Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Prísnejšie predpisy pre kontrolu salmonely v jatočných telách ošípaných

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia dodržiavať, pokiaľ ide o všeobecné a osobitné hygienické požiadavky uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 852/2004, najmä kritérium hygieny procesu, ktoré sa týka salmonely v jatočných telách ošípaných ako dôsledok ich kontaminácie počas zabíjania.

Salmonela

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) 3. októbra 2011 prijal vedecké stanovisko k ohrozeniam verejného zdravia, na ktoré sa má vzťahovať prehliadka bravčového mäsa, kde sa salmonela identifikuje ako vysoké riziko pre verejné zdravie, ktoré súvisí s konzumáciou bravčového mäsa a odporúča sa prevencia pred kontamináciou jatočných tiel ošípaných salmonelou.

Na základe uvedených skutočností a stanoviska EFSA sa podľa čl.1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 217/2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.2073/2005, sa v kapitole 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2073/2005 riadok 2.1.4 nahrádza prísnejším kritériom hygieny procesu (c=3 (6) ,[pôvodne 5 (6)] ), pokiaľ sa týka laboratórneho vyšetrovania salmonely z povrchu tiel jatočných ošípaných.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia od 1. júna 2014 podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 217/2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2073/2005, pokiaľ ide o salmonelu v jatočných telách ošípaných, hodnotiť kritériá hygieny procesov v kategórií potravín – „Telá ošípaných“( 2.1.4.) na základe nových prísnejších ukazovateľov.

 Kategória potravín   Mikroorganizmy   Plán odberu vzoriek 1 Limity2 Analyt. ref. metóda 3 Stupeň v ktorom sa kritérium uplatňuje Opatrenia v prípade nevyhovujúcich výsledkov  
 nc  m  M 
2.1.4. Telá ošípanýchSalmonella50⁵ 3⁶ nezistené na testovanej ploche/teloEN ISO 6579-1telá po jatočnej úprave, ale pred chladenímzlepšenie hygieny na bitúnku a preverenie kontrol procesu, pôvodu zvierat a biobezpečnosti na farmách pôvodu

Vysvetlivky

  • (1) n = počet jednotiek tvoriacich vzorku; c = počet jednotiek vzorky s hodnotami medzi m a M
  • (2) Pre kategóriu potravín 2.1.3 – 2.1.5 je m = M
  • (3) Používať najnovšie vydanie normy
  • (5) 50 vzoriek sa získa z 10 po sebe nasledujúcich odberov vzoriek v súlade s pravidlami odberu a frekvenciami ustanovenými v tomto nariadení
  • (6) Počet vzoriek, v ktorých sa zistila prítomnosť salmonel. Hodnota c je predmetom preskúmania s cieľom zohľadniť pokrok pri znižovaní prevalencie salmonel. Členské štáty alebo regióny s nízkou prevalenciou salmonel môžu používať nižšie hodnoty c aj pred preskúmaním

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.