Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Registrácia prevádzkarní tabakových výrobkov

Chcem vyrábať tabakové výrobky, čo musím spĺňať ako výrobca:

 1. Požiadavky sú ustanovené v zákone č. 335/2011 Z.z. o tabakových výrobkoch a č. 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Absolvovanie vysokoškolského vzdelania v potravinárskom odbore alebo stredné odborné vzdelanie v potravinárskom odbore alebo mám uznané obdobné vzdelanie(príslušným orgánom na rozhodovanie o uznaní dokladu o vzdelaní je ministerstvo školstva, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ministerstvo školstva rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia kompletnej žiadosti)
 3. Mám najmenej dvojročnú prax v odbore výroby tabakových výrobkov.
 4. Splnenie podmienok podľa odseku 1 preukazuje výrobca
  • a) dokladom o vzdelaní
  • b) dokladom o trvaní praxe
 5. Živnostenský úrad do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení zašle Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zoznam vydaných, pozastavených, zaniknutých a zrušených oprávnení na výrobu tabakových výrobkov.

Registrácia § 3 zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch

Výrobca, dovozca alebo distribútor tabakových výrobkov (ďalej len „prevádzkovateľ“) je povinný pred začatím činnosti oznámiť na účely registrácie príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“) prevádzkareň, v ktorej vykonáva činnosť na ktoromkoľvek stupni výroby tabakových výrobkov alebo ich uvádzania na trh (ďalej len „prevádzkareň“).

Prevádzkovateľ vyplní tlačivo Oznámenie o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh a doručí ( poštou, elektronicky, osobne) na príslušnú RVPS.

Prevádzkovateľ oznámi príslušnej RVPS

 • svoje identifikačné údaje, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno, priezvisko a identifikačné číslo osoby, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo osoby,
 • identifikačné údaje o prevádzkarni,
 • zmenu činnosti prevádzkarne,
 • uzatvorenie prevádzky.

Výroba tabakových výrobkov

Prevádzkovateľ, ktorý vyrába tabakové výrobky, zodpovedá za ich kvalitu.

Balenie tabakových výrobkoch

Ten, kto balí tabakové výrobky pri ich výrobe alebo ich uvádzaní na trh, je povinný používať len také obaly a obalové materiály, ktoré pri obvyklom spôsobe manipulovania s tabakovými výrobkami nepriaznivo neovplyvňujú ich kvalitu, chránia ich pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi a vylúčia zámenu tabakového výrobku za iný výrobok.

Označovanie

Ten, kto vyrába tabakové výrobky alebo ich uvádza na trh, je povinný ich označiť na každom spotrebiteľskom balení, okrem údajov podľa osobitného predpisu(89/2016 Z.z.) v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajmi o:

 • obchodnom názve, pod ktorým sa tabakový výrobok predáva,
 • obchodnom mene a sídle výrobcu, distribútora, predávajúceho alebo dovozcu,
 • množstve,
 • pôvode tabakového výrobku,
 • identifikácii dávky.

Skladovanie

Ten, kto skladuje tabakové výrobky a zložky na ich výrobu, je povinný:

 • zabezpečiť skladovanie v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich kvalita a kvalita zložiek na ich výrobu,
 • kontrolovať skladované tabakové výrobky a zložky na výrobu tabakových výrobkov a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly,
 • zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov s tabakovými výrobkami vzájomne ovplyvňujúcich kvalitu,
 • dodržiavať ďalšie podmienky skladovania určené prevádzkovateľom.

Uvádzanie na trh

Prevádzkovateľ, ktorý uvádza tabakové výrobky na trh, je povinný bezodkladne vyradiť z trhu tabakové výrobky, ktoré sú balené do obalov a obalových materiálov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám zákona, sú neúplne označené alebo nesprávne označené, nespĺňajú požiadavky na kvalitu, sú falšované, sú poškodené, deformované alebo znečistené.

Preprava

Ten, kto prepravuje tabakové výrobky a zložky na ich výrobu, je povinný zabezpečiť prepravu tabakových výrobkov a zložiek na ich výrobu v spôsobilých, vhodne vybavených, čistých a suchých dopravných a paletizačných prostriedkoch takým spôsobom, aby sa zachovala ich kvalita.

Predaj

Ten, kto predáva tabakové výrobky

 • zodpovedá za predávané tabakové výrobky,
 • nesmie meniť, odstraňovať a zakrývať údaje uvedené výrobcom alebo baliarňou na spotrebiteľskom balení,

je povinný zabezpečiť, aby pri predaji tabakových výrobkov bol k dispozícii doklad o pôvode tabakových výrobkov.

Dokumenty

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.