Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Schvaľovanie prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu uvádzať na trh produkty živočíšneho pôvodu, len ak boli vyrobené, pripravené a manipulovalo sa s nimi v prevádzkarniach, ktoré spĺňajú príslušné požiadavky a boli schválené alebo podmienečne schválené.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nesmú vykonávať v prevádzkarniach, na ktoré sa vzťahuje požiadavka na schválenie príslušnú činnosť dovtedy, kým príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa nevydá po osobitne vykonanej veterinárnej kontrole prevádzkarne rozhodnutie o schválení na príslušnú činnosť alebo činnosti alebo rozhodnutie o podmienečnom schválení prevádzkarne na príslušnú činnosť alebo činnosti.

Kedy a koho požiadať o schválenie?

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku musí podať žiadosť o schválenie každej prevádzkarne pod jeho kontrolou na príslušnú činnosť alebo činnosti územne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

Čo podlieha schváleniu?

 • bitúnky, na ktorých sa zabíjajú domáce kopytníky, hydina, zajacovité zvieratá a zver z farmových chovov, ktorých mäso je určené na ľudskú spotrebu; osobitné zariadenia vyhradené na zabíjanie chorých a podozrivých kopytníkov a zariadenia na zabíjanie hydiny na farme,
 • rozrábkarne mäsa,
 • prevádzkarne na manipuláciu so zverou,
 • zber vajec od prvovýrobcov na dodávanie triediarňam vajec, trhom, ktoré dodávajú výlučne veľkoobchodníkom, ktorých podniky sú schválené ako triediarne vajec alebo potravinárskemu priemyslu a triediarne vajec, ktoré triedia vajcia podľa kvality alebo podľa kvality a hmotnosti,
 • zberné strediská surového mlieka,
 • prevádzkarne na výrobu mäsových prípravkov, mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa,
 • prevádzkarne na výrobu mäsových výrobkov,
 • prevádzkarne, ktoré manipulujú s produktmi rybolovu, upravujú ich, mechanicky separujú, zmrazujú, spracúvajú alebo ich skladujú za regulovaných teplotných podmienok skladovania (okrem operácií vyžadujúcich registráciu),
 • prevádzkarne, v ktorých sa spracúva surové mlieko na tepelne ošetrené mlieko a vyrábajú sa mliečne výrobky zo surového mlieka, vyrába surové mlieko na spotrebu ľuďmi, ktoré sa uvádza na trh v surovom stave,
 • prevádzkarne, v ktorých sa vyrábajú mliečne výrobky z už vyrobených spracovaných mliečnych výrobkov alebo výrobkov vyrobených zo surového mlieka,
 • prevádzkarne na výrobu vaječných výrobkov,
 • prevádzkarne, ktoré upravujú žabie stehienka a slimáky,
 • strediská na zber surovín na výrobu škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov a prevádzkarne na ich spracúvanie a na výrobu škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov,
 • prevádzkarne, ktoré ošetrujú žalúdky, mechúre a črevá,
 • prevádzkarne na výrobu želatíny,
 • prevádzkarne na výrobu kolagénu,
 • prevádzkarne, ktoré vykonávajú zber a balenie medu okrem zberu a balenia medu v priestoroch držiteľa včelstiev,
 • prevádzkarne prvovýrobcov, ktoré vykonávajú výrobu mliečnych výrobkov podľa § 40 ods. 4 písm. c) určených na predaj konečným spotrebiteľom na farme, alebo dodávanie akýmkoľvek prevádzkarňam,
 • prevádzkarne, ktoré vykonávajú vybaľovanie produktov živočíšneho pôvodu z priameho obalu a ich prebaľovanie do nového priameho obalu, prípadne aj spojené s inými operáciami, ako je krájanie, delenie alebo plátkovanie,
 • prevádzkarne na skladovanie produktov živočíšneho pôvodu, ktoré si vyžadujú regulované teplotné podmienky skladovania okrem skladov, ktoré sú súčasťou maloobchodných prevádzkarní, ktoré dodávajú potraviny živočíšneho pôvodu len priamo konečným spotrebiteľom alebo maloobchodným pobočkám,
 • maloobchodné prevádzkarne, ktoré vykonávajú výrobné operácie, ako sú rozrábanie mäsa, výroba mletého mäsa a mäsových prípravkov,
 • maloobchodné prevádzkarne, ktoré vykonávajú činnosti a operácie uvedené vyššie na účel dodávania potravín živočíšneho pôvodu iným prevádzkarňam a toto dodávanie nie je len okrajovou, miestnou a obmedzenou činnosťou danej maloobchodnej prevádzkarne.

Mohlo by vás zaujímať

Ako požiadať o schválenie?

 1. Vyplňte príslušné tlačivo:
  • Žiadosť o schválenie prevádzkarne, ktorá podlieha schváleniu podľa Nariadenia (ES) č. 853/2004 a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
   +
  • Dodatok pre bitúnky: Časť 7 A. a Časť 8 A. k Prílohe č. 4.1. VZOR Žiadosti o schválenie prevádzkarne, ktorá podlieha schváleniu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

   alebo
  • Žiadosť o schválenie potravinárskej prevádzkarne s malým objemom výroby podľa nariadenia vlády SR č. 359 / 2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá (ďalej len „nariadenie č. 359/2011 Z. z.“)
   +
  • Dodatok 1.10.A k žiadosti o schválenie bitúnku s malým objemom výroby podľa nariadenia vlády SR č. 359 / 2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá

   alebo
  • Žiadosť o schválenie prevádzkarne podľa článku  44 Vykonávacieho nariadenia  Komisie (EÚ)  2023/594 v platnom znení, v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004 v platnom znení a zákonom č. 39/2007  Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov – ošípané

   alebo
  • Žiadosť o schválenie prevádzkarne podľa článku  44 Vykonávacieho nariadenia  Komisie (EÚ)  2023/594 v platnom znení, v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004 v platnom znení a zákonom č. 39/2007  Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov – diviaky

   alebo
  • Žiadosť o schválenie mobilnej jednotky

   alebo
  • Žiadosť o schválenie farmárskeho bitúnku

   alebo
  • Žiadosť o schválenie zberného strediska voľne žijúcej zveri
 2. Schvaľovanie prevádzkarne podlieha správnemu poplatku (zákon NR SR č. 427/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).
 3. Vyplnené tlačivo odovzdajte na miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu – osobne, poštou, alebo zašlite elektronicky, prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk). elektronicky cez slovensko.sk
 4. RVPS vykoná osobitnú kontrolu na mieste – viď postup schvaľovania prevádzkarni pre produkty živočíšneho pôvodu podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti + schéma schvaľovania
 5. Štátna veterinárna a potravinová správa pridelí po právoplatnosti rozhodnutia o schválení alebo rozhodnutia o podmienečnom schválení každej prevádzkarni schvaľovacie číslo a zapíše prevádzkareň do príslušného zoznamu alebo zoznamov vedených a sprístupňovaných hlavným veterinárnym lekárom ostatným členským štátom a verejnosti – viď zoznam schválených potravinárskych prevádzkarní.
 6. Prevádzkovatelia zaregistrovaných potravinárskych prevádzkarní musia bezodkladne oznamovať príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe všetky závažné zmeny v činnostiach prevádzkarní, ktoré podľa tohto zákona kontroluje vrátane uzavretia existujúcej prevádzkarne, prerušenia alebo ukončenia jej činnosti prostredníctvom tlačiva – Ohlásenie začatia, prerušenia a skončenia činnosti, oznamovanie závažných zmien alebo uzatvorenia existujúcej schválenej prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu

Okrem povinnosti, ktorú má subjekt, ktorý požiada o registráciu prevádzkarne, voči územne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, má povinnosti aj voči Úradu verejného zdravotníctva, kde musí požiadať o schválenie priestorov do prevádzky podľa zákona č. 355/2007 z .z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokumenty

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.