Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Registrácia a schvaľovanie potravinárskych prevádzkarní rastlinného pôvodu

Orgány úradnej kontroly potravín

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS)

Vykonáva úradnú kontrolu

 • stárenia (zrenia) liehovín,
 • výroby, manipulovania a umiestňovania na trh potravín
  • živočíšneho pôvodu
  • rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov v poľnohospodárskej prvovýrobe na základe analýzy rizika vrátane potravín s niektorými zložkami živočíšneho pôvodu, nápojov, cukrárskych výrobkov, zmrzliny a vody v spotrebiteľskom balení,
  • geneticky modifikovaných,
  • a poľnohospodárskych produktov predávaných priamo konečnému spotrebiteľovi,
  • a poľnohospodárskych produktov označených dobrovoľnými údajmi a ich používanie na účely propagácie a marketingu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ)

Vykonáva úradnú kontrolu

 • v prevádzkarňach verejného stravovania vrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach,
 • vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb vo výrobe, manipulácii a umiestňovaniu na trh,
 • výživových doplnkov, materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, počiatočnej dojčenskej výživy, následnej dojčenskej výživy, potravín spracovaných na báze obilnín, detských potravín, potravín na osobitné lekárske účely a potravín ako celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti,
 • nových potravín,
 • z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,
 • v súvislosti s prídavnými látkami do potravín.

Bude vás zaujímať

Chcem otvoriť novú prevádzku, aké mám povinnosti?

 1. Vyplňte príslušné tlačivo
  • Oznámenie prevádzkovateľa potravinárskeho podniku o registrácii prevádzkarne/ zmene / ukončení činností v zmysle čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení a v zmysle §6 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
  • alebo
  • Oznámenia o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam v zmysle nariadenia vlády č. 360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011
 2. Správny poplatok
  Registrácia prevádzky podlieha správnemu poplatku.
 3. Doručenie tlačiva
  Vyplnené tlačivo odovzdajte na príslušnú (v mieste sídla alebo podnikania) regionálnu veterinárnu a potravinovú správu – osobne, poštou, elektronicky cez slovensko.sk
 4. Vydanie potvrdenia
  RVPS prevádzku zaregistruje a vydá potvrdenie o registrácii.
 5. Oznamovanie zmien
  Registrovaný prevádzkovateľ potravinárskeho podniku oznámi príslušnej RVPS aj akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne a jej prípadné uzatvorenie.
 6. Dodržiavanie postupov
  Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý vyrába potraviny, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh je povinný dodržiavať požiadavky a postupy uvedené v Potravinovom kódexe Slovenskej republiky a v osobitných predpisoch európskej a slovenskej legislatívy

Schválenie priestorov

Subjekt, ktorý požiada o registráciu prevádzky ma povinnosti aj voči Úradu verejného zdravotníctva, kde musí požiadať o schválenie priestorov do prevádzky podľa zákona č. 355/2007 z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dokumenty

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.