Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Požiadavky na vysledovateľnosť potravín živočíšneho pôvodu

Európska komisia zverejnila 20. 9. 2011 v Úradnom vestníku EÚ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 931/2011 z 19. septembra 2011 o požiadavkách na vysledovateľnosť stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.178/ 2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. júla 2012.

Nariadenie (ES) č. 178/2002 ustanovilo všeobecné zásady vysledovateľnosti potravín v článku 18, podľa ktorého sa vyžaduje, aby vysledovateľnosť potravín bola určená na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov (PPP) musia byť schopní identifikovať osoby, ktoré im potraviny dodali a títo prevádzkovatelia musia byť schopní identifikovať podniky, do ktorých dodali svoje výrobky. Na zabezpečenie toho sú podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 178/2002 potrebné meno a adresa PPP, ktorý potraviny dodáva a meno a adresa PPP, ktorému sa potraviny dodali ( požiadavka na základe prístupu „jeden krok späť- jeden krok vpred“, ide o systém identifikácie priameho dodávateľa a priameho zákazníka /odberateľa/ s výnimkou konečných spotrebiteľov). Toto viedlo k niektorým problémom napr., že účtovné doklady niekedy nestačili, aby sa podozrivé potraviny mohli úplne vysledovať, alebo že adresa odosielateľa bola niekedy skôr adresou obchodníka – sprostredkovateľa, a nie schválenej prevádzkarne, odkiaľ boli potraviny živočíšneho pôvodu v skutočnosti odosielané a vysledovateľnosť preto nebola úplná.

Nové vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 931/2011 na základe článku 18 odsek 5 nariadenia (ES) č. 178/2002 upravuje požiadavky na vysledovateľnosť osobitne pre sektor potravín živočíšneho pôvodu. Podľa bodu (4) jeho preambuly skúsenosti získané v priebehu vykonávania doterajších predpisov ukázali, že PPP vo všeobecnosti nemali k dispozícii informácie potrebné na zabezpečenie dostatočnosti ich systémov na identifikáciu manipulácie alebo skladovania potravín najmä v odvetví potravín živočíšneho pôvodu. Preto je podľa bodu (5) preambuly vykonávacieho nariadenia vhodné „v záujme správneho uplatňovania požiadaviek článku 18 nariadenia (ES) č. 178/2002 stanoviť určité pravidlá pre špecifické odvetvie potravín živočíšneho pôvodu.“ Dodatočné informácie, ktoré sa musia (s umožnením určitej flexibility, pokiaľ ide o ich formát) poskytovať, sú informácie o objeme/množstve potravín živočíšneho pôvodu, údaje o dávke/šarži/zásielke, podrobný opis potravín a dátum ich odoslania, identifikácia PPP, ktorý potravinu odoslal, identifikácia odosielateľa (vlastníka, predávajúceho), ak sa líši od PPP, ktorý potravinu odoslal a identifikácia PPP, ktorému sa potravina odosiela, ako aj identifikácia príjemcu (vlastníka- kupujúceho), ak sa líši od PPP, kam sa potravina odosiela.

Nariadenie (EÚ) č. 931/2011 sa vzťahuje na

 • Prevádzkovateľov potravinárskych podnikov
  všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie potravín živočíšneho pôvodu vrátane prvovýrobcov, maloobchodu, veľkoobchodu, sprostredkovateľov, skladovateľov a prepravcov potravín živočíšneho pôvodu,
 • Nespracované výrobky živočíšneho pôvodu
  (ako sú: čerstvé mäso/mäso domácich kopytníkov, mäso hydiny, králičie mäso, zverina/, mleté mäso, mäsové prípravky, mechanicky separované mäso, neošetrené žalúdky, črevá, mechúre, čerstvé aj zmrazené nespracované produkty rybolovu, surové mlieko, vajcia, tekuté vajcia, žabie stehienka, slimáky, med, nespracované produkty s produktmi rastlinného pôvodu /napr. mäsové špízy/, mrazené nespracované produkty živočíšneho pôvodu);
 • Spracované výrobky živočíšneho
  (ako sú: mäsové výrobky, spracované produkty rybolovu /údené, marinované, solené, tepelne ošetrené ryby a pod./, mliečne výrobky, vaječné výrobky, škvarené živočíšne tuky, oškvarky, želatína, kolagén, ošetrené črevá, žalúdky a mechúre, kombinácie spracovaných potravín živočíšneho pôvodu);
 • všetky potraviny živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 853/2004.

Nariadenie (EÚ) č. 931/2011 sa neuplatňuje na :

 • potraviny nie živočíšneho pôvodu,
 • potraviny obsahujúce výrobky rastlinného pôvodu, ako aj spracované výrobky živočíšneho pôvodu (tzv. zložené výrobky podľa článku 1 druhého odseku nariadenia (ES) č. 853/2004, ako sú zmrzliny, pizza, hotové pokrmy, majonézy, sendviče, dehydrované polievky s mäsovými výťažkami a pod.).

Účinky nariadenia (EÚ) č. 931/2011

 •  Informácie ustanovené vykonávacím nariadením sa poskytujú nad rámec informácií, ktoré sa požadujú na základe príslušných právnych aktov Únie o vysledovateľnosti potravín živočíšneho pôvodu (identifikačné značky podľa nariadenia (ES) č. 853/2004, nariadenie (ES) č. 178/2002, označovanie hovädzieho mäsa, označovanie rýb- tieto požiadavky nie sú dotknuté).
 • Predpis ustanovuje, že určité špecifické informácie pre vysledovateľnosť zásielok potravín živočíšneho pôvodu musia byť k dispozícii prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, ktorým sa tieto potraviny dodávajú. Zodpovednosť za poskytnutie informácií je vždy na PPP, ktorý potraviny zasiela.
 • Pokiaľ ide o formát/formu poskytovania týchto informácií, vykonávacie nariadenie umožňuje (určitú) flexibilitu. Informácie nemusia byť nutne v „papierovej“ forme, ale môžu byť elektronické. V tomto prípade môžu byť zaslané aj vopred /pred príchodom zásielky potravín prijímajúcemu PPP/. Formu (formát) informácií pre prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorému sa zásielka odosiela (komu sa dodáva), ustanovuje článok 3 odsek 3 tretia veta vykonávacieho nariadenia. Podľa nej je vyslovene na dodávateľovi, v akej forme dá k dispozícii príslušné informácie („vhodnú formu, v ktorej sa informácie musia poskytnúť, si môže zvoliť dodávateľ potravín“), podmienkou však je, aby ich mal prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorému sa potraviny dodávajú „jasne a jednoznačne k dispozícii“ a „bude si ich môcť vyhľadať“. To znamená, že odberateľ zásielky musí mať vždy prístup k príslušným údajom o zásielke a môže splniť právne požiadavky voči príslušnému orgánu a tieto informácie mu na požiadanie dať k dispozícii. Vo väčšine prípadov sa však predpokladá, že informácie budú na obchodnom doklade (dodacom liste) sprevádzajúcom potravinu, alebo budú jeho prílohou.
 • Povinnosťou prevádzkovateľov potravinárskych podnikov je zabezpečiť, aby prevádzkovateľovi, ktorému sa potraviny dodávajú (a na požiadanie aj príslušnému orgánu), boli k dispozícii tieto informácie nad rámec nariadenia (ES) č. 178/2002:
  1. presný opis potraviny,
  2. objem alebo množstvo potraviny,
  3. názov a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, odkiaľ sa potravina odoslala (dodávateľ- miesto, odkiaľ sa potravina odosiela),
  4. názov a adresa odosielateľa (vlastníka, predávajúceho), ak sa líši od PPP podľa písmena c), ktorý potravinu odoslal,
  5. názov a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorému sa potravina odosiela (odberateľ- miesto, kam sa potravina odosiela),
  6. názov a adresa príjemcu (vlastníka, kupujúceho), ak sa líši od PPP podľa písmena e), ktorému sa potravina odosiela,
  7. údaje identifikujúce dávku, šaržu alebo zásielku a
  8. dátum odoslania zásielky.
 • Informácie podľa a) až h) vrátane vstupných a expedičných údajov musia byť denne aktualizované a uchovávané (musia zostať k dispozícii) aspoň dovtedy, kým nemožno primerane predpokladať, že potravina sa spotrebovala (podľa dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti).

  USMERNENIE K VYKONÁVANIU ČLÁNKOV 11, 12, 14, 17, 18, 19 A 20 NARIADENIA (ES) č. 178/2002 O VŠEOBECNOM POTRAVINOVOM PRÁVE format PDF určuje, že daňové požiadavky vyžadujú uchovávať obchodné dokumenty obvykle 5 rokov alebo v prípade potravín s uchovateľnosťou dlhšou ako 5 rokov ešte 6 mesiacov po skončení uchovateľnosti potraviny.
 • Vykonávacie nariadenie ovplyvňuje aj požiadavky na dokumentáciu pre zásielky produktov a potravín živočíšneho pôvodu potrebnú na veterinárnu certifikáciu na export do tretích krajín (Ruskej federácie)- pri presunoch surovín na výrobu potravín živočíšneho pôvodu, ktoré podliehajú veterinárnej certifikácii pri vývoze do tretích krajín, sa musí venovať osobitná pozornosť požiadavke uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. g) nariadenia. Je nevyhnutné, aby všetky čísla dávok v zásielke boli uvedené v obchodných dokladoch zásielok produktov živočíšneho pôvodu spôsobilých na spracovanie na export.

Uplatňovanie vykonávacieho nariadenia

je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Uplatňuje sa na všetky zásielky potravín živočíšneho pôvodu dodávané od 1. júla 2012.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.