Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Prebiehajúca kontrola burčiakov 2023

Od 20.8. 2023 inšpektori oddelenia kontroly vína vykonávajú kontrolu predávaných a ponúkaných burčiakov pri ktorých sa vykonávajú aj odbery burčiakov na analýzu Nukleárna magnetická rezonancia (NMR). Inšpektori pri kontrole burčiakov zisťujú nadobúdacie doklady k predávanému burčiaku, pôvod suroviny – hrozna a výrobcu burčiaku. Najviac sa inšpektori zameriavajú na prebiehajúce jarmoky a spoločenské akcie pri ktorých sa predáva burčiak spotrebiteľom. Od začatia kontrol inšpektori vykonali na 15-ich jarmokoch kontroly v rámci Slovenska, pri ktorých odobrali 22 vzoriek burčiakov na analýzu NMR. Kontroly budú prebiehať do konca kampane zberu hrozna čo je predpokladaný termín do 15 novembra.

ŠVPS SR pred spustením predaja burčiakov v júni a júly komunikovala s usporiadateľmi jarmokov aby zistili a boli predložené registračné doklady každého prihláseného predajcu burčiaku:

  • splnil ohlasovaciu povinnosť ako predajca na UKSUP-e
  • predáva burčiak od registrovaného slovenského výrobcu vína a vinárskych produktov

Zistené nedostatky

Pri kontrolách inšpektori zistili nedostatky hlavne v chýbajúcich sprievodných dokladoch v mieste predaja burčiakov ako aj chýbajúce povinné údaje pri označovaní na výveskách v mieste predaja v zmysle § 12 ods. 4 zákona č. 313/2009 o vinohradníctve a vinárstve v zmysle neskorších predpisov – Označenie „burčiak“ a údaj o výrobcovi je povinný ten, kto predáva, uviesť viditeľne na výveske v mieste predaja burčiaka. Nedostatky v označovaní boli odstraňované na mieste.   

V niekoľkých prípadoch bolo zistené klamlivé označenie na predajnom stánku s označením „Modranský burčiak“. Inšpektori pri predaji zistili na dodacích dokladoch, že sa jedná o zahraničný pôvod hrozna s označením čiastočne kvasiaci hroznový mušt. Slovenský registrovaný výrobca spracovával zahraničné hrozno so správnym označením    „čiastočne kvasiaci hroznový mušt“. Predajca úmyselne falšoval pôvod s nápisom „Modranský burčiak“. Za uvedené nedostatky bude začaté správne konanie a uložený finančný postih.

Ako sa zisťuje pravosť burčiakov

Pravosť burčiaku je možné zistiť jedinečnou analýzou NMR, ktorá zistí geografický pôvod hrozna a falšovanie výrobku. Pri falšovaní je dokázateľné analýzou zistiť – koľko bolo pridaného repného cukru, iného cukru pôvodu z kukurice alebo zemiakov (Izoglukóza) a prídavok vody. Analýzy sa vykonávajú v Colnom laboratóriu Bratislava. Príprava vzorky je pomerne zdĺhavá a výsledok je možné získať najskôr až po 3 týždňoch.

Burčiak podľa §12 platného zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov je možné vyrobiť len z hrozna dopestovaného na Slovensku.

V zmysle ES nariadenia 1308/2013 príloha VII časť II – Kvasiaci zahraničný mušt prepravený na Slovensko je možné predávať ale musí sa označiť ako čiastočne prekvasený hroznový mušt

„Kvasiaci hroznový mušt“ je produkt získaný kvasením hroznového muštu so skutočným obsahom alkoholu vyšším ako 1 obj. %, ale nižším ako tri pätiny jeho celkového obsahu alkoholu v objemových percentách.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.