Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Rezíduá a monitoringy

Orgánom úradnej kontroly v oblasti rezíduí látok s anabolickým účinkom a nepovolených látok, veterinárnych liekov, látok, ktoré môžu byť použité na veterinárne účely a kontaminantov a ich monitoringu je ŠVPS SR. Nadriadeným orgánom ŠVPS SR je MPRV SR. ŠVPS SR ako kompetentná autorita v tejto oblasti v priebehu roka zabezpečuje riešenie úloh vyplývajúcich z praktického uplatňovania právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva.

Mohlo by vás zaujímať

Kontrolný systém rezíduí

V rámci Národného plánu kontroly rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu.

MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ŠVPS SR – Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
OKKEVF – Odbor kontroly krmív, ekológie a veterinárnej farmácie
OLDRVSC – Odbor laboratórnej diagnostiky, rýchleho výstražného systému a certifikácie
OITSD – Odbor informačných technológií a správy databáz
RVPS – Regionálna veterinárna a potravinová správa
HKS – Hraničná kontrolná stanica
ŠVPÚ – Štátny veterinárny a potravinový ústav
VPÚ – Veterinárny a potravinový ústav

Národné plány kontroly rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len ,,ŠVPS SR“) zostavuje podľa požiadaviek VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2022/1646 z 23. septembra 2022 o jednotných praktických opatreniach na vykonávanie úradných kontrol, pokiaľ ide o používanie farmakologicky účinných látok povolených ako veterinárne lieky alebo ako kŕmne doplnkové látky a zakázaných alebo nepovolených farmakologicky účinných látok a o ich rezíduá a DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2022/1644 zo 7. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o špecifické požiadavky na vykonávanie úradných kontrol

 1. Národný plán kontroly rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu založeného na riziku (ďalej len ,,NPKR založený na riziku“),
 2. Národný plán kontroly rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu randomizovaného dohľadu (ďalej len ,,NPKR randomizovaného dohľadu“),
 3. Národný plán kontroly rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu založeného na riziku v prípade dovozu z tretích krajín dohľadu (ďalej len ,,NPKR importy“)

ako súčasť Viacročného národného plánu kontrol.

Národné plány kontroly rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu a výsledky z týchto plánov zasiela ŠVPS SR raz ročne podľa na generálne riaditeľstvo Európskej Komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa (DG SANTE) a na Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

K príslušným NPKR sú vypracovávané metodické pokyny, na základe ktorých veterinárni inšpektori vykonávajú:

 • úradné kontroly,
 • odbery vzoriek,
 • došetrovania,
 • prejednávanie priestupkov,
 • ukladanie pokút a opatrení na farmách a bitúnkoch

Postup

Odbor kontroly krmív, ekológie a veterinárnej farmácie každý rok vypracováva a aktualizuje Metodické pokyny, v ktorých sú pre jednotlivé RVPS určené počty odberov vzoriek na konkrétnu analýzu rezíduí a postupy. Veterinárni inšpektori príslušných RVPS vykonávajú na farmách a na bitúnkoch úradné kontroly, ktorých súčasťou je odber vzoriek. Analýzy vykonávajú príslušné VPÚ. Protokoly o skúškach z vykonaných analýz v týchto úradných vzorkách zasielajú príslušné VPÚ na RVPS a v prípade pozitívneho nálezu aj na ŠVPS SR. VPÚ nahrávajú výsledky aj do databázy na ŠVPS SR.

Analýzy úradných vzoriek na kontrolu rezíduí v rámci NPKR vykonávajú výlučne úradné laboratóriá určené ŠVPS SR. Analýzy úradných vzoriek sa vykonávajú podľa medzinárodne akceptovaných metodík a postupov.

Prioritou výkonu úradných kontrol a odberu vzoriek na analýzy podľa NPKR je dodržiavanie požiadaviek právnych aktov Európskej únie a Slovenskej republiky:

 • ochranu potravinového a krmivového reťazca
 • zabezpečiť vysledovateľnosť
 • zamedziť podvodom pri obchodovaní

V rámci NPKR sú kontrolované účinné látky rozdelené nasledovne:

Okrem uvedeného NPKR spracováva OKKEVF aj ďalšie monitoringy. Monitoringy sú vnútornou záležitosťou každého štátu. Ich výhodou je, že prinášajú opakované podklady o stave, ktorý je uvedený v metodike, čo má strategický význam pre rozhodovanie, ako veci riešiť, či sa stav zlepšuje alebo zhoršuje.

ŠVPS SR spracováva každoročne

• Monitoring poľovnej zveri a rýb – MPZ
• Radiohygienická kontrola poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov vyrobených na Slovensku – RHK

Kontaminanty

ŠVPS SR so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín vypracovala:

 1. Národný plán kontroly prítomnosti kontaminantov v potravinách uvádzaných na trh EÚ v Slovenskej republike (ďalej len ,,NPKK“) ako súčasť Viacročného národného plánu kontrol a
 2. Národný plán kontroly prítomnosti kontaminantov v potravinách živočíšneho pôvodu vstupujúcich do únie.

Výsledky z monitorovania prítomnosti kontaminantov v potravinách sa vyhodnocujú  v ročných správach podľa požiadaviek orgánov Európskej únie a zasielajú Európskej Komisii na generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa (DG SANTE) a na Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

ŠVPS SR zostavuje metodické pokyny k Národnému plánu kontroly prítomnosti kontaminantov v potravinách uvádzaných na trh EÚ v Slovenskej republike na výkon úradných kontrol a odberu vzoriek na analýzy podľa NPKK pre regionálne veterinárne a potravinové správy v oblasti živočíšnych surovín, živočíšnych produktov a rastlinných surovín a produktov.

Jeho úlohou je poskytnúť úradným veterinárnym inšpektorom usmernenie k výkonu úradných kontrol, k odberom úradných vzoriek, k postupom pri riešení zistených nedostatkov pri úradných kontrolách, následné postupy pri ukladaní opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ukladania pokuty.

Určuje povinnosti úradných veterinárnych lekárov a inšpektorov a usmerňuje a riadi spôsob zdokumentovania úradných kontrol, ich evidenciu, hlásení a ich zasielanie na kompetentné orgány.

Prioritou výkonu úradných kontrol a odberu vzoriek na analýzy podľa NPKK je dodržiavanie požiadaviek právnych aktov Európskej únie a Slovenskej republiky:

 • ochranu potravinového a krmivového reťazca,
 • zabezpečiť vysledovateľnosť,
 • zamedziť podvodom pri obchodovaní.

Národný plán kontroly prítomnosti kontaminantov v potravinách živočíšneho pôvodu vstupujúcich do únie sa uplatňuje na hraničných inšpekčných staniciach. 

Kontrolný systém kontaminantov

V rámci Národných monitorovacích programov

MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ŠVPS SR – Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
OKKEVF – Odbor kontroly krmív, ekológie a veterinárnej farmácie
OHPZP – Odbor hygieny produktov živočíšneho pôvodu
OKPRP – Odbor kontroly potravín rastlinného pôvodu
OZVDV – Odbor zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov
OLDRVSC – Odbor laboratórnej diagnostiky, rýchleho výstražného systému a certifikácie
OITSD – Odbor informačných technológií a správy databáz
RVPS – Regionálna veterinárna a potravinová správa
HKS – hraničná kontrolná stanica
ŠVPÚ – Štátny veterinárny a potravinový ústav
VPÚ – Veterinárny a potravinový ústav

MPZ

MPZ je usmerňovaný podľa aktuálnych požiadaviek do oblastí s predpokladom environmentálnej záťaže. Pri laboratórnych analýzach s nálezom prekročenia platného maximálneho limitu sa zvažujú možnosti vykonania opatrení. Ak to okolnosti umožňujú, došetrujú sa príčiny prekročenia platného maximálneho limitu, vydávajú sa pokyny a prijímajú sa opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v zmysle platných právnych predpisov. Monitoring poľovnej zveri a rýb sa delí na dve časti:

 • monitoring vysokej zveri a diviačej zveri
 • monitoring rýb (dravé, nedravé) vo vybraných oblastiach SR.

MPZ je zameraný na detekciu rezíduí:

 • chemických prvkov – kovov (As, Hg, Pb, Cd, Ni)
 • polychlórovaných bifenylov (PCB).

U rýb sa vyšetrujú aj rezíduá perzistentných organických polutantov – POPs (chlórované pesticídy a dioxíny).
U voľne žijúcej zveri sa zaraďujú do monitoringu chlórované pesticídy. V rámci MPZ sa zisťuje výskyt rezíduí kontaminantov v oblastiach s environmentálnou záťažou.

RHK

Na účely monitoringu rádionuklidov zostavuje ŠVPS SR v spolupráci s odborným garantom (z ŠVPÚ Bratislava pracovisko v Nitre) každoročne plán na odber úradných vzoriek zo zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a húb v rámci Rádiohygienickej kontroly poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov vyrobených na Slovensku.

Program RHK pozostáva z dlhodobého plošného sledovania vybraných komodít vhodných na indikáciu prieniku umelých rádionuklidov do potravinového reťazca človeka.

Zdrojom umelých rádionuklidov môžu byť havarijné udalosti spojené s únikom rádionuklidov do životného prostredia, neodborné alebo nekvalifikované narábanie so zdrojmi rádionuklidov, prípadne úmyselná kontaminácia prostredia a potravinových zdrojov.

Veterinárni inšpektori RVPS vykonávajú odbery vzoriek v súlade s platným metodickým pokynom, následne zasielajú vzorky na analýzy do ŠVPÚ. RHK je zostavovaný a vyhodnocovaný v súlade s platnou európskou legislatívou.

Legislatíva

 • Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 609/2008 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta–agonistov v chove hospodárskych zvierat
 • Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1644 zo 7. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o špecifické požiadavky na vykonávanie úradných kontrol používania farmakologicky účinných látok povolených ako veterinárne lieky alebo ako kŕmne doplnkové látky a zakázaných alebo nepovolených farmakologicky účinných látok a úradných kontrol ich rezíduí;
 • Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1646 z 23. septembra 2022 o jednotných praktických opatreniach na vykonávanie úradných kontrol, pokiaľ ide o používanie farmakologicky účinných látok povolených ako veterinárne lieky alebo ako kŕmne doplnkové látky a zakázaných alebo nepovolených farmakologicky účinných látok a o ich rezíduá, o špecifickom obsahu viacročných národných plánov kontroly a špecifických opatreniach na ich prípravu;
 • Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2090 z 19. 6. 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o prípady podozrenia na nedodržiavanie alebo zisteného nedodržiavania pravidiel Únie, ktoré sa vzťahujú na používanie alebo rezíduá farmakologicky účinných látok povolených vo veterinárnych liekoch alebo ako kŕmne doplnkové látky, alebo pravidiel Únie, ktoré sa vzťahujú na používanie alebo rezíduá zakázaných alebo nepovolených farmakologicky účinných látok;
 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 z 11. decembra 2018 o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 2001/82/ES
 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/4 z 11. decembra 2018 o výrobe, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív a o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 a zrušení smernice Rady 90/167/EHS
 • Nariadenia Komisie – o povolení …… ako kŕmnej doplnkovej látky – aktualizovaný zoznam povolených doplnkových látok je uverejnený na www.land.gov.sk
 • Rozhodnutie Rady 1999/879/ES, ktoré sa týka uvádzania na trh a podávania bovinného somatotropínu (BST) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 90/218/EHS
 • Nariadenie komisie (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, v znení doplnkov a zmien
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 v platnom znení
 • Nariadenie Komisie č. 1881/2006 (ES), ktorým sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých cudzorodých látok v potravinách v platnom znení
 • Nariadenie komisie (EÚ) č. 589/2014 zo 2. júna 2014, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hladín dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č.252/2012
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 252/2012 z 21. marca 2012, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol hladín dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1883/2006
 • Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách
 • Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10 decembra 2007 č. 26682/2007-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín (len spôsob odberu vzoriek) (prebratá Smernica Komisie 2002/63/ES z 11. júla 2002, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek spoločenstva pre úradnú kontrolu rezíduí pesticídov v a na výrobkoch rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu a ktorá ruší smernicu č. 79/700/EHS)
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol krmív
 • Zákon č. 362/2011 Z. z. z 13. septembra 2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z, ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 124/2009, ktorým sa stanovujú najvyššie obsahy prítomnosti kokcidiostatík a histomonostatík v potravinách spôsobenej nevyhnutným prenosom týchto látok do cieľového krmiva
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov (prebratá aj Smernica Komisie 2009/8/ES, ktorou sa mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie obsahy nevyhnutného prenosu kokcidiostatík alebo histomonostatík do necieľového krmiva)
 • Nariadenie komisie (EÚ) č. 744/2012 zo 16. augusta 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k smernici EP a R 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné hladiny arzénu, fluóru, olova, ortuti, endosulfanu, dioxínov, Ambrosia spp., diclazurilu a lasalocidu A sodného a aktívne prahové koncentrácie v prípade dioxínov
 • Nariadenie komisie (EÚ) č. 574/2011 zo 16. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k smernici EP a R 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné množstvá dusitanu, melamínu, Ambrosia spp. a prenos určitých kokcidiostatík a histomonostatík a ktorých sa zjednocujú jej prílohy I a II.
 • Nariadenie komisie (EÚ) č. 277/2012 z 28. marca 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k smernici EP a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné obsahy a aktívnu prahovú koncentráciu dioxínov a polychlórovaných bifenylov.
 • Výnos MP SR a MZ SR z 25. augusta 2008 č. 16525/2008-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 10. decembra 2007 č. 26682/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava 4 PK SR upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu MP SR a MZ SR zo 14. apríla 2008 č. 07902/2008 – OL.
 • Výnos MP SR z 23. marca 2005 č. 2080/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR zo 7. októbra 1997 č.1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách, v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška č. 247/2017  Z. z., ktorou sa  ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
 • Nariadenie EP a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hodnotách rezíduí pesticídov v potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 496/2010, ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality pitnej vody určenej na ľudskú spotrebu
 • Nariadenie Rady (ES) č. 733/2008 z 15. júla 2008 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle (kodifikované znenie), v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Medzinárodná zmluva Euratom, ktorou sa členské štáty EÚ zaväzujú zabezpečovať monitorovanie radiačnej situácie na svojom území články 35 a 36
 • Odporúčanie Komisie (ES) č. 2003/274/Euratom z 14. apríla 2003 o ochrane a informovanosti verejnosti o možnosti expozície spôsobenej pokračujúcou kontamináciou niektorých potravinových produktov z voľnej prírody rádioaktívnym céziom, ako dôsledku nehody v jadrovej elektrárni v Černobyle
 • Odporúčanie Komisie č. 473/2000/Euratom o aplikácii Článku č. 36 Zmluvy Euratom o monitorovaní úrovne rádioaktivity v životnom prostredí pre odhad obdržanej dávky populáciou
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/627 z 15. marca 2019, ktorým sa stanovujú jednotné praktické opatrenia na vykonávanie úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o úradné kontroly
 • Delegované nariadenie komisie (EÚ) 2022/931 z 23. marca 2022 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 stanovením pravidiel vykonávania úradných kontrol, pokiaľ ide o kontaminanty v potravinách
 • Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2022/932 z 9. júna 2022 o jednotných praktických opatreniach na vykonávanie úradných kontrol, pokiaľ ide o kontaminanty v potravinách, o špecifickom dodatočnom obsahu viacročných národných plánov kontroly a o špecifických dodatočných opatreniach na ich prípravu
 • Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/644 z 5. apríla 2017, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hodnôt dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 589/2014
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 333/2007 z 28. marca 2007 , ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu v potravinách
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1882/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na úradnú kontrolu hladiny dusičnanov v určitých potravinách
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1871 zo 7. novembra 2019 o referenčných hodnotách na prijatie opatrení v prípade prítomnosti nepovolených farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu a o zrušení rozhodnutia 2005/34/ES
 • Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
 • Nariadenia Rady (Euratom) 2016/52 z 15.januára 2016, ktorým sa stanovujú najvyššie prípustné hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom radiačného ohrozenia
 • Vykonávacie nariadenie komisie (EU) 2020/1158 z 5. augusta 2020 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz potravín a krmív pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Čemobyle, v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Článkov 35 a 36 medzinárodnej zmluvy Euratom, ktorou sa členské štáty EU zaväzujú zabezpečovať monitorovanie radiačnej situácie na svojom území
 • Odporúčanie Komisie (EÚ) 2022/1431 z 24. augusta 2022 o monitorovaní perfluóralkylovaných látok v potravinách
 • Odporúčanie Komisie (EÚ) 2022/1342 z 28. júla 2022 o monitorovaní ortuti v rybách, kôrovcoch a mäkkýšoch
 • Odporúčanie Komisie (EÚ) 2016/688 z 2. mája 2016 o monitorovaní a riadení prítomnosti dioxínov a PCB v rybách a produktoch rybolovu z baltského regiónu
 • Odporúčanie Komisie (EÚ) 2013/711 z 3. decembra 2013 o znížení prítomnosti dioxínov, furánov a PCB v krmivách a potravinách
 • Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách
 • Výnos MP SR a MZ SR z 29. októbra 2007 č. 14300/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z, ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti
 • Právne predpisy, novely už platných predpisov aktuálne na stránke http://www.zbierka.sk

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.