Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Registrácia a schvaľovanie potravinárskych prevádzkární

Orgány úradnej kontroly potravín

Chcem otvoriť novú prevádzku, aké mám povinnosti

Výroba potraviny, manipulácia s nimi a umiestňovanie

Každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku okrem prevádzkovateľov uvedených v § 39 zákona č. 39/2007 Z. z. oznámi podľa Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie.

Kde vykonávam oznámenie?

Tabakové výrobky

Vzor oznámenia o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh je uvedený v prílohe 3 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 212/2012 Z.z. , ktorou sa upravujú tabakové výrobky

Ohlasovanie zmien

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku podľa zákona o potravinách oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín aj akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne a jej prípadné uzatvorenie.

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý vyrába potraviny, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh je povinný dodržiavať požiadavky a postupy uvedené v Potravinovom kódexe Slovenskej republiky a v osobitných predpisoch 

napríklad

  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktoré ustanovuje všeobecné zásady a požiadavky zákona o potravinách, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ktoré ustanovuje postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v platnom znení
  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení
  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1576/89 z 29. mája 1989 ustanovujúce všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh v platnom znení
  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES
  • nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny).
  • nariadenie 2017/625 o úradných kontrolách

Mohlo by vás zaujímať

Predaj potravín na diaľku, prepravcovia potravín predávaných na diaľku

Registrácia prevádzkarne pre prevádzkovateľov predávajúcich potraviny na diaľku a pre prepravcov potravín predávaných na diaľku.

Podľa § 6 zákona NR SR č.152/1995 Z. z. každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku vrátane prevádzkovateľa predaja potravín na diaľku je povinný oznámiť príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosti na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie.

Registrácii podliehajú nielen prevádzkovatelia, ktorí predávajú potraviny na diaľku a zabezpečujú si prepravu potravín vlastnými dopravnými prostriedkami, ale aj zmluvné prepravné spoločnosti.

Prepravcovia

Prepravcovia potravín sú ďalej povinní dodržiavať § 11 zákona o potravinách a Prílohu II Kapitoly IV nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení.

Registrácia prevádzkarní pre potraviny živočíšneho pôvodu

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zverejnení Zoznamu obchodných názvov produktov rybolovu a produktov akvakultúry a Zoznam slovenských obchodných názvov produktov rybolovu a akvakultúry uvádzaných pri predaji konečnému spotrebiteľovi.

Schvaľovanie prevádzkarní

produkty živočíšneho pôvodu pre EU

Prevádzkarne, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky podľa zákona 39/2007 Z.z., ako aj nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.