Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Povinnosti pri dovoze kukuričnej krupice, pšeničnej múky, pšeničnej krupice, sójového a slnečnicového oleja z Ukrajiny

Z dôvodu zvýšeného množstva dovozu kukuričnej krupice, pšeničnej múky, pšeničnej krupice, sójového a slnečnicového oleja, Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len „ŠVPS SR“) informuje prevádzkovateľov, ktorí dovážajú predmetné potraviny z Ukrajiny o povinnosti podľa § 7b ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v zmení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“):

Prevádzkovateľ, ktorý dováža potraviny z tretích krajín, je povinný podať informáciu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy o dovoze týchto potravín najneskôr jeden pracovný deň pred ich dovozom.

ŠVPS SR zriadila na predmetné komodity samostatnú sekciu v IS Zásielky 3.6.1 | Evidencia produktov

Sankcie

Podľa § 28 ods. 2 písm. e) zákona o potravinách regionálna veterinárna a potravinová správa uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 100 eur do 100 000 eur, ak nepodá informáciu o dovoze alebo informáciu o dodávke podľa § 7b príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

ŠVPS SR upozorňuje, že podľa čl. 1 Vykonávacieho nariadenie komisie (EÚ) 2023/1100 z 5. júna 2023, ktorým sa zavádzajú preventívne opatrenia týkajúce sa určitých výrobkov s pôvodom na Ukrajine sa povoľuje prepustenie výrobkov s pôvodom na Ukrajine uvedených v prílohe do voľného obehu alebo do colného režimu colné uskladňovanie, slobodné pásmo alebo aktívny zušľachťovací styk len v iných členských štátoch, ako sú Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko alebo Slovensko.

Nariadenie sa uplatňuje do 15.09.2023.

Príloha k nariadeniu

Opis výrobkuKód tovaru
PšenicaObyčajná pšenica (okrem semien na siatie)ex 1001 99 00
KukuricaKukurica (okrem semien na siatie)1005 90 00
Repka olejnáSemená repky alebo repky olejnej, tiež drvené (okrem semien na siatie)1205 10 90
ex 1205 90 00
Slnečnicové semenáSlnečnicové semená, tiež drvené (okrem semien na siatie)1206 00 91
1206 00 99
Príloha k nariadeniu

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.