikujú bezpečnostné faktory, ženy a dojčiace matky. Niekedy sa ako MRL určuje najnižšia analyticky zistiteľná koncentrácia. Maximálne reziduálne limity sú stanovené oveľa nižšie ako sú bezpečnostné limity. Aj tieto nízke dávky nesmieme podceňovať, pretože sa s niektorými potravinami dostávajú do organizmu počas celého roka i keď v minimálnych množstvách. Podľa platnej legislatívy je povolených vyše 270 látok na ochranu rastlín, preto je nutné túto zaťaž ľudského organizmu minimalizovať ako je len možné a pravidelne kontrolovať.

Úradná kontrola dodržiavania maximálnych reziduálnych limitov (MRL) v potravinách

Národný program kontroly rezíduí pesticídov v rastlinných komoditách vychádza z ustanovení európskeho a slovenského potravinového práva. Pri výbere a druhu vzoriek danej komodity sa prihliada na spotrebu na Slovensku, výrobu alebo objem dovozu, vyhodnotenie laboratórnych analýz z predchádzajúcich období, z hlásení RASFF, potraviny, ktorých analýzu požaduje Európsky monitoring.
Inšpektori Regionálnych veterinárnych a potravinových správ SR (RVPS SR) odoberajú vzorky potravín na úradnú kontrolu rezíduí pesticídov podľa Smernice komisie č. 2002/63, ktorá je transponovaná do Prílohy č. 5 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 15. marca 2004 č.608/4/2004-100, ktorým sa vydáva jedenásta hlava druhej časti Potravinového kódexu SR upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín. Odobraté vzorky pochádzajú z expedičných skladov pestovateľov, veľkoobchodných distribučných centier, baliarní, maloobchodu a z miest vstupu na Slovensko (produkty z tretích krajín). Vzorky sa analyzujú v akreditovanom laboratóriu Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave. Analytické metódy sú zosúladené s kritériami horeuvedeného Výnosu a dokumentom SANCO 10476/2003.
Ak sa zistí prekročenie stanoveného maximálneho reziduálneho limitu, alebo prítomnosť nepovoleného pesticídu, inšpektori RVPS SR postupujú v zmysle platnej slovenskej a európskej potravinovej legislatívy.

Zdroj:

  • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 – (okrem kapitol, ktoré nadobudnú účinnosť až 6 mesiacov po zverejnení poslednej z príloh I, II, III alebo IV v Úradnom Vestníku Európskych spoločenstiev),
  • Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 15. marca 2004 č. 608/4/2004-100, ktorým sa vydáva jedenásta hlava druhej časti Potravinového kódexu SR upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení neskorších zmien a doplnkov,
  • Odporúčanie Komisie 2006/26/ES z 18. januára 2006 ku koordinovanému monitorovaciemu programu Spoločenstva na rok 2006 na zabezpečenie dodržiavania maximálnych množstiev rezíduí pesticídov v/na obilí a na niektorých iných produktoch rastlinného pôvodu. (Odporúčanie je vydávané na príslušný rok.)

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.